Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Конспект лекцій з макроекономіки - файл 1.doc


Конспект лекцій з макроекономіки
скачать (685.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc686kb.29.11.2011 20:35скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8
Реклама MarketGid:
Загрузка...
^

Питання для самоконтролю1. З чого складається сукупний попит?

2. Які чинники впливають на розмір сукупного попиту? Які з них цінові, а які нецінові?

3. Що таке сукупна пропозиція?

4. Які чинники впливають на сукупну пропозицію?

5. Виходячи з яких умов розглядається крива пропозиції класичною школою?

6. Як кейнсіанська теорія аналізує сукупну пропозицію?

7. Що являє собою макроекономічна рівновага? Якою вона може бути?

8. Що ви розумієте під поняттям "середня схильність до споживання"? Як її розраховують?

9. Як можна розрахувати середню схильність до заощадження?

10. Поясніть взаємозв'язок функції споживання і функції заощадження.

11. На чому ґрунтується явище мультиплікатора? Як розраховується інвестиційний мультиплікатор?

12. Чи є взаємозв'язок між мультиплікатором і акселератором? Який він?

ТЕМА 5
^ ДЕРЖАВА ЯК СУБ'ЄКТ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
1. Обмеженість ринкового механізму і необхідність державного втручання в економіку.

2. Основні економічні функції держави.

3. Макроекономічні теорії про роль держави в економіці: кейнсіанство, монетаризм, теорія економіки пропозиції, теорія раціональних очікувань.
1. Обмеженість ринкового механізму і необхідність державного втручання в економіку
Сучасні економічні системи основані на взаємодії ринку і держави. Вивчення регулюючих макроекономічних функцій держави характеризує її поведінку як суб'єкта господарювання.

^ Державне регулювання – це система організаційних і регулюючих заходів, спрямованих на створення нормальних умов ефективного функціонування ринку і вирішення соціально-економічних проблем розвитку національної економіки та всього суспільства.

Необхідність втручання держави в економіку обумовлена:

- створення умов для ефективного функціонування самого ринкового механізму;

- усуненням негативних наслідків ринкових процесів;

- захистом національних інтересів на світовому ринку;

- розв'язанням проблем, які ринковий механізм розв'язати не може або розв'язує їх погано.

До недоліків ринку належать:

^ Зовнішні ефекти (екстерналії). Ситуація, коли дії одного суб'єкта ринку завдають шкоди іншим, називаються негативними зовнішніми ефектами (негативними екстерналіями). Наприклад, забруднення навколишнього середовища.

Ситуація, коли дії суб'єкта ринку надають благо іншим, називається позитивним зовнішнім ефектом (позитивні екстерналії). Наприклад, освіта, профілактична медицина.

Нездатність ринку забезпечити людей суспільними товарами. Суспільні товари задовольняють потреби всіх членів суспільства в цілому. До суспільних благ належать системи сигналізації (маяки), системи протидії стихійним лихам (протипаводкові споруди), система національної оборони і безпеки, а також фундаментальні дослідження (їхні результати). Такі блага мають наступні властивості. Невиключність – неможливо зменшити використання суспільного товару в споживанні, зменшити доступ споживачів до таких товарів. Якщо індивід хоче скористатися благом, але нездатний за нього сплачувати, оптимальне використання ресурсів передбачає надання йому цього блага безплатно. Неподільність означає, що виробник не має реального вибору, кому надавати це благо: тільки тим, хто за нього сплачує, або всім бажаючим. Неконкурентність – граничні витрати для додаткового споживача дорівнюють нулю.

Різноманітні суспільні блага у неоднаковій мірі мають властивості неконкурентності у споживанні і загальнодоступності. Ті, що в більшій мірі мають ці властивості, називаються чистими суспільними благами. Ті, у яких хоча б одна з властивостей виражена в меншій мірі, називаються змішаними суспільними благами – це телефонна служба, дороги, музеї. Товари, що не мають цих властивостей, називаються приватними товарами.

Обмеження конкуренції. Для того щоб спрацьовував принцип "незримої руки", повинна існувати конкуренція. Проте у процесі концентрації капіталів утворюються монополії, які згодом з метою усунення конкурентів підривають конкуренцію, створюють загрозу існуванню самого ринку.

Неповнота інформації. Функціонування ринку значною мірою залежить від того, наскільки вичерпно учасники угод поінформовані про споживчі властивості товарів і послуг, альтернативні можливості їх виробництва і споживання. Обмеженість інформації лімітує можливості ефективного використання ресурсів, визначає неоптимальну поведінку продавців і покупців.

Економічна нестабільність. Розвиток економіки має хвилеподібний зростаючий характер, який пов'язаний з постійними чергуваннями спадів і піднесень. Ринок не має механізму, який дає можливість протистояти економічній нестабільності, що виявляється через тривалий спад виробництва, високе безробіття, високий рівень довгострокової інфляції.

Механізм державного регулювання економіки включає суб'єкти, об'єкти і методи.

Суб'єкти – це носії, виразники і виконавці господарських інтересів, насамперед це держава, парламент, уряд, місцеві адміністрації, а також різноманітні соціальні групи, які розрізняються прибутками, видами діяльності, галузевими і регіональними інтересами.

Об'єкти державного регулювання економіки – це всі соціально-економічні процеси, що відбуваються в національній економіці в цілому, а також на окремих її рівнях і в ланках, тобто в мікроекономіці і макроекономіці.

Під методами державного регулювання розуміють засоби впливу держави на економіку. Виділяють адміністративні (прямі) методи й економічні (непрямі) методи.
^ 2. Основні економічні функції держави
Виділяють такі основні функції державного регулювання економіки:

1. Цільова – полягає у визначенні цілей, пріоритетів і основних напрямків розвитку національної економіки.

2. Стимулююча - передбачає формування регуляторів, спроможних ефективно впливати на діяльність господарських суб'єктів і стимулювати економічні процеси в бажаному для суспільства напрямку.

3. Нормативна – держава за допомогою законів, законодавчих актів і нормативів встановлює певні правила діяльності для суб'єктів економіки, визначає правовий простір.

4. Перерозподіляюча – зводиться до зміни розподілу ресурсів в економіці з метою розвитку прогресивних процесів, усунення негативних екстерналій і забезпечення нормальних соціально-економічних умов життя суспільства.

5. Соціальна – передбачає регулювання державою соціально-економічних відносин, перерозподіл прибутків, забезпечення соціального захисту і соціальних гарантій, збереження навколишнього середовища.

6. Безпосереднє керування неринковим сектором економіки – це регулювання державного сектора економіки, створення суспільних товарів і благ.

7. Контролююча – означає державний нагляд і контроль за виконанням і дотриманням законів, нормативних актів, економічних, екологічних і соціальних стандартів.
^ 3. Макроекономічні теорії про роль держави в економіці: кейнсіанство, монетаризм, теорія економіки пропозиції, теорія раціональних очікувань
Серед економістів немає єдиного підходу щодо ролі держави. Особливість кейнсіанської теорії полягає в тому, що ринок сам по собі не може забезпечити повної економічної стабільності, а тому держава зобов'язана відігравати активну роль у стабілізації економіки і пом'якшенні економічних спадів. Так, кейнсіанці підтримують концепцію фінансування державою житлового будівництва і продовольчої допомоги як засіб зниження бідності. Охорона здоров'я й освіта не підпадають під дію закону попиту і пропозиції, тому що знаходяться поза межами ринкової системи. Тому держава повинна взяти на себе вирішення цих проблем. Що стосується закону про мінімальну заробітну плату, то з їх точки зору він є засобом допомогти працівникам, що знаходяться внизу прибуткової піраміди.

В основі монетаризму лежить обґрунтування достатньої конкурентності ринків і спроможності ринкової системи автоматично досягати макроекономічної рівноваги. Вони вважають державне регулювання шкідливим для розвитку підприємництва, яке робить дестабілізуючий вплив на економіку. Монетаристи розглядають грошовий обіг як єдиний чинник, що визначає рівень виробництва, зайнятості, цін. На відміну від кейнсіанців, монетаристи заперечують фіскальну політику з її дискретними заходами, вважаючи, що вона лише дестабілізує економіку. Вони виступають за дотримання монетарного правила, відповідно до якого грошова маса повинна розширюватися щорічно в тому ж темпі, що і потенційний ріст реального ВНП. Монетаристи віддають перевагу забезпеченню бідних додатковим прибутком, щоб вони вирішували свої проблеми без втручання держави. На їхню думку, попит і пропозиція – найбільш потужні економічні важелі і найбільш корисні. Тому державу не повинна торкатися бізнесу, а повинна дати йому "робити свою справу". Монетаристи переконані, що закон про мінімальну заробітну плату шкодить людям, збільшуючи безробіття, тому що він підвищує вартість робочої сили, робить невигідним для багатьох фірм тримати робітників з низькою оплатою праці, – у результаті тих, хто міг би в інших умовах залишитися на роботі, звільняють.

^ Теорія економіки пропозиції стверджує, що пропозиція товарів і послуг більш важлива, ніж попит на них. Виходячи з цього найбільш необхідним у розвитку економіки є створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності, а саме зменшення податків і скорочення державного регулювання. Податки підривають економічну ефективність і посилюють інфляцію витрат, а з іншого боку, податки обмежують економічний інтерес і зменшують прагнення до ризику, що скорочує виробництво і пропозицію. Державне втручання негативно позначається на продуктивності праці і призводить до збільшення витрат виробництва. По-перше, регулювання окремих сфер діяльності часто призводить до обмеження конкуренції, створення монополій, структурних деформацій і зниження ефективності виробництва. По-друге, значно збільшується кількість різних правил, інструкцій, обмежувальних заходів, що призводять до збільшення витрат виробництва.

^ Теорія раціональних очікувань свідчить, що ринкові суб'єкти в економічному житті поводяться раціонально. Вони збирають і осмислюють інформацію при формуванні очікувань щодо предметів, яка стосується їхніх економічних інтересів. Прихильники даної теорії припускають, що бізнесмени, споживачі не тільки обізнані в макроекономіці, з якою безпосередньо мають справу, але також розуміють, як функціонує макроекономіка, і одержують доступ до інформації, достатньої для прийняття рішень, які найкраще вписують їхні приватні інтереси в народногосподарські процеси. Люди не просто поширюють досвід минулого на майбутнє, але адекватно оцінюють, виходячи із своїх інтересів, вплив здійснюваної політики на перспективи економіки. Вони вважають, ніби інформація про зміни кон'юнктури передається швидко і навіть миттєво, отже, прийняті на її основі рішення відразу ж пристосовують рівноважні ціни й обсяги виробництва до зрушень у технологіях, різноманітних потрясінь і до змін у фіскальній і кредитно-грошовій політиці. Тому будь-яке втручання в економіку недоцільно, оскільки стабілізаційні заходи будуть змінювати тільки ціни і не торкнуться реального виробництва та зайнятості.

1   2   3   4   5   6   7   8Скачать файл (685.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru