Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

SWOT-аналіз середовища організації - файл 1.doc


SWOT-аналіз середовища організації
скачать (200.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc201kb.16.11.2011 04:00скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

Реклама MarketGid:
Загрузка...
Курсова робота


з дисципліни Менеджмент

на тему: SWOT-аналіз середовища організації


ЗМІСТ

Вступ 3

 1. Сутність методики SWOT-аналізу 5

 2. Аналіз зовнішніх можливостей та погроз, сильних і слабких сторін підриємства 10

3. Аналіз середовища конкретної організації, розробка заходів для підтримки конкурентних переваг 20

Висновок 27

Список використаної літератури 29

1. Вступ

Стратегічний баланс — це певне поєднання факторів, які негативно та позитивно впливають на діяльність підприємства (загроз і можливостей), що об’єктивно існують у зовнішньому середовищі підприємства та суб’єктивно оцінені керівни­ками, з порівняно сильними та слабкими сторонами у функціонуванні підприємства.

До того ж, найбільші загрози виникають тоді, коли негативний розвиток ситуації в середовищі накладається на слабкі сторони підприємства; можливості — це ситуації в зовнішньому середовищі, позитивний процес чи явище, за яких підприємство має змогу проявити свої сильні сторони. Потрібно своєчасно виявляти загрози з метою запобігання кризі підприємства, а знання про потенційні можливості дає змогу заздалегідь підготуватися до найбільш ефективного їх використання.

Складання стратегічного балансу — дуже поширений вид діяль­ності на успішних підприємствах світу. У західній літературі наводяться приклади складання або перегляду стратегічного балансу щонайменше двічі на рік.

Практика застосування відокремлює такі головні особливості стратегічного балансу:

1) суб’єктивний характер добору факторів, що становлять силь­ні/слабкі сторони підприємства, за ступенем їхньої важливості, а також специфіку сприймання менеджерами впливу факторів зовнішнього середовища;

2) імовірність та ризик віднесення факторів до тієї чи іншої групи (минулі переваги можуть у майбутньому стати недоліками, і навпаки);

3) необхідність постійного складання та перегляду стратегічного балансу, оскільки середовище, швидко змінюючись, потребує постійної уваги до себе.

Процвітаючі фірми, що ефективно застосовують стратегічне управління, складають стратегічний баланс у вигляді PEST, SPACE або SWOT-аналізу за обраним переліком і оцінками факторів.

Задачею данної курсової роботи є розгляд найбільш розповсюдженого методу стратегічного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища - SWOТ-аналізу: сутності цього методу; ідентифікації та аналізу зовнішніх можливостей та погроз; аналіз сильних і слабких сторін підриємства; аналіз середовища конкретної організації, розробка заходів для підтримки конкурентних переваг.

^ 1. Сутність методики SWOT-аналізу

SWOТ-аналіз - це аналіз зовнішнього та внутрішнього се­редовища організації. Методологія SWOT-аналізу передбачає спочатку виявлення сильних і слабких сторін, можливостей і загроз, після цього встановлення зв'язків між ними, які в подальшому можуть бути використані для форму­лювання стратегії організації.

В основі даної методології аналізу покладена теорія М. Портера про конкурентоспроможність організації у влас­ній галузі.

Існує чимало визначень окремих елементів SWOT-аналізу. Розглянемо деякі з них:

^ Сильні сторони (strength) — внутрішні можливості (навички, потенціал) чи ресурс, що можуть зумовити формування конкурент­ної переваги.

Слабкі сторони (weaknesses) — види діяльності, які фірма здійснює не досить добре, або ресурси, підсистеми потенціалу, що неправильно використовуються.

^ Можливості (opportunities) — сукупність факторів, що переважно позитивно впливають на діяльність організації, альтернати­ви, що їх може використати підприємство для досягнення стратегічних цілей (результатів).

^ Загрози (threats) — сукупність факторів, що переважно негативно впливають на діяльність організації, будь-які процеси або явища, що перешкоджають руху підприємства чи організації в напрямку досягнення своїх місії та цілей.

Процес SWOT-аналізу проводять на основі аналізу діяльності організації за допомогою нижче приве­дених блоків питань.

Загальна характеристика об'єкта дослідження охоплює ряд питань:

 • історія розвитку організації;

 • організаційно-правова форма організації;

 • інфраструктура організації (наявність та характеристи­ка підсобних господарств; розвиненість транспортної мережі тощо);

 • діяльність організації (сектор економіки, в якому працює організація; місія організації; існуючі ринки товарів та послуг; основні види товарів та послуг, що надаються організацією, та ін.).

Фактори зовнішнього середовища організації:

 • економіка держави (рівень розвитку, аналіз таких пока­зників, як: ВВП, темп інфляції, рівень безробіття, про­дуктивність праці, ставки оподаткування та ін.);

 • політична система держави (особливості існуючої політи­ки держави в галузі захисту прав підприємців та пода­льшого розвитку підприємницької діяльності);

 • правове поле (аналіз регулювання підприємницькоїдіяль-ності законодавчими актами України);

 • соціально-культурний фактор (рівень розвитку суспіль­ства в цілому, структура та характеристика існуючого ринку праці; рівень безробіття тощо);

 • технологічні можливості (рівень розвитку науки і техні­ки держави; рівень розвитку засобів зв'язку, транспорту, телекомунікацій тощо).

Визначення місії, цілей та базової стратегії організації:

При розробці стратегії організації необхідно, перш за все, визначити напрям подальшого розвитку організації, її цільову орієнтацію. Для цього слід відповісти на наступні питання:

 • визначення місії організації;

 • визначення цілей організації (вибір цілей; побудова іє­рархії цілей; формування «дерева цілей»);

 • визначення базової стратегії організації (оцінка страте­гічних альтернатив за базовою стратегією; оцінка обра­ної базової стратегії");

 • реалізація обраної стратегії (розроблення стратегічного плану; контроль реалізації стратегічного плану).

Фінанси:

 • корпоративна ліквідність;

 • рух грошових коштів;

 • вплив прибутку й амортизації на грошові потоки;

 • баланс, оцінка фінансового стану;

 • фінансове планування (технічні можливості; методика планування; оцінка перспектив);

 • аудитування (методика, перспективи, висновки аудито­рів).

Маркетинг:

 • управління маркетингом (загальна ідея; концепція;

 • стратегія; оцінка персоналу);

 • ринки (ємність ринку; структура ринку; конкуренти,

 • виявлення їх переваг та недоліків);

 • споживачі (кількість; структура; вивчення смаків спо­живачів);

 • ціноутворення (стратегія і тактика);

 • збут продукції (організація збуту, оцінка каналів збуту; характеристика зайнятого в цій сфері персоналу; наяв­ність складських приміщень; витрати на реалізацію; пі­сляпродажне обслуговування; реклама, її вплив на ефек­тивність діяльності організації);

Проведення маркетингових досліджень необхідне для успі­шної реалізації продукції та послуг будь-якої організації. Пи­тання - що виробляти, скільки виробляти, які види послуг нада­вати -знаходяться на першому місці для сучасних організацій. Тому аналіз маркетингової діяльності являється одним із найва­жливіших пунктів при загальному дослідженні організації.

Виробництво:

 • управління виробництвом (концепція; обрана стратегія виробництва; персонал та його кваліфікація);

 • виробничі підрозділи (кількість; спеціалізація; зв'язок з іншими підрозділами);

 • обсяги виробництва (виробнича потужність; вузькі міс­ця; вільні і запасні потужності);

 • технологія виробництва (тип; рівень складності);

 • організація виробництва (рух сировини, матеріалів; ро­бота по розвитку виробництва, підвищенню якості про­дукції та послуг);

 • ефективність виробництва (собівартість продукції; продуктивність праці);

 • охорона праці на виробництві.

Ретельний аналіз виробництва продукції дає можливість виявляти поточні недоліки виробництва та вчасно їх усувати, що значно підвищить ефективність виробництва.

Управління персоналом:

Управління персоналом - це вміння направляти підлеглих для досягнення цілей організації та вирішення організаційних проблем; вміння здійснювати селективний відбір працівників для виконання різноманітних завдань, а також вирішувати наступні питання:

 • управління персоналом (концепція та політика; плану­вання персоналу);

 • структура персоналу (вік; стать; кваліфікація; наявність формальних та неформальних груп в організації);

 • вербування та відбір персоналу;

 • навчання та розвиток персоналу (перспективи кар'єри; витрати, пов'язані з розвитком персоналу; оцінка кадрів);

 • мотивація персоналу (система заробітної плати; розмір заробітної плати; нематеріальні чинники мотивації; умо­ви праці; просування; співвідношення результатів праці з нагородженням);

 • оцінка діяльності персоналу (методи оцінки).

Інноваційна діяльність:

 • управління розвитком і дослідженням організації;

 • інноваційна політика організації;

 • інноваційний потенціал організації;

 • використання наукових досліджень.

Система управління організацією:

 • показники ефективності управління (прибутковість ін­вестицій; прибутковість власного капіталу);

 • організаційна структура управління;

 • делегування повноважень в процесі прийняття рішень;

 • внутрішня система комунікацій;

 • організаційна культура (традиції; ритуали; стиль керування);

 • залучення зовнішніх консультантів.

Аналіз результативності та ефективності:

 • показники ефективності організації;

 • оцінка результативності організації;

 • аналіз зростання масштабів діяльності;

 • оцінка підвищення вартості організації.

Загальна результативність складається на основі існуючих на підприємстві звітів (річних, квартальних, місячних). Можуть використовуватись різноманітні показники, як фінансові, так і статистичні згідно з системою, що діє на фірмі.

На основі проведеного аналізу для виявлення найбільш впливових чинників Дж. Вільсон запропонував матрицю, за допомогою якої визначається вплив фактора на організацію та ймовірність посилення його впливу.

^ 2. Аналіз зовнішніх можливостей та погроз, сильних і слабких сторін підриємства

При проведенні SWOT-аналізу необхідно визначити не тіль­ки можливості та загрози зовнішнього середовища організа­ції, але й виявити ймовірність використання та вплив обраних можливостей та загроз на результати діяльності організації. Спочатку оцінюють ймовірність використання можливостей та їх вплив на діяльність організації, бу­дують матрицю можливостей.

Аналогічно здійснюється аналіз загроз та будується матриця загроз. Наслідки, до яких може призвести реалізація загроз, можуть проявитися через руйнування організації, при­ведення організації до критичного стану, важкого стану або легких пошкоджень. Виявлення в процесі аналізу факторів, які класифікуються як загрози зовнішнього середовища, записують на полях матриці.

Наступним етапом SWOT-аналізу є оцінка факторів внутрішнього середовища організації. Для цього викорис­товують метод визначення профілю внутрішнього середовища. Для кожного фактора приводиться експертна оцінка його вагомості.

Проведений аналіз факторів внутрішнього й зовнішнього середовища та ранжування їх по рівню впливу на діяльність організації дозволяє сформувати конкретний перелік слабких і сильних сторін організації, а також загроз і можливостей. (табл. 1, 2).

Таблиця 1

^ ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН
ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В SWOT-АНАЛІЗІ

Потенційні внутрішні переваги

Потенційні внутрішні недоліки

Використання переваг організаційно-пра­вової форми організації бізнесу

Наявні конкурентні переваги (унікаль­ність)

Найважливіші відмінності в компетен­ції щодо певної діяльності, інноваційність

Сильна позиція у специфічних ринкових сегментах, добре знаний лідер

Жорсткий конкурент на ринку (використання агресивної ініціативи)

Стратегія наступу чи інша особлива стратегія, обґрунтований «стратегічний набір»

Сприяння зростанню чисельності цільових груп споживачів чи їхній лояль­ності

Вища за середню обізнаність про стан ринку

Знання про склад та найважливіші стратегічні групи, можливості захисту від конкурентів

Концентрація на швидко зростаючих сегментах ринку

Диференціація виробів.

Обґрунтована диверсифікація

Увага до зниження витрат

Вища за середню рентабельність і
прибутковість

Достатні фінансові ресурси

Вищі за середні маркетингові навички

Вищі за середні технологічні та інноваційні навички (компетенції);

Творчий, підприємницький менеджмент

Добре вивчений ринок, потреби покупців

Здатність реалізувати можливості конкурентоспроможних навичок персоналу

Імідж надійного партнера

Ефективні зв’язки у зовнішньому середовищі

Незнання переваг організаційно-пра­вових форм організації бізнесу.

Відсутність реальних конкурентних
переваг

Постійні атаки з боку ключових конкурентів (конкурентна позиція погіршується)

Втрата конкурентної позиції, внаслідок...

Нижчі за середні темпи зростання

Брак деяких ключових навичок для ефективної конкуренції

Брак фінансових ресурсів, недостатня прибутковість

Втрата репутації у споживачів

«Аутсайдери» у розвитку продукції, Вузька спеціалізація або необґрунтована диверсифікація

Робота у стратегічній групі, яка втрачає своє підґрунтя, недоліки у стратегічній діяльності (її відсутність)

Слабкість у сферах, що мають великий ринковий потенціал, недостатня увага НДПКР

Брак дій для пом’якшення конкурентного тиску

Слабка система розподілу

Виробництво з високими витратами, старіння потужностей

Розміри виробництва надто малі, щоб впливати на ринкову ситуацію або занадто великі — починається «хвороба великих компаній»

Відсутність реальних особливих навичок у галузі менеджменту, брак талантів

«Новачок» у бізнесі, чию репутацію ще не доведено

Погано обрані та недостатньо обґрунтовані стратегічні дії (зокрема з переміщення на ринку), відсутність чіткого уявлення про стратегічні напрямки розвитку

Відсутність міцної позиції, щоб боротися із загрозамиТаблиця 2

^ ЗАГАЛЬНІ ЗОВНІШНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ
ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В SWOT-АНАЛІЗІПотенційні зовнішні можливості

Потенційні зовнішні загрози

Розвиток економіки країни

Соціально-політична стабільність

Обґрунтоване законодавство

Доступність інвестицій та кредитів

Обслуговування додаткових груп споживачів

Входження в нові ринки (сегменти)

Розширення виробництва для задоволення потреб споживачів

Споріднена диверсифікація

Товари з доповненнями (неспорідне­на диверсифікація), що закуповуються

Вертикальна інтеграція

Зовнішні мережеві структури

Можливість руху в бік більш привабливих стратегічних груп

Самозаспокоєність ключових конкурентів

Швидке зростання ринку

Розвинутий фондовий та інші фінансові ринки

Розвинуті ринки know how

Високі темпи інфляції

Велика ймовірність виникнення нових конкурентів (зокрема, іноземних)

Зростання збуту товарів-замінників

Уповільнений темп зростання ринку або його спад

«Ворожі дії» з боку держави (обмеження)

Зростання тиску конкурентів

Тенденції до рецесії та скорочення ділового циклу

Технологічні прориви в інших країнах, що зменшують конкурентоспроможність вітчизняної продукції

Виникнення труднощів під час укладання договорів із постачальниками та споживачами

Зміни в потребах і смаках споживачів

Негативні демографічні зміни

Негативна егологічна ситуація

Соціально-політична нестабільність

Широке застосування та розвиток SWOT-аналізу пояснюються такими причинами: стратегічне управління пов’язане з великими обсягами інформації, яку потрібно збирати, обробляти, аналізувати, використовувати, а відтак виникає потреба пошуку, розробки та застосування методів організації такої роботи.

Встановлення зв'язків між найбільш впливовими слабки­ми і сильними сторонами організації, загрозами і можливостя­ми зовнішнього середовища - заключний етап процесу SWOT-аналізу. Для встановлення взаємозв'язків будується матриця SWOT-аналізу.

Матриця SWOT-аналізу — це своєрідна форма; він не містить остаточної інформації для прийняття управлінських рішень, але дає змогу впорядкувати процес обмірковування всієї наявної інформації з використанням власних думок та оцінок. Для будь-якого керівника або управлінського працівника, зорієнтованого на поточну роботу, це корисна справа, яка вимагає від будь-кого, хто застосовує SWOT-аналіз, замислитися над ситуацією, що склалася, і подумати над перспективою. За цих умов підвищується роль керівника-стратега, який розробляє ті чи інші заходи щодо зведення стратегічного балансу, оскільки можна розробити неадекватні заходи, що «гасять» можливості, приймаючи їх за загрози.

Крім того, SWOT-аналіз дає змогу формувати загальний перелік стратегій підприємства з урахуванням їхніх особливостей: відповідно до змісту стратегії — адаптації до (чи формування впливу на) середовища (рис. 1).Рис. 1. Принципова схема врахування залежних
і незалежних факторів

SWOT-аналіз витримав перевірку часом і досі доводить свою необхідність як важливий елемент раціоналістичного підходу для розробки та реалізації стратегії.

Простежити співвідношення факторів зовнішнього та внутріш­нього середовища, що трактується в категоріях SWOT-аналізу, можна за допомогою певної матриці (рис. 2). 

 

Зовнішнє середовище

 

 

Можливості (шанси)

1.

2. і т. ін.

Рішення: використо­вувати?

Загрози

1.

2. і т. ін.

Рішення: пом’якши­ти?

Внутрішнє середовище

Сильні сторони

1.

2. і т. ін.

Рішення: підтриму­вати? розвивати?

Поле СіМ

Рішення: використовувати? яким чином? (перелік заходів)

Поле СіЗ

Рішення: «трима­ти удар»? чи є «сили»? (перелік заходів)

Слабкі сторони

1.

2. і т. ін.

Рішення: ліквідува­ти? що саме? в яко­му порядку?

Поле СлМ

Рішення: аналізувати «доступність» можливостей, що їх надає середовище (перелік заходів)

Поле СлЗ

Рішення: ліквідувати (недоліки або об’єкт) в цілому з визначенням термінів (перелік заходів)

Рис. 2. Матриця SWOT-аналізу

На перетинах окремих складових груп факторів формуються поля, для яких характерні певні комбінації, що їх треба враховувати надалі в ході розробки стратегій певного типу:

 • поле СіМ — потребує стратегій підтримки та розвитку силь­них сторін підприємства в напрямку реалізації шансів зовнішнього оточення;

 • поле СіЗ — передбачення стратегій використання сильних сторін підприємства з метою пом’якшення (усунення) загроз;

 • поле СлМ — розробка стратегій подолання слабкостей підприємства за рахунок можливостей, що їх надає зовнішнє середовище;

 • поле СлЗ — іноді називають «кризовим полем», оскільки тут поєднуються загрози середовища зі слабкістю підприємства. З огляду на це існує нагальна потреба розробки стратегій як подолання загроз, так і усунення слабкості підприємства, що завжди є важким завданням.

Слід зауважити, що фактори, які формують окремі складові SWOT-аналізу, можуть мати різні часові характеристики впливу, тому доцільно виконувати певний їх поділ на коротко- та довгострокові дії (табл. 3).


Таблиця 3

^ ФОРМА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ SWOT-АНАЛІЗУ

Фактори

Оцінка середовища

Оцінка підприємства

Можливості

Загрози

Сильні сторони

Слабкі сторони

коротко-
строкові

довго-
строкові

коротко-
строкові

довго-
строкові

коротко-
строкові

довго-
строкові

коротко-
строкові

довго-
строкові

І. Залежні від діяльності підприємства

1.1

1.2

.

1.n

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Незалежні
від діяльності
підприємства

2.1

2.2

.

2.m

 

 

 

 

 

 

 

 

Для розробки стратегій недостатньо констатувати вплив тих чи інших факторів середовища. Щоб забезпечити виживання підприємства у довгостроковій перспективі, необхідно прогнозувати тенденції розвитку шансів і загроз. Те, що аналіз і прогнозування тенденцій треба проводити одночасно, підтверджує перелік етапів проведення SWOT-аналізу (табл. 4).

Таблиця 4

^ ОСНОВНІ ЕТАПИ ЗАСТОСУВАННЯ SWOT-АНАЛІЗУ

Аналіз поточної ситуації (діагноз)

Аналіз майбутнього (прогноз)

1. Аналіз критичних внутріш­ніх та зовнішніх факторів

 

2. Оцінювання зовнішніх факторів (експертиза)

5. Прогнозування тенденцій розвитку для кожного (обраного) зовнішнього фактора

3. Оцінювання внутрішніх факторів (експертиза)

6. Розробка вимог до рекомендацій, що посилюють переваги і усувають недоліки кожного з внутрішніх факторів

4. Хто ми є і які наші конкурентні переваги (недоліки)? («діагноз»)

7. Якими ми бажаємо та можемо бути? (бачення)

 

8. Формулювання стратегії для кожного напрямку господарської діяльності

Необхідність обробки великих масивів інформації зумовлює застосування різних статистичних методів аналізу даних: одно- й багатофакторних, методів індукції та дедукції, методів аналізу залежностей і методів аналізу взаємозв’язків тощо. На багатьох підприємствах під час застосування SWOT-аналізу широко використовують регресивний, варіаційний, дискримінантний, факторний та кластер-аналіз. Застосування того чи іншого методу залежить від градації залежних і незалежних змінних, а також змісту явища чи проблеми, що є об’єктом аналізу. Якість проведеного аналізу забезпечує достовірність побудованих прогнозів на його основі.3. SWOT-аналіз середовища підприємства


Загальна характеристика і ТЕП підприємства

Таблиця 5

^ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ТЕП ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД»

№№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Характеристика, значення

2004 рік

2005 рікЮридичний статус

-

Товариство з обмеженою відповідальністюФорма власності

-

ПриватнаСпеціалізація

-

Безалкогольні напоїОбсяг виробленої за рік продукції

млн. грн.

1,1

1,3Обсяг реалізованої за рік продукції

млн. грн.

0,7

0,8Активи підприємства

млн. грн.

11,9

13,1Рентабельність

%

8,6

8,5Амортизаційні витрати

млн. грн.

0,1

0,1Банківська заборгованість

млн. грн.

0,1

0,1Обсяг капіталовкладень

млн. грн.

0,3

0,4Відрахування у обов’язкові та благодійні фонди

млн. грн.

0,1

0,2Середні витрати виробництва

млн. грн.

0,1

0,1Розмір оборотних коштів

млн. грн.

0,3

0,4Рівень конкурентоспроможності продукції

част. один.

0,95

0,95Технічний рівень виробництва

част. один

0,85

0,85Технічний рівень продукції

част. один

0,95

0,95Оцінка організації служби маркетингу

бали

2

2Ринки збуту продукції:

Внутрішні регіональні

Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Київська, Житомирська області

Зарубіжні

Росія, Польща, БілорусіяВид попиту на продукцію

СезоннийДиверсифікацій на діяльність

Підприємство виготовляє лише один вид продукції


ТОВ ”Запорізький завод мінеральних вод” – це підприємство, добре відоме як запорізькій області, так і за її межами. За свою довгу історію існування, а було засноване підприємство в 1964 році, воно зуміло завоювати довіру у споживачів до своєї продукції. Хлоридно-натрієва лікувально столова мінеральна вода „Запорізька” є улюбленим напоєм мешканців Запоріжжя.

Лідером серед виробників у Запорізькій області є ТОВ ”Запорізький завод мінеральних вод”. Географія збутової політики підприємства ТОВ ”Запорізький завод мінеральних вод” розширюється з кожним днем. На сьогоднішній день продукція власного виробництва поставляється по багатьох регіонах України, що знаходяться в межовій зоні Запорізької області. Основним ринком збуту продукції є місцевий ринок, на якому реалізується левова частка вироблених продуктів. Підприємство має своїх представників у кожній області України. А на експорт мінеральна вода „Запорізька”, яку випускає це підприємство, йде в Росію, Польщу.

Мінеральна вода "Запорізька" розливається в пляшки з харчового поліетилентерефталату власного виробництва. Пляшка виготовляється з преформ-заготовок провідних закордонних і вітчизняних виробників на видувних машинах. Якість сировини, що використовується, підтверджена гігієнічними висновками Міністерства охорони здоров'я України. Стерильні умови виготовлення тари, обробка її ультрафіолетом дозволяє поліпшити якість кінцевого продукту. Завдяки властивостям самої води, використовуваного устаткування і суворого дотримання технологічного процесу мінеральна вода "Запорізька" зберігається без консервантів досить тривалий період - 12 місяців.

Підприємство випускає мінеральну воду в пластмасових пляшках місткістю 0,5, 1,5 і 5 літрів у співвідношенні 15%, 70% і 5%, а також, що є головною відмінністю ВАТ ”Запорізький завод мінеральних вод” в порівнянні з аналогічними виробниками даного регіону, у 0,5 л скляних пляшках. Реалізує підприємство свою продукцію як через оптовиків, так і через дрібних дилерів у співвідношенні 50% на 50%.

Пік продажу припадає на свята – особливо на Новий рік і, звичайно ж, на початок літа.

Дещо пізніше, коли достигають фрукти і овочі, продаж трохи падає. Аналізуючи показники діяльності ТОВ ”Запорізький завод мінеральних вод” ми можемо говорити про певне зростання обсягу виробництва продукції в 2005 році в порівнянні з роком 2004 (на 0,2 млн. грн.) і про зростання обсягу реалізації – хоча воно відбувається значно повільнішими темпами, що оцінюється не досить позитивно. Також ми можемо спостерігати неістотне, проте зниження рівня рентабельності (на 0,1%). Позитивним у 2005 році є зростання активів підприємства, що могло бути спричинене збільшенням обсягу капіталовкладень у підприємство, також зростання обсягу оборотних коштів, тобто коштів, які можуть перебувати в обігу.

ТОВ ”Запорізький завод мінеральних вод” регулярно приймає участь у різноманітних виставках та ярмарках, неодноразово перемагає у тендерах з якості представленої продукції.

Так нещодавно, на Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів, робіт, послуг) „100 кращих товарів України” ТОВ ”Запорізький завод мінеральних вод” отримало нагороду в номінації „Продовольчі товари”.


^ SWOT-аналіз підприємства і продукції


Таблиця 6

SWOT – АНАЛІЗ ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД» (strengths – сила, weaknesses – слабкості, opportunities – можливості, threats – небезпеки)

Слабкі сторони
^

Сильні сторони


1 Брак масштабних інвестицій

1 Незалежність від усіх постачальників

2 Брак власної інфраструктури збутової мережі

2 Контакти зі спеціалізованими супермаркетами

4 Невелика допомога в організації проштовхування продажу в підприємствах роздрібної торгівлі

3 Торговельні контракти з операторами регіональних ринків
4 Послуги зі складування і транспортування
5 Кваліфіковані кадри

Шанси

Небезпеки


1 Інвестиції в логістичні системи

1 Створення замовниками спільної мережі розповсюдження та проштовхування

2 Поліпшення стану з оборотними коштами

2 Вихід на ринок більшої кількості товаровиробників інших регіонів

3 Відмова від нерентабельних гуртівень, посередників
4 Продаж послуг замість товару: забезпечення експозиції товарів у магазинах тощо
5 Контроль над динамікою продажу

Після проведення SWOT – аналізу ТОВ ”Запорізький завод мінеральних вод”, можна зробити висновок, що на підприємстві переважають сильні сторони, а також воно має чудові шанси для подальшого розвитку. Що ж стосується слабких сторін, то на мою думку, підприємству варто направити свої зусилля на залучення додаткових інвестицій. Придбання обладнання в лізинг та впровадження його у виробничий цикл дасть можливість підприємству покращити фінансово-господарські показники за умов економічного зростання. Підприємство, використовуючи сучасне технологічне обладнання, буде мати збут на даному ринку продукції.

Необхідно інформувати своїх потенційних споживачів про зміни, що мають місце в процесі функціонування будь-якого виробництва. Йдеться про зміну асортименту продукції, вдосконалення наявної тощо.

Також підприємству варто працювати над освоєнням більшої частки ринку та збільшити обсяг продажу продукції; досягти максимальних прибутків; стабілізувати та зменшити витрати на виробництво продукції; постійно підвищувати рівень кваліфікації працівників та збільшити їх заробітну плату; збільшити кількість каналів збуту та бути завжди конкурентоспроможними на даному ринку продукції.


SWOT – аналіз продукціїп\п

Показники


Оцінка

6

5

4

3

2

1Загальна маркетингова стратегія

Якість продукції

Дизайн упакування

Транспортування продукції

Асортимент продукції

Ціна продукції (діапазон)

Цінова політика (стратегія)

Система розповсюдження

Проштовхування та реклама

Торгова марка

Public Relations I Publicity


Гнучкість витрат

Система управління

Лікувальні властивості
Продукція ТОВ ”Запорізький завод мінеральних вод”

Продукція ВАТ „Свалявські мінеральні води”

6 – еталонний показник

1 – схожість з еталоном мінімальна.


Для проведення SWOT – аналізу продукції ми обрали хлоридно-натрієву лікувально столову мінеральну воду „Запорізька” ТОВ ”Запорізький завод мінеральних вод” та лікувально-столову сильногазовану мінеральну воду „Поляна Квасова” ВАТ „Свалявські мінеральні води”. Після проведення аналізу можна зробити висновок, що спостерігається незначна перевага нашої продукції, оскільки, в сумі вибрані нами привабливі сторони продукції ТОВ ”Запорізький завод мінеральних вод” переважають привабливі сторони конкурента.

4. Висновок


Підводячи підсумки, виділимо основні переваги і недоліки самого методу SWOT-аналізу.

Сильні сторони:
1. Метод застосовується в найрізноманітніших сферах економіки та управління.
2. Його можна адаптувати до об'єкту дослідження будь-якого рівня (продукт, підприємство, регіон, країна та ін.)
3. Вільний вибір аналізованих елементів в залежності від поставлених цілей.
4. Може використовуватися як для оперативного контролю діяльності організації, так і для стратегічного планування на тривалий період.
Недоліки:
1. Основним недоліком SWOT-аналізу є те, що він належить до групи так званих інструктивно-описових моделей стратегічного аналізу, які показують тільки загальні цілі, а конкретні заходи для їх досягнення треба розробляти окремо.
2. Результати SWOT-аналізу, як неформалізованного методу, представлені у вигляді якісного опису, що ускладнює його використання в процесі моніторингу.
3. SWOT-аналіз є досить суб'єктивним і дослідницька значимість результатів аналізу надзвичайно залежить від рівня компетенції й професіоналізму аналітика.
4. Проведення якісного SWOT-аналізу вимагає залучення досить великої кількості фахівців з відповідних областей, що підвищує його вартість.
5. Для реалізації SWOT-аналізу необхідно залучення великих масивів інформації, що потребує значних зусиль і витрат.
Ці недоліки призводять до того, що застосування SWOT-аналізу вимагає паралельного використання інших сучасних методів дослідження (сценарне планування, матриця БКГ та ін.). Безумовно, в будь-якому випадку для отримання повної картини про діяльність підприємства і в кінцевому рахунку його конкурентоспроможності необхідно використовувати і традиційні методи фінансового аналізу, що дають інформацію про динаміку узагальнюючих показників. Але тим не менш, саме SWOT-аналіз дозволяє виявити наявні або ймовірні проблеми підприємства, розробити дерево цілей для антикризового управління та сформулювати сценарій розвитку підприємства на планований період з метою запобігання або виведення організації з кризи.


^ 5. Список літератури

1.Немцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навч. Посібник. – К.: ЕксОб, 2001.

2.Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1991.

3. Мескон М., Альберт М. Основы менеджмента: Пер. с англ.-М.: Дело ЛТД, 1992.-с. 715.

4.Фишер Ст., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: Дело, 1993.

5.Портер М. Стратегія конкуренції.: Пер. з англ. – К.: Основи,1997.

6. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент.— СПб, Питер Ком, 1998. — 896с.


Скачать файл (200.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru