Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Зашкільняк Л. Історія Польщі від найдавніших часів до сьогодення - файл 1.doc


Зашкільняк Л. Історія Польщі від найдавніших часів до сьогодення
скачать (6627 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc6627kb.16.11.2011 03:14скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   84
Реклама MarketGid:
Загрузка...
Cz. 1-2.

Matelski D. Ukraiiicy і Rusini w Polsce 1918-1935. Poznah, 19%.

Materski W. Tarcza Europy: Stosunki polsko-sowieckie 1918-1939. Warszawa, 1994.

MatlachowsMJ. Kulisy powstania Warszawskiego. Wyd. 2. Warszawa, 1994.

MatmakP. EdukacjaіkulturaPolskiPodziemnej 1939-1945.Siedlce, 1997.

MatusakP. Ruch Oporu w Polsce: 1939-1945. Katowice, 1988.

Mazur G. Biuro Informacji і Propagandy SZP, ZWZ, AK 1939-1945. Warszawa, 1987.

Mich W. Obey w polskim domic Nacjonalistyczne koncepeje rozwiazania problemu mniejszosci narodowych

1918-1939. Lublin, 1994.

Mich W. Problem mniejszosci narodowych w mysli politycznej polskiego ruchu konserwatywnego (1918-1939).

Lublin, 1992.

Michowicz W. Walka dyplomacji polskiej przeciwko traktatowi mniejszo sciowemu w Lidze Narodow w 1934.

Lodz, 1963.

MikuliczS. Prometeizm w polityce П Rzeczypospolitej. Warszawa, 1971.

Mniejszosci narodowe w Polsce: Panstwo і spoteczeristwo polskie a mniejszosci narodowe w okresach

przelomow politycznych (1944-1989) / Pod red. P. Madajczyka Warszawa, 1998.

Mobilizacja uchodzstwa do walki politycznej 1945-1990 / Praca zbiorowa, red. L. Kliszewicz.

Londyn, 1995.

Motyka G. Так byto w Bieszczadach: Walki polsko-ukraiiiskie 1943-1948. Warszawa, 1999.

MotykaG., WnukR. Pany і гешпу. Wspotpraca AK-WiN і UPA1945-1947. Warszawa, 1997.

Mroczka L SporoGalicje. Wschodnia. 1914-1923. Krakow, 1998.

Mroczko M. Ziemie dzielnicy pmskiej w polskich koncepejach і dzialalnosci politycznej 1864-1939. Gdansk,

1994.

Najdus W. Ignacy Daszyriski 1866-1936. Warszawa, 1988.

Nalepa EJ. Oficerowie Armii Radzieckiej w Wojsku Polskim 1943-1968. Warszawa, 1995.

NdeczD. Seno wladzy: Inteligencjawobecniepodlegtosci. Warszawa, 1994.

Nalqcz T. Irredenta polska Warszawa, 1992.

Natqcz T. Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918. Wroclaw, 1984.

Ney-Krwawicz M. Armia Krajowa: Sila zbrojna Polskiego Panstwa Podziemnego. Warszawa, 1993.

NiciejaS.S. AdamProchnik: Historyk—poliryk—publicysta Warszawa, 1986.

Nicieja S.S. Cmentarz Lyczakowski we Lwowie w latach 1786-1986. Wroclaw etc., 1988.

Nicieja S.S. Cmentarz obroncow Lwowa. Wroclaw; Krakow; Warszawa, 1990.

NiciejaS.S. Lyczakow: DzielnicazaStyksem. Wroclaw, Krakow; Warszawa, 1998.

Nowakowski J.M. Watery Slawek (1879-1939): Zarys biografii politycznej. Warszawa, 1988.

Nowinowski S.M. Prezydent Ignacy Moscicki. Warszawa, 1994.

PaczkowskiA. Pol wieku dziejow Polski 1939-1989. Warszawa, 1998.

PaczkowskiA. Stanislaw Mikolajczyk, czyli kl^ska realisty (zarys biografii politycznej). Warszawa, 1991.

PalczakA. Procesy stalinizacji w Polsce w latach 1947-1956. Zabrze, 1996.

Palij M. The Ukrainian-Polish Defensive Alliance 1919-1921. An Aspect of the Ukrainian Revolution.

Edmonton; Toronto, 1995.

Papierzynska-Turek M. Sprawa ukrainska w Drugiej Rzeczypospolitej 1922-1926. Krakow, 1979.

Paruch W. Od konsolidacji panstwowej do konsolidacji narodowej: Mniejszosci narodowe w mysli politycznej

obozu pilsudczykowskiego (1926-1939). Lublin, 1997.

PastusiakL. Roosevelt a sprawa polska. Warszawa, 1980.

Pestkowska M. Kazimierz Sosnkowski. Wroclaw; Warszawa; Krakow, 1995.

721

Історія Польщі

Pilch A. Studentski ruch politycziiy w Polsce w latach 1932-1939. Warszawa; Krakow, 1972.

[Piltz EJ Nasze stronnictwa skrajnc. Przez Scriptora. Krakow, 1903.

PiotrkiewiczJ. Kwestiaukrairiskaw Polsce w koncepcjach pilsudczyzny 1926-1930. Warszawa, 1981.

PiotrowskiJ. Aleksander Pristor( 1874-194l):Zarysbiografiipolitycznej. Wroclaw, 1994.

Piotrowski M. Shizba idei czy serwilizm? Zygmunt Felczak і Feliks WidyWirski w najnowszych dziejach Polski. Lublin, 1994.

Pobog-Malinowski W. Najnowsza historiapolityczna Polski. Gdansk, 1989-1991. T. 1-3.

PolakE. LosPolakawlatach 1939-1951. Wyd.2. Swidnica, 1992.

• Poland and Ukraine: Past and Present/Ed.by P.J. Potichnyj. Edmonton; Toronto, 1980.

PolonskyA. Politics in Independent Poland 1921 -1939. The Crises of Constitutional Government (Moid, 1972.

• Polska odrodzona 1918-1939: Panstwo, spoleczenstwo, kultura / Pod. red. J. Tomickiego. Wyd. 2. Warszawa, 1988.

Pomian K. Wymiary polskiego konfliktu 1956-1981. Londyn, 1985.

• Pomoc krajowi przez niepodlegto sciowe uchodzstwo 1945-1990 / Praca zbiorowa, red. R. Lewicki. Londyn, 1995.

PotockiR. Idearestytucji Ukraitiskiej Republiki Ludowej (1920-1939). Lublin, 1999.

• Problemy Ukraincow w Polsce po wysiedlenczej akcji „Wisla" 1947 roku / Pod red. W. Mokrego. Krakow, 1997. * ■ ;■•■ г--;-.-.-

PnisE. Atamania UP A: Tragedia kresow. Warszawa, 1988.

Prus E. Z dziejow wspolpracy nacjonalistow ukraiiiskich z Niemcami w okresie II wojny swiatowej і okupacji. Katowice, 1985.

PruszynskiM. Tajemnica Pilsudskiego. Warszawa, 1997. "' ' ! ' :

Przygonski A. Stalin і Powstanie Warszawskie. Warszawa, 1994.

RainaP. KosciolwPolsce 1981-1984. Londyn, 1984.

Reguh J.A. Historia Komunistycznej Partii Polski w swietle faktow і dokument6w. Wyd. 3. Toruii, 1994.

• Яо//# Я Zarys dziejow Polski 1939-1984. Krakow, 1994.

RoszbwslaW.fAndizej Albert]. Historia Polski 1914-2000. Wyd. 8. Warszawa, 2001.

Rothschild J. Return to Diversity. A Political History of East Central Europe Since World War II. New York, Oxford, 1993.

Rudnicki Sz. Oboz Narodowo-Radykalny: Geneza і dziatelno sc. Warszawa, 1985.

Sagan J. Procesyuprzemyslowieniawpowojennej Polsce. Gdansk, 1995.

Salmonowicz S. Polskie Panstwo Podziemne: Z dziejow walki cywilnej 1939-1945. Warszawa, 1994.

• 5ieri/ecfo'iLosyPolakowwZSRRwlatach 1939-1986. Londyn, 1990.

Siemaszko Z.S. Wsowieckimosaczeniu 1939-1943. Londyn, 1991.

SiwekA. Uniwersytet Warszawski wmarcu 68. Warszawa, 1989.

SiwickiM. Dziejekonfliktowpolsko-ukraiiiskich. Warszawa; 1992-1994. T. 1-3.

SkaradzinsU B. Bialorusiny, Litwini, Ukraincy. Biah/stok, 1990.

Skaradzinski B. Polskie lata 1919-1920. Warszawa, 1993. T. 1-2.

Skorzynski J. Ugodairewolucja: Wladzaiopozycja 1985-1989. Warszawa, 1995.

Smolinski T. RzadyJozefa Pilsudskiego w latach 1926-1935: Studium prawne. Poznan, 1985.

Stawech P. Nastepcy Komendanta. Wqjsko a polityka wewftettzna II Rzeczypospolitej w latach 1935-1939. Warszawa, 1969.

Stqpien S. Prasa ludowa w Polsce. Zarys historyczny. Warszawa, 1984.

Stronski H. Represje stalinizmu wobec ludnosci polskiej na Ukrainie w latach 1929-1939. Warszawa 1998.

Syzdek E., Syzdek B. Cyrankiewicz. Zanim zostanie zapomniany. Warszawa, 1996.

Syzdek E., Syzdek B. Polityczne d\ lematy Wladyslawa Gomulki. Warszawa, 1985.

Szczesniak B.A., Szota Z. W. Droga donikad. Dzialalnosc Organizacji Ukraiiiskich Nacjonalistow і jej likwidacja w Polsce. Warszawa, 1973.

» SzczypekJ. Wladyslaw Sikorski. Fakty і legandy. Rzeszow, 1984.

SzeremietiewR. Czy moglismy przetrwac: PoiskaaNiemcy wlatach 1918-1939. Warszawa, 1994. » SlhvaM. Ludowcy, socjalisci w parlamencie II Rzeczypospolitej Warszawa, 1995.

» SwietekR. Lodowasciana Sekrety polityki JozefaPilsudskiego 1904-1918. Krakow, 1998.

722

Вибрана бібліографія

> TebinkaJ. Politykabrytyjska wobecproblemugranicypolsko-radzieckiej 1939-1945. Warszawa, 1998.

» TerejJJ. Na rozstajach dr6g: Ze studiow nad obliczem і modelem Armii Krajowej. Wroclaw etc., 1980.

> TerlecM O. Pulkownik Beck. Krakow, 1985.

» TomaszewskiJ. Rzeczpospolila wielu narodow. Warszawa, 1998. . ■,.*,..

> Tomicki J. Lewica socjalistyczna w Polsce 1918-1939. Warszawa, 1982.

> Topolski J. Polska XX wieku 1914-2000. Wyd. V. Poznaii, 2001.

« Torzecb R. Kwestiaukrainskavv polityce 111 Rzeszy (1933-1945). Warszawa, 1972.

> TorzeckiR. Kwestiaukrainskavv Polsce wlatach 1923-1929. Krakow, 1989.

> Torzecki R. Polacy і Ukraincy. Sprawa ukrainska w czasie II wojny swiatowej na terenie II Rzeczypospolitej. Warszawa, 1993.

> Tragedia Komunistycznej Partii Polski / Red. nauk. J. Maciszewski. Warszawa, 1989.

> Trembicka K. Miedzy apologia a negacja.: Studium mysli politycznej Komunistycznej Partii Polski w latach 1918-1932. Lublin, 1995.

> TwkowskiR. PolskieStronnictwoLudowewobroniedemokracji 1945-1949. Warszawa, 1992.

> Turlejska M. Те pokolenia zatobami czame... Skazani na smierc і ich sedziowie. Warszawa, 1990.

> Wapinski R. Narodowa Demokracja 1893-1939: Ze studiow nad dziejami mysli nacjonalistycznej. Warszawa, 1980.

> Wapinski R Pokolenia Drugiej Rzeczypospolitej. Wroclaw, 1991.

> Wapinski R Polska і male qjczyzne Polakow. Z dziejow ksztatowania si ? swiadomosci narodowej w XIX і XX гл wieku po wybuch II wojny swiatowej. Wroclaw; Warszawa; Krakow, 1994.

> Wapifski R. Roman Dmowski. Wyd. 2. Lublin; 1989.

> WapinskiR Swiadomoscpolitycznaw Drugiej Rzeczypospolitej. Lodz, 1989.

> Wapinski R Wladyslaw Sikorski. Wyd. 3. Warszawa, 1982.

> WazniewskiE. WalkapolitycznawkierownictwiePPRiPZPR.Torun, 1991.

> Wqtor A. DzialalnoscStronnictwaDemokratyczno-Narodowegowzaborzeaustriackimdoroku 1914. Szczecin, 1993.

» WerblanA. WladyslawGomulkasekretarzgeneralnyPPR. Warszawa, 1988.

> W^gierski J. Lwow pod okupacj^sowiecka^ 1939-1941. Warszawa, 1991.

> Wierzbieniec W. SpolecznosczydowskaPrzemyslawlatach 1918-1939. Rzeszow, 1996.

> WiszkaE. PrasaemigracjiukrainskiejwPolscel920-1939.Torun,2001.

» Wladyka T. „Trzecia droga" w mysli gospodarczej II Rzeczypospolitej: Koncepcje Adama Doboszy nskiego a

program obozunarodowego. Krakow, 1994. » Wladze RP na obczyznie podczas II wojny swiatowei 1939-1945 I Praca zbiorovia, red Z. Btezyfeki. Londyn,

1994.

> Wojdylo W. Koncepcje spoleczno-polityczneStanistawaGrabskiego. Tom її, 1993. « Wozniczka Z Zrzeszenie „Wolnosc і Niezawistosc" 1945-1952. Warszawa, 1992. » WqjdkA. MyslpolityznaStanislawaAugustaThugutta(1873-1941).Lublin, 1992.

> Wqjcik S. Cechy narodowe Polakow w polemikach okresu mi edzywojennego (neoromanrykow, pilsudczykow, narodowych demokratow). Lublin, 1989.

> WroniakZ Polityka polska wobec Francji wlatach 1925-1932. Poznati, 1987.

> Zaknxwski A. Wincenty Witos: Chfopski polityk і m щ stanu. Warszawa, 1977.

і ZamoyskiJ. Powrotnamap?: Polski KomitetNarodowy w Paryzu 1914-1919. Warszawa, 1991.

> Zapomwski Z Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939: Dzialalnosc poslow, parlamentame koncepcje J. Pftsudskiego, mniejszosci narodowe. Lublia 1992.

> ZarembaP. HistoriaDwudziestolecia(1918-1939). Warszawa, 1991.

> ZawodnyJ.K. Powstanie Warszawskie w walce і dyplomacji. Warszawa, 1994.

> Zuzowski R. Komitet Samoobrony Spolecznej KOR: Studium dysydentyzmu і opozycji politycznej w Polsce. Wroclaw, 1996.

> ZamawskiJ. Polska 1918-1939: Praca-technika-spoleczenstwo. Warszawa, 1992.

> Zaron P. Armia Andersa. Tomn, 1996.

> Zaron P. Ludnosc polska w Zwiazku Radzieckim w czasie П wojny swiatowej. Warszawa, 1990. » ZenczykowskiT. Polska Lubelska 1944. Warszawa, 1990.

723

Історія Польщі

ZerkoS. Stosunki polsko-niemieckie 1938-1939. Poznan, 1998.

Zurawski P.P. vel Grqjewski. Sprawa ukiaifiskanaKonferencji w Paryzu w roku 1919. Warszawa, 1995.

Джерела та література до історії сучасної Польщі

> Конституції нових держав Європи та Азії / Упорядник С Головатий. Київ, 19%.

> Balcerowicz L. 800 dm. Szok kontrolowany. Warszawa, 1992.

> Dubinski K. Magdalenka: Transakcja epoki. Notatki z poufnych spotkari Kiszczak - Walesa. Warszawa, 1990.

> Geremek B. Rok 1989: B. Geremek opowiada, J. Zakowski pyta. Warszawa, 1990.

> Kosciesza K. Najwieksze skandale w ci^gu ostatnich dwunastu miesiecy w Polsce. Gdansk, 1994.

> MichnikA. Diabef naszego czasu: Publicystyka z lat 1985-1994. Warszawa, 1995.

> Polskie partie polityczne: Charakterystyki, dokumenty / Pod.red.K.A. Paszkiewicza. Wroclaw, 1996.

> Porozumienie okrqglego stolu: 6 luty - 5 kwietnia 1989. Dyskucja plenarna, dokumenty, notki biograficzne. Warszawa, 1989.

> Programy partii і ugrupowan parlamentarnych 1989-1991 / Opr.J. Stodkowska. Warszawa, 1995. Cz. 1.

> Raport о stanie bezpieczenstwa panstwa: Aspekty zewn?trzne. Warszawa, 1995.

> Raport Rady Ministrow w sprawie korzysci і kosztow integracji RP z UE. Warszawa, 2000.

> Sajl nad autorami stanu wojennego / Pod red. A. Karas. Warszawa, 1993.

> Ukraincy w Polsce 1989-1993. Kalendarium. Dokumenty. Informacje / Орг. М. Czech. Warszawa, 1993.

> Waniek D. "Kwach". Zapiski sztabowe Danuty Waniek. Warszawa, 1995.

> Zakonczenie dzialalnosci wiadz RP na uchodzstwie 1990 / Praca zbiorowa, red. Z. Btezynski, R. Zakrzewski. Londyn, 1995.

Луцишин П.В., КпімонтД.Ю., Федонюк СВ. Географія продуктивних сил Польщі. Луцьк, 2000.

• Политический ландшафт стран Восточной Европы середины 90-х годов. Москва, 1997.

• A mialo by<5 tak pieknie... Polska scena polityczna lat dziewi?cdziesiatych / Pod red. B. Lewenstein і W. Pawlika. Warszawa, 1994.

Bodio T. Mi?dzy romantyzmem і pragmatyzmenr. Psychologiczne aspekty transformacji w Polsce. Wyd. 4. Warszawa, 2001.

Bogucka T. Polakpo komunizmie. Warszawa, 1997.

BoyesR. Nagi prezydent: Zycie polityczne LechaWal^sy. Londyn, 1995.

Brown J. Hopes and Shadows. Eastern Europe after Communism. Durham, 1994.

Chaiupczak H., Browarek T. Mniejszosci narodowe w Polsce 1918-1995. Lublin, 1998.

Czaplinski P., Sliwinski P. Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie і poezji. Krakow, 2000.

DeszczynsM P., Gdata K., KrawukkiJ. Polska w systemie stosunkow miedzynarodowych. Poznan, 1995.

DudekA. Pierwsze lata 111 Rzeczypospolitej 1989-1995. Zarys historii politycznej. Krakow, 1997.

EastR.andPontinJ. Revolution and Change in Central and Eastern Europe. London, 1997.

• Ewolucja polskiego systemu politycznego po 1989 roku w swietle komparatystycznej teorii polityki / Pod. red. A. Antoszewskiego. Wroclaw, 1994.

Holmes L.T. Post-Communism. An Introduction. London, 1997.

Gill IV., GillN. Stosunki Polski z Ukraina.w latach 1989-1993. Torun, 1994.

Giza-Poleszczuk A., Marody M., RychardA. Strategic і system: Polacy w obliczu zmiany spolecznej. Warszawa, 2000.

Gowin J. Ko§ci61po komunizmie. Krakow, 1995.

Jednaka W. Proces ksztaltowania si? systemu partyjnego w Polsce po 1989 roku. Wroclaw, 1995.

KukuikaJ. Traktaty sqsiedzkie Polski Odrodzonej. Wroclaw, 1998.

KoniecznaJ. Polska — Ukraina: Wzajemny wizerunek. Warszawa, 2001.

Kurczewska J. Kultura narodowa і polityka. Warszawa, 2000.

• Lech Walesa/ E. Szczesiak і in. Gdansk, 1990.

724

Вибрана бібліографія

Lis T. Wielki final: Kulisy wstepowania Polski do NATO. Krakow, 1999.

Mach B. W. Transformacja ustrojowa a mentalne dziedzictwo socjalizmu. Warszawa, 1998.

MajcherekJ.A. Pierwsza dekada III Rzeczypospolitej 1989-1999. Warszawa, 1999.

Parzymes S. Polska w negociacjach о wstepie do UE. Warszawa, 1998.

Piecuch H. Sluzby specjalne atakuja.: Od Jaruzelskiego do Kwasniewskiego. Warszawa, 1996.

• Pierwsza dekada niepodleglosci: Proba socjologicznej syntezy / Pod red. E. Wnuk-Lipinskiego і M. Ziolkowskiego. Warszawa. 2001.

Podgorecki A. Spoleczenstwo polskie. Rzeszow, 1995.

• Polska і jej nowi sa_siedzi: 1989-1993 / Praca zb. pod red. H. Pracowitego. Poznan, 1994.

• Polska polityka zagraniczna w procesie przemian po 1989 / Pod red. A. Zukowskiego. Olsztyn, 1999.

• Przeobrazenia w urynkowieniu polskiej gospodarki / Pod red. M. Syrka. Katowice, 1995.

Raciborski J. Polskie wybory. Zachowania wyborcze spoleczeiistwa polskiego 1989-1995. Warszawa, 1997.

• Studia nad reformowana, gospodarka; Aspekty instytucjonalne / Red. M. Okolski, U. Sztanderska. Warszawa, 1996.

• Swiat elity politycznej / Pod. red. W. Wesolowskiego і I. Pankow. Warszawa, 1995.

Swida-Ziemba H. Wartosci egzystencjalne n^lodzierzy iat dziewi?cdziesia.tych. Warszawa, 1998.

• The Unplanned Society: Poland During and After Communism / Ed.by J.R. Wedel. New York, 1992.

Zagorski Z. Spoleczenstwo transformacyjne. Klasy і warstwy Polski postkomunistycznej. Wroclaw, 1997.

• Zbiorowi aktorzy polskiej polityki / Pod red. J. Wasilewskiego. Warszawa, 1997.

Ziemilski A. Polska w latach dziewi^cdziesiatych: Problemy spotecznego przystosowania do Wielkiej Zmiany. Szkic socjologiczny. Warszawa, 1995.

Довідкова література

/ Довідник з історії України / За ред. І. Підкови, Р. Шуста. Вид. 2. Київ, 2001.

S Дьяков В.А. Деятели русского и польского освободительного движения. Биобиблиографический словарь. Москва, 1967.

Z Хроника человечества. Москва, 2001.

S Atlas Historyczny Polski. Warszawa, 1973.

S Bibliografia historii polskiej za rok... / Opr. J. Baumgart і in. Wroclaw; Warszawa, 1952 —

S Centrum Mi?dzynarodowej Wspolpracy Kulturalnej. Instytut Adama Mickiewicza. Wydawnictwa: Ignacy Jan Paderewski; Karol Szymanowski; Opera Polska; Wspolczesna Polska Opera; Polska muzyka wsp61czesna; Architektura lat dziewi§cdziesiaj;ych w Polsce; Polscy kompozytory wsp6tczesni; Polski teatr poszukuj^cy; Najnowsza sztuka polska. Lata osiemdziesiate і dziewi?cdziesiate; Polska muzyka wspolczesna; Wyzwania prozy polskiej lat dziewi^cdziesiatych; Poezja polska w ostatnich dwudziestu latach XX wieku.

</ Dynastie Europy / Praca zbiorovva pod red. A.Ma^czaka. Wroclaw; Warszawa; Krakow, 1997.

*/ Encyklopedia do krajoznawstwa Galicyi. Lwow, 1868-1874. T. 1 -2.

S Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne. Warszawa, 1994-1995. T.l-2.

*/ Encyklopedia staropolska. Opracowal A. Bruckner. Materialem ilustracyjnym uzupelnit K, Estreicher. Warszawa, 1939. T.l-2.

/ Estreicher K. і Estreicher S. Bibliografia Polska. Krakow, 1870-1951. T. 1-34.

FikM. KulturapolskapoJalcie: Kronikalat 1944-1981. Warszawa, 1991. T. 1-2.

S GlogerZ. Encyklopedia staropolska. Warszawa, 1976. T. 14.

S Kronika powstan polskich 1794-1944 / Opr. zespol pod kier. B. Michalika і E. Duraczynskiego. Warszawa, 1994.

S Kulecka A., Osiecka M, Zamojska 11 ,,...Ktorzy nauki, cnot§, Ojczyzn? kochaj^.". Znani і nieznani cztonkowie Towarzystwa Krolewskiego Warszawskiego PrzyjaciolNauk Warszawa, 2000.

S tuczak С Od pierwszej do ostatniej godziny drugiej wojny swiatowej. Dzieje Polski і Polakow. Poznan, 1995.

725

Історія Польщі

S Mddawa T. Ludziewladzy 1944-1991. Warszawa, 1991.

V Polski Slownik Biograficzny. Krakow etc., 1935-1998. T. 1-36.

*/ Poczet krolow і ksi qzat polskich. Warszawa, 1978.

S Prezydenci і premierzy Drugiej Rzeczypospolitej / Pod red. A. Chojnowskiego, P. Wrobla. Wroclaw, 1992.

</ Slownik historykow polskich. Warszawa, 1994.

S Slownik wladcow polskich / Opr. J. Dobosz, J. Jaskulski, T. Jurek, A. Kamienski, M. Michalski,

M. Serwanski. Poznaii. 1997. S StefanskiJ. Polska 1988-1993: Narodziny і pierwsze lata III RP. Kalendarium. Kolbuszowa, 1995. S Uczesticy ruchow wolnoSciowych w latach 1832-1855 (Krolestwo Polskie): Przewodnik

biograficzny. Wroclaw, 1990. •S Zielihska T. Poczet polskich rodow arystokratycznych. Warszawa, 1997.


726

Історія Польщі

Публікації, з яких взято ілюстрації:

История костюма Составлена Н.Будур. Москва, 2001.

История Польши. Москва, 1956. Т. 1.

Крушельніщкіш Е. Польша: туристический справочник. Москва, 1998.

Хроника человечества. Москва, 2001.

Ajnentiel A. Od rzadow ludowych do przewrotu majowego. Zarys dziejow politycznych Polski 1918-1926. Wyd.4. Warszawa, 1978.

AjnenkielA. Polskapoprzewrociemajowym. Zarys dziejow politycznych Polski 1926-1939. Warszawa, 1980.

Dobmwolski T. Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat. Wroclaw etc., 1976.

Dowiat J. Chrzest Polski. Warszawa, 1997.

Dybkowska A., Zaryn J., Zaryn M. Polskie dzieje od czasow najdawniejszych do wspolczesno sci. Wyd. IV. Warszawa, 1998.

Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne. Warszawa, 1994-1995. T. 1-2.

Fras Z. Galicja. Wroclaw, 2000.

KieniewiczS. Historia Polski 1795-1918. Wyd.9. Warszawa, 1997. =... ,;...■'.

Kultura Polski Ludowej / Pod red. T. Galinskiego. Warszawa, 1966.

Paderewski Ignacy Jan. Centrum Miijdzynarodowej Wsporpracy Kulturalnej, Instytut Adama Mickiewicza Warszawa [b.r.w.].

Polscy kompozytory wspotczesne. Centrum Miedzynarodowej Wspolpracy Kulturalnej, Instytut Adama Mickiewicza. Warszawa [b.r.w.].

Skarad-ifiski B. Polskie lata 1919-1920. Warszawa, 1993. T. 1-2.

Suchodolski B. Dzieje kultury polskiej. Wyd.II. Warszawa, 1986.

SzwarcA. Pod obc^wladz^ 1795-1864. Warszawa, 1997.

Wielka historia Polski Uniwersytetu Jagielloiiskiego w szescsetlecie odnowienia ... / Komitet redakcyjny S. Grodziski, J. Wyrozumski, M. Zgomiak. Krakow, 2000-2001. T. 1 -10 (Autorzy: P. Kaczanowski, J.K. Koztaw-ski, J. Wyrozumski, K. Baczkowski, S. Grzybowski, J.A. Gierowski, S. Grodziski, M. Zgomiak, J. Buszko, Cz. Brzoza, A.L. Sowa).

Witos W. Dziela wybrane (Moje wspomnienia, Mqja tutaczka w Czechoslowacji) / Do druku przyg., przedmowq і przypisami opatrzyli E. Karczewski і J.R. Szaflik. Warszawa, 1988-1995. T. 1-3.

Wladze RP na obczyznie podczas II wojny swiatowej 1939-1945 / Praca zbiorowa, red. Z. Blazynski. Londyn, 1994.

Zieliiiska T. Poczet polskich rodow arystokratycznych. Warszawa, 1997.

Публікації, що послужили підставою для виготовлення кольорових мап:

Czubinsla'A., Topolski J. Historia Polski. Wroclaw, 1988.

Dybkowska A., Zaryn J., Zaryn M. Polskie dzieje od czasow najdawniejszych do wspolczesnosbi. Wyd. IV. Warszawa, 1998.

Wielka historia Polski Uniwersytetu Jagiellonskiego w szescsetlecie odnowienia ... / Komitet redakcyjny S. Grodziski, J. Wyrozumski, M. Zgomiak. Krakow, 2000-2001. T. 1 - 10 (Autorzy: P. Kaczanowski, J.K. Kozlow-ski, J. Wyrozumski, K. Baczkowski, S. Grzybowski, J.A. Gierowski, S. Grodziski, M. Zgomiak, J. Buszko, Cz Brzoza, A.L. Sowa).

Список кольорових мап: 1. Фізично-географічна мапа Польщі; 2. Кордони держави Пястів (X - XV ст. ); 3. Річ Посполита в XVI ст.; 4. Поділи Речі Посполитої 1772-1795 pp.; 5. Польські землі після Віденського конгресу 1815 p.; 6. Польща в 1918-1939 pp.; 7. Польща в 1939-1945 pp.; 8. Сучасна Польща. Адміністративний поділ станом на 1999 р.

727

Історія Польщі

Іменний покажчик <

(покажчик не включає імен, згаданих у бібліографії та ілюстраціях)

Абаканович Маґдалєна 657

Абрамовський Едвард 410,424

Август II Міцний (Фрідріх Август І) 127, 200, 201,

202,203,204,205,206,208,211,212,217,218

Август 111 (Фрідріх Август) 212. 213, 214,215, 216,

217,230

Агнєшка, дружина Владислава II Вигнанця 38,47

Адальберт (див. Войцєх, св.)

Адамєц Марек 656

Адамський Станіслав 444,451

Айґнер Крістіан Пйотр 343

Айдукевич Казімок 500

Алганов Володимир 684

Александр, єпископ 67

Александр Ягеллончик 97, 114. 115,118, 119

Александра, сестра Владислава II Ягайла 72

Альберт Анджей (див. Рошковський Войцєх)

Альберт Ведмідь 46

Альберт, війт краківський 62, 63

Альбрехт Єжи 570

Альбрехт І Габсбург 61

Альбрехт І Гогенцоллерн 141, 147, 148, 151

Альбрехт II Фрідріх Гогенцоллерн 148

Альдона, дружина Казимира НІ Великого 68

Альтомонте Мартіно 225

Альфред Великий 18

Альот Станіслав 686

Андерс Владислав 509, 518, 521. 532, 537, 540,

567,671

Андерман Януш 655

Анджеєвський Єжи 503, 574, 579, 588, 593, 594,

597,609, 655

Андрій Юрійович 71

Андропов Юрій 547, 623, 636

Анквіч Юзеф 247

Анна Австріячка 132

Анна, дочка Казимира IV Ягеллончика 76

Анна Іванівна, цариця 212,215

Анна Ягеллонка 124, 125, 174

Антал Йожеф 668

Антоній із Вроцлава 173

Антонович Володимир 326, 333, 357

Анчиць Владислав 385

Апраксій Петро 234

Апухтін Олександр 350

Арістов Борис 625

Арістотель 103

Аркт М. 387

Арцішевський Томаш410, 485, 537, 551, 567

Арчинар Л. 438

Аскеназі Шимон 425,438, 501

АсникАдам 367, 377,378

Аттіла 12

Аугустинський Зигмунт 555

Бабюх Едвард 591, 602, 603, 607, 614, 615, 616, 629

Багінський Казімєж 475, 555

Бадені Казімєж356,416,417

Бадурський Анджей 252

Бажанка Каспер 225

Бажиковський Станіслав 293

Бака Владислав 635, 650

Бакунін Михайло 317, 329,349

Баліцький Зигмунт 370,396

Балка Мірослав 656, 657, 700

Бальзак Оноре де 497

Бальцер Освальд 425, 500

Бальцерович Лєшек 661, 662, 665, 672, 674, 679,

684,686,687

Банах Стефан 500, 596

Банахевич Тадеуш 500

Бандера Степан 479, 513, 522

Бандтке Єлей Самуель 341

Бандура Єжи 601

Барановський Януш 674

Бараньчак Станіслав 655, 699

Барвінський Олександр 357, 398

Баргельський Збіґнєв 657

Бардовський Петро 373

Барліцький Норберт 410,475

Барила Юзеф 644

Барнім 145

Барсе Францішек 262

Бартель Казімєж 469,470,473,474, 515

Бартломей із Ясла 103

Бартольді Ґотфрід 261

Бартош Войцєх (Ґловацький) 245

Бартошевич Влодзімєж 505

Бартошек Францішек 505

Бартоще Роман 664

Барціковський Вацлав 572

Барціковський Казімєж 591, 602, 603, 606, 615,

616,617,625,632,644

Батий (Бату) 50

Баторі Іштван (див. Стефан Баторій)

Бах Александр 353

Бах Еріх фон дем 534

Бацевич Ґражина 601

Бачинський Юліан 398

Баччіареллі Марчелло 254

Беднаж Пйотр 635

Беднарський Кшиштоф 656

Безелер Ганс фон 434

Безприм, син Болеслава І Хороброго 25,26

Безручко Марко 455

Бек Юзеф 470, 479, 480, 482,488, 489

Бела 28

Бела III47

Бела IV 47

Белза Владислав 422

Беллото (Каналетто) Ян Богуміл 254

Белька Марек 682, 687

Бем Юзеф 295, 318

728

Іменний покажчик

Бендер Ришард 678

Бенедикт Поляк 66

Бенедикт IX, папа 31

Бенеш Едуард 516

Бентам Джеремі 278

Бентковський Владислав 368

Бенц Кар л 389

Бервінський Ришард Вінцентій 338

БергФедірЗЗІ,332,349

Берд Тадеуш 601,657

Бердиховська Богуслава 669

Берент Владислав 478

Бересь Станіслав 656

Береччі Бартоломео 172

Берія Лаврентій 514, 579

Берлінг Зигмунт 526, 531, 534, 536, 621

Берлінгуер Енріко 609

Берман Якуб 530, 535,554, 557, 558, 562, 569, 572

Бернар, абат 57

Бернард Спритний 42

Бернер Ігнацій 405

Бертельмі С 452

Бессемер Генрі 347

Бетлен Ґабор 146

Бетманн-ґолльвег Теобальд 434 .

Бєлецький Маріан 403

Белєцький Ян Кшиштоф 665, 668, 669, 676

Бєльовський Август 342

Бєльський Иоахим 171

Бєльський Марцін 171

Бєнь Адам 540

Бєньковський Владислав 573, 578, 579

Бєрнацький-Домб Стефан 508

Берут Болеслав 529, 534, 535, 541, 554, 557, 558,

561,562,565,567,568,569

Бжезінський Збіґнєв 670

Бжезінський Стефан 406

Бженкавський Ян 502

Бжозовський Станіслав 422,424

Бзовський Станіслав (див. Костка Наперський

Александр Лев)

Билевський Т. 437

Биліца Марцін із Олькуша 102

Біднов Василь 462

Білінський Леон 356

Білозерський Василь 323

Бірнс Джеймс 553

Бірон Ернст Йоганн 141,215

Біскуп Маріан 597

Бісмарк Отто Леопольд фон 347, 350, 351, 352,

353,391

Бічина Конрад із Лукова 103

Бланкі Луї 349

БлеріЛ. 389

Блокке Абрагам ван ден 173

Блюмер Ігнацій Александр 291

Блюмштайн Северин 581, 586, 633

Бнінський Адольф 469, 517

Бобжинський Міхал 379,419,432, 500

Бобинський Станіслав 441

Бобровський Стефан 330

Бобровський Чеслав 558, 573

Бобчинський Константи 365

Богданович Кароль 381

Богомолец Станіслав 255

Богуслав І, князь щецінський 45,46

Богуслав X, князь західнопоморський 76, 149

Богуслав XIV, князь західнопоморський 149

Богуславський Войцех 255, 276, 497

Богуш, поміщик 305

Богуш Маріан (див. Потоцький Юзеф)

Богуш Маріан, маляр 601

Богушевич Марія 373

Боґушевський Кшиштоф 174

Бознанська Ольга 428

Бой-Желєнський Тадеуш (див. Желенський-Бой

Тадеуш)

Бойс Й. 656

Болеслав, князь калісько-гнєзненський 63

Болеслав Побожний 43,46

Болеслав, син Мєшка III Старого 39

Болеслав, син Тройдена І (див. Юрій II

Тройденович)

Болеслав Соромливий 41

Болеслав І Високий 38,39,40,42, 45

Болеслав І, князь мазовецький, 44

Болеслав І, князь опольський 47

Болеслав І Пржемислович 20

Болеслав І Хоробрий 21, 22, 23, 24, 25, 33, 35, 59,

454

Болеслав 11, князь мазовецький 44, 50,61

Болеслав II Пржемислович 21, 22

Болеслав 11 Рогатка 42,43,45,46

Болеслав II Сміливий 21,28,29, 59,60

Болеслав III, князь плоцький 71

Болеслав 111 Кривоустий 29, ЗО, ЗІ, 32, 35, 37, 39,

42,47,55, 56

Болеслав III Пршемислович 24

Болеслав IV Кучерявий 31, 37,38,42,44,45,67

Болеслав V Соромливий 41,44,47, 57,60

Болько 142,43

БонаСфорца 116, 117

Бональд Луї де 279

Бонапарт Наполеон (див. Наполеон Бонапарт)

Боніфацій VIII, папа 60

Боплан Гійом Левассер де 138

Борейша Єжи (Ґолдберґ Беніамін) 559

Борковський Кароль 313

Боровський Марек 677,688

Боровський Тадеуш 593

Борсук Кароль 596

Бортновський Владислав 508

Борусєвич Богдан 613, 633,644

Бота Френсіс 452

Ботвин Нафталі 467

Бохенський Александр 697

Бразаускас Альгірдас 675

Брайнль, староста тарнівський 304

Брандис Казімєж 579, 593, 597, 655

Брандис Маріан 579

Брандт Віллі 584

Браніцький Францішек Ксаверій 234,236,242

729

1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   84Скачать файл (6627 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации