Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Шпаргалка - Відповіді на екзаменаційні питання по курсу Радіоелектронні пристрої та системи захисту інформації - файл Відповіді.docx


Шпаргалка - Відповіді на екзаменаційні питання по курсу Радіоелектронні пристрої та системи захисту інформації
скачать (3629.4 kb.)

Доступные файлы (1):

Відповіді.docx4134kb.17.05.2011 02:22скачать

содержание
Загрузка...

Відповіді.docx

1   2   3   4
Реклама MarketGid:
Загрузка...

^ 64. Коефіцієнт екранування захисних екранів по втратах на поглинання. Глибина

скін-шару екрану.

Прийнявши для поверхні розділу х=0 , можемо написати для цієї хвилі в площині з координатою х:
Неважко побачити, що δ являє собою відстань, при поширенні на яку електромагнітна хвиля (вектори Е2х і Н2х) слабшає в е раз і отримує зсув по фазі (відстає) на π / 2. Цю відстань прийнято називати товщиною поверхневого шару.Звернемо увагу на те, що з поняттям про товщину
поверхневого шару доводиться стикатися також при вивченнірозподілу щільності змінного струму по поверхні перерізурізних провідників. По суті, фізичні процеси при цьому тіж, що в розглянутому нами випадку плоскої хвилі:електромагнітна енергія, поширюючись в діелектричній середовищі вздовжпровідника, частково проникає в провідник.У міру поглиблення в товщу провідника поле слабшає.Проте дистанція, на якій напруженість поля і відповіднощільність струму зменшуються в е раз, відрізняється від величини δ,визначеної за формулою (2.16). Так, у випадку циліндричного
дроти, у міру проникнення поля від поверхні до осівідбувається концентрація енергії через зменшення радіусу; внаслідокцієї концентрації ослаблення поле в е раз відбувається на
відстані , що трохи перевищує δ. Втім, якщо радіус дроту багатобільше δ, то різниця практично неістотна.Так як µаі σ залежать тільки від властивостей розглянутого провідного середовища, то формулою (2.16) можна надати наступний зручний для практики вигляд:

^ 65. Залежність ефективності екрану по втратах па поглинання від товщини

екрану, матеріалу і частоти.

Формули (2.25) (див.58 )дозволяють порівняти між собоюрізні метали як матеріали для екрану. Дійсно, при d/δ<0,1 ефективність екрана пропорційна питомої провідності σ і не залежить від магнітної проникності матеріалу. Отже, при рівних товщинах мідний екран кращеалюмінієвого і набагато краще сталевого.Однак зі зростанням d або частоти картина змінюється. А так як у
сталі товщина поверхневого шару багато менше, ніж у міді іалюмінію, то сталевий екран виявляється більш ефективним. Гранична частота , при якій ефективністьнескінченного плоского сталевого і мідного екранів по відношенню до прямо падаючої на них плоскої електромагнітної хвилі одна і та ж,залежить від d і визначається формулою (2.33)Рис. 2.4. Залежність граничної частоти від товщини екрану
Необхідно, проте, ще раз підкреслити, що поки мова йделише про нескінченно видовженому плоскому екрані при стрімкомупадінні на нього плоскої ж електромагнітної хвилі. Цейвипадок найбільш простий для аналізу і практично цікавий тим,що отримана для нього величина Епл входить в усі формули длярозрахунку ефективності замкнутих (без отворів і щілин)екранів реальної форми при екранування зосередженихджерел поля. Але крім Епл у згадані формули, як буде
видно, входять додаткові члени. Вони можуть внестиістотну поправку в висновки про порівняльні достоїнстварізних металів як матеріалів для екранів. Так, якщоджерелом поля є магнітний диполь (котушка зі струмом), тона дуже низьких частотах, як і на дуже високих, стальекранує краще міді. Чим менше розміри екрану, товщі його стінкиі більше магнітна проникність стали, тим ширше областьнизьких частот, в якій сталь екранує краще. Верхня межацій області може виявитися вище частоти , визначеної за формулою . Тоді сталевий екран опиниться на всіх частотахефективніше мідного.

^ 66. Коефіцієнт екранування захисних екранів по втратах на відбиття.

Див.58 див 69

67. Коефіцієнт екранування по втратах на відбиття в ближній і дальній зонах джерела поля.

Див.58 див69

^ 68. Коефіцієнт екранування захисних екранів по втратах на багаторазове відбиття.

Див.58

69.Загальна ефективність плоского екрану в дальній зоні джерела.

Див.58

Величину Епл можна розглядати як добуток двохспівмножників: Епл=Епл отр*Епл осл (2.26)

Перший з цих співмножників характеризує ефективністьвідображення первинної падаючої хвилі електричного поля від поверхні 1 - 1 екрана. Чисельно він дорівнює модулю відношенню Е1доЕ2∑
- до результуючої електричної складової поляв товщі стінки екрану у поверхні 1 - 1. Остання 

дорівнює суміелектричних складових всіх хвиль, які рухаються від 1- 1 вправоі падаючих на цю поверхню справа.Шляхом перетворень,можна показати, що (2.27)або наближено (2.28) З останніх формул видно, що зі збільшенням товщини екрану Еплотр спочатку зростає, а потім майже не змінюється. Це й зрозуміло, тому що при d> ^δ явища на поверхні 1 - 1 практично перестають залежати від d. Більш цікава частотна залежність. З підвищенням частоти ефективність відбиття спочатку зберігається незмінною, потім починає зменшуватися і при d>δ стає практично пропорційною кореню квадратному від частоти . Причина в тому, що через поверхневий ефекту зростає поверхневий опір екрану.
Другий співмножник правій частині (2.26) характеризує ступінь ослаблення електричної складової при проникненні поля крізь товщу стінки екрану. Чисельно він дорівнює модулю
відносини Е21 до Е31. З (2.24) і (2.27) випливає, що (2.29) або наближено (2.30)
Останній результат теж цілком зрозумілий. Дійсно, якщо товщина екрана багато менше товщини поверхневого шару, то практично ніякого послаблення електричної складової при проникненні крізь товщу стінки не відбувається. Якщо ж товщина екрана досить велика, то це ослаблення дуже значне, але воно вдвічі менше, ніж е*exp(d/S), так як при відбитті відповерхні 2-2 електрична складова поля подвоюється(Внаслідок того, що Г2 = 1). Представлення (2.26) наочне і корисне. Звернемо, проте, увагу на умовність визначення беруть участь у ньому величин Епл отр і Епл осл] . Ці величини не відображають енергетики процесу екранування. Якщо визначити (Е ал отр)2 як відношення потужності первинної падаючої хвилі (на одиницю поверхні) до потужності результуючої хвилі, проникаючої за поверхню 1 - 1 в товщину екрану, то отримаємо(2.31)
Відповідно, визначивши Е ал осл)2 як відношення потужності результуючої хвилі, проникаючої за поверхню 1- 1, до потужності хвилі, що пройшла крізь екран, отримаємо(2.32)


Як випливає з формул (2.28) і (2.31), сталевий екран на всіх частотах, а особливо на високих при d/δ> 1, відображає гіршемідного і алюмінієвого (через меншу величини питомоїпровідності і багато меншої глибини проникнення). Але зате на високихчастотах у ньому значно більше ослаблення при проникненні(З-за багато меншої глибини проникнення). Внаслідок
припущень, зроблених при виведенні, формули (2.24), (2.25) і (2.27) -(2.32) вірні лише при не надто малих d, при яких Е пл> 1. на практиці доводиться завжди мати справу з такими значеннями d, при яких Епл> 1.

^ 70. Загальна ефективність плоского екрану в ближній зоні джерела електромагнітного випромінювання

Ефективність екранування електричного поля:
Ефективність екранування магнітного поля:

Е1-поле яке падає на екран; Е2-поле поза екраном
Н1-поле яке падає на екран; Н2-поле поза екраном

^ Загальна Ефективність екранування:Основні складові Ефективності екранування:

Апогл- Коефіцієнт екранування внаслідок поглинання екраном енергії

Авідб- Коефіцієнт екранування внаслідок відбиття екраном падаючої хвилі

Аб відб- Коефіцієнт екранування від багаторазового відбиття

^ 71. Порівпяпня різних металів як матеріалів для захисних екранів.

Матеріал

Питома провідність

σ, См/м

Відносна провідність σВІДН

Відносна проникність

μ

Срібло

5.91*107

1,05

1

Мідь

5,62*107

1

1

Золото

3,93*107

0,7

1

Алюміній

3,37*107

0,6

1

Латунь

1,46*107

0,26

1

Олово

8,43*106

0,15

1

Електротехнічна сталь

5,62*106

0,1

1000

Нержавіюча сталь

1,12*106

0,02

500

пермалой

1,5*107

0,26

20000^ 72. Гранична частота екрану і її фізичний зміст.

Гранична частота fгр залежить від товщини екрану d і визначається:

μ-відносна магнітна проникність матеріалу.

На рисунку зображено графічні залежності від d для випадків μ=100 та μ=500


Залежність граничної частоти від товщини екрану для міді і сталі.

При d≥0.2 If≥100кГц стальний екран кращий.
^ 73. Магнітні і діамагнітні матеріали і їх застосування для будови захисних екранів.

Магнітні матеріали, Магнетики - матеріали, що вступають у взаємодію з магнітним полем, що виражається в його зміні, а також в інших фізичних явищах - зміна фізичних розмірів, температури, провідності, виникнення електричного потенціалу і т. д.

До магнітних матеріалів відносять речовини, що володіють певними магнітними властивостями і використовуються в сучасній технології. Магнітними матеріалами можуть бути різні сплави, хімічні сполуки, рідини.

Діамагнітний матеріал - Матеріал, чия питома магнітна проникність менше одиниці і отже є слабомагнітним.

Частотна залежність ефективності екранування матеріалів.^ 74. Екрануваня електричних полів низьких частот і плоских хвиль: основні складові коефіцієнта екранування.

Електрична компонента поля відбивається переважно при переході з середовища з високим імпедансом в середовище з низьким імпедансом, тобто на межі, оскільки хвильовий імпеданс повітря (або вакуумма) високий, а металевої стінки - низький. Тому велика частина енергії електричного поля відбивається від металевого екрана.

-Для електричних полів і плоских хвиль втрати на відбиття дуже великі.

-Для захисту від електричних полів треба застосовувати екран з хорошою провідністю.

Отже для низькочастотного електричного поля і плоских хвиль екранування обумовлено головним чином відбиттям, тому магнітний матеріал з низьким значенням σ може знизити ефективність екранування в результаті збільшення імпедансу екрану.

Схема проходження хвилі через стінку екрана.

Коефіцієнт екранування:

Основні складові коефіцієнта екранування:

Апогл- Коефіцієнт екранування внаслідок поглинання екраном енергії

Авідб- Коефіцієнт екранування внаслідок відбиття екраном падаючої хвилі

Аб відб- Коефіцієнт екранування від багаторазового відбиття

Також коефіцієнт екранування можна записати(для плоского екрану в дальній зоні) по ефекту відбиття:

^ 75. Екранування магнітних і електричних полів на промислових частотах для екранів розміщених в індукційній зоні.76. Особливості роботи магнітних екранів в широкому діапазоні частот.

При застосуванні феромагнітного матеріала для екранування необхідно враховувати такі особливості:

- Втрати в результаті поглинання зростають, оскільки у більшості магнітних матеріалів відносна магнітна проникність μ зростає більш інтенсивно, ніж зменшується відвідносна питома провідність σ;

- У разі магнітних полів у діапазоні частот до 1 МГц втрати в результаті відбиття дуже малі і основним механізмом екранування є втрати в результаті поглинання;

-для захисту від ВЧ магнітних полів треба застосовувати екран з хорошого провідника;

Електромагнітні екрани на основі високопровідних металів не ефективні в ближній зоні на низьких частотах для захисту від магнітних полів. У результаті значного відбиття в металі відбувається перерозподіл електромагнітного поля всередині об'єкта, що може призвести до резонансних явищ, і, як наслідок, порушення функціонування електронних пристроїв. Недоліком електромагнітних екранів з феромагнітних матеріалів (залізо, нікель, кобальт, спеціальні магнітомягкі сплави, ферити) є їх висока вартість, значні масо-габаритні показники та нетехнологічність (крихкість), що призводить до збільшення товщини екрану. Крім цього, також необхідно враховувати наступні особливостісті феромагнітних матеріалів:

- Зменшення магнітної проникності з зростанням частоти (рис.2);

- Можлива зміна магнітних властивостей в результаті технологічної обробки;


Рис.1. Частотна залежність коефіцієнта ефективності екранування внаслідок втрат на поглинання (а) і відбиття (б) електромагнітних екранів у діапазоні частот від 102 до 104 МГцРис. 2. Залежність магнітної проникності феромагнітних матеріалів від частоти:

1 - пермалой; 2 - Мю-метал, 3 - нікелева сталь, 4 - сталь (5% Si)

^ 77. Залежність ефективності екранування від величини напруженості джерела поля, що екранується.

Ефективність екранування електричного і магнітного поля визначається:


,де Е1-електрична складова поля яке падає на екран;Е2-електрична складова поля поза екраном.

Н1-магнітна складова поля яке падає на екран;Н2- магнітна складова поля поза екраном.

^ 78. Робота екранів в умовах механічної деформації, динамічних ударів та вібрацій.

79. Вибір матеріалів захисних екранів для роботи на низьких частотах, багатошарові екрани.

При проектуванні електромагнітних екранів в загальному випадку необхідно мати на увазі, що на порівняно низьких частотах найскладніше забезпечити ефективне екранування магнітною складовою поля, тоді як екранування електричною складовою не представляє особливих труднощів навіть при використанні перфорованих або сітчастих екранів.

Не дивлячись на те що на низьких частотах високопровідні матеріали можуть забезпечити дуже великі значення ефективності екранування, у ряді випадків (по технологічних, конструктивних, економічних міркуваннях) виявляється доцільнішим застосовувати (особливо при екрануванні статичних і флуктуючих магнітних полів з невисоким значенням напруженості) магнітні матеріали з високими значеннями початкової магнітної проникності.Вочевидь, що на низьких частотах сталевий екран, магнітна проникність якого може бути досить висока (або екран з іншого електропровідного матеріалу із значною магнітною проникністю), виявляється ефективнішим мідного по поглинанню. Проте для підвищення його ефективності доводиться збільшувати товщину екрануючого аркуша. Крім того, із зростанням частоти магнітна проникність всіх матеріалів швидко зменшується, причому тим значніше, чим більше її початкове значення. Тому матеріали з великим значенням початкової магнітної проникності (104 Гн/м) доцільно використовувати лише до частот порядка 1 кГц. При великих значеннях напруженості магнітного поля із–за насичення матеріалу феромагнетика його магнітна проникність падає тим різкіше, чим більше початкове значення проникності.

Для уникнення ефекту насичення екран роблять багатошаровим, при цьому бажано, аби кожен подальший (по відношенню до випромінювання, що екранується) шар мав більше початкове значення магнітної проникності, чим попередній, оскільки еквівалентна глибина проникнення електромагнітного поля в товщу матеріалу обернено пропорційна його магнітної проникності і провідності.

^ 80. Втрати на відбиття в діамагнітному і феромагнітному екранах заданої товщини. Зміна екранування по відбиттю при зменшенні (збільшенні) товщини екрану.

у різних діапазонах частот при однаковій товщині екрану ефективність екранування магнітних і немагнітних матеріалів буде різною. Тобто, якщо екран працює як магнітостатичний, ефективність магнітних матеріалів значно вище немагнітних. В електромагнітному режимі в смузі частот, де ефективність екранування за рахунок відбиття більше ефективності поглинання, немагнітні матеріали, що володіють великою провідністю в порівнянні з магнітними, забезпечують більш високу ефективність.
на низьких частотах матеріал для екрана повинен бути товстим, мати високі значення магнітної проникності і електропровідності. На високих частотах екран повинен мати малі значення електричного опору, а вимоги до його товщини та магнітної проникності матеріалу істотно знижуються. Для забезпечення захисту, електричне складової електромагнітний екран треба заземлювати.

^ 81. Частотні залежності сумарного коефіцієнта екранування екрану для плоских хвиль.

При зміні зміні зарядів на шарах диполю змінюються заряди ,що індукують ся на внутрішній стороні екрану ,в результаті чого на внутрішніх стінках екрану тече струм і вздовж поверхні стінок існує певне падіння напруги а зовні екрану існує залишкове поле. Це вможна пояснити так, внаслідок інерційності системи зміна індукованих зарядів на внутрішній поверхні дещо запізнюється із зміною зарядів на шарах диполю і взаємна компенсація полів не відбувається.

З підвищенням частоти вказане запізнення зростає і поле поза екраном росте ,отже ефективність екрану зменшується. Однак з подальшим підвищенням частоти починає проявлятись поверхневий ефект : розподіл струму по січенню стінки стає нерівномірним, густина струму у зовнішній поверхні екрану сильно зменшується і тому надлишкове поле поза екраном починає зменшуватись. Отже коефіцієнт екранування пройшовши через мінімум починає збільшуватись.Характер залежності коефіцієнта екранування від частоти.

^ 82.Коефіцієнт екранування захисних екранів по втратах на відбиття в ближньому полі. Загальні міркування.

Якщо екран знаходиться в ближній зоні ,наприклад джерела ,яке в першому наближені можна представити у вигляді елементарного електричного або магнітного диполя то відповідне значення хвилевого імпедансу можна представити:

Можна записати формулу для визначення коефіцієнта екранування плоского екрану в електричному полі:


В магнітному полі:

З виразів видно що коефіцієнт екранування крім частотної залежності також є функцією віддалі r від джерела поля.

^ 83.Коефіцієнт екранування по втратах на відбиття в електричному полі.

коефіцієнт екранування в електричному полі можна записати(для плоского екрану) по ефекту відбиття:r-віддаль до екрану

^ 84.Коефіцієнт екранування по втратах на відбиття в магнітному полі.

коефіцієнт екранування в магнітному полі можна записати(для плоского екрану) по ефекту відбиття:

85-86Визначення частоти джерела електричного(магнітного) випромінювання , починаючи з якої слід застосовувати рівняння по визначенню коефіцієнта екранування по втратах для екрана розташованого на віддалі r<<λ .

87-90. Поясніть методику розрахунку ефективності захисного екрану товщиною t , розташованого на віддалі r<<λ від джерела магнітного(електричного ) випромінювання частотою f .

Гранична частота fгр залежить від товщини екрану d і визначається:

Знаходимо значення μ ,та визначаємо матеріал для екрану.

μ-відносна магнітна проникність матеріалу.

На рисунку зображено графічні залежності від d для випадків μ=100 та μ=500
Залежність граничної частоти від товщини екрану для міді і сталі.

Далі визначаємо коеф. Екранування :


Для дальньої зони
^ 91. Сумарні втрати плоских захисних екранів на поглинання , відбиття і багаторазове відбиття .

Основні складові коефіцієнта екранування:

Апогл- Коефіцієнт екранування внаслідок поглинання екраном енергії

Авідб- Коефіцієнт екранування внаслідок відбиття екраном падаючої хвилі

Аб відб- Коефіцієнт екранування від багаторазового відбиття

Також коефіцієнт екранування можна записати(для плоского екрану в дальній зоні) по ефекту відбиття:

^ 92. Порівняння ефективності захисних екранів циліндричної, сферичної, та плоскої форми.

93. Особливості екранування і конструкції багатошарових захисних екранів .

Вочевидь, що на низьких частотах сталевий екран, магнітна проникність якого може бути досить висока (або екран з іншого електропровідного матеріалу із значною магнітною проникністю), виявляється ефективнішим мідного по поглинанню. Проте для підвищення його ефективності доводиться збільшувати товщину екрануючого аркуша. Крім того, із зростанням частоти магнітна проникність всіх матеріалів швидко зменшується, причому тим значніше, чим більше її початкове значення. Тому матеріали з великим значенням початкової магнітної проникності (104 Гн/м) доцільно використовувати лише до частот порядка 1 кГц. При великих значеннях напруженості магнітного поля із–за насичення матеріалу феромагнетика його магнітна проникність падає тим різкіше, чим більше початкове значення проникності.

Для уникнення ефекту насичення екран роблять багатошаровим, при цьому бажано, аби кожен подальший (по відношенню до випромінювання, що екранується) шар мав більше початкове значення магнітної проникності, чим попередній, оскільки еквівалентна глибина проникнення електромагнітного поля в товщу матеріалу обернено пропорційна його магнітної проникності і провідності.

^ 94. Захист конфіденційної інформації від спостережень і фотографування .

95. Захист конфіденційної інформації від підслуховування.96. Захист конфіденційної інформації від незаконного підключення.

97. Захист конфіденційної інформації від перехвату .

^ 98.Протидія радіосистемам акустичного підслуховування (радіозакладкам)

Акустичне підслуховування може бути можливим за рахунок механічних коливань у вільному просторі (переговори на відкритій місцевості; відкриті вікна, двері; вентиляційні канали), за рахунок дії звукових коливань на елементи конструкції приміщень (стіни, підлога, стеля, коробки вентиляційних систем; туруби водопостачання, опалення, кондиціонування), за рахунок дії звукових коливань на технічні засоби обробки інформації (мікрофонний ефект, акустична модуляція волоконно-оптичних ліній передачі інформації).

Акустичні радіо закладки поділяють на телефонні та мікрофонні. І можуть працювати по ефіру або по проводам. Потужність таких пристроїв 20-25 мВт і віддаль дії до 0,5 км. Пошук таких пристроїв проводять по радіовипромінюванню за допомогою спеціальних пристроїв виявлення та визначення місцезнаходження радіозакладок. У випадку пасивних радіозакладок, у якості пристроїв виявлення можуть використовуватись нелінійні локатори, які при опроміненні радіозакладок дають змогу виявити 2-гу гармоніку активних елементів радіозакладки. Якщо виявити місцезнаходження радіо закладки неможливо чи немає доступу для її знешкодження можуть застосовуватись пристрої які створюватимуть активні завади і тим самим унеможливлять прослуховування зловмисником або застосувати пристрої спалювання радіозакладок (потужним прямокутним імпульсом).
^ 99.Основні технічні характеристики сучасних радіозакладок.

Основні характеристики сучасних радіозакладок:

-лазерні стетоскопи – зчитують лазурним променем вібрацію предметів, промодульовану акустичним сигналом (дальність дії до 300 м)

- напрямлені акустичні мікрофони (діаграма напрямленості – до 5о, віддаль дії до 500 м; органного типу дозволяють прослуховувати аакустичний сигнал на віддалі до 1000 м)

- з допомогою апаратури ВЧ нав’язування (при потужності генератора на частоті 370 МГЦ – 40 мкВт – дальність прийому 100 м)

- радіозакладки, які використовують в якості каналу передачі мережу 220 В і телефонні лінії (дальність дії 500 м)

- провідні мікрофони (пасивні – дальність дії 20-30 м, активні – до 150 м)

- радіопередавальні пристрої (при потужності передавача 20-25 мВт – дія до 0,5 км).
^ 100. Спеціальні технічні засоби для виявлення радіозакладок та побічних

електромагнітних випромінювань і наведень.

Спеціальні пристрої для виявлення і визначення радіозакладок класифікують:

- за призначенням (пошукові і виявні)

- за діапазоном (ДХ, СХ, КХ, УКХ)

- за шириною смуги пропускання (широкосмугові, вузько смугові, зі змінною смугою)

- за режимом настройки (ручної та автоматичної)

- за оперативними можливостями (індикатори поля, пошукові сканери, багатофункціональні комплекси)

- за виконанням (портативні, автомобільні, стаціонарні).

Для виявлення пасивних радіозакладок акустичного типу можуть застосовуватись нелінійні локатори, які при опроміненні радіозакладок дають змогу виявити 2-гу гармоніку активних елементів радіо закладки.
^ 101.Основні технічні характеристики сучасних спеціальних радіоприймальних пристроїв для виявлення та визначення місцеположення радіозакладок.

Частотоміри - Частотоміри служать для виміру і контролю частоти передавальних пристроїв. Наприклад, портативний частотомір Scout вимірює частоту передавача, розрізняючи випадкові шуми, і автоматично записує її в пам'ять на 400 частот. Scout надає можливості управління 

скануючими приймачами та іншої приймальні апаратурою, а також завантаження даних вимірювань в комп'ютер.

^ Аналізатори спектра призначений для сканування частотних спектрів модульованих сигналів у різних частотних діапазонах і відображення на екрані дисплея/осцилографа цих спектрів. У випадку, якщо в спектрі з'являється новий сигнал, аналізатор спектру може виявити його і повідомити про це. Ці види пристроїв складніше, ніж частотоміри, і можуть виявляти радіозакладки більш ефективно.

^ Нелінійні локатори. Метод заснований на фізичних властивостях всіх нелінійних компонентів (транзистори, діоди та ін) випромінювати в ефір, при їх опроміненні надвисокочастотних сигналами, гармонійні складові, кратні частоті опромінення. При цьому процес перетворення не залежить від того, включений або виключений опромінюваним об'єкт (активний або пасивний режим).
Прийом нелінійним локатором будь-якої гармонійної складової пошукового сигналу свідчить про наявність в зоні пошуку радіоелектронного пристрою незалежно від його функціонального призначення. Потужність їх випромінювання коливається від сотень мілліватт (локатори "Об", "Джерело") до сотень ват (150-350 Вт - локатори NR-900M, "Циклон"). Частота випромінювання передавальної частини нелінійних локаторів, що використовуються в даний час, лежить у межах 650-1000 МГц.

Індикатори електромагнітних полів. Ці пристрої не сканують всю смугу частот у пошуках інформаційного сигналу радіопередавальний закладки, а аналізують загальний електромагнітний фон приміщення, ловлячи побічні випромінювання закладок. Даний вигляд пристроїв володіє меншою чутливістю, ніж аналізатори спектру та частотоміри, тому що вимагає досить сильного сигналу закладки, зате він ефективний для пошуку "хитрих" закладок, які вміють динамічно міняти частоту несучого сигналу і "розмивати" свій сигнал по широкій смузі частот.

^ Комбіновані пристрої Вітчизняна розробка, пошуковий приймач Скорпіон, для виявлення сигналу радіозакладки сканує діапазон від 30 до 2000 МГц. Прице він може бути переведено в черговий режим шляхом видалення з скануючи частот легальних сигналів, при цьому сканування всього діапазону буде займати не більше 10 секунд. У цьому випадку прилад працює як широкосмуговий індикатор поля. Також може працювати як вимірник рівня поля радіосигналів у контрольованому діапазоні частот.
^ 102.Індикатори поля- найпростіші пристрої для виявлення радіозакладок, їх основні технічні характеристики.

Індикатори електромагнітних полів. Ці пристрої не сканують всю смугу частот у пошуках інформаційного сигналу радіопередавальний закладки, а аналізують загальний електромагнітний фон приміщення, ловлячи побічні випромінювання закладок. Даний вид пристроїв володіє меншою чутливістю, ніж аналізатори спектру та частотоміри, тому що вимагає досить сильного сигналу закладки, зате він ефективний для пошуку "хитрих" закладок, які вміють динамічно міняти частоту несучого сигналу і "розмивати" свій сигнал по широкій смузі частот.

^ Принцип дії індикаторів поля заснований на індикації збільшення рівня сигналу "жучка"-радіопередавача в міру наближення до нього. Якщо сигнал на виході детектора перевищує певний пороговий рівень (значення якого встановлюється з таким розрахунком, щоб прилад не реагував на фоновий шум), то спрацьовує світлова та звукова сигналізація.

^ 103.Панорамні радіоприймачі - сучасні пристрої для виявлення радіозакладок, їх основні технічні характеристики.

Панорамні радіоприймачі. Специфічноість цих приймачів заключається в автоматизації пошуку в режимі сканування по частоті. Часто такі приймачі мають спеціальну електронно-променеву трубку, яка дозволяє спостерігати деяку частину діапазону по сторонах від конкретної контролюючої частоти. Такі приймачі отримали назву панорамних.

Панорамне спостереження радіосигналів не тільки дозволяє виявити наявність сигналу на якій-небудь частоті, але і визначити його спектральний склад і особливості, що дозволяє достатньо просто відділити різні сигнали від голосових. Крім того, достатньо чітко визначається і вид модуляції - AM чи ЧМ по ширині спектру.Основними технічними характеристиками панорамних приймачів (чи сканерів) є:

  • роздільна здатність по частоті;

  • точність відрахунку частоти;

  • смуга огляду;

  • швидкість огляду.

Наприклад, сканер "ICOM-IC-R-7100" пирзначений для контролю сигналів радіопередавильних пристроїв в діапазоні від 500 кГц до 1900 МГц: Його характеристики наступні:

Все виды модуляций:1000 каналов памяти.

Выход управления на компьютер.

Диапазон: 2-30 МГц; 30 МГц - 1,3 ГГц; 1,3-1,9 ГГц.

Виды модуляции: SSB, AM, NFM, WMF.

Канальная память: 20 банков по 50 каналов.

Скорость сканирования: 30 каналов в секунду.

Питание: 4 элемента типа 316.

^ 104. Нелінійні локатори-спеціальні пристрої для виявлення радіозакладок. Принцип дії і основні технічні характеристики.

Серед засобів виявлення закладних пристроїв, які мають в своєму складі напівпровідникові елементи, особливу увагу викликають нелінійні локатори.

^ Метод заснований на фізичних властивостях всіх нелінійних компонентів (транзистори, діоди та ін) випромінювати в ефір, при їх опроміненні надвисокочастотних сигналами, гармонійні складові, кратні частоті опромінення. При цьому процес перетворення не залежить від того, включений або виключений опромінюваним об'єкт (активний або пасивний режим). Прийом нелінійним локатором будь-якої гармонійної складової пошукового сигналу свідчить про наявність в зоні пошуку радіоелектронного пристрою незалежно від його функціонального призначення.

^ Основним недоліком нелінійних локаторів є наявність хибних спрацювань, які виникають, якщо елементи конструкцій приміщень містять структури, подібні до структур напівпровідникових елементів.

Потужність їх випромінювання коливається від сотень мілліватт (локатори "Об", "Джерело") до сотень ват (150-350 Вт - локатори NR-900M, "Циклон"). Частота випромінювання передавальної частини нелінійних локаторів, що використовуються в даний час, лежить у межах 650-1000 МГц.

Вітчизнянийнелінійний локатор "Енвіс", що працює на другий і третій гармоніках,коштує близько $ 11000.
^ 105. Активні радіоелектронні завади як засіб протидії отриманню конфіденційної інформації. Характеристики деяких засобів постановки активних завад.

Активні завади можуть бути наступних типів:

акустичне маскування (генератори шумових коливань: білий шум, мовоподібні шуми)

електромагнітне зашумлення (генератори шуму в діапазоні частот, на яких підозрюється перехват інформації)

активні методи захисту провідних ліній на енергетичному рівні: «синфазна» низькочастотна завада (кожен провід телефонної лінії узгоджений по амплітуді і фазі відносно нульового проводу мережі 220 В); високочастотна маскуюча завада (подача в канал зв’язку шумового сигналу в діапазоні високих частот звукового сигналу); «ультразвукова» маскуюча завада (подача завади 20-100 кГц); низькочастотна маскуючи завада (застосовується для ввімкнення диктофонів, що приєднуються до телефонних ліній для заповнення памяті на шум); підвищення напруги (застосовується для зсуву робочих частот (робочих точок) на нелінійних елементах); пониження напруги (подача напруги протилежної полярності піднятої телефонної трубки); «спалювання» (подача в канал зв’язку імпульса напругою 1000-1500 В, що призводить до пробою активних елементів радіозакладок).
^ 106. Забезпечення безпеки телефонних переговорів. Телефонні радіозакладки.

Для забезпечення безпеки телефонних переговорів проводять такі організаційні заходи:

- строга дисципліна ведення телефонних розмов;- зовнішнім колом вихідної телефонної лінії повинно користуватися обмежене коло осіб;

- у телефонних розмовах не повинно згадуватись найменування організації, імена і посади осіб;

- заборона подачі по телефону розпоряджень, звітів, даних про склад, стан підприємства;

- при переговорах по телефоні треба пам’ятати, що зловмисник не дрімає.

^ До технічних заходів слід віднести контроль наявності випромінювань при проведенні розмов, занулення ліній зв’язку, виключення можливості під’єднання до телефонних проводів, постійний контроль за електричними параметрами лінії, відключення апаратів від лінії, коли не проводяться розмови, використання спеціальних пристроїв захисту.

Телефонні радіозакладки:

1) установка радіозакладки з передаванням сигналу по ефіру – виявляється контролем наявності радіовипромінювання при проведенні переговорів в діапазоні телефонних закладок. Протидія: постановка акустичних (електромагнітних) завад.

2) установка телефонних закладок по проводах – виявляється контролем наявності випромінювання при проведенні переговорів в діапазоні середніх хвиль. Протидія: установка лінію подавляючи фільтрів; занулення лінії зв’язку.
^ 107. Маскіратори мови і скремблери - засоби шифрування мовних сигналів.

В голосових системах зв’язку відомо два методи закриття мовних сигналів: аналогове скремблювання, дискретизація мови з наступним шифруванням. Під скремблюванням розуміють зміну характеристик мовного сигналу таким чином, що отриманий модульований сигнал, володіючи властивостями нерозбірливості і невпізнаваємості, займає ту ж смугу частот, що і початковий сигнал. Сучасні алгоритми скремблювання можуть забезпечити, навіть, дуже висику ступінь захисту. Аналогові скремблери поділяються на: мовні скремблери найпростіших типів на базі часових перестановок мовного сигналу; комбіновані мовні скремблери на основі частотно-часових перестановок відрізків мови, що представлені дискретними відліками із застосуванням цифрової обробки сигналів. За режимом роботи аналогові скремблери можна розбити на два класи: статичні системи (схема кодування яких є незмінною напротязі всієї передачі мовного повідомлення); динамічні системи (алгоритм перестановки може змінюватись в процесі передачі). При шифруванні мовних сигналів, перетворених в цифрову форму, забезпечується більш високий рівень закриття у порівнянні зі скремблюванням. Це пояснюється застосуванням шифруючих функцій в окремих пристроях, чи в програмно-апаратній частині вокодера (пристрою кодування мови).
^ 108. Основні способи протидії підслуховуванню телефонних переговорів.

1) за рахунок мікрофонного ефекту – виявляється спеціальною вимірювальною телефонною апаратурою наявності мікрофонного ефекту. Протидія: заміна телефонного апарату, відключення телефонного апарату від лінії, використання спеціальних пристроїв захисту;

2) підключення до лінії (контактне) – виявляється контролем телефонної лінії на наявність підключення, на зміну електричних характеристик лінії; на зміну напруги та струму. Протидія: прокладання кабелів в захищених комунікаціях; безперервний контроль електричних характеристик, електричне знищення від’єднаних засобів, використання скремблерів.

3) підключення до лінії (безконтактне) – виявляється виявленням місць можливого під’єднання індукційних здавачів. Протидія: використання екранованих кабелів; виключення паралельного проходження ліній; занулення ліній зв’язку.

4) установка радіозакладки з передаванням сигналу по ефіру – виявляється контролем наявності радіовипромінювання при проведенні переговорів в діапазоні телефонних закладок. Протидія: постановка акустичних (електромагнітних) завад.

5) установка телефонних закладок по проводах – виявляється контролем наявності випромінювання при проведенні переговорів в діапазоні середніх хвиль. Протидія: установка лінію подавляючи фільтрів; занулення лінії зв’язку.

6) ^ ВЧ нав’язування – виявляється контролем наявності радіовипромінювання. Протидія: постановка електромагнітних завад; установка в лінію спеціальних фільтрів ВЧ.7) ^ Установка дистанційно керованих мікрофонів («телефонне вухо») – виявляється контролем елементів телефонної мережі; записуванням на магнітофон сигналу в лінії зв’язку за межами приміщення. Протидія: влаштовування акустичних завад для мікрофону.
109. Протидія лазерному підслуховуванню.

Захист від лазерного підслуховування проводять пооб’єктно (для вікон, приміщення і зовнішньої зони). ^ Для приміщень: організаційні заходи (використання недоступних для лазерного прослуховування приміщень (вікна виходять в двір, підвальні приміщення), розташування робочих місць, яке виключає проходження акустичних сигналів до вікна); організаційно-технічні (звукопоглинаюче облицювання); технічні (використання засобів акустичного занулення).

^ Для вікон: організаційні заходи (захист вікон ставнями, щільним драпіруванням, спеціальними екранами); організаційно-технічні (використання спеціальних покрить стікла, використання дзеркально прозорих плівок); технічні (установка на вікна коливальних шайб, які створюють активні завади, використання вікон зі склоблоками).

^ Для зовнішньої зони: організаційні (використання земних насаджень); організаційно-технічні (встановлення світло ізолюючих перешкод, рекламні щити, транспаранти; використання перешкод архітектурних форм); технічні (постановка світлових активних та лазерних завад).
110. Виявлення лазерного підслуховування і захист від нього.

^ Лазерне підслуховування є порівняно новою технологією підслуховування і полягає в зніманні акустичної інформації з вібруючих під дією акустичних хвиль поверхонь. У кімнаті для нарад такими поверхнями є скла вікон (закритих). Лазерний промінь прямує на вікно приміщення, при відбитті від вібруючого під дією акустичного сигналу вікна відбувається його модуляція акустичним сигналом. Відбитий промінь приймається оптичним приймачем. Апаратура - джерело променя і приймач - може бути поміщена в будинку, що стоїть навпроти вікон кімнати.

^ Для боротьби із застосуванням лазерного підслуховування встановлюють світлові активні та лазерні завади, встановлюють на вікна коливальні шайби, які створюють активні завади, використовують вікна зі склоблоками та засоби акустичного занулення.
^ 111. Протидія незаконному підключенню до лінії зв'язку. Контактне і безконтактне підключення.

Підключення до лінії (контактне) – виявляється контролем телефонної лінії на наявність підключення, на зміну електричних характеристик лінії; на зміну напруги та струму.

Напростіше контактне приєднання – це паралельне підключення телефонного апарату (виявляється падінням напруги). Більш досконале – підключення паралельного парату з компенсацією падіння напруги за допомогою узгоджуючого пристрою.
Протидія: прокладання кабелів в захищених комунікаціях; безперервний контроль електричних характеристик, електричне знищення від’єднаних засобів, використання скремблерів.
^ Підключення до лінії (безконтактне) – виявляється виявленням місць можливого під’єднання індукційних здавачів.

Здійснюється за рахунок електромагнітних наводок в паралельно проложених рамках або за допомогою зосереджених індуктивностей, які охвачують лінію зв’язку.
Протидія: використання екранованих кабелів; виключення паралельного проходження ліній; занулення ліній зв’язку.

^ 112. Протидія контактному підключення до телефонної лінії зв’язку.

1)прокладка кабелів в захищених комунікаціях (труби, спеціальні кожухи та ін..);

2)безперервний контроль електричних характеристик;

3)електричне знищення підєднаних засобів;

4)використання скремблерів;

^ 113.Протидія безконтактному підключення до телефонної лінії зв’язку.

1)використання екранованих кабелів;

2)виключення паралельного прокладання ліній;

3)зашумлення ліній зв’язку;

^ 114.Магнітостатичне і електростатичне екранування.

Магнітостатичне екранування застосовують для захисту від постійних та слабозмінних магнітних полів з частотою від 0 до 3000 Гц. Екран виготовляють із феромагнітних матеріалів (пермалой, сталь, ферит) з великою відносною магнітною проникністю . Товщина екрана з металу складає 0,5...1,5 мм. При наявності такого екрана силові лінії магнітного поля Н проходять в основному по його стінках (рис. 3.11), які мають малий магнітний опір в порівняно з опором простору навколо екрана (ефект поглинання). Ефективність екранування таких полів залежить від магнітної проникності екрана і його товщини, а також від наявності стиків і швів, розміщених перпендикулярно до силових ліній магнітного поля.
1   2   3   4Скачать файл (3629.4 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru