Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Зашкільняк Л. Історія Польщі від найдавніших часів до сьогодення - файл 1.doc


Зашкільняк Л. Історія Польщі від найдавніших часів до сьогодення
скачать (6627 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc6627kb.16.11.2011 03:14скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   84
Реклама MarketGid:
Загрузка...
Вибрана бібліографія

Walczak М. Szkolnictwo wyzsze і nauka polska w latach wojny і okupacji 1939-1945. Wroclaw; Warszawa; Krakow, 1978.

WalictiA. Miedzy filozon^ religiaj politykq. Studiao mySli polskiej epoki romantyzmu. Warszawa, 1983.

WandyczP. Podzaborami: Ziemie Rzeczypospolitej wlatach 1795-1918. Warszawa, 1994.

Wasilewski S. Zycie polskie w XIX wieku. Krak6w, 1 962.

Wasko A. Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831 -1863. Krakow, 1995.

Wqsicki J. Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Wielkie Ksi estwo Poznanskie 1815-1848. Warszawa, 1980. » Wereszycki H. Historia pol ityczna Polski 1864-1918. Krakow, 1990.

WierzbicMA. Historiografia polska doby romantyzmu. Wroclaw, 1999.

Wiqckowska Z Joachim Lelewel, uczony, polityk, czlowiek. Warszawa, 1980.

Wroczynski Я Dzieje oswiaty polskiej 1795-1945. Warszawa, 1980.

WronsUA. Powstanie listopadowe na Woryniu, Podolu і Ukrainie. Warszawa, 1993.

Zajewski W. Jozef Wybicki. Warszawa, 1989.

• Zie/(«sfa'/l. Poczatek wieku. Przemianykulturyw latach 1807-1831. Lodz, 1973.

ZarnowskaA. KlasarobotniczaKrolestwaPolskiego 1870-1914. Warszawa, 1974.

ZychowsMM. BoleslawLimanowski 1835-1935. Warszawa, 1971.

ZychowsMM. Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej і Galicji. Warszawa, 1956.

Джерела та література до історії Польщі у XX ст.

> Баран 3., Палегцук Т. Країни Центральної та Східної Європи в міжвоєнний період (навчально-методичний посібник). Львів. 1999.

> Восточная Европа в документах российских архивов 1944-1953 гг. / Составители Н.М. Баринова и др. Москва, 1997-1999. Т. 1-2.

> Депортації. Західні землі України кінця 30-х - початку 50-х pp. Документи, матеріали, спогади / Відп.ред.Ю. Сливка. Львів, 1996-1998. Т. 1-2.

> Документы и материалы по истории советско-польских отношений / Отв.ред. И.А. Хренов и Т. Цесьляк и др. Москва, 1967-1986. Т. 1-12.

> НКВД и польское подполье (По "Особым папкам" Й.В.Сталина) / Отв.ред. А.Ф. Носкова. Москва, 1994.

> Польське підпілля 1939-1941. Польша та Україна у 30-40-х роках XX ст.: Невідомі документи з архівів спеціальних служб / Упорядники 3 Гайовнічек та ін. Варшава; Київ, 1998-200 і. Т. 1 -2.

> Польско-советская война 1919-1920 гг. Ранее не публиковавшиеся документы и материалы. Москва, 1994. Т. 1-2.

> Посталовсышй P.M., Пугач СП., Страшнюк СЮ. Встановлення тоталітарних режимів у країнах Центральної та Південно-Східної Європи (1944-1953). Хрестоматія для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів України. Харків, 2000.

> Советский Союз - Народная Польша 1944-1974. Документы и материалы. Москва, 1974.

> Страшнюк С.Ю., Пугач СП. Політичні кризи та антитотапітарні рухи в країнах Східної Європи (50 -80-ті роки XX ст.). Харків, 1998.

> Україна в другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів / Зібрав і впорядкував В. Косик.. Львів, 1997. Т. 1.

> Akcja „Wisla". Dokumenty / Орг. Е. Misilo. Warszawa, 1993.

> Anders W. Bez ostatniego rozdzialu: Wspomnienia z lat 1939-1946. Lublin, 1992.

> Aparat bezpieczenstwa w latach 1944-1956: Taktyka, strategia, metody / Opr. A. Paczkowski. Warszawa, 1994. Cz. 1.

> ArmiaKrajowawdokumentach 1939-1945. Wroclaw, 1990-1991. T. 1-6.

> Beres W., Skoczylas J. General Kiszczak mowi... prawie wszystko. Warszawa, 1991.

> Biazynski Z. Mowi Jozef Swiatio: Za kulisami bezpieki і partii 1940-1955. Wyd. 2. Londyn, 1985.

> Biazynski Z Towarzysze zeznaja: Z tajnych archiwow Komitetu Centralnego. Dekada Gierka 1970-1980 w tzw. Komisji Grabskiego. Warszawa, 1990.

> Diariusz і teki Jana Szembeka (1933-1945). Londyn, 1964-1972. T. 1-4.

> Documents on Polish-Soviet Relation 1939-1945. London, 1965-1967. Vol. 1 -2.

713

Історія Польщі

> Dokumenty Komitetu Obrony Robotnik6w і Komitetu Samoobrony Spolecznej "KOR" / Wst?p і орг. A. Jastrz^bski. Warszawa, 1994.

> Dokumenty programowe polskiego rachu robotniczego 1878-1984 / Pod red. N. Kolomejczyka, B. Syzdka. Warszawa, 1986. і

> Dokumenty z dziejow polskiej polityki zagranicznej 1918-1939 / Pod red. T. Jedruszczaka і M. Nowak-Kielbikowej. Warszawa, 1989. T. 1.

> Dziewanowski M.K. Jedno zycie za malo. Kartki z pamietnika niepoprawnego optymisty. Toruii. 1994.

> Giedroycl, Miemszews/d J. Listy 1949-1956/ Wybral і wstepem poprzedzil K. Pomian. Warszawa, 1999. Cz. 1-2.

> Gomulka і inni. Dokumenty z archiwum КС 1948-1982 / Орг. J. Andrzejewski [A. Paczkowski]. Londyn, 1987.

> Gomulka W. Pamietniki / Opr. A. Werblan. Warszawa, 1994.

> GrabskiS. Pamietniki. Warszawa, 1989. T. 1-2.

> Grudzien 1970 / Opr. P. Jagl iriski. Paris, 1986.

> Gryciuk F., Matusak P. Represje NKWD wobec zolnierzy podziemnego Panstwa Polskiego w latach 1944-1945. Wybor zrodet. Siedlce, 1995. T. 1-2.

> Hemmerling Z, Nadokki M. Opozycja antykomunistyczna w Polsce 1944-1956: Wybor dokumentow. Warszawa, 1990.

> Jaroszewicz P., Rolinski B. Przerywam milczenie 1939-1989. Warszawa, 1991.

> Jaruzelski W. Stan wojenny dlaczego... / Wspolpraca M. Jaworski; W. Lozinski. Warszawa, 1992.

> Jedrzejewicz J. Wsfuzbie idei. Fragmenty pami?tnikai pism. Londyn, 1972.

> Jedrzejewicz W. Wspomnienia/ Opr. J. Cisek. Wroclaw, 1993.

> Katyn. Dokumenty ludobojstwa. Warszawa, 1992.

> Komorowski T. Bor. Armia podziemna / Opr. W. Bartoszewski і А.К. Kunert. Warszawa, 1994.

> Konfiktypolsko-sowieckie 1942-1944. Dokumenty /Opr. W. Roszkowski. Warszawa, 1993.

> K.osci61 - Panstwo w swietle akt wydzialow do spraw wyznan 1967-1968: Proby kontroli kosciola, wydarzenia marcowe, interwencja sierpniowa w Czechoslowacji / Wyb. і opr. P. Raina. Warszawa, 1994.

> Kot S. Rozmowy z Kremlem. Londyn, 1959.

> Kumaniecki K. Odbudowa paiistwowosci polskiej. Najwazniejsze dokumenty 1912-1924. Warszawa; Krakow, 1924. /

> LarocheJ. Polskalat 1926-1935. Wspomnieniaambasadorafrancuskiego. Warszawa, 1966. /

> Listy do pierwszych sekretarzy КС PZPR (1944-1970) / Wyb. і opr. J. Stijpien. Warszawa, 1994.

> Lukasiewicz S. Bylem sekretarzem Bieruta: Wspomnienia z pracy w Belwederze w latach 1945-1946. Krakow, 1987.

> MatuszewskiJ. Wybor pism: KulisyhistoriiPolski (1941-1946). Rzeszow, 1991.

> Mikoiajczyk S. Gwalt w Polsce. Chicago, 1981.

> Mysl programowa opozycji demokratycznej w PRL (1976-1980) / Wyb. і орг. Е. Orlof, A. Pasternak, R. Pawlikowski. Rzeszow, 1993.

> NaszkowskiM. Paryz-Moskwa: Wspomnieniadyplomaty (1945-1950). Warszawa, 1986.

> Nieznana korespondencja arcybiskupow metropolitow lwowskich Jozefe Bilczewskiego z Andrzejem Szeptyckim w czasie wojny polsko-ukrainskiej 1918-1919 / Opr. J. Wolczanski. Lwow; Krak6w, 1997.

> Nowak-Jezioranski J. Polska z oddali: Wojna w eterze. Wspomnienia 1956-1976. Warszawa, 1989.

> NSZZ •'Solidarnosc" (1980-1981). Podstawowe dokumenty, kronika dzialalnosci, bibliografia / Pod red. B. Pasierba. Wroclaw, 1990.

> Opozycja demokratyczna w Polsce 1976-1980. Wybor dokumentow / Opr. Z. Hemmerling, M. Nadolski. Warszawa, 1994.

> Ossowska W. Przezylam. Lwow - Warszawa 1939-1946. Warszawa, 1990.

> Piecuch H. "Wojciech Jaruzelski tego nigdy nie powie": Mowi byly szef wywiadu і kontrwywiadu, pierwszy zastepca Ministra SW general dywizji Wl. Pozoga. Warszawa, 1992.

> PilsudskiJ. rtsma, mowy, rozkazy / Wstep L. Wasilewski. Warszawa, 1930-1933. T. 1-8. V

> Polacy na Ukrainie, Zbior dokumentow. Cz?s6 1: Lata 1917-1939 / Pod red. S. St?pnia. Przemysl, 1998-1999. T. 1-2. V

> Polemiki wokol najnowszej historii Polski (materiah/ irodlowe) / Wybor A. Magierska, A. Szustek. Warszawa, 1994.

714

Вибрана бібліографія

> Polska па szachownicy wielkich mocarstw: Sprawa polska w tajnej korespondencji dyplomatycznej (1941-1945)/Wyb. iopr. A. Sudot. Toruii, 1995.

> Polska w polityce miedzynarodowej (1939-1945). Zbior dokumentow / Opr. W.T. Kowalski. Warszawa, 1989.

> Polska-ZSRR. Struktury podleglosci. Dokumenty КС WKP(b) 1944-1949. Warszawa, 1995.

> Polsko-radzieckie stosunki gospodarcze. Dokumenty і materialy 1921-1939 / Wyb.dokonal і орг. S. Lopatniuk. Warszawa, 1976.

> Polsko-radzieckie stosunki kulturalne 1919-1939. Dokumenty і materialy / Pod red. W. Balceraka. Warszawa, 1977.

> Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybor dokumentow 1866-1925 / Pod red. H. Janowskiej і Т. Jedruszczaka Warszawa, 1984.

> Poznariski Czerwiec 1956 / Pod red. J. Maciejewskiego і Z. Trojanowskiej Wyd. 2. Poznaii, 1990.

> Prawdziwa historia Polakow. Ilustrowane wypisy zrodlowe 1939-1945 / Opr. D. Baliszewski, A.K. Kunert. Warszawa, 1998-2000. T. 1-3.

> Programy partii politycznych w Polsce w latach 1918-1939 / Wybor і орг. Е. Orlof, A. Pasternak. Rzeszow, 1993.

> Programy ruchu narodowego w latach 1887-1939 / Wybor і opr. Cz. Brzoza, A. Pasternak. Rzeszow, 1993.

> Protokoly posiedzen Biura Politycznego КС PZPR 1944-1945. / Opr. A. Kochanski. Warszawa, 1992.

> Protokoly posiedzen Prezydium Krajowej Rady Narodowej 1944-1947 / Wybor, wstep і opr. J. Kochanowski. Warszawa, 1995.

> Protokoly posiedzen Rady Narodowej Centralnej we Lwowie (14.1V - 29.X.1848) / Redaktorzy S. Kieniewicz і F. Ramotowska. Warszawa; 1996.

> Protokoly z posiedzen Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej / Red. M. Zgorniak. Krakow, 1994-1996. T. 1-3.

> Raczynski E. W sojuszniczym Londynie: Dziennik ambasadora E. Raczynskiego 1939-1945. Warszawa, 1989.

> Rakowski M.F. Czasy nadziei і rozczarowan. Warszawa, 1985-1987. Cz. 1-2.

> Rakowski M.F. Jak to si? stato. Warszawa, 1991.

> ReniakM. KPN: Kulisy, fakty, dokumenty. Wyd. 2. Warszawa, 1984.

> Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenia Ukrainc6w z Polski do USRR 1944-1946. Dokumenty / Opr. E. Misilo. Warszawa, 1996. T. 1.

> Rok 1920: Wojna polsko-sowiecka we wspomnieniach і innych dokumentach / Opr. J. Borkowski. Warszawa, 1990.

> Rolicki J. Edward Gierek - przerwana dekada. Wywiad-rzeka. Wyd. 2. Warszawa, 1990.

> Romer E. Dziennik. Warszawa, 1995. T. 2.

> Rzeczpospolita Polska czasu wojny. Dziennik Ustaw RP і Monitor Polski 1939-1945 / Red. K. Kunert. Warszawa, 1995.

> 3a.d nad autorami stanu wojennego: Oskarzenia, wyjasnienia, obrona przed Komisja^ Odpowiedzialnosci Konstytucyjnej. Warszawa, 1993.

> SchaffA. Poranaspowiedz. Warszawa, 1993.

> SMrmunt K. Moje wspomnienia 1866-1945 / Wstep і opracowanie E. Orlof, A. Pasternak. Rzeszow, 1997.

> Sprawa brzeska: Dokumenty і materialy / Opr. M. Leczyk. Warszawa, 1987.

> Stalin a powstanie Warszawskie. Dokumenty / Opr. T. Strzembosz. Warszawa, 1994.

> Stan wojenny w Polsce. Dokumenty і materialy archiwalne 1981-1983 / Praca zespofowa pod kier. T. Walichnowskiego. Warszawa, 2001.

> StempowskiJ. W dolinie Dniestru і inne eseje ukrainskie. Listy о Ukrainie / Wybraf, opr. і postowiem opatrzyl A.S. Kowalczyk. Warszawa, 1993.

> Stosunki polsko-czesko-slowackie w latach 1918-1939 / Орг. Е. Orlof, A. Pasternak. Rzeszow, 1994.

> Stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z Panstwem Radzieckim 1918-1943. Wybor dokumentow. Warszawa, 1991.

> Straceni wpolskich wiezieniach 1944-1956/Red. S. Pajak. Lublin, 1994.

> Szembek J. Diariusz. Wrzesien-grudzien 1939 / Przedmowe napisat і przypisami opatrzyl B. Grzelonski. Warszawa, 1989.

715

Історія Польщі

> Tajne dokumenty Biura Politycznego. Grudzien 1970 / Opr. P. Domanski. Londyn, 1991.

> Tajne dokumenty Biura Politycznego і Sekretariatu КС. Ostatni rok wladzy 1988-1989 / Opr. S. Perzkowski. Londyn, 1994.

> Tajne dokumenty Biura Politycznego. PRL - ZSRR 1956-1970 / Opr. A. Paczkowski. Londyn, 1998.

> Tajne dokumenty Biura Politvcznego. PZPR a "Solidarnosc" 1980-1981. / Opr. Z. Wtodek. Londyn, 1992.

> Tajne dokumenty Panstwo - Kosciol 1980-1989. Londyn; Warszawa, 1993.

> Tajne dokumenty Panstwo - Kosciol 1960-1980. Londyn; Warszawa, 1996.

> Tajne oblicze GL-AL і PPR. Dokumenty / Wybor і oprac. M.J. Chodakiewicz, P. Gontarczyk, L. Zebrowski. Warszawa, 1997. T. 2.

> Tajne rokowania polsko-radzieckie w 1919 г.: Materialy archiwalne і dokumenty / Zebr. і opr. W. Gostynska. Warszawa, 1986.

> Teczka specjalna J.W. Stalina. Raporty NKWD z Polski 1944-1946 / Wybor і opr. T. Carewskaja, A. Chmielarz; A. Paczkowski; E. Rosowska, S. Rudnicki. Warszawa, 1998.

> Tyrowicz M. Wspomnienia о zyciu kulturalnym і obyczajowym Lwowa 1918-1939. Wroclaw, 1991.

> U kresu samodzielnego ruchu ludowego: PSL 1947-1949. Protokoly, sprawozdania, listy / Zebr., opr. і wstepem poprzedzili J.R. Szaflik, R. Turkowski. Warszawa, 1 995.

> Uklad Sikorski - Majski: Wybor dokumentow / Opr. E. Duraczyriski. Warszawa, 1990.

> Ukraine and Poland in Documents 1918-1922 / Edited by T. Hunczak. New York; Paris; Sydney; Toronto, 1983.

> W kraju і па emigracji: Materialy Profesora Stanislawa Kota / Wyb. і opr. J. Gmitruk, Z. Hemmerling, J. Satkowski. Warszawa, 1989.

> W stanie. Zbiorowy dziennik stanu wojennego (grudzien 1981 - sierpien 1982). Warszawa, 1991.

> Walesa L. Droga do wolnosci: Decyduja^ce lata 1985-1990 / Przy wspopracy A. Rybickiego. Warszawa, 1991.

> Witos W. Dziela wybrane (Moje wspomnienia, Moja tulaczka w Czechoslowacji) / Do druku przyg.. przedmowa.i przypisami opatrzyli E. Karczewski і J.R. Szaflik. Warszawa, 1988-1995. T. 1-3.

> Wojciechowski S. Wspomnienia, or^dzia, artykuly / Opr. M. Groti-Drozdowska, MM. Drozdowski. Warszawa, 1995.

> Wojsko Polskie na froncie wschodnim 1943-1945. Wyb6r materialow zrodlowych / Орг. С Grzelak, H. Stanczyk, S. Zwoliiiski. Warszawa, 1994.

> Wybor dokumentow do dziejow polskiego uchodzstwa niepodleglosciowego 1939-1991 / Opr. і red. A. Suchcitz, L. Maik, W. Rojek. Londyn, 1997.

> Z ziemi sowieckiej - z domu niewoli. Relacje, raporty, sprawozdania z londynskiego archiwum prof. Stanislawa Kota/ Wybor і opr. J. Gmitruk, Z. Hemmerling, J. Satkowski. Warszawa, 1995.

> Zbrodnie nacjonalistow ukraiiiskich dokonane na ludnosci polskiej na Wolyniu 1939-1945 / Opr. J. Turowski, W. Siemaszko. Warszawa, 1990.

> Zwoliriski J. Lemkowie w obronie wlasnej: Zdarzenia, tragedia. Wspomnienia z Podkarpacia. Koszalin, 1996.

> Zwyciezcy za drutami: Jency polscy w niewoli (1919-1922). Dokumenty і materialy / Opr. S. Alexandrowicz, Z. Karpus, W. Rezmer. Torun, 1995.

і - ... ,

Гетьманчук М.П. "Українське питання" в радянсько-польських відносинах 1920-1939 pp. Львів, 1998.

Гудь Б., Голубко В. Нелегка дорога до порозуміння. До питання ґенези українсько-польського військово-політичного співробітництва 1917-1921 pp. Львів, 1997.

Дашкевич Я. Україна вчора і нині. Нариси, виступи, есе. Київ, 1993.

Зсшкільняк Л. О. Польська історіографія після Другої світової війни: проблеми національної історії (40 -60-ті роки). Київ, 1992.

Ільюшин І. ОУН-УПА і українське питання в роки Другої світової війни (в світлі польських документів). Київ, 2000.

Ільюшин І. Протистояння УПА і АК (Армії Крайової) в роки Другої світової війни на тлі діяльності польського підпілля в Західній Україні. Київ, 2001.

716

Вибрана бібліографія

История стран Центральной и Юго-Восточной Европы XX века Москва, 1997. Кшентенко П. М. Польська прогресивна еміграція в СРСР в роки другої світової війни. Київ. 1957. Катынская драма: Козельск, Старобельск, Осташков. Судьба интернированных польских военнослужащих. Москва, 1991.

Кожокин М.М.. Христианско-демократическое движение в буржуазной Польской Республике (1918-1926 гг.). Москва, 1989.

Козповський І. Встановлення українсько-польського кордону 1941 -1951 pp. Львів, 1998. Красівський О. Галичина у першій половині XX ст. Проблеми польсько-українських стосунків. Львів, 2000.

Лазько Р. Р. Перад патопам: Еурапейская палітьїка Польшчы (1932-1939). Мінск, 2000. Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 pp. Львів, 1998. Литвин М.Р., Луцький О.І., Науменко К.С. 1939. Західні землі України. Львів, 1999. Литвин М.P., Науменко КС. Історія ЗУНР. Львів, 1995.

Лісевич IT. Духовно спраглі (духовне життя польської національної меншини на Наддніпрянській Україні в 1864-1917 pp.). Київ. 1997. МакарчукС.А. Українська республіка галичан. Львів, 1997.

Макарчук С.А. Этносоциальное развитие и национальные отношения на западноукраинских землях в период империализма. Львов, 1983.

Матвеев Г.Ф. "Третий путь?" Идеология аграризма в Чехословакии и Польше в межвоенный период. Москва, 1992.

Михутина И.В. Польско-совегская война 1919-1920. Москва. 1994. НаленчД., Наленч Г. Юзеф Пилсудский: легенды и факты. Москва, 1990.

Носкова А.Ф. Крестьянское политическое движение в Польше (сентябрь 1939 - весна 1948 г.) Москва 1987.

Носкова А.Ф. Разорение экономики Польши гитлеровской Германией 1939-1944 (Территория генерал-губернаторства). Москва, 1971.

Ольшанский П.Н. Рижский мир. Из истории борьбы Советского правительства за установление мирных отношений с Польшей (конец 1918-март 1921 гт). Москва, 1969.

Павленко М. Українські військовополонені й інтерновані у таборах Польщі, Чехословаччини та Румунії. Ставлення влади і умови перебування (1919-1924 pp.). Київ, 1999. Парсаданова B.C. Советско-польские отношения 1945-1949. Москва, 1990. Парсаданова B.C. Формирование национального фронта в Польше (1944-1946). Москва, 1972. Первая мировая война Пролог XX века Москва 1999.

Политические системы СССР и стран Восточной Европы. 20-60-е годы. Москва 1991. Политический кризис 1939 года и страны Центральной и Юго-Восточной Европы. Москва 1989.

Пугач СП., Страшнюк СЮ. Історія західних та південних слов'ян XX століття. Посібник. Харків, 1998. Репрессии против поляков и польских граждан / Составитель А.Э. Гурьянов. Москва 1997. Сергшчук В.І. Трагедія українців Польщі. Тернопіль, 1997.

Свирида И.И. Польская художественная жизнь конца XVIII - первой трети XIX века. Москва 1978.

Сливка Ю.Ю. Західна Україна в реакційній політиці польської та української буржуазії (1920-1939). Київ, 1985.

Ткачов С Польсько-український трансфер населення 1944-1946 pp. Виселення поляків з Тернопілля. Тернопіль, 1997.

ТруханМ. Українці в Польщі після Другої світової війни 1944-1984. НьюИоркіін., 1990. Україна- Польща: важкі питання. Матеріали міжнародних семінарів істориків. Варшава 1998-2002. Т. 1-8.

Україна - Польща Культурна спадщина і суспільна свідомість. Київ, 1993. Федик 1. УНДО, ОУН: ставлення до Польщі. Львів, 1998.

Хонигсман Я. Катастрофа єврейства Западной Украины. Евреи Восточной Гатчины, Западной Волыни, Буковины и Закарпатья в 1943-1945 гг. Львов, 1998.

717

Історія Польщі

Чугаев В.П. В борьбе протав фашизма и угрозы войны: Из истории интернациональной солидарности

трудящихся Польши и Западной Украины в борьбе против наступления фашизма и роста военной

опасности 1933-1939. Киев, 1980.

Швагуляк М. "Пацифікація". Польска репресивна акція у Галичині 1930 р. і українська суспільність.

Львів, 1993.

Яровий В.І. Історія західних і південних слов'ян у XX столітті. Курс лекцій. Київ, 1996.

Яровій В.І. Новітня історія країн Східної Європи. 40-90-ті роки XX ст. Київ, 1997.

Ajnenkiel A. Od rzadow ludowych do przewrotu majowego. Zarys dziejow politycznych Polski 1918-1926.

Wyd.4. Warszawa, 1978.

AjnenkielA. Polska poprzewrociemajowym. Zarys dziejow politycznych Polski 1926-1939. Warszawa, 1980.

Antoszews/d A. Erozja systemu politycznego PRL w latach osiemdziesi ajych. Studium procesu. Wroclaw, 1992.

Ascherson N. The Struggle for Poland. London, 1987.

Ash T.G. Polska rewolucja. „Solidarnosc" 1980-1981. Warszawa, 1990. ., .;ivV

BatowsUH. Polska dyplomacjanaobczyznie 1939-1941. Krakow, 1991.

Balowski H. Zachod wobec granic Polski 1920-1940: Niektore fakty mniej znane. Lod z, 1995.

Barszczewska-Krupa A. Generacja powstaricza 1830-31. О przemianach w swiadomosci Polakow XIX wieku.

Lodz, 1985.

BaumganM. WielkaBrytaniaaodrodzonaPolska(1918-1933).Szczecin, 1985.

Berger M. Jaruzelski. Krakow, 1991.

Biaikowski W. Rokossowski: Na ile Polak? Warszawa, 1994.

BonusiakA. Lwowwlatach 1918-1939:Ludnosc-przestrzen-samorzad.Rzes/6\v.2000.

Bonusiak W. Polska podczas II wojny swiatowej. Wyd. 2. Rzeszow; 1999.

BorkowskiJ. Ludowcy w II Rzeczypospolitej. Warszawa, 1987. Cz. 1 -2.

Borodziej W., ChmielarzA., FriszkeA., KimertA. Polska Podziemna 1939-1945. Warszawa, 1991.

Bruski IJ. Petlurowcy. Centrum Panstwowe Ukrainskiej Republiki Ludowej na wychodzstwie (1919-1924).

Krakow, 2000. , «,:. -,-■■■

BuhlerP. Polskadrogado wolnosci 1939-1995. Warszawa, 1999.

Cesarz Z.K. Polska a Liga Narodow: Kwestie terytorialne w latach 1920-1925: Studium prawno-polityczne.

Wroclaw, 1993.

ChahipczakH., Browarek T. Mniejszosci narodowe w Polsce 1918-1995. Lublin, 1998.

Chojnowski A. Koncepcje polityki narodowosciowej rzadow polskich w latach 1921-1939. Warszawa 1979.

Chojnowski A. Pilsudc^cy и wladzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Wspolpracy zRzadem. Wroclaw, 1986.

Ciesielski S., Hryciuk G., Srebrakowski A. Masowe deportacje radzieckie w okresie II wojny swiatowej.

Wroclaw, 1993.

Crampton R.J. Eastern Europe in the Twentieth Century. London; New York, 1994.

Crises and Transition: Polish Society in the 1980 's / Ed. by J. Koralewicz, J. Biafccki, M. Watson.

Oxford; New York; Hamburg, 1987.

CzerniakiewiczJ. Repatriacjaludnoscipolskiej zZSRR 1944-1948. Warszawa, 1987.

CzubimkiA. Drugawojnaswiatowa 1939-1945. Poznan, 1999.Cz. 1-2.

CzubinskiA. Dzieje najnowsze Polski: PolskaLudowa( 1944-1989). Poznan, 1992.

CzubinskiA. Historia Polski XX wieku. Poznan, 2000.

CzubinskiA. Komunistyczna Partia Polski 1918-1938. Zaryshistorii. Warszawa, 1985.

CzubinskiA. Walkaо granice wschodnie Polski w latach 1918-1921. Opole, 1993.

Dqbrowsld R. Dzialalnosc spolecznc-gospodarcza і kulturalna mniejszosci narodowych w II Rzeczypospolitej

(1918-1939). Szczecin, 1990.

Drozd R. Droga na zachod. Osadnictwo ludnosci ukrainskiej na ziemiach zachodnich і poinocnych Polski w

ramach akcji „Wisla". Warszawa, 1997.

DudekA. Panstwo і Kosciotw Polsce 1945-1970. Krakow, 1997.

DunirhWqsowiczK. Polski ruch socjalistyczny 1939-1945. Warszawa, 1993.

Duraczyhsti E. Polska 1939-1945. Dzieje polityczne. Warszawa, 1999.

Duraczynski E. Rzad polski na uchodzstwie 1939-1945: Organizacja, personalia, polityka. Warszawa, 1993.

Diiraczynski E Uklad Sikorski - Majski. Warszawa, 1990.

718

Вибрана бібліографія

Dynmrski M. Stosunki wewnetrzne wsrod polskiego wychodzstwa politycznego і wojskowego we Francji і Wielkiej Biytanii 1939-1945. Wroclaw, 1999.

Dymek B. Zwrot polityczny 1948 r. (Prze slanki, przebieg, skutki). Warszawa, 1989. ,..

Dziewanowski M.K. The Communist Party of Poland. An Outline History. Cambridge, Mass., 1959. „ ■■.-,,

Dziewanowski M.K. Poland in the 20-th Century. New York, 1977. '

Eberhardt P. Polska granica wschodnia 1939-1945. Warszawa, 1993.

EislerJ. Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje. Warszawa, 1991.

EislerJ. Zarys dziejow politycznych Polski 1944-1989. Warszawa, 1992.

• Elity wladzy w Polsce a struktura spoleczna w latach 1944-1956 / Praca zbiorowa pod red. P. Wqjcika. Warszawa, 1992.

• Е«епЛ. Polska a Mala Antanta 1920-1934. Krakow, 1992.

• fia^i./Historia Polski od 1918do 1939roku.Poznaii, 1997. ■ •

FarysJ. Pitsudskiipilsudczycy:Zdziej6wkoncepcjipolityczno-ustrojowei(1918-1939).Szczecin, 1991.

FikM. Marcowakultura. Wokot„Dziadow'*. Literaci і wladza. Kampaniamarcowa Warszawa, 1995.

Filar W. „Burza" na Wohyniu: Z dziejow 27 Wolynskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Studium historyczno-wojskowe. Warszawa, 1997.

FriszkeA. OazanaKopernikaiKlublmteligencjiKatolickiej 1956-1989. Warszawa, 1997. .

Friszke A. OpozycjapolitycznawPRL 1945-1980. Londyn, 1994.

FriszkeA. PolskaGierka. Warszawa, 1995. ;

GartickiA. Bolesfaw Bierut Warszawa, 1994. '■■'■ i<

GarlickiA. Drugiej Rzeczypospolitej poczatki. Wroclaw, 1998.

GarlickiA. Stalinizm. Warszawa, 1993.

GarlickiA. U zrodel obozu belwederskiego. Wyd. 4. Warszawa, 1983.

Garlinski J. Polska w drugiej wojnie swiatowej. Warszawa, 1994.

Gielzynski W. BudowanieNiepodleglej. Paryz, 1985.

GlowackiA. Kryzys polityczny 1970 roku. Warszawa, 1990. •:

GolkaB. Prasakonspiracyjnaruchuludowego 1939-1945. Warszawa, 1975.

Gorski G. Ustrqj Polskiego Panstwa Podziemnego 1939-1944: Studium historyczno-prawne. Lublin, 1995.

Grabowski W. Delegatura Rzqdu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj 1941 -1945. Warszawa, 1995.

Gregprowicz S., Zacharias MJ. Polska- Zwiazek Radziecki: Stosunki polityczne 1925-1939. Warszawa, 1995.

GrzelakC. Kresywczerwieni.AgresjaZwiazkuSowieckiegonaPolsk^w 1939roku.Warszawa, 1998.

Hakigida I. Ukrairicy na zachodnich і poinocnych ziemiach Polski 1947-1957. Warszawa, 2002.

• Historia polskiego ruchu robotniczego / Pod red. M. Orzechowskiego. Warszawa, 1985. T. 1.

HolzerJ. Solidarnose 1980-1981. Geneza і historia Paryz, 1984.

HryciukG. PolacyweLwowie 1939-1944.Zyciecodzienne. Warszawa,2000. '

HubnerP. PolitykanaukowawPolscewlatach 1944-1953. Genezasystemu. Wroclaw, 1992.T. 1-2.

IwanowJ. Polacy w Zwiazku Radzieckim w latach 1921-1939. Wroclaw, 1990.

Jabtonowski M. Sen о potedze: Z dziejow ruchu byh/ch wojskowych w II Rzeczypospolitej (1918-1939). Olszryn, 1998.

JatAonski H. Polska autonomia narodowa na Ukrainie 1917-1918. Warszawa, 1948.

Janowski K. B. Polska 1980-1981. Od euforii do szoku. Tom її, 1995.

Janowski K.B. Polska 1981-1989 miedzy konfrontacj^ і porozumieniem: Studium historyczno-politologiczne. Warszawa, 1996.

Jasiewicz K. Zaglada polskich kresow. Ziemianstwo polskie na Kresach Potnocno-Wschodnich Rzeczypospoliteh pod okupacja, sowiecka, 1939-1941. Studium z dziejow zaglady dawnego narodu politycznego. Warszawa, 1997.

JekelJ. WielkaBrytaniawkoncepcjach polskich ugrupowan politycznych w latach 1918-1923. Szczecin, 1993.

Jqdruszczak T. Pifeudczycy bez Pilsudskiego. Powstanie Obozu Zjednoczenia Narodowego w 1937 r. Warszawa. 1963.

• J6zefPilsudski і Lwow/Opr. J. Wereszyca. Warszawa, 1989.

Kalins/aJ. Zarys historii gospodarczej Polski 1944-1989. Suwalki, 1995.

» Kaminski M.K, Zacharias J. W cieniu zagrozenia: PolitykazagranicznaRP 1918-1939. Warszawa, 1993.

719

Історія Польщі

Karpus Z Jency і intemowani rosyjscy і ukrainscy w Polsce w latach 1918-1924. Z dziejow militamo-politycznych wojnypolsko-radaeckiej.Torun, 1991.

Karpus Z. Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 r. Oddzialy wojskowe ukrai nskie. rosyjskie, kozackie і bialoruskiew latach 1919-1920. Тошгі, 1999.

KarskiJ. Wielkiemocarstwa\vobecPolskil919-1945.0dWersaludoJalty.Lublin, 1998.

KawalecK. Roman Dmowski. Warszawa, 1996.

Kersten K. Miedzy wyzwoleniem a zniewoleniem: Polska 1944-1956. Londyn, 1993.

Kersten K. Narodziny systemu wladzy: Polska 1943-1948. Poznan, 1990.

KqsikJ. Zaufany Komendanta: Biografia politycznaJanaHenrykaJozewskiego 1892-1981. Wroclaw, 1995.

• Kierownictwo obozu niepodlegtciowego na obczyznie 1945-1990 / Praca zbiorowa, red. A. Szkuta. Londyn, 1996.

Kisielewski T. Federacja srodkowo-europejska: Pertraktacje polsko-czechoslowackie 1939-1943. Warszawa, 1991.

Klimech M. Polskc-ukrainska wojna о Lw6w і Galicjq 1918-1919 r. Aspekty polityczne і wojskowe. Warszawa, 1997.

Klimecki M., Filipow К Legiony to... Szkice z dziejow legionow polskich. Biarystok, 1998.

Koko E. Wnadzieji nazgod?. Polski ruch socjalistyczny wobec kwestii narodowosciowej w Polsce (1918-1939). Gdansk, 1995.

KokoE. Wolni zwolnymi:PPS wobec kwestii ukrai nskiejw latach 1918-1925. Gdansk, 1991.

Kolanczuk A. intemowani zolnierzy Armii LTNR w Kaliszu 1920-1939. Kalisz; Przemysl; Lwow, 1995.

KotomejczykN. Polska Zjadnoczona Partia Robotnicza 1948-1986. Warszawa, 1988.

Konieczny A., Szurgacz H. Praca przymusowa polak6w pod panowaniem hitlerowskim 1939-1945. Poznan, 1976.

• AbrfofwAz'S PolskiePanstwoPodziernne 1939-1945. Wroclaw, 1987. ■-, . .

Korek J. Paradoksy paryskiej „Kultury": Ewolucja mysli politycznej w latach 1947-1980. Stockholm, 1998.

Korpalska W. Wtadystaw Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna. Wyd. II. Wroclaw etc., 1988.

Kozlowski M. Mi^dzy Sanem a Zbruczem. Walki о Lwow і Galicj? Wschodnia. 1918-1919. Krakow, 1990.

• Kultura Polski Ludowej / Pod red. T. Galirtskiego. Warszawa, 1966.

KupczakJ.M. PolacynaUkrainiew latach 1921-1939. Wroclaw, 1994.

Kupiecki R. Natchnienie milionow: Kult Stalina w Polsce 1944-1956. Warszawa, 1993.

Kupiecki R., Szczepanik K. Politykazagraniczna Polski 1918-1994. Warszawa, 1995.

KutrzebaS. Polskaodrodzona 1914-1939.Krakow, 1988.

Landau Z Gospodarka Polski Ludowej. Warszawa, 1994.

Leczyk M. Komitet Narodowy Polski a Ententa і Stany Zjednoczone 1917-1919. Warszawa, 1966.

Leczyk M. Oblicze spoleczno-polityczne Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa, 1988.

Lesiakowski К MieczyslawMoczar-„Mietek". Biografia polityczna Warszawa, 1998.

Lewandowski J. Imperializm slabosci. Ksztaltowanie sie koncepcji polityki wschodniej pilsudczykow 1921-1926. Warszawa, 1967.

Lojek J.[L. Jerzewski]. Agresja 17 wrzesnia 1939: Studium aspektow politycznych. Wyd. 3. Warszawa, 1990.

Lopinski M, Gach Z, Wilk M. Konspira: Rzecz о podziemnej „Solidamo sci". Gdansk, 1989.

LosscwsMP. DyplomacjaDrugiej Rzeczypospolitej: Zdziejowpolskiej shi zby zagranicznej. Warszawa, 1992.

Lossowski P., Mfynarski Z Rosjanie, Bialorusini, Ukrai ncy w powstaniu sryczniowym. Wroclaw, 1959.

Lossowski P. Konflikt polsko-litewski 1918-1920. Warszawa, 1996.

Luczak С Pod niemieckim jarzmem (Kraj Warry 1939-1945). Poznan, 1996.

Lukomski G., Partacz Cz., Polak B. Wojna polsko-ukraifiska 1918-1919. Dzialania bojowe, aspekty polityczne, kalendarium. Koszalin; Warszawa, 1994.

Machcewicz P. Polski rok 1956. Warszawa, 1993.

Mackiewicz S. (Cat). Historia Polski. Wroclaw, 1989. Cz. 1 -2.

720

Вибрана бібліографія

Madajczyk Cz. Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce. Warszawa, 1970. T. 1 -2.

Ma/chrowski J.M. Silni - zwarci - gotowi: Mysl polityczna Obozu Zjadnoczenia Narodowego. Warszawa,

1985.

MakowsUB. Litwini w Polsce 1920-1939. Warszawa, 1986.

MalakK. Polsko-radzieckie stosunki kulturalne w okresie mi ?dzywojennym. Warszawa, 1991.

Malec-MasnykB. Plebiscyt naGornym Slasku. Opole, 1991.

Malinowski L. Politycy Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939 (shizba і zycie prywatne). Torun, 1995.

1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   84Скачать файл (6627 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации