Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Дипломная работа (магистр) Перспективи застосування елементів Пельтьє в метрологічній практиці - файл 9_ekon1.doc


Дипломная работа (магистр) Перспективи застосування елементів Пельтьє в метрологічній практиці
скачать (628.3 kb.)

Доступные файлы (7):

9_ekon1.doc294kb.05.12.2003 00:21скачать
ohprac.doc80kb.11.11.2003 11:41скачать
Rozdil1a.doc580kb.29.10.2003 05:52скачать
Rozdil2a.doc228kb.24.11.2009 19:06скачать
Rozdil3.doc123kb.29.10.2003 05:38скачать
sit_grafic1.doc65kb.05.12.2003 00:35скачать
ZMIST.doc46kb.29.10.2003 05:41скачать

содержание
Загрузка...

9_ekon1.doc

  1   2   3   4
Реклама MarketGid:
Загрузка...

Розділ 7. ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
7.1. Теоретичні відомості
Система сіткового планування і управління призначена для підвищення ефективності планування і управління комплексами робіт, яке забезпечується можливістю побудови покращеного або оптимального плану їх реалізації і можливістю управління процесами виконання цього плану. Сіткові моделі відносно прості, зручні для аналізу і при використанні обчислювальної техніки дозволяють швидко знаходити варіанти управлінських рішень.

Областями раціонального застосування систем сіткового планування і управління є розробки складних систем, в виконанні яких беруть участь організації і підприємства різних відомств, планування роботи таких організацій і підприємств, як підприємства дослідного, одиничного і дрібно серійного виробництва, будівництво і реконструкція промислових об’єктів, технічна підготовка і освоєння нових видів продукції, ремонт промислового обладнання і транспортних засобів, матеріально – технічне забезпечення великих підприємств, розробка технології складання обладнання.

В термінах теорії графів сіткова модель (графік) – це орієнтований граф без контурів, ребра якого мають одну або декілька числових характеристик. Ребрами зображують на графі роботи, а вершини графу – події.

Роботами називаються любі процеси чи дії, які приводять до отримання певних результатів(подій). Крім робіт дійсних, тобто тих, що вимагають витрат часу чи ресурсів, існують так звані фіктивні роботи. Фіктивною роботою називається логічний зв’язок між якимись результатами робіт – подіями, що не вимагає витрат ні часу, ні ресурсів.

Поняття подія означає певний стан в процесі виконання робіт: початок або закінчення одної чи декількох робіт. Кожна робота комплексу характеризується двома подіями: початковою і кінцевою. В моделі подія, якій не передує робота – вихідна, і подія, за якою немає безпосередньо наступної роботи – завершальна.

Сіткова модель відображає логічний взаємозв’язок робіт і подій і зображується графічно у вигляді сіткового графіка, який складається з дуг(стрілок), що відповідають роботам, і кружечків, які характеризують події. Довжина і напрямок стрілок не пов’язані з тривалістю робіт.

Для побудови сіткового графіка необхідно скласти перелік всіх подій і робіт, які включені в комплекс. В переліку вказуються кодові номери подій і їх назви в послідовності від вихідної події до завершальної. Код роботі присвоюється за номерами початкової і кінцевої подій, причому доцільно вказувати всі роботи, які можна починати після здійснення даної події.

Всі події роботи, що входять в комплекс робіт, зведено в таблицю в порядку їх послідовності, тобто складається бібліотечний список. Цей список включає перелік подій та їх індексацію, а також перелік робіт та їх коди (див. табл. 7.1).

7.1.1. Виявлення і опис подій та робіт. Графічна модель всього процесу виконання науково-дослідної роботи (сітковий графік) складається з робіт і подій. Кількість робіт у сітковому графіку залежить від степеня його деталізації, яка визначається обсягом і складністю роботи. Межі деталізації подій і робіт визначаються технологією робіт і межами відповідальності виконавців. Чим більше деталізована сітка, тим конкретніше визначена кожна робота, тим простіше її оцінити і проконтролювати в ході виконання розробки.

Таблиця 7.1.
^

Перелік робіт та подій


Номер

події

Найменування події

Код ро боти

Зміст роботи

1

Отримано завдання магістерської роботи

0-1

Отримання завдання з науково-дослідної частини

2

Консультацію з керівником НДР проведено

1-2

Визначення і затвердження остаточної мети магістерської роботи. Створення послідовності виконання роботи.

3

Пошук літератури по темі магістерської роботи здійснено

2-3

Огляд літератури по елементах Пельтьє та по їх електро-фізичних властивостях

4

Вивчено основних характеристик елементів Пельтьє

3-4

Вивчення термоелектричних властивостей матеріалів для виготовлення елементів Пельтьє

5

Досліджено потужності охолодження від робочого струму

4-5

Дослідження залежності холодильних властивостей від значення сили струму та напруги живлення елементів Пельтьє

6

Досліджено впливу термоциклювання на параметри надійності модулів Пельтьє

5-6

Проведення вимірів і їхній запис та аналіз

7

Опрацювання результа-тів досліджень здійснено

6-7

Робота з науково-дослідною частиною

8

Консультація з керів-ником розділу “Охорони праці” проведена

7-8

Складання характеристики об’єкту досліджень, вибір приміщення та робочого місця дослідника

9

Огляд санітарних норм та державних стандартів по розміщенні робочих місць користувачів ПК проведений

8-9

Проведення огляду санітарних норм та державних стандартів

10

Охарактеризовано та описано об’єкт досліджень, вибрано приміщення та робоче місце дослідника

9-10

Робота над розділом ОП

11

Робота над індивідуальним завданням з ОП

10-11

Розрахунок запобіжників, опис методів аналізу травматизму

12

Розділ з ОП готовий до перевірки керівником з охорони праці

11-12

Написання розділу з ОП

13

Консультація з керівником економічної частини

7-13

Обговорення побудови сіткового графіка, розрахунку витрат та оцінки науково-технічної ефективності НДКР

14

Побудовано сітковий графіка

13-14

Оформлення економічної частини

15

Розрахунок витрат на НДКР здійснено

14-15

Розрахунок витрат на НДКР

16

Проведено оцінку науково-технічної ефективності НДКР

15-16

Оцінка науково технічної ефективності НДКР

17

Оформлення економічної частини для перегляду керівником проведено

16-17

Написання економічної частини

18

Розрахунок надійності здійснено

7-18

Розраховую надійність роз-робленої системи

19

Оформлено наукову частину для перегляду керівником

18-19

Оформляю наукову частину

20

Зауваження керівника з курсу “Охорона праці” враховано

12-20

Перегляд керівником розділу ОП

21

Зауваження керівника з економічної частини враховано

17-21

Перегляд керівником з економічної частини та виправлення помилок

22

Виправлення і зауваження наукового керівника враховані

19-22

Виправлення в магістерській роботі, враховуючи зауваження наукового керівника

23

Дипломний проект для рецензії оформлено

20-23

21-23

22-23

Друк економічної частини.

Друк розділу з охорони праці.

Друк наукової частини.

Об’єднання з іншими частинами роботи

24

Подано роботу на рецензію

23-24

Подання магістерської роботи на рецензію

25

Остаточний варіант магістерської роботи

24-25

Виправлення зауважень ре-цензента, роздрук готового матеріалу

26

Підготовлення доповіді магістерської роботи для представлення її керів-никові

25-26

Підготовка доповіді магістерської роботи

27

Магістерська робота готова

26-27

Підготовка до захисту МР

28

Захист МР

27-28

7.1.2. Визначення часу виконання робіт. Для планування тривалості виконання робіт необхідно користуватися відповідними нормативами або узагальненими даними минулих аналогічних розробок (з врахуванням досвіду їх виконання).

У більшості випадків при плануванні комплексу робіт творчого характеру, а також при плануванні нових досліджень, що не мають аналогів в минулому, не існує ні нормативів, ні досвіду роботи. В такому випадку використовуються дві ймовірні оцінки часу, що даються відповідальними виконавцями кожній роботі: мінімальний час (tmin) та максимальний час (tmax). Ці оцінки переважно визначаються в днях. Вони є вихідними для розрахунку очікуваного часу виконання роботи, який визначається таким чином:
(7.1)
Мірою розкиду відхилень очікуваного часу виконання роботи є дисперсія , яка визначається за формулою:
(7.2)

Розв'язання двох рівнянь (7.1) і (7.2) для кожної роботи дає необхідні значення очікуваного часу і його дисперсію, потрібну для оцінки ймовірності виконання події в заданих термінах.

Результати розрахунку трудомісткості робіт представлено у табл. 7.2.
Tаблиця 7.2
  1   2   3   4Скачать файл (628.3 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru