Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Дипломная работа (магистр) Перспективи застосування елементів Пельтьє в метрологічній практиці - файл 9_ekon1.doc


Дипломная работа (магистр) Перспективи застосування елементів Пельтьє в метрологічній практиці
скачать (628.3 kb.)

Доступные файлы (7):

9_ekon1.doc294kb.05.12.2003 00:21скачать
ohprac.doc80kb.11.11.2003 11:41скачать
Rozdil1a.doc580kb.29.10.2003 05:52скачать
Rozdil2a.doc228kb.24.11.2009 19:06скачать
Rozdil3.doc123kb.29.10.2003 05:38скачать
sit_grafic1.doc65kb.05.12.2003 00:35скачать
ZMIST.doc46kb.29.10.2003 05:41скачать

содержание
Загрузка...

9_ekon1.doc

1   2   3   4
Реклама MarketGid:
Загрузка...


При застосуванні ЕОМ для проведення розрахунків в ході виконання дослідної роботи витрати на машинний час (Тм) визначаються за формулою 7.25.:

Тм=N×Цм (7.25)
де N – кількість машино-годин; Цм – вартість однієї машино-години, грн..

Результат розрахунку наведений в табл. 7.14.

^ Таблиця 7.14.

Розрахунок вартості машинного часу

Тип ЕОМ (ПК)

N, маш./год.

Цм, грн..

Тм, грн..

^ PENTIUM 160/64/4Gb

82

0.5

41.00


7.2.6. Накладні витрати. До складу накладних витрат (Вн) відносяться:

1) витрати, пов’язані з управлінням організацією, де проводиться дослідна робота;

2) витрати на науково-технічну інформацію;

3) витрати на забезпечення нормальних умов праці і техніки безпеки;

4) витрати на інші загальногосподарські потреби тощо.

Накладні витрати розраховуються у відсотках до витрат на оплату праці (Воп):
Вн=α/100×Воп (7.26)
де α – середньостатистичний відсоток накладних витрат в організації (150 – 200%).

Вн=180/100×1142,69=2056,84 грн.
7.2.7. Розрахунок калькуляції кошторисної вартості. Результати розрахунку по всіх статтях наводяться в табл. 7.15 і складають кошторисну вартість виконання науково-дослідної роботи (К):
. (7.27)
^ Таблиця 7.15.

Калькуляція кошторисної вартості роботи

н/п

Статті витрат

Сума, грн.

1

Витрати на оплату праці

1142,69

2

Відрахування на соціальні заходи, в т. ч. на:

415,03

2.1

Обов’язкове соціальне страхування

44,27

2.2

Обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття

16,61

2.3

Державне обов’язкове пенсійне страхування

354,15

3

Матеріали

1300,38

4

Енергія для наукових цілей

266,56

5

Інші витрати, в т. ч.:

92,38

5.1

Амортизаційні відрахування

51,38

5.2

Машинний час

41,00

6

Накладні витрати

2056,84

Разом:

5273,88

7.3. Оцінка науково-технічної ефективності роботи
В даному випадку результатом роботи є досягнення наукового, науково-технічного та економічного ефекту.

Науковий ефект характеризує отримання нових наукових знань і відображає приріст інформації, яка призначена для потреб науки. Науково-технічний ефект характеризує можливість використання результатів виконаних досліджень в інших роботах та забезпечує одержання інформації, яка необхідна для створення нової техніки. Очікуваний економічний ефект носить прогнозний характер і відображає так званий економічний потенціал роботи, який досягається за умов реалізації у виробництві результатів досліджень.

Важливим є отримання наукового та науково-технічного ефекту, який оцінюється коефіцієнтом науково-технічної ефективності:

(7.28)
де - нормована величина коефіцієнта вагомості j – го фактора науково-технічної ефективності; - середнє значення бала, який виставляється експертами k-ій якості j – го фактора; - максимально можлива величина бала; l – кількість якостей, які характеризують j – ий фактор; n – кількість факторів.

Чим більше значення розрахованого , тим вищий рівень науково-технічної ефективності роботи. Оцінка здійснюється експертним шляхом не менш як трьома експертами за десятибальною шкалою. визначається як середнє арифметичне. Нормовані значення , та їх якості наведені в табл. 7.16. Результати визначення коефіцієнта науково-технічної ефективності наводяться в табл. 7.17.
^ Таблиця 7.16.

Нормовані значення коефіцієнтів вагомості для факторів науково-технічної ефективності

п/п

Фактор (j)1

Новизна очікуваних або одержаних результатів

0,25

2

Глибина наукової проробки

0,16

3

Ступінь ймовірності успіху

0,07

4

Перспективність використання результатів

0,25

5

Масштаб можливої реалізації результатів

0,15

6

Завершеність одержаних результатів

0,10

Разом

1,0


^ Таблиця 7.17.

Результати оцінки науково-технічної ефективності НДКР

п/п

Фактори науково-технічної ефективності

Якість фактора

Характеристика фактора

Експертні оцінки

Бjk

Бjk max

1

2

3

1

Новизна очікуваних або одержуваних ре-зультатів

Середня

Встановлено деякі методи, які дозволяють створити принципово нові види техніки

6

7

7

7

7

2

Глибина наукової проробки

Середня

Складність теоретичних розрахунків невисока, ре-зультати перевірені обме-женою кількістю експе-риментальних даних

6

5

6

6

6

3

Ступінь ймовірності успіху

Помірна

Поставлені задачі теоре-тично та технічно є та-кими, які реалізуються, успіх можливий

5

5

6

5

6

4

Перспективність ви-користання резуль-татів

Першочергова

Результати можуть бути використані в багатьох наукових напрямках

8

9

9

9

10

5

Масштаб можливої реалізації резуль-татів

Багатогалузе-вий

Строк впровадження 2 роки

10

8

7

8

10

6

Завершеність одер-жаних результатів

Середня

Технічне завдання на прикладну НДКР

8

5

8

7

8

КНТС=0,9


Висновки: Результати проведених розрахунків дають підстави на висновки про наступне:

Виконання дипломної роботи триває 48 каледарних днів. Загальний кошторис складає 5273,88 грн. Коефіцієнт науково-технічної ефективності - КНТС=0,9.

Економічні розрахунки рівня проведеної НДКР підтверджують позитивне досягнення технічного результату протягом обмеженого часу тривалості роботи.

При порівняно незначних затратах фінансових, технічних та трудових ресурсів напрацьовано експериментально-теоретичні пропозиції щодо покращення характеристик ємнісних перетворювачів, які мають велику перспективу використання в галузі вимірювання вологості.
1   2   3   4Скачать файл (628.3 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru