Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Зашкільняк Л. Історія Польщі від найдавніших часів до сьогодення - файл 1.doc


Зашкільняк Л. Історія Польщі від найдавніших часів до сьогодення
скачать (6627 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc6627kb.16.11.2011 03:14скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   84
Реклама MarketGid:
Загрузка...
Вибрана бібліографія

• Wielka historia Polski Uniwcrsytetu Jagielloiiskiego w szescsetlecie odnowienia ... / Komitet redakcyjny S. Grodziski, J. Wyrozumski, M. Zgomiak. Krakow, 2000-2001. T. 1 -10 (Autorzy: P. Kaczanowski, J.K. Koz-towski, J. Wyrozumski, K. Baczkowski, S. Grzybowski, J.A. Gierowski, S. Grodziski, M. Zgorniak, J. Buszko, Cz. Brzoza, A.L. Sowa).

Wyrozumski J., Gierowski J.A., Buszko J. Historia Polski. Wyd.3. Warszawa, 1989. T. 1 -4.

Zaleski W. Tysiac lat naszej wspolnoty: Spoleczne і gospodarcze dzieje narodu polskiego w zarysie. Wyd. 2. Londyn, 1984.

Zamoyski A. The Polish War A Thousand-year History of the Poles and Their Culture. London, 1989.

Zientara В., Mqczak A., ihnatowicz I, Landau Z. Dzieje gospodarcze Polski do roku 1939. Wyd. 3. Warszawa, 1988.

Джерела та література з історії Польщі до кінця XVIII ст.

> "Великая хроника" о Польше. Руси и их соседях XI - XIII вв. Москва, 1987.

> Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. Москва, 1953. Т. 1-3.

> Гайдамацький рух на Украі'і іі в XVIII ст. Зб.документів / Упор. І.Л. Бутич, МЛ. Бутич та ін. Київ, 1970. >• Галл Анотш. Хроника и деяния князей или правителей польских. Москва, 1961.

> Гельмольд. Славянская хроника. Москва, 1963.

> Дпугош Я. Грюнвальдская битва. Москва; Ленинград, 1962. '' ; '' ?.

> Дневник Люблинского сейма 1569 г. Соединение Великого княжества Литовского с Королевством Польским. Санкт-Петербург, 1869.

> Лггопис руський. За Іпатським списком /Пер. Л. Махновець. Київ, 1989. > ^ Меховский М. Трактат о двух Сарматиях. Москва; Ленинград, 1936.

> Пам'ятки історії Східної Європи. Джерела XV-XVII ст. Т. 5. Руська (Волинська) метрика Книги за 1652-1673 pp. / Підготував до друку П. Кулаковський. Острог; Варшава; Москва, 1999.

> Привілеї національних громад міста Львова (XIV-XVIII ст.) / Упорядкував М. Капраль. Львів, 2000.

> Свод древнейших известий о славянах. Москва, 1991-1995. Т. 1-2.

> Селянський рух на Україні 1569-1647 pp. Збірник документів і матеріалів / Відп.ред. М.Г. Крикун. Київ, 1993.

> Шевальє П. Історія війни козаків проти Польщі. Київ, 1960.

> Універсали Богдана Хмельницького 1648-1657/Упор. І. Крип'якевич, І. Бутич. Київ, 1998.

> Archiwum Jana Zamojskiego, kanclerza і hetmana wielkiego koronnego. Warszawa; Krakow, 1909-1948. T. 1-4.

> DhtgoszJan. RocznikiczyliKronikislawnegoKrolestwa Polskiego. Warszawa, 1961-1985. Ks. 1-11.

> Heidenstein ft Pamietaiki о wojnie moskiewskiej / Tlum. J. Czubka. Lwow, 1894.

> Jan z Czarnkowa. Kronika. Krakow, 1996.

> Konstytucja 3 Maja 1791. Statut zgromadzenia Przyjaciol Konstytucji / Opr. J. Kowecki, przedmowa B. Lesnodorskiego. Warszawa, 1983.

> Maciej z Miechowa. Chronika Polonorum. Krakow, 1921.

> Mistrz Wincentytzw. Kadubek Kronika Polska. Wroclaw; Warszawa; Krakow, 1992.

> Monumenta Poloniae Historica. Lwow; Krakow, 1864-1893. T. 1-6.

> Monumenta Poloniae Historica,. Seriall. Krakow; Warszawa, 1946-1996. T. 1-12.

> Monumenta Poloniae Vaticana / Wyd. J. Ptasnik. Krakow, 1913-1914. T. 1-3.

> PasekJ.Ch, Pami?tniki / Opr. R. Pollak. Warszawa, 1984.

> Relacje wojenne z pierwszych lat walk polsko-kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego okresu „Ogniem і mieczem" (1648-1651) / Орг. М. Nagielski. Warszawa, 1999.

> Ruch husycki w Polsce. Wybor tekstow zrodlowych / Opr. R. Heck і E Maleczynska. Wroclaw, 1953.

> Zrodla, sagi і legendy najdawniejszych dziejow Polski / Wyd. G. Labuda. Warszawa, 1960.

> Zrodla skandynawskie і anglosaskie do dziejow slowia nszczyzny / Wyd. G. Labuda. Warszawa, 1961.

Александрович В. Західноукраїнські малярі XVI століття. Львів, 1998.

Александрович В. Львівські малярі кінця XVI століття. Львів, 2000.

Александрович В. Українське малярство XIII-XV ст. Львів, 1995.

БалухВ.О. Фільваркове господарство Польщі вXVI—XVII ст. Чернівці, 1999.

703

Історія Польщі

Бевзо О.А. Львівський літопис і Острозький. Джерелознавче дослідження. Вид. 2. Київ, 1971.

Буданова В.П., Горский А.А., Ермолова И.Е Великое переселение народов. Этнополитические и

социальные аспекты. Москва, 1999.

Вирський Д. Станіслав Оріховський-роксолан як історик та політичний мислитель. Київ; Кременчук,

2001.

ГерьеВ. Борьба за польский престол в 1733 г. Москва, 1862.

Головко А.Б. Древняя Русь и Польша в политических взаимоотношениях X - первой трети

XIII вв. Киев, 1988.

Дмитриев М.В. Православие и Реформация. Реформационные движения в восточнославянских землях

Речи Посполитой во второй половине XVI века Москва, 1990.

Иловайский Д. Гродненский сейм 1793 г. последний сейм Речи Посполитой. Москва. 1870.

Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI-XVIII ст. Київ, 1966.

Ісаєвич Я.Д. Україна давня і нова. Народ, релігія, культура. Львів, 1996.

Ісаєвич Я.Д. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. Львів, 2002.

Кареев Н. Историчесий очерк польского сейма Москва, 1888.

Кареев Н. Польские реформы XVIII в. Санкт-Петербург, 1890.

КісьЯ.П. Промисловість Львова у період феодалізму. Львів, 1968.

Козацькі війни XVII століття в історичній свідомості польського та українського народів / За ред.

Л. Зашкільняка Львів; Люблін, 1996.

КоролюкВД. Древнепольское государство. Москва 1957.

Коршюк ВД. Славяне и восточные романцы в эпоху раннего средневековья. Москва, 1985.

Костомаров Н.И. Последние годы Речи Посполитой. Санкт-Петербург, 1905.

Котляр М.Ф. Галицько-ВолинськаРусь. Київ, 1998.

Крикун М. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в XV-XVTII ст. Кордони

воєводств у світлі джерел. Київ, 1993.

Крип 'якевич І.П. Богдан Хмельницький. Вид. 2. Львів, 1990.

Кулаковський П. Канцелярія Руської (Волинської) метрики 1569-1673 pp. Студія з історії українського

регіоналізму в Речі Посполитій. Острог; Львів, 2002.

Men 'явко С Козацькі війни кінця XVIcr. в Україні. Чернігів, 1996.

Леп 'явко С Українське козацгво у міжнародних відносинах (1561 -1591). Чернігів, 1999.

Лер-Сплавинский Т. Польский язык. Москва, 1954.

Ливанцев К.Е. Сословно-представительная монархия в Польше, ее сущность и особенности (вторая

половина XIV - конец XVI в.). Ленинград, 1968.

Любович Н. Начало католической реакции и упадок реформации в Польше. Варшава, 1890.

Любович И. История реформации в Польше. Кальвинисты иантитринитарии. Варшава, 1883.

Маркина В.А. Магнатское поместье Правобережной Украины второй половины XVIII века Киев, 1961.

МицькоІ.З. Острозька слов'яш-греко-латинська академія (1576-1636). Київ, 1990.

Мякотин В. Крестьянский вопрос в Польше в эпоху ее разделов. Санкт-Петербург, 1889.

Петров Н. Походження слов'ян. Київ, 1972.

ПохилевичДЛ. Крестьяне Белоруссии и Литвы в XVI-XVIII вв. Львов, 1957.

Похилевич ДЛ. Крестьяне Белоруссии и Литвы во второй половине XVIII в. Вильнюс, 1966.

Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси. Москва,

1988.

Развитие этнического самосознания славянских народов раннего средневековья. Москва, 1982.

Развитие этнического самосознания славян в эпоху зрелого феодализма Москва, 1989.

Разумовская Л.В. Очерки по истории польских крестьян. От древних времен до XV века Москва;

Ленинград, 1958.

Разумовская Л.В. Очерки по истории польских крестьян в XV-XV1 вв. Москва, 1968.

Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне VI—ХП вв.). Москва, 1991.

Русина О. Сіверська земля у складі Великого князівства Литовського. Київ, 1998.

Рутковский Я. Экономическая история Польши. Москва, 1953.

Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. Москва, 1979.

704

Вибрана бібліографія

Смолій В.А., Степанков B.C. Богдан Хмельницький: Соціально-політичний портрет. Київ, 1993.

Смолій В.А., Степанков B.C. Українська державна ідея XVH-XVIII століть. Київ, 1997.

Талочко О.П., ТолочкоП.П. Київська Русь. Київ, 1998.

Трачевский А. Польское бескоролевье по прекращении династии Ягеллонов. Москва, 1869.

Флоря Б.Н. Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй

половине XVI-начале XV11 в. Москва, 1978.

Хинц X. Ф. Колонтай Гуго. Москва, 1978.

Центральна і Східна Європа в XV-XV111 століттях: Питання соціально-економічної та політичної історії.

До 100-річчя від дня народження Професора Дмитра Похилевича / За ред. Л. Зашкільняка та

М. Крикуна Львів, 1998.

Щербак В.О. Формування козацького стану в Україні. Друга половина XVII століття. Київ, 1997.

Якоеенко НМ Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна).

Київ, 1993.

Якоеенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XV1-XVIIT ст. Київ, 2002.

Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття. Київ, 1998.

Якубскнй В.А. Проблемы аграрной истории средневековой Польши. Ленинград, 1975.

AchremezykS. Zycie sejmikowe Pius Krolewskich w latach 1647-1772. Olztyn, 1999.

Baker O. Genealogia Piastow. Krakow, 1895.

BaranowskiB. ZyciecodziennemalegomiasteczkawXVII іXVIII wieku. Warszawa, 1975.

BaszkiewiczJ. Polska czasow Lokietka Warszawa, 1968.

BaszkiewiczJ. Powstanie zjednoczonego Paiistwa Polskiego. (na przetomie ХШ і XIV w.). Warszawa, 1954.

BesalaJ. Stetan Batory. Warszawa, 1992.

BiskupM. TrzynastoletniaWojnazZakonemKrzyzackim. Warszawa, 1997.

Biskup M, Labuda G. Dzieje Zakonu Krzyzackiego w Prusach. Gdansk, 1986.

Boknska С Szkice о ideologach polskiego о swiecenia Kollataj і Staszic. Wroclaw, 1952.

Bobinski V/. Wojewodztwo Kijowskie w czasach Zygmunta III Wazy. Studium osadnictwa і stosunkow

wtasnosci ziemskiej. Warszawa 2000.

BoguckaM. KazimierzJagielloriczykijegoczasy. Warszawa, 1981.

Bogucka M., Samsonowicz H. Dzieje miast і mieszczanstwa w Polsce przedrozbiorowej. Wroclaw, 1986.

Budzynski Z Ludnosc pogranicza polsko-ruskiego w drugiej polowie XVIII wieku. Stan, rozmieszczenie,

strukturawyznaniowa і etniczna Przemysl; Rzeszow, 1993. T.l-2.

Bystron IS. Dzieje obyczajow w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII. Warszawa, 1976. T. 1 -2.

CegielsM Т., KadzielaL Rozbiory Polski 1772-1793-1795. Warszawa, 1990.

CentkowskiE. Ostatni monarcha: Opowiesc о Stanislawie Auguscie Poniatowskim. Warszawa, 1978.

CieslakE. Stanislaw Leszczynski. Wroclaw, 1994.

Chrzescijanstwo w Polsce: Zarys przemian. 966-1979. Lublin, 1992.

Dcwiat J. Chrzest Polski. Warszawa, 1997.

DowiatJ. Polska-paristwem sredniowiecznej Europy. Warszawa, 1%8.

Dworzaczek W. Genealogia Warszawa, 1959.

Dzieje Uniwersytetu Jagielloriskiego 1364-1764. Krakow, 1964.

Gawlas S. О ksztaft zjednoczonego Krolestwa Warszawa, 1996.

Gloger Z. Geografia historyczna ziem dawnej Polski. Krakow, 1903.

Gmiterek H. Bracia czescy a kalwini w Rzeczypospolitej. Polowa XVI - polowa XVII w. Studium

porownawcze. Lublin, 1987.

GrabsMA.F. Boleslaw Chrobry. Warszawa 1966.

GieysztorA. Mitologia Slowian. Warszawa, 1982.

GodtowsMK., KozlowsMlK. Historia starozytna ziem polskich. Wyd. IV. Warszawa, 1985.

Gorski K. Zarys dziejowduchowosci w Polsce. Krakow, 1986.

Grzybowski S. Henryk Walezy. Wroclaw, 1985. '

GrzybowskiS. Jan Zamojski. Warszawa, 1994.

Horn M. Skutki ekonomiczne najazd6w tatarskich z lat 1605-1633 na Rus Czerwonq. Wroclaw; Warszawa;

Krakow, 1964.

705

Історія Польщі

Нот М. Walka chtopow czerwonoruskich z wyzyskiem feudalnym w latach 1600-1648. Opole: Warszawa;

Wroclaw, 1974-1982. Cz. 1-111.

Hynczewska-Hermel 71 Swiadomosc narodowa szlachty ukrainskiej і kozaczyzny od schylku XVI do potowy

XVII w. Warszawa, 1985.

JanasE. Konfederaeja wojska koronnego w latach 1661-1663. Dzieje і ideologja. Lublin, 1998. . ,.,..

Jasienica P. Polska Jagiellonow. Warszawa; 1965.

Jasienica P. Polska Piastow. Warszawa, 1966.

Jasienica P. Rzeczpospolita obojga narodow. Warszawa; 1967.

Jawor G. Osady prawa woloskicgo і ich mieszkancy na Rusi Czerwone'] w poznym sredniowieczu. Lublin,

2000.

JobertA. Od Lutra do Mohily. Polska wobeckryzysuchrzescijanstwa 1517-1648. Warszawa, 1994.

KaczmarczykJ. Bohdan Chmielnicki. Wroclaw etc., 1988.

KaminskiA.S. Republic vs. Autocracy: Poland/Lithuania and Russia, 1686/1697. Cambridge, Mass., 1993.

KerstenA. Stefan Czamiecki. Warszsawa, 1963.

KirykF. Wielki krol іjegonastejica. Dziejenarodu і Panstwapolskiego. Krakow, 1992.

KitowiczJ. Opis obyczajow za panowania Augusta III. Warszawa, 1985.

Kbczewski W. Abdykacja Jana Kazimierza. Spoteczenstwo szlacheckie wobec kryzysu politycznego lat 1667-

1668. Lublin, 1993.

Kbczewski W. Wprzededniu wojnydomowej wPolsce. Walka sejmowa lat 1664-1665. Lublin, 1984.

Konopczyhski W. Geneza і ustanowienieRadyNieustajacej. Krakow, 1917.

Konopczynski W. Konfederacja Barska. Warszawa, 1936-1938. T. 1-2. .......-.- : t ■■ .

Konopczyhski W. Liberum veto. Studium porownawczo-historyczne. Krakow, 1918.

Korzon T. Wewnetrzne dzieje Polski za Stanislawa Augusta (1764-1794). Badania historyczne ze stanowiska

ekonomicznego і administracyjnego. Krakow, 1897-1898. T. 1 -6.

Kozfowski J.K, KozlowskiS.K Epokakamienianaziemiachpolskich. Warszawa, 1977.

Kras P. Husyci w pi?tnastowiecznej Polsce. Lublin, 1998.

Kriegseisen W. Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej (do roku 1763). Warszawa, 1995.

Kriegseisen W. Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII і XVIII wieku. Warszawa, 1991.

KiichowiczZ MitoScstaropolska Lodz, 1982. ,, .

KuchowiczZ Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku. L6dz, 1975. .,, .

Kuczynski S.K. Bitwa pod Grunwaldem. Katowice, 1987.

Kuczynski S.K. Polskie herby ziemskie. Geneza, tresci, funkcje. Warszawa, 1993.

KuczynskiS.M. KrolJagjello 1351-1444. Warszawa, 1985.

Kulecki M. Wygnaiicy ze wschodu. Egzulanci w Rzeczypospolitej w ostatnich latach panowania Jana

Kazimierza і za panowania Michala Korybuta Wi sniowieckiego. Warszawa, 1997.

KulturaPolski sredniowiecznej X-XIII w. Warszawa, 1985.

Kultura Polski ^redniowiecznej XlV-XVw. Warszawa, 1997.

Labuda G. Studianadpoczatkami Panstwa Polskiego. Poznari, 1987-1988. T. 1-2.

Lesnodorski B. Dzieje Sejmu Czteroletniego 1788-1792. Studia historyczno-prawne. Wroclaw, 1951.

Litwin H. Naph/w szlachty polskiej na Ukraine 1569-1648. Warszawa, 2000.

Laszewski R. Sejm polski w latach 1764-1793. Warszawa; Poznan, 1973.

Lepkawski T. Polska—narodziny nowoczesnego narodu 1764-1870. Warszawa, 1967. ;

MaciszeH'ski J. Szlachta polska і jej panstwa Warszawa, 1984.

Makarsld W. Pogranicze polsko-ruskie do polowy wieku XIV: Studium j ?zykowo-etniczne. Lublin, 1996.

Malowist M. Wschod a zachod Europy w XIII - XVI wieku. Konfrontacje struktur spoleczno-gospodarczych.

Warszawa, 1973.

Mi^dzy barokiem a oswieceniem: Nowe spqjrzenie na czasy saskie. Olsztyn, 1996.

Modzelewski K. Chlopi w monarchii wczesnopiastowskiej. Wroclaw; Gdansk; Lodz, 1987.

MrozowskaK. KomisjaEdukacji Narodowej 1773-1794. Krakow, 1973.

Natansan-Lesld J. Rozwoj terytorialny Polski do roku 1572. Warszawa, 1964.

Nowak T.M. Wladyslaw Lokietek - polityk і dowodca. Warszawa, 1978.

706

Вибрана бібліографія

Ochmann-Staniszewska S., Staniszewski Z Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo

-doktryna-praktyka. Wroclaw, 2000. T.l-2.

Ochmanski J. Litewska granica etniczna na wschodzie od epoki plemiennej do XVI w. Pozna n, 1981.

OlejmkK. Wladystaw III Wameiiczyk. Szczecin, 19%.

OlszewskiH. Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii 1652-1763. Poznan. 1966.

PqjewskiJ. Buiiczuk і koneerz. Z dziejow wojen polsko-tureckich. Poznan, 1997.

PapeeF. AleksanderJagielloriczyk. Krakow, 1949.

Papee F. Jan Olbracht Krakow, 1936.

Piwowarczyk D. Obyczaj rycerskiwPolscep6znosredniowiecznej(XIV-XVwiek). Warszawa, 1998.

Plaza S. Rokosz Lubomirskiego. Krakow, 1994.

Podhorodecki L. Chanat Krymski ijego stosunki z Polska. w XV-XVIII w. Warszawa, 1987.

Poeci polscy od sredniowieczado baroku. Warszawa, 1977.

Polska sluzba dyplomatyczna XVl-XVIH wieku. Warszawa, 1966.

RokB. Czlowiekwobecsmierciwkulturzestaropolskiej. Wroclaw, 1995.

Rostworowski E. Legendy і fakty XVIII wieku. Warszawa, 1959.

Rozek M Polskie koronacje і korony. Krakow, 1987.

Rzeczpospolita w Iatach Potopu. Kielce, 1996.

Samsonowicz H. Miejsce Polski w Eutopic Warszawa, 1995.

Samsonowicz H. Zlotajesieii poslkiego sredniowiecza Poznan, 2001.

SerczykWA. Hajdamacy. Krakow, 1972.

Serczyk W.A. Koliszczyzna. Krakow, 1968.

Serczyk W.A. Na dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648 roku. Krakow, 1984.

Serczyk W.A. Naptonacej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny 1648-1651. Warszawa, 1998.

Skrzypek J. Studia nad pierwotnym pograniczem poisko-ruskim w rejonie Worynia і Grodow Czerwie nskich.

Warszawa, 1962.

Slanek W. Konfederacje generalne koronne w XVIII wieku. Toru n, 1991.

StaszewskiJ. August III Sas. Wroclaw, 1989.

StaszewskiJ. August II Mocny. Wroclaw, 1998.

Sucheni-Grabowska A. Zygmunt August kr61 polski і wielki ksi aze litewski 1520-1572. Warszawa, 1996.

Szczygiel R Lokacje miast w Polsce XVI wieku. Lublin, 1989.

SzymanskiJ. Heitjarzsredniowiecznegorycerstwapolskiego. Warszawa, 1993.

TazbirJ. KulturaszlacheckawPolsce. Rozkwit-upadek-relikty. Poznan, 1998.

TazbirJ. Panstwo bez stosow. Szkice z dziejow tolerancji w Polsce XVI і XVII w. Warszawa, 1967.

Toilet D, Historia Zydow w Polsce od XVI wieku do rozbiorow. Warszawa, 1999.

Triumry і porazki. Studia z dziejow kultury polskiej XVI-XVIII w. / Red. J. Tazbir. Warszawa, 1989.

Urban W. Epizod reformacyjny. Dzieje Narodu і Panstwa Polskiego. Krakow, 1988.

Wisner H. Najasniejsza Rzeczpospolita. Szkice z dziejow Polski szlacheckiej XVI-XVH wieku. Warszawa,

1978.

Wisner H. Wladyslaw IV Waza Wroclaw, 1995. ;

Wisner H. Zygmunt III Waza Wroclaw, 1991. - ■

Wlodarski B. Polska і Rus 1194-1340. Warszawa, 1966.

WojciechowskiZ. Zygmunt Stary (1506-1548). Warszawa, 1979.

Wojciechowski Z. Polska nad Wistq. і Odra^ w X wieku. Studium nad geneza. panstwa Piastow і jego cywilizacji.

Katowice, 1939. ,

WqjcikZ. Jan Kazimierz Waza Wroclaw, 1997.

WojcikZ. JanSobieski 1629-1696. Warszawa, 1983.

Wqjcik Z. Wojny kozackie w dawnej Rzeczypospolitej. Dzieje Narodu і Pa nstwa Polskiego. Krakow, 1989.

WyczahskiA. Polska-Rzecza.Pospolita.Szlacheck^ 1454-1764. Warszawa, 1965.

WyczanskiA. Studia nad folwarkiem szlacheckim w Polsce w latach 1500-1580. Warszawa, 1960.

Zydzi w dawnej Rzeczypospolitej. Wroclaw, 1991.

WyrozumskiJ. Kazimierz III Wielki. Wroclaw, 1982.

WyrozumskiJ. Kr61owaJadwiga.Miedzyepoka.piastowska. іjagiellonskq. Krakow, 1997.

707

Історія Польщі

Zielinska T. Magnateria polska epoki saskiej. Funkcje urz edow і krolewszczyzn w procesie przeobrazen warstwy spolecznej. Wroclaw, 1977.

Zienkowska K. Stanislaw August Poniatowski. Wroclaw, 1998.

Джерела та література до історії Польщі XIX-початку XX ст.

> Архив Царства Польского. Часть I. Рябинин. Внутренние дела Польши, [б.м.и.] 1914.

> Восстание 1863 года. Материалы и документы. Общественно.политическое движение на Украине в 1856-1864 гг. Киев, 1963-1964. Т. 1-2.

> Избранные произведения профессивных польских мыслителей. Москва, 1956. Т. 1-3.

> Сташиц С. Избранное. Москва, 1957.

> Bartel W.W., Kosim J., Rostocki W. Ustawodawstwo Ksi?stwa Warszavvskiego. Akty normatywne wladzy najwyzszej. Warszawa, 1964-1967. T. 1-2.

> Burzliwe dzieje T.T. Jeza. Z pamietnika, pism і listow wybral і opracowal S. Strumph-Wojtkiewicz. Warszawa, 1961.

> Czartoryjski A.J. Pami^tniki і memorialy polityczne (1776-1809) / Wybral і орг. J. Skowronek. Warszawa, 1986.

> Daszynsldl. Pamiettiiki. Krakow, 1925-1926. T. 1-2.

> Dokumenty terenowych wladz powstania styczniowego 1862-1864 / Red. W.A. Djakow, S. Kieniewicz. Wroclaw, 1986.

> Droga do niepodleglosci czy program defensywny? Praca organiczna - programy і motywy / Red. T. Kizwalter і J. Skowronek. Warszawa, 1988.

> Galicja w dobie autonomicznej (1850-1914). Wybor tekstow/Opr. S. Kieniewicz Wroclaw, 1952.

> Kolka socjalistyczne, gminy і Wielki Proletariat. Procesy polityczne 1876-1888. Zrodla / Zebr., oprac. і wst^pem opatrzyl L. Baumgarten. Warszawa, 1966.

> Lin,anowskiB. Pamiettiiki(1870-1907)/Opr. J. Durko. Warszawa, 1958.

> Materialy zrodlowe do historii polskiego ruchu ludowego / Opr. K. Dunin-Wasowicz. Warszawa, 1966. T. 1 (1864-1918).

> NiemcewiczJ. U. Pamiettiiki czasow moich. Dzielo posmiertne. Lwow, 1882.

> Pierwsze pokolenie marksystow polskich. Wyb6r pism і materialow zrodlowych z lat 1878-1886. Warszawa, 1962. T. 1-2.

> Polska dzialalnosc dyplomatyczna 1863-1864. Zbior dokument6w pod red. A. Lewaka Warszawa, 1937-1963. T. 1-2.

> Polskie programy socjalistyczne 1878-1918 / Opr, F. Tych. Warszawa, 1975.

> Powstanie Styczniowe. Materialy і dokumenty. Wroclaw, 1962-1973. T.1-9.

> Rewolucyjna konspiracja w Krolestwie Polskim w latach 1840-1845. Edward Dembowski / Pod red. W.A. Djakowa, S. Kieniewicza і W. Sliwowskiej. Wroclaw, 1981.

> Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846. Wybor zrodet / Wst?pem і objasnieniami zaopatrz. J. Bieniarzowna. Wroclaw, 1950.

> Rzeczpospolita w dobie upadku. Wybor zrodel / Opr. J. Gierowski. Wroclaw, 1955.

> SapiehaL. Wspomnienia(zlatod 1801 do 1863).Krakow, 1912.

> Sejm Krolestwa Polskiego о dzialalnosci rzadu і stanie kraju 1816-1830 / Przygot J. Leskiewiczowa і F. Ramotowska Warszawa, 1995.

> Spoleczeristwo polskie і proby wznowienia walki zbrojnej w 1833 roku / Pod red. W.A. Djakowa, S. Kieniewicza, W. Sliwowskiej і F.I. Steblija. Wroclaw, 1984.

> Sprawy polskie na Konferencji Pokojowej w Paryzu w 1919 r. Dokumenty і materialy / Red. J. Bierzanek і J. Kukulka. Warszawa, 1965-1967. T. 1-3.

> Stariczycy. Antologia my si і spolecznej і politycznej konserwatystow krakowskich. Wybor tekstow / Przedmowa і przypisy M. Krol. Warszawa, 1986.

> Stowarzyszenie Ludu Polskiego w Krolestwie Polskim. Gustaw Ehrenberg і " Swi^tokrzyzcy" / Pod red. W.A. Djakowa, S. Kieniewicza і W. Sliwowskiej. Wroclaw, 1978.

> Wybor tekstow zrodlowych zhistorii Polski 1795-1914/Орг. М. Stolarczyk. Rzeszow, 1985.

> Zrodla do historii Polski 1861-1918/Wybori opr. W. Bialek. Warszawa, 1986.

708

Вибрана бібліографія

Абраиавичюс В.Е., Дьяков В.А. Валерий Врублевский (1836-1908). Москва, 1968. Аркуша О. Галицький сейм: Виборчі кампанії 1889 і 1895 pp. Львів, 1996. БовуаД. Битва за землю в Україні 1863-1914. Поляки в соціо-етнічних конфліктах. Київ, 1998. Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831-1863). Київ, 1996.

Волькович Л.Е. Второй "Пролетариат" в польском социалистическом движении (1888-1893). Львов, 1991.

Гербільський Г.Ю. Передова суспільна думка в Галичині. Львів, 1959.

Гудь Б. Українці - поляки. Хто винен? Упошуку першопричин українсько-польських конфліктів першої половини XX століття. Львів, 2000.

Демкович-Добрянський М. Потоцький і Бобжинський - цісарські намісники Галичини 1903-1913. Рим, 1987.

Демкович-Добрянський М. Українсько-польські стосунки у XIX сторіччі. Мюнхен, 1969. Дьяков В.А. Маркс, Энгельс и польское освободительное движение. Москва, 1968. Дьяков В.А. Сигизмунд Сераковский. Москва, 1959.

Дьяков В.А. Революционная деятельность и мировоззрение П. Сцегенного (1801-1890). Москва, 1972.

Дьяков В.А. Тарас Шевченко и его польские друзья. Москва, 1966. Дьяков В.А. Ярослав Домбровский. Москва, 1969.

Дьяков В.А., Миллер И.С Революционное движение в русской армии и восстание 1863 г. Москва, 1964.

Зайцев З.М. Социально-сословный состав участников восстания 1863 г. (Опыт статистического анализа). Москва, 1973.

Качмар В. За український університет у Львові. Ідея національної вищої школи у суспільно-полггичному житті галицьких українців (кінець XIX - початок XX ст.). Львів, 1999. Костюшко И.И. Крестьянская реформа 1864 г. в Царстве Польском. Москва, 1962. Кріль М. Слов'янські народи Австрійської монархії: освітні та наукові взаємини з українцями. 1772-1867. Львів, 1999.

Кугутяк М.В. Галичина: Сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (XIX ст. - 1939 p.). Івано-Франківськ, 1993.

Лісетч І. Т. Родом з України (Польська національна меншина і культурне життя на Надніпрянській Україні в другій половині XIX - на початку XX ст.). Київ, 1995. Мареков Г. И. Польское восстание 1863 года на Правобережной Украине. Киев, 1967. Миско М.В. Польское восстание 1863 г. Москва, 1962.

Михальський Ю. Польська суспільність та українське питання у Галичині в період сеймових виборів 1908 р. Львів, 1997.

Михальський Ю. Польські політичні партії та українське питання в Галичині на початку XX століття (1902-1914). Львів, 2002.

Морозова О.П. Польский революционер-демократ Бронислав Шварце. Москва, 1975. Общественное движение на польских землях. Основные идейные течения и политические партии в 1864-1914 гг. / Отв. ред. АМОрехов. Москва, 1988.

Обушенкова Л.А. Королевство Польское в 1815-1830 гг. Москва, 1978. Погодин А. Главные течения польской политической мысли (1863-1907). Санкт-Петербург, 1907. Политические партии и движения Восточной Европы. Проблемы адаптации к современным условиям. Сб. статей. Москва, 1994.

Польша на путях развития и утверждения капитализма (конец XVIII—60-е годы XIX в.). Москва, 1984. Попков Б.С. Польский ученый и революционер Иоахим Лелевель. Русская проблематика и контакты. Москва, 1974.

Пухлое Н. И. Польское рабочее движение 1890-1904. Москва, 1977. Сухий О. Галичина між Сходом і Заходом. Нариси історії XIX- початку XX ст. Львів, 1997. Трусевич СМ. Суспільно-політичний рух у Східній Галичині в 50 - 70-х роках XIX ст. Київ, 1978.

709

Історія Польщі

Фалькович СМ. Идейно-политическая борьба в польском освободительном движении 50 - 60-х годов XIX в. Москва. 1966.

Федосова Е.И. Польский вопрос во внешней политике Первой империи во Франции. Москва, 1980. *

• Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. Исторические и историко-культурные аспекты. Москва, 1981.

• Художественные процессы в русском и польском искусстве XIX - начала XX века. Москва, 1977.

Чорновая І. Польсько-українська угода 1890-1894 pp. Львів. 2000.

Яжборовская И.С. Идейное развитие польского революционного рабочего движения (конец XIX -первая четверть XX в.). Москва. 1973.

Яжборовская И.С, Бухарин Н.И. Польское рабочее движение в борьбе за социализм: Исторические уроки. Москва, 1986.

Bartnicka К. Dzialalnosc edukacyjna Jana Sniadeckiego. Wroclaw, 1980.

BeauvoLsD. Szkotractwopolskicnaziemiachlitewsko-aiskichl803-1832.Lublin, 1991.T. 1-2.

Borejsza J. W kr^gu wielkich wygnancow. Warszawa 1963.

• BtiszAo J. Galicja 1859-1914. Polski Piemont. Warszawa, 1989. ■

Buszko J. Polacy w parlamencie wiedeiiskim 1848-1918. Warszawa, 19%.

Caia A. Asymilacja Zydow w Krolestwie Polskim (1864-1897). Postawy, konflikty, stereotypy. Warszawa, 1989.

ChlebowczykJ. Miedzy dyktatem, realiami a prawem do samostanowienia Prawo do samookre slenia і problem granic we Wschodniej Europie Srodkowej w pierwszej wojnie swiatowej oraz po jej zakoriczeniu. Warszawa, 19S8.

ChlebowczykJ. О prawie do bytu marych і mlodych narodow. Kwestia narodowa і procesy narodotworcze we Wschodniej Europie Srodkowej w dobie kapitalizmu (Od schylku XVIII do poczatkow XX w.). Warszawa; Krakow, 1983.

Chwalba A. Historia Polski 1795-1918. Krakow, 2000.

ChwalbaA. Imperium korupcji wRosjii w Krolestwie Polskim wlatach 1861-1917. Krakow, 1995.

Daszyk K.K. Osobliwy podolak. W krggu mysli historiozoficznej і spoleczno-politycznej Wojciecha hr. Dzieduszyckiego. Krakow, 1993.

DqbkowskiT. Ukrairiski ruch narodowy w Galicji Wschodniej 1912-1923. Warszawa, 1985.

Dmowski R. Mysli nowoczesnego Polaka Warszawa, 1989.

Dmowski R. Polityka polska Odbudowanie panstwa Warszawa, 1988. T. 1-2.

DobrowoIsM T. Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat Wroclaw etc., 1976.

Dylqgowa H. Duchowieristwo katolickie wobec sprawy narodowej 1764-1864. Lublin; 1981. ■■

• DziejeUniwersytetu Warszawskiego 1807-1915./Podred.S. Kieniewicza. Warszawa, 1981.

EisenbachA. EmancypacjaZydownaziemiachpolskich 1785-1870natieeuropejskim. Warszawa, 1988.

Estreichewwna M. Zycie towarzyskie і obyczajowe Krakowa w latach 1848-1863. Wyd.2. Krakow, 1968.

FedorowiczJ., Konopinska J. Marianna і roze: Zycie codzienne w Wielkopolsce w latach 1890-1914. Ztradycjі rodzinnej. Warszawa, 1977.

Feldman J. Bismark a Polska. Wyd.2. Warszawa, 1966. ..

Feldman W. Mejepolskiejmysiipolitycznej wokresieporozbiorowym(Pr6bazarysu). Krakow, 1913-1920. T. 1-3.

Feldman W. Stronnictwa і programy polityczne w Galicji 1846-1906. Krakow, 1907. T. 1 -2.

FrasZ. Florian Ziemialkowski (1817-1900). Biografiapolityczna Wroclaw; Warszawa; Krakow, 1991.

Fras Z. Galicja. Wroclaw, 2000.

GqjewskiS. IzydorKajetanWyslouch(AntoniSzech) 1869-1937. Lublin, 1995.

• Galicja wpowstaniustyczniowym. Wroclaw, 1980.

GasiorowskaN. Zdziejowprzemyslu wKrolestwiePolskim 1815-1918. Warszawa, 1965.

Grabs/a A.F. Joachim Lelewel і demokracja niemiecka Z dziej6w mi^dzynarodowych kontaktow polskiej lewicy w dobie Wielkiej Emigracji. Lodz, 1987.

GrodziskiS. Sejm Krajowy Galicyjski 1861-1914. Warszawa, 1993. T. 1-2.

Grodziski S. W Krolestwie Galicji і Lodomerii. Krakow, 1976.

Groniowski K., SkowronekJ. Historia Polski 1795-1914. Wyd. 3. Warszawa, 1987.

710

Вибрана бібліографія

Gruchab T. Rzad austriacki і polskie stronnictwa polityczne w Galicji wobec kwestii ukrai nskiej (1890-1914). Krakow, 1988.

Haecker E. Historja socjalizmu w Galicji і па Slasku Cies2yriskim. Krakow, 1933.

Hahn H.H. Dyplomacja bez listow uwierzytelniajacych: Polityka zagraniczna Adama J. Czartoryjskiego. Warszawa, 1987.

Handelsman M. Ukraiiiska polityka ks. Adama Czartoryjskiego przed wojna. Krymska^ Rozwoj narodowosci nowoczesnej. Warszawa, 1937.

Homowa E. Ukrainski oboz postepowy і jego wspolpraca z polska. lewica. spoleczna. w Galicji 1876-1895. Wroclaw, 1968.

• Ideologicpoglady,mity w dziejach Polski і Europy XIX і XX wieku/Podred.J. Topolskiego.Poznaii, 1991.

• Inteligencja polska XIX і XX wieku. Studia/Podred. R. Czepulis-Rastenis. Warszawa, 1978-1991. T. 1-6.

Janion M., Zmigrodska M. Romantyzm і historia. Warszawa, 1978.

Janows/d M. Inteligencja wobec wyzwan nowoczesnosci. Dylematy ideovve polskiej demokracji liberalnej w Galicji w latach 1889-1914. Warszawa, 1996.

JanowskiM. Polskamysl liberalnado 1918roku. Krakow, 1998.

Jaskohki M. Historia - narod - panstwo. Zarys syntezy mysli politycznej konserwatystow krakowskich w latach 1866-1934. Krakow, 1981.

Jaskohki M. Kaduceus polski. Mysl polityczna konserwatystow krakowskich 1866-1934. Warszawa: Krakow. 1990.

Jaskohki M. Konserwatyzm — nacjonalizm. Studia nad konfrontacjami konserwatyzmu krakowskiego і demokracji narodowej przed 1914r. Krakow, 1989.

JaszczukA. Sporpozytywistowzkonserwatystamioprzyszlosc Polski. Warszawa, 1986.

Jedlicki J. Klejnot і bariery spoleczne. Przeobrazenia szlachetstwa polskiego w schylkowym okresie feudaliumu. Warszawa, 1968.

Ihnatowicz I. Obyczaje wielkiej burzuazji warszawskiej w XIX wieku. Warszawa, 1971.

Kalabinski S., Tych F. Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja. Lata 1905-1907 na ziemiach polskich. Warszawa, 1976.

Kalembka S. О nasza^ і waszq wolnosc: Studia z dziej6w polskiej mysli politycznej doby romantyzmu. Olsztyn, 1997.

KalembkaS. WielkaEmigracja Polskie wychodztwopolityczne wlatach 1831-1862. Warszawa, 1971.

KarolczakK. Dzieduszyccy. Dzieje rodu. Linia poturzycko-zarzecka Krakow, 2000.

KieniewiczS. Historia Polski 1795-1918. Wyd. 9. Warszawa, 1997.

Kieniewicz S. Pomiedzy Stadionem a Goslarem. Sprawa wloscianska w Galicji w 1848 roku. Wroclaw, 1980.

KieniewiczS. Powstanie styczniowe. Wyd. 2. Warszawa, 1983.

Kieniewicz S. Spoleczenstwo polskie w powstaniu poznanskim 1848 r. Wyd. 3. Warszawa; 1960.

KieniewiczS., ZahorskiA., Zajewski W. Trzy powstania narodowe: kosciuszkowskie, listopadowe, styczniowe. Wyd. 2. Warszawa, 1994.

Kizwalter T. Kryzys Oswiecenia a poczatki konserwatyzmu polskiego. Warszawa, 1987.

Kizwalter 71 „Nowatorstwo і rutyny". Spoleczenstwo Krolestwa Polskiego wobec procesow modemizacji (1840-1863). Warszawa, 1991.

Koberabwal Polska WiosnaLudow. Warszawa; 1967.

Koberdowa I. Socjalno-Rewolucyjna Partia „Proletariat". Warszawa, 1981.

• Kobieta і spoleczenstwo na ziemiach polskich w XIX wieku. Zbior studiow / Pod red. A. Zarnowskiej і A. Szwarca. Warszawa, 1990.

Kotodziejczyk R. Miasta, mieszczanstwo, burzuazja w Polsce wXKw. Warszawa, 1979.

Kowecka E. W salonie і w kuchni: Opowiesc о kulturze materialnej palacow і dwor6w polskich w XIX w. Warszawa, 1984.

Kozik J. Miedzy reakeja. a kontrrewolucjq. Studia z dziej6w ukrairiskiego ruchu narodowego w Galicji w latach 1848-1849. Krakow, 1975.

KozikJ. Ukrainski ruch narodowy w Galicji w latach 1830-1848. Krakow, 1973.

Kraszewski P. Polska emigracjazarobkowaw latach 1870-1939. Poznan, 1995.

Km! M. Konserwatysci a niepodleglosc. Studia nad polska. mysla. konserwatywna. XIX wieku. Warszawa, 1985.

711

Історія Польщі

Кик L Orientacja stowiariska w mysli politycznej Wielkiej Emigracji (do wybuchu wojny Krymskiej): geneza, uwarunkowania, podstawowe koncepcje. Toru й, 1996.

Lepkowski T, Powstanie Listopadowe. Warszawa, 1987.

Libera Z. Wiek oswiecony: Studia і szkice z dziejow literatury і kultury polskiej XVIII і XIX w. Warszawa, 1986.

LimanowskiB. Historyapowstanianarodupolskiego 1863 і 1864 г. Wyd. 2. Lwow, 1909.

Ludwikowsld R.R. Gtowne nurty polskiej mysli politycznej 1815-1890. Krakow, 1982.

Lazuga W. Michal Bobrzynski. Mysl historyczna a dzialalnosd polityczna Warszawa, 1982.

Lazuga W. „Rzady polskie" w Austrii: GabinetKazimierzaBadeniego 1895-1897. Poznan, 1991.

LojekJ. SzansepowstaniaIistopadowego:Rozwazaniahistoryczne. Wyd. 3. Warszawa, 1986.

Lysiak W. Napoleoniada. Warszawa, 1990. , ,

• MafecfoJM Zarysdziejow Polski 1864-1939. Krakow, 1991.

Mahkowsla Z. W kr?gu polskich doswiadczeri historycznych XIX і XX wieku. Studia Lublin, 1986.

Mencel T. Galicja Zachodnia 1795-1806. Lublin, 1976.

• Miastoikulturapolskadobyprzemyslowej/Podred. H. Imbs. Wroclaw etc., 1988-1993. T. 1-3.

Molenda J. Pilsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918. Wybrane zagadnienia Warszawa, 1961.

Najdiis W. PolskaPartiaSocjalno-DemokratycznaGalicji і Slaska 1890-1919. Warszawa, 1983.

Najdws W. Szkice zhistorii Galicji. Warszawa, 1958-1960. T. 1-2.

NowakA. Miedzy carem a rewolucjaj Studium politycznej wyobrazni і postaw Wielkiej Emigracji wobec Rosji 1831-1849. Warezawa, 1994.

PachonsU J. Genera} Jan Henryk Dabrowski 1755-1818. Warszawa, 1981. v ■ -

Pachonsti J. Legjony polskie. Prawda і legenda 1794-1807. Warszawa, 1969-1979. T. 1 -4.

PaproclaF. WielkieKsiestwoPoznanskiewokresierzadowFlottwella(1830-I841).Poznan, 1970.

Partacz С Od Badeniego do Potockiego. Stosunki polsko-ukrai riskie w Galicji w latach 1888-1908. Toru її, 1996.

PierogS. Maurycy Mochnacki. Studium romantycznej swiadomosci. Warszawa, 1982.

• Polska XIX wieku. Panstwo. Spoleczenstwo. Kultura. / Pod red. S. Kieniewicza Wroclaw, 1986.

• Polska klasa robotnicza Zarys dziejow / Pod red. S. Kalabiiiskiego. Warszawa, 1974-1978. T. 1, cz. 1 -3.

• Powstanie Listopadowe 1830-1831. Dzieje wewn etrzne, militaria, Europa wobec powstania / Red. W. Zajewski. Warszawa, 1980.

Ramotowska F. Narodzinytajemnegopanstwapolskiego: 1859-1862. Warszawa, 1990.

• Redziiiski K. Zydowskie szkolnictwo s"wieckie w Galicji w latach 1813-1918. Cz^stochowa, 2000.

Rychlikowa I. Ziemianstwo polskie 1789-1864. Warszawa, 1983.

SkowronekJ. Adam Jerzy Czartoryjski 1770-1861. Warszawa, 1994.

SkowronekJ. Legiony polskie we Wtoszech. Wyd. 3. Warszawa, 1985.

SkowronekJ. Zmagnackiegogniazdadonapoleonskiegowywiadu: Aleksander Sapieha Warszawa, 1992.

SladkowskiW. EmigracjapolskaweFrancji 1871-1918.Lublin, 1980.

• Spofeczeristwo Krolestwa Polskiego. Studia о uwarstwieniu і ruchliwosci spolecznej / Pod red. W. Kuli і J. Leskiewiczowej. Warszawa, 1965-1991. T. 1-9.

Stegner T. Liberalowie Krolestwa Polskiego 1904-1915. Gdansk, 1990.

Slolarczyk M. Dzialalnosc Lwowskiej Centralnej Rady Narodowej w s4vietle zrodel polskich. Rzeszow, 1994.

Szostakowski S. Z dziejow Wielkiej Emigracji. Warszawa, 1991.

SzwarcA. Pod obca.wladza_ 1795-1864. Warszawa, 1997.

Slusarek K. Drobnaszlachtaw Galicji 1772-1848. Krakow, 1994.

Tokarz W. Wojna polskc-rosyjska: 1830 і 1831. Warszawa, 1994.

Trzeciakowska M., Trzeciakowski L. W dziewi^tnastowiecznym Poznaniu. Zycie codzienne miasta 1815-1914. Poznan. 1982.

Trzeciakowski L. Pod pruskim zaborem 1850-1918. Warszawa, 1973.

• Uprzemystowienie ziem polskich w XIX і XX wieku. Studia і materialy / Pod red. I. Pietrzak-Pawtowskiej. Wroclaw, 1970.

WalczakJ. Ruch studencki w Polsce 1944-1984. Wroclaw, 1990.

712

1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   84Скачать файл (6627 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации