Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Відповіді на питання з інформатики - файл 1.doc


Загрузка...
Відповіді на питання з інформатики
скачать (1765 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc1765kb.24.11.2011 10:48скачать

1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Реклама MarketGid:
Загрузка...

 1. Сутність інформатики.

Інформатика - це комплексна, технічна наука, що систематизує прийоми створення, збереження, відтворення, обробки та передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів та методи керування ними. Термін "інформатика" походить від французького слова Informatique і утворене з двох слів: інформація та автоматика. Запроваджено цей термін у Франції в середині 60-х років XX ст., коли розпочалося широке використання обчислювальної техніки. Тоді в англомовних країнах увійшов до вжитку термін "Computer Science" для позначення науки про перетворення інформації, що грунтується на використанні обчислювальної техніки. Тепер ці терміни є синонімами.

Поява інформатики зумовлена виникненням і поширенням нової технології збирання, оброблення і передачі інформації, пов'язаної з фіксацією даних на машинних носіях.

Предмет інформатики як науки складають:

 • апаратне забезпечення засобів обчислювальної техніки;

 • програмне забезпечення засобів обчислювальної техніки;

 • засоби взаємодії апаратного та програмного забезпечення;

 • засоби взаємодії людини з апаратними та програмними засобами.

Засоби взаємодії в інформатиці прийнято називати інтерфейсом. Тому засоби взаємодії апаратного та програмного забезпечення інколи називають також програмно-апаратним інтерфейсом, а засоби взаємодії людини з апаратними та програмними засобами - інтерфейсом користувача.

^ Основною задачею інформатики як науки є систематизація прийомів та методів роботи з апаратними та програмними засобами обчислювальної техніки. Мета систематизації полягає у тому, щоб виділити, впровадити та розвинути передові, найбільш ефективні технології автоматизації етапів роботи з даними, а також методично забезпечити нові технологічні дослідження.

Інформатика - практична наука. Її досягнення повинні проходити перевірку на практиці і прийматися в тих випадках, коли вони відповідають критерію підвищення ефективності. У складі основної задачі сьогодні можна виділити такі основними напрямками інформатики для практичного застосування :

 • архітектура обчислювальних систем (прийоми та методи побудови систем, призначених для автоматичної обробки даних);

 • інтерфейси обчислювальних систем (прийоми та методи керування апаратним та програмним забезпеченням);

 • програмування (прийоми, методи та засоби розробки комплексних задач);

 • перетворення даних (прийоми та методи перетворення структур даних);

 • захист інформації (узагальнення прийомів, розробка методів і засобів захисту даних);

 • автоматизація (функціонування програмно-апаратних засобів без участі людини);

 • стандартизація (забезпечення сумісності між апаратними та програмними засобами, між форматами представлення даних, що відносяться до різних типів обчислювальних систем).

На всіх етапах технічного забезпечення інформаційних процесів для інформатики ключовим питанням є ефективність. Для апаратних засобів під ефективністю розуміють співвідношення продуктивності обладнання до його вартості. Для програмного забезпечення під ефективністю прийнято розуміти продуктивність користувачів, які з ним працюють. У програмуванні під ефективністю розуміють обсяг програмного коду, створеного програмістами за одиницю часу. В інформатиці все жорстко орієнтоване на ефективність. Питання як здійснити ту чи іншу операцію, для інформатики є важливим, але не основним. Основним є питання як здійснити дану операцію ефективно.

В межах інформатики, як технічної науки можна сформулювати поняття інформації, інформаційної системи та інформаційної технології.

^ 2. Сутність інформації.

Інформація - це сукупність відомостей (даних), які сприймають із навколишнього середовища (вхідна інформація), видають у навколишнє середовище (вихідна інформація) або зберігають всередині певної системи.

Інформація походить від латинського слова «informatio», яке має декілька значень:

 • роз'яснення, виклад, витлумачення;

 • представлення, поняття;

 • ознайомлення, просвіта.

Інформація існує у вигляді документів, креслень, рисунків, текстів, звукових і світлових сигналів, електричних та нервових імпульсів тощо. Саме слово «інформатика» походить від латинського information, що означає виклад, роз'яснення факту, події.

Саме слово «informatio» складається з префікса «in-» («в-, на-, при-») і дієслова «formо» («надаю форму, створюю»), пов'язаного з іменником «forma» («форма»).

З середини ХХ століття «інформація» стала загальнонауковим поняттям, але до цих пір у науковій сфері воно залишається вкрай дискусійним. Загальноприйнятого визначення інформації не існує, і воно використовується головним чином на інтуїтивному рівні.

Людина отримує різноманітну інформацію про навколишній світ, сприймає всі його різноманітні сторони за допомогою сенсорної сис­теми чи органів чуття.

Отримана інформація передається в мозок людини; він її аналізує, синтезує і видає відповідні команди виконавчим органам. Залежно від характеру одержуваної інфор­мації, її цінності буде визначатися наступна дія людини. Водночас, для з'ясування засобів відображення у свідомості людини об'єктів і процесів, що відбуваються в зов­нішньому середовищі, необхідно знати, яким чином улаштовані органи чуття, і мати уявлення про їх взаємодію.

Та матеріальна система, яка не розгортає в середині себе і в своїх наступних взаємодіях набуту інформацію, приречена на деградацію. Лише покладена і ззовні і розгорнута всередині об'єкта інформація може забезпечити не тільки зберігання системи в мінливих умовах її функціонування, а й подальше зростання її упорядкованості, складності та організації. Звідси випливає висновок, що відображення є процесуальною єдністю інформації і дії.

Інформація, будучи об'єктивною і всезагальною властивістю природи, має відповідну специфіку на різних рівнях своєї організації. Отже, якщо традиційна теорія відображення (копіювання, відтворення) не може пояснити феномена відображення як фактора субстратних змін, то в сучасній концепції відображення наділяється здатністю активно відтворювати дійсне буття речей у формі можливостей, потенцій і тенденцій розвитку інших речей; чинити організуючий вплив на перехідні процеси в системі, що розвивається, і тим
самим функціонально детермінувати її новоутворення. Як бачимо, відображення за такого його розуміння спроможне долати межу наявного буття і переходити в не наявне, нове.

В сучасних умовах до складу продуктивних сил включають і інформацію.

Інформація дає змогу у той чи інший спосіб пояснити, відобразити чи представити явище, процес, динаміку. Це ж саме можна говорити і про економічні явища та події.


^ 3. Форма представленя інформації.

П'ять видів комп'ютерної інформації

Сучасні комп'ютери можуть працювати з п'ятьма видами інформації:

1. Числовою інформацією (числа);

2. Текстовою інформацією (букви, слова, пропозиції, тексти);

3. Графічною інформацією (картинки, малюнки, креслення);

4. Звуковою інформацією (музика, мова, звуки);

5. Відеоінформацією (відеофільми, мультфільми, кінофільми).

Все ці п'ять видів інформації разом називають одним словом: мультимедіа.

Якщо комп'ютер може працювати зі всіма цими п'ятьма видами інформації, то його називають мультимедійним.
^ Числова інформація

Для передачі інформації на велику відстань по проводах сто років тому людина винайшов телеграф. Знайшовся спосіб перетворення чисел і букв в сигнали - спеціальна телеграфна азбука (Азбука Морзе). Короткий сигнал «крапка». Довгий сигнал - «тире».

Для комп'ютерів азбука Морзе не придатна, оскільки дуже незручно розбиратися з тим, який сигнал довгий, а який короткий. Придумали простіші сигнали: якщо є сигнал, то це одиниця. Якщо немає - нуль.

Мінімальне число представлення інформації - (нуль і один) називають бітами. Група з восьми бітів - байтами. Їх чотирьох - півбайт.

У один байт можна записати число від 0 до 255.

У двох байтах можна записати число - від 0 до 65535.

У трьох - від 0 до 16 мільйонів.
Текстова інформація

Кожній букві привласнюється числовий номер. Наприклад - букві «А» число 1, а букві «Б» - 2. Треба сказати, що прописні і заголовні букви мають різне число. Зокрема, російський алфавіт і латинський мають своє кодування. Для того, щоб різні комп'ютери розуміли один одного учені виробили єдиний стандарт представлення букв числами і назвали його «Кодуванням символів» «ЯКІ». Перетворивши букви на числа, комп'ютер перетворює числа на сигнали, і записує їх бітами, з яких збираються байти.
^ Графічна інформація

Комп'ютери можуть працювати з графічною інформацією. Це можуть бути малюнки або фотографії. Для того, щоб картинка могла зберігатися і оброблятися в комп'ютері, її перетворюють на сигнали. Таке перетворення називають оцифровкою. Для оцифровки графічної інформації служать спеціальні цифрові фотокамери або спеціальні пристрої – сканери.

Цифрова камера працює, як звичайний фотоапарат, тільки зображення не потрапляє на фотоплівку, а «запам'ятовується» в електронній пам'яті такого «фотоапарата». Потім такий апарат підключають до комп'ютера і по дроту передають сигнали, якими зашифровано зображення.

Якщо картинка зроблена на папері, то для того, щоб перетворити її на сигнали, використовують сканери. Картинку кладуть в сканер. Сканер проглядає кожну точку цієї картинки і передає в комп'ютер числа (байти), якими зашифрований колір кожної крапки.

У кожного кольору свій шифр (його називають колірним кодом).

Якщо кожен колір передавати трьома байтами, то можна зашифрувати більше 16 мільйонів кольорів. Це значно більше, ніж може розрізнити людське око, але для комп'ютера це не межа.
^ Звукова інформація

Звук, музика і людська мова поступають в комп'ютер у вигляді сигналів і теж оцифровуються, тобто перетворюються на числа, а потім - в байти і біти. Комп'ютер їх зберігає, обробляє і може відтворити (програти музику або вимовити слово).

Для того, щоб ввести звукову інформацію в комп'ютер, до нього підключають мікрофон або сполучають з іншими електронними музичними пристроями, наприклад, з магнітофоном або програвачем. Якщо в комп'ютері є спеціальна, звукова плата, то він може обробляти звукову інформації і відтворювати людську мову, музику і звуки.
Відеоінформація

Сучасні комп'ютери можуть працювати з відеоінформацією. Вони можуть записувати і відтворювати відеофільми, мультфільми і кінофільми. Як і всі інші види інформації, відеоінформація теж перетворюється на сигнали і записується у вигляді бітів і байтів. Відбувається це точно так, як і з малюнками - різниця лише в тому, що таких «малюнків» треба обробляти дуже багато.

Фільми складаються з кадрів. Кожен кадр – його як би окрема картинка. Щоб зображення на екрані виглядало «живим» і рухалося, кадри повинні змінювати один одного з великою швидкістю - 25 кадрів в секунду. Якщо комп'ютер могутній і швидкий, то він може 25 разів в секунду обробляти в своїй пам'яті нову картинку і показувати її на екрані.

Сигнали для запису відеозображень комп'ютер отримує від відеокамери. Як і всі інші види інформації, він перетворить ці сигнали в біти і байти і записує їх в свою пам'ять.

Виводиться відеозображення на екран комп'ютерного монітора. При цьому разом із зображенням може виводитися і звук.

^ 4. Передавання інформації.

Для систем передачі інформації важлива фізична природа її сприйняття. За цією ознакою інформація може бути розділена на слухову, зорову і “машинну”. Перші два види відповідають найбільш ємким каналам сприйняття інформації людиною. Пропускна спроможність слухового каналу складає тисячі десяткових одиниць інформації, а зрітельного – мільйони. “Машинна” інформація призначена для обробки ЕОМ(електронно обчислювальна машина). Тут пропускна спроможність каналів повинна узгоджуватися із швидкістю обробки її машиною – до декількох десятків мільйонів двійкових одиниць інформації в секунду. За допомогою ЕОМ в даний час стала можлива обробка слухової і зорової інформації.

Для передачі інформації на відстань необхідно передати що містить цю інформацію повідомлення. Структурна схема систему передачі інформації приведена на мал.1
Система передачі інформації

канал
Д К М ДМ ДК П


сигнал

інформація

мал.1
Буквами на схемі позначені наступні пристрої:

Д– джерело; К – кодер;

М – модулятор;

ДМ – демодулятор;

ДК – декодер;

П – приймач.

Кодер здійснює відображення повідомлення, що генерується, в дискретну послідовність.

Модулятор і демодулятор в сукупності реалізують операції по перетворенню кодованого повідомлення в сигнал і зворотні перетворення.

Декодер відображає дискретну послідовність в копію початкового повідомлення.
^ 5. Кількість інформації. Одиниці вимірювання даних

Кількість інформації (англ. information content) — міра інформації, яка міститься в повідомленні.

Найменшою одиницею після біта є байт (1 байт = 8 битий = 1 символ). Оскільки одним байтом, як правило, кодується один символ текстової інформації, то для текстових документів розмір в байтах відповідає лексичному об'єму в символах. Крупніша одиниця вимірювання кілобайт (1 Кб = 1024 байт). Крупніші одиниці утворюються додаванням префіксів мега-, гіга-, тера-; у крупніших одиницях поки немає практичної потреби:

1 Мб = 1048580 байт;

1 Гб = 10737740000 байт.

1 Тб = 1024 Гб.

Кількість інформації, що отримується в одному елементарному повідомленні, ще ніяк не характеризує джерело. Одні елементарні повідомлення можуть нести багато інформації, але передаватися дуже рідко, інші — передаватися частіше, але нести менше інформації. Тому джерело може бути охарактеризоване середньою кількістю інформації, що приходиться на одне елементарне повідомлення, що носить назву «ентропія джерела».

1927р. американський інженер Роберт Хартлі запропонував формулу виміру інформації(не враховує, що інформація може знаходитись з різною ймовірністю):

І=log2N

I- кількість інформації

N- кількість повідомлень

Американський вчений Клод Шенон запропонував формулу, яка враховує ймовірність появи інформації:

І- кількість інформації

р - ймовірність появи повідомлень

І=р1log2p1+
^ 6. Використання інформації.

Дані є складовою частиною інформації, що являють собою зареєстровані сигнали. Під час інформаційного процесу дані перетворюються з одного виду в інший за допомогою методів. Обробка даних містить в собі множину різних операцій. Основними операціями є:

 • збір даних - накопичення інформації з метою забезпечення достатньої повноти для прийняття рішення;

 • формалізація даних - приведення даних, що надходять із різних джерел до однакової форми;

 • фільтрація даних - усунення зайвих даних, які не потрібні для прийняття рішень;

 • сортування даних - впорядкування даних за заданою ознакою з метою зручності використання;

 • архівація даних - збереження даних у зручній та доступній формі;

 • захист даних - комплекс дій, що скеровані на запобігання втрат, відтворення та модифікації даних;

 • транспортування даних - прийом та передача даних між віддаленими користувачами інформаційного процесу. Джерело даних прийнято називати сервером, а споживача - клієнтом;

 • перетворення даних - перетворення даних з однієї форми в іншу, або з однієї структури в іншу, або зміна типу носія.^ 7. Властивості інформації.

Як і всякий об'єкт, інформація має властивості. Характерною відмінною особливістю інформації від інших об'єктів природи і суспільства є дуалізм: на властивості інформації впливають як властивості даних, складових її змістовної частини, так і властивості методів, що взаємодіють з даними в ході інформаційного процесу. Після закінчення процесу властивості інформації переносяться на властивості нових даних, тобто властивості методів можуть переходити на властивості даних.

Властивості:

^ 1. Поняття об'єктивності інформації є відносним, це зрозуміло, якщо врахувати, що методи є суб'єктивними. Повнота інформації багато в чому характеризує її якість і визначає достатність даних для ухвалення рішень або для створення нових даних на основі тих, що є. Чим повніше дані, тим ширше діапазон методів, які можна використовувати, тим простіше підібрати метод, що вносить мінімум погрішностей в хід інформаційного процесу.

^ 2. Адекватність інформації – ступінь відповідності реальному об'єктивному стану справи. Неадекватна інформація може утворюватися при створенні нової інформації на основі неповних або недостовірних даних. Проте і повні, і достовірні дані можуть приводити до створення неадекватної інформації у разі застосування до них неадекватних методів.

^ 3. Доступність інформації – міра можливості отримати ту або іншу інформацію. На ступінь доступності інформації впливають одночасно як доступність даних, так і доступність адекватних методів для їх інтерпретації. Відсутність доступу до даних або відсутність адекватних методів обробки приводять до однакового результату: інформація виявляється недоступною.

^ 4. Актуальність інформації – ступінь відповідності інформації теперішньому моменту часу. Нерідко з актуальністю, як і з повнотою, зв'язують комерційну цінність інформації. Оскільки інформаційні процеси розтягнуті в часі, то достовірна і адекватна, але застаріла інформація може приводити до помилкових рішень. Необхідність пошуку (або розробки) адекватного методу для роботи з даними може приводити до такої затримки отримання інформації, що вона стає неактуальною і непотрібною.


^ 8. Обробка інформації.

Розрізняються наступні способи обробки даних: централізований, децентралізований, розподілений і інтегрований.

Централізована припускає наявність. При цьому способі користувач доставляє на ОЦ початкову інформацію і отримують результати обробки у вигляді результативних документів. Особливістю такого способу обробки є складність і трудомісткість налагодження швидкого, безперебійного зв'язку, велика завантаженість ОЦ інформацією (т.к. великий її об'єм), регламентацією термінів виконання операцій, організація безпеки системи від можливого несанкціонованого доступу.

Децентралізована обробка. Цей спосіб пов'язаний з появою ПЕОМ, що дають можливість автоматизувати конкретне робоче місце.

^ Розподілений спосіб обробки даних заснований на розподілі функцій обробки між різними ЕОМ, включеними в мережу. Цей спосіб може бути реалізований двома шляхами: перший припускає установку ЕОМ в кожному вузлі мережі (або на кожному рівні системи), при цьому обробка даних здійснюється однією або декількома ЕОМ залежно від реальних можливостей системи і її потреб на даний момент часу. Другий шлях – розміщення великого числа різних процесорів усередині однієї системи. Такий шлях застосовується в системах обробки банківської і фінансової інформації, там, де необхідна мережа обробки даних (філіали, відділення і т.д.). Переваги розподіленого способу: можливість обробляти в задані терміни будь-який об'єм даних; високий ступінь надійності, оскільки при відмові одного технічного засобу є можливість моментальної заміни його на іншій; скорочення часу і витрат на передачу даних; підвищення гнучкості систем, спрощення розробки і експлуатації програмного забезпечення та пр. Розподілений спосіб грунтується на комплексі спеціалізованих процесорів, тобто кожна ЕОМ призначена для вирішення певних завдань, або завдань свого рівня.

Інтегрований спосіб обробки інформації. Він передбачає створення інформаційної моделі керованого об'єкту, тобто створення розподіленої бази даних. Такий спосіб забезпечує максимальну зручність для користувача. З одного боку, бази даних передбачають колективне користування і централізоване управління. З іншого боку, обсяг інформації, різноманітність вирішуваних задач вимагають розподіли бази даних. Технологія інтегрованої обробки інформації дозволяє поліпшити якість, достовірність і швидкість обробки, оскільки обробка проводиться на основі єдиного інформаційного масиву, одноразово введеного в ЕОМ.
^ 9. Інформаційні ресурси та інформаційно-комунікаційні технології.

Информационные ресурсы — это идеи человечества и указания по их реализации, накопленные в форме, позволяющей их воспроизводство.

Это книги, статьи, патенты, диссертации, научно-исследовательская и опытно-конструкторская документация, технические переводы, данные о передовом производственном опыте и др. [42].

Информационные ресурсы (в отличие от всех других видов ресурсов — трудовых, энергетических, минеральных и т.д.) тем быстрее растут, чем больше их расходуют.

^ Информационная технология — это совокупность методов и устройств, используемых людьми для обработки информации.

Человечество занималось обработкой информации тысячи лет. Первые информационные технологии основывались на использовании счётов и письменности. Около пятидесяти лет назад началось исключительно быстрое развитие этих технологий, что в первую очередь связано с появлением компьютеров.

В настоящее время термин "информационная технология" употребляется в связи с использованием компьютеров для обработки информации. Информационные технологии охватывают всю вычислительную технику и технику связи и, отчасти, — бытовую электронику, телевидение и радиовещание.

Они находят применение в промышленности, торговле, управлении, банковской системе, образовании, здравоохранении, медицине и науке, транспорте и связи, сельском хозяйстве, системе социального обеспечения, служат подспорьем людям различных профессий и домохозяйкам.

Народы развитых стран осознают, что совершенствование информационных технологий представляетсамую важную, хотя дорогостоящую и трудную задачу.

В настоящее время создание крупномасштабных информационно-технологических систем является экономически возможным, и это обусловливает появление национальных исследовательских и образовательных программ, призванных стимулировать их разработку.

Інформаційна технологія — це комплекс взаємозв'язаних, наукових, технологічних і інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих обробкою і зберіганням інформації; обчислювальну техніку і методи організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням. Їх практичні додатки, а також пов'язані зі всім цим соціальні, економічні і культурні проблеми. Самі інформаційні технології вимагають складної підготовки, великих первинних витрат і наукоємкої техніки. Їх введення повинне починатися із створення математичного забезпечення, формування інформаційних потоків в системах підготовки фахівців.

Аналізуючи роль і значення інформаційних технологій для сучасного етапу розвитку суспільства, можна зробити цілком обгрунтовані висновки про те, що ця роль є стратегічно важливою, а значення цих технологій в найближчому майбутньому швидко зростатиме. Саме цим технологіям належить сьогодні визначальна роль в області технологічного розвитку держави. Аргументами для цих висновків є ряд унікальних властивостей інформаційних технологій, які і висувають їх на пріоритетне місце по відношенню до виробничих і соціальних технологій. Найбільш важливі з цих властивостей:

 1. Інформаційні технології дозволяють активізувати і ефективно використовувати інформаційні ресурси суспільства, які сьогодні є найбільш важливим стратегічним чинником його розвитку. Досвід показує, що активізація розповсюдження і ефективне використання інформаційних ресурсів (наукових знань, відкриттів, винаходів, технологій, передового досвіду) дозволяють отримати істотну економію інших видів ресурсів: сировини, енергії, корисних копалини, матеріалів і устаткування, людських ресурсів, соціального часу.

 2. Інформаційні технології дозволяють оптимізувати і у багатьох випадках автоматизувати інформаційні процеси, які останніми роками займають все більше місце в життєдіяльності людського суспільства. Загальновідомо, що розвиток цивілізації відбувається у напрямі становлення інформаційного суспільства, в якому об'єктами і результатами праці більшості зайнятого населення стають вже не матеріальні цінності, а головним чином, інформація і наукові знання. В даний час в більшості розвинених країн велика частина зайнятого населення в своїй діяльності в тій чи іншій мірі пов'язана з процесами підготовки, зберігання, обробки і передачі інформації і тому вимушена освоювати і практично використовувати відповідні цим процесам інформаційні технології.

 3. Інформаційні процеси є важливими елементами інших складніших виробничих або ж соціальних процесів. Тому дуже часто і інформаційні технології виступають як компоненти відповідних виробничих або соціальних технологій.

Інформаційні технології сьогодні грають виключно важливу роль в забезпеченні інформаційної взаємодії між людьми, а також в системах підготовки і розповсюдження масової інформації. Ці засоби швидко асимілюються культурою нашого суспільства, оскільки вони не тільки створюють великі зручності, але знімають багато виробничих, соціальних і побутових проблем, глобалізації, що викликаються процесами інтеграції світової спільноти, розширенням внутрішніх і міжнародних економічних і культурних зв'язків, міграцією населення і його все більш динамічним переміщенням по планеті. Що на додаток став вже традиційними засобам зв'язку (телефон, телеграф радіо і телебачення) в соціальній сфері все більш широко використовуються системи електронних телекомунікацій, електронна пошта, факсимільна передача інформації і інші види зв'язку.
^ 10. Інформатизація економіки і суспільства.

Інформатизація суспільства – це організований суспільно-економічний і науково-технічний процес створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів державної влади, суспільних об’єднань на основі організації і використання інформаційних ресурсів.

^ Мета інформатизації – покращення якості життя людини за рахунок зростання продуктивності і спрощення умов праці.

З другої половини ХХ століття відбувається істотне збільшення значення і ролі інформації в рішенні практично всіх задач світової спільноти. Це є переконливим доказом того, що науково-технічна революція поступово перетворюється на інтелектуально-інформаційну, інформація стає не тільки предметом спілкування, але і прибутковим товаром, безумовним і ефективним сучасним засобом організації і управління суспільним виробництвом, наукою, культурою, освітою і соціально-економічним розвитком суспільства в цілому.

Сучасні досягнення інформатики, обчислювальної техніки, оперативної поліграфії і телекомунікації породили новий вигляд високої технології, а саме інформаційну технологію.

Результати наукових і прикладних досліджень в області інформатики, обчислювальної техніки і зв'язку створили міцну базу для виникнення нової галузі знання і виробництва – інформаційної індустрії. В світі успішно розвивається індустрія інформаційних послуг, комп'ютерного виробництва і комп'ютеризація як технологія автоматизованої обробки інформації; небувалого розмаху і якісного стрибка досягла індустрія і технологія в області телекомунікації – від простої лінії зв'язку до космічної, такої, що охоплює мільйони споживачів і що представляє широкий спектр можливостей по транспортуванню інформації і взаємозв'язку її споживачів.

Весь цей комплекс (споживач з його завданнями, інформатика, всі технічні засоби інформаційного забезпечення, інформаційна технологія і індустрія інформаційних послуг та ін.) складає інфраструктуру і інформаційний простір для здійснення інформатизації суспільства.

Інформатизація, таким чином, є комплексний процес інформаційного забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства на базі сучасних інформаційних технологій і відповідних технічних засобів.

Інформатизація, як одна з основ економічного розвитку суспільства охопила всі ведучі промислово розвинені країни.
^ 11. Принципи організації та структура комп’ютера.

1. Принцип программного управления. Из него следует, что программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически друг за другом в определенной последовательности.

Выборка программы из памяти осуществляется с помощью счетчика команд. Этот регистр процессора последовательно увеличивает хранимый в нем адрес очередной команды на длину команды.

А так как команды программы расположены в памяти друг за другом, то тем самым организуется выборка цепочки команд из последовательно расположенных ячеек памяти.

Если же нужно после выполнения команды перейти не к следующей, а к какой-то другой, используются команды условного или безусловного переходов, которые заносят в счетчик команд номер ячейки памяти, содержащей следующую команду. Выборка команд из памяти прекращается после достижения и выполнения команды "стоп".

Таким образом, процессор исполняет программу автоматически, без вмешательства человека.
2. ^ Принцип однородности памяти. Программы и данные хранятся в одной и той же памяти. Поэтому компьютер не различает, что хранится в данной ячейке памяти — число, текст или команда. Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными. Это открывает целый ряд возможностей. Например, программа в процессе своего выполнения также может подвергаться переработке, что позволяет задавать в самой программе правила получения некоторых ее частей (так в программе организуется выполнение циклов и подпрограмм). Более того, команды одной программы могут быть получены как результаты исполнения другой программы. На этом принципе основаны методы трансляции — перевода текста программы с языка программирования высокого уровня на язык конкретной машины.

3. ^ Принцип адресности. Структурно основная память состоит из перенумерованных ячеек; процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка. Отсюда следует возможность давать имена областям памяти, так, чтобы к запомненным в них значениям можно было впоследствии обращаться или менять их в процессе выполнения программ с использованием присвоенных имен.

Компьютеры, построенные на этих принципах, относятся к типу фон-неймановских. Но существуют компьютеры, принципиально отличающиеся от фон-неймановских. Для них, например, может не выполняться принцип программного управления, т.е. они могут работать без "счетчика команд", указывающего текущую выполняемую команду программы. Для обращения к какой-либо переменной, хранящейся в памяти, этим компьютерам не обязательно давать ей имя. Такие компьютеры называются не-фон-неймановскими.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18Скачать файл (1765 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru