Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Программа - Музыка в хореографии - файл 1.doc


Программа - Музыка в хореографии
скачать (86.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc87kb.04.12.2011 12:52скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

Реклама MarketGid:
Загрузка...


Пояснювальна записка.
Музика, як невід’ємна частина хореографічного мистецтва, є важливою складовою професійної підготовки майбутнього вчителя хореографії. Єдність хореографії та музики обумовлена обєктивними звязками змістовного, смислового та історико – мистецтвознавчого характеру.

Метою даного курсу є підготовка студентів до самостійного планування уроків хореографії, а також підготовка висококваліфікованих викладачів хореографічних дисциплін в новітніх мистецьких закладах освіти, середній та вищий школі.

^ Завдання курсу.
Пізнавальне завдання курсу лежить у необхідності пізнання студентами історії розвитку танцювальної музики різних країн, творчість композиторів, зокрема тих, хто зробив внесок у розвиток танцювальної музики, музики до балетних вистав, шляхи розвитку музичної драматургії романтичних балетів та балетів радянського періоду.

Ознайомлення студентів з сучасними тенденціями розвитку української та світової музики в хореографії.

^ Методичне завдання курсу спрямоване на розвиток вміння студентів добирати музичний супровід до уроків хореографії, а також раціонально використовувати методи роботи з музичним матеріалом під час постановок хореографічних номерів.

^ Практичне завдання зумовлює активну позицію студента, який повинен навчитися музично – хореографічному аналізу, добору музичного супроводу, визначення конструктивних закономірностей музичних творів і узгодженню їх з системою рухів у танці.
Програма курсу „Музики в хореографії” складається з двох модулів:

1 – й Робота балетмейстера з музичним супроводом під час постановок концертних номерів.

2 – й Шляхи підбору музичного супроводу при створенні хореографічних номерів.

Підсумками вивченого курсу є такі форми контролю: усні та письмові опитування, тести, контрольні роботи, реферат, залік.

Програма курсу розрахована на 18 лекційних годин, 18 практичних годин, 18 самостійних годин.
^ Програма курсу
Музика в хореографії

 1. Назва розділів та тем

Всього


 1. Лекц.

Практ.

Самост.

І

1.

2.

3.


4.
ІІ.


1.
2.
3.
4.

5.


Робота балетмейстера з музичним супроводом під час постановок концертних номерів.

Методика роботи балетмейстера з музичним супроводом під час постановок хореографічних номерів.

Музика – як вид мистецтва.

Драматургія музичного твору та її вплив на драматургію хореографічного твору.

Взаємозв’язок музичної та хореографічної форм.

^ Шляхи підбору музичного супроводу при створенні хореографічних номерів.

Танцювальна музика в процесі розвитку.

Українська танцювальна музика.

Музика романтичних балетів.

Музика радянського балету.

Використання небалетної музики в хореографії.2год.

2год.

2год.


2год.

2год.
2год.
2год.
2год.

2год.
2год.

2год.

2год.


2год.

2год.
2год.
2год.
2год.

2год.2год.

2год.

2год.


2год.

2год.
2год.
2год.
2год.

2год.
Всього годин.


54год.

18год.

18год.

18год.


^

Змістовні модулі учбового курсу

Музика в хореографії

ІУ семестр


Змістовний модуль № 1.

Лекційний модуль.
Тема: Робота балетмейстера з музичним супроводом під час постановок хореографічних номерів.
1. Методика роботи балетмейстера з музичним супроводом під час постановок хореографічних номерів.

1. Процес слухання – як метод активного сприйняття музики.

2. Метод музичного аналізу.

3. Робота з нотним матеріалом та партитурою.

2. Музика – як вид мистецтва.

1. Будівельний матеріал музики.

2. Музичний зміст

3. Інтонаційна природа музики.

4. Вплив змісту музичного твору на зміст хореографічного твору.

3. Драматургія музичного твору та її вплив на драматургію хореографічного твору.

 1. Особливості музичної драматургії.

 2. Особливості драматургії хореографічного твору.

 3. Взаємозв’язок музичної і хореографічної драматургії.

4. Взаємозв’язок музичних та хореографічних форм.

1. Музична форма – як структура музичного твору.

2. Музично – танцювальні форми класичного академічного балету.

3. Сучасні музичні форми.
Практичний модуль
Тема: Основні засоби музичної виразності


 1. Метро – ритмічна структура музичного твору 2год.

 2. Лад і тональність – як засіб музичної виразності 2год

 3. Основні елементи гармонії 2год.

 4. Методика аналізу мелодії. 2год.

 5. Фактура музичного твору та її аналіз. 2год.Модуль самостійної роботи
1. Реферат на тему „Специфіка ритму в деяких видах мистецтва (поезії, прозі, живопису)” 2год.

2. Зробити жанрову трансформацію музичного фрагменту, перетворивши його на вальс, марш, польку. 2год.

3. Підібрати кілька музичних уривків та розкрити виражальну роль ладу та тональності.

3. Підібрати два різнохарактерних музичних творів та розкрити виражальну роль гармонії. 2год.

4. Підібрати мелодію та письмово зробити аналіз структурної основи цієї мелодії. 2год.

5. Підібрати музичний твір та письмово зробити аналіз музичної фактури. 2год.

Форма контролю: опитування, контрольна робота, тести.

Література:
Асаф’єв Б. Путеводитель по концертам: Словарь музыкальных терминов и понятий. - Сов. Композитор, 1978.- 198 с.

Блейз О.С. Все о музыке /ред. Т.Н.Кустова.- М.: Астрель; АСТ, 2001.- 172с.

Ванслов В. Статьи о балете.- Л.: Музыка, 1980.- 189 с.

Ванслов В. Статьи о балете.- Л.: Музыка, 1980.- 198 с.

Все о балете : Словарь – справочник /Ред. Ю.И, Слонимского.- М.: Музыка, 1966.- 453 с.

Карп П. Балет и драма. - Л.: Искусство, 1980. – 242 с.

Карплинская – Скудина Г. Балет.- М.: Гос. Муз. Издат, 1960.- 61 с.

Катонова С. Музыка советского балета: Очерки истории и теории.- Л.: Сов.композитор, 1980.- 295 с.

Музыка и хореография современного балета: Сборник статей. / Ред. И.В.Голубовский.- Л.: Музыка, 1974.- 293 с.

Музыка и хореография современного балета: Сборник статей. Вып 5. - Л.: Музыка, 1987.- 246 с.

Панкевич Г.И. Искусство музики.- М.: Знание, 1987.- 110 с.

Побережна Г. Загальна теорія музики: Підручник для студентів музично – педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів.- К: Вища школа, 2004.- 298 с.

Ройтерштейн М. Практическая полифония: Учебник для студентов ВУЗов.- М.: Просвещение, 1988. - 156с.

Ротерштейн М. Основы музыкального анализ: Учебник для студентов ВУЗ.- М.: Владос, 2001.- 111с.

Способин И. Элементарная теория музыки : Учебник для музыкальных училищ.- М.: Музыка, 1979.-196 с.

Уральская В. Рождение танца.- М.: Сов. Россия, 1982.- 141с.

Холопова В. Формы музыкальных произведений: Учебное пособие.- Санкт – Петербург.: Лань, 2001.- 484 с.

Энтелис Л. Заметки на нотных страницах: Сборник статей.- Л.: Советский композитор, 1974.- 183 с.

Энциклопедический словарь юного музыканта /В.Медушевский., ред. Ю.Б. Алиев. - М.: Педагогика, 1985.- 350 с.
Підсумкова контрольна робота (модуль №1.)
Контрольна робота складається з двох розділів.

1 – й розділ – відповідь на запитання, другий розділ – практичне завдання,

яке складається з етапів : прослуховування музичного твору та письмово музичний аналіз цього твору.

Запитання:1.Взаємозв’язок музики та хореографії.

2.Музична драматургія та її вплив на драматургію хореографічного твору.

3.Перелічити основні музично – хореографічні форми класичного балету.
1. З чого складається метро – ритмічна система (метр, ритмічний малюнок, розмір, такт)

2. Які бувають метри (прості, складні, змішані, перемінні )

3. Музичний інтервал складається з ...нот (2х)

4. Музичні інтервали бувають 2х видів .....(мелодичні та гармонічні)

5. Яка кількість нот має бути в акорді.( від 3х і більше).

6. Перелічити види мелодичного рисунка (висхідний, нисхідний, хвилеподібний, скачкоподібний)

7. Що таке „кульмінація”.(найвища мелодична вершина)

8. Яку роль відіграє мелодія в сучасній рок – музиці.

9. Чи можливий музичний твір без мелодії.

10. Види музичної фактури (гомофонія, поліфонія, гомофонно – гармонічна, змішана)

11. Чим відрізняється лад від тональності.

12. Чи може бути мелодія без ладу.


Змістовний модуль № 2
Лекційний модуль.
Тема: Шляхи підбору музичного матеріалу при створенні хореографічних постановок.

1.Танцювальна музика в процесі розвитку.

 1. Танцювальна музика доби середньовіччя – класицизму.

 2. Поетизація танцювальної музики доби романтизму.

 3. Вплив джазу на створення нових танцювальних ритмів.

 4. Сучасні напрямки танцювальної музики.

^ 2.Українська танцювальна музика.

 1. Хоровод – як один з найдавніших видів народного танцювального мистецтва.

 2. Регіональні різновиди танцювальної музики України.

 3. Танцювальні пісні.

^ 3. Музика романтичних балетів.

 1. Музика балетів 1 –ї половини 19 ст.

 2. Деліб на шляху симфонізації балетної музики.

 3. Реформа балетної музики П.І. Чайковським.

 4. Золота доба Російського балету.

^ 4. Музика радянського балету.

 1. Особливості музичної драматургії в балетах радянського періоду 20 – 40 років.

 2. Прокоф’єв С. – новатор драматург балетної музики.

 3. Особливості музичної драматургії в балетах радянського періоду.

50 – 70 років.

4. Перші національні українські балети.

^ 5. Використання небалетної музики в хореографії.

 1. Симфо – балети Ф.Лопухова.

 2. Компілятивні балети.

 3. Симфонічна музика в балеті.

 4. Сучасні музичні напрямки в хореографії.


Практичний модуль.


 1. Різновиди танцювальної музики. Музично – хореографічний аналіз. 2год.

 2. Різновиди танцювальної музики України. Музично – хореографічний аналіз. 2год.

 3. Симфонізація балетної музики П. Чайковським (на прикладі балету „Лебедине озеро”). 2год.

 4. Нові тенденції в музичній драматургії в балетах радянського періоду 20 – 40 років (на прикладі балетів „Полум’я Парижу”, „Бахчисарайський фонтан”). 2год.

 5. Новаторство балетної музики С.Прокоф’єва (на прикладі балету „Попелюшка”) 2год.


^ Модуль самостійної роботи.
1. Реферат на тему :

„ Танцювальна музика в творчості композиторів

доби Класицизму”.

„Танцювальна музика в творчості композиторів

доби Романтизму”.

„Сучасна танцювальна музика”

„ Балетна творчість А.Глазунова”

„ Неокласичні балети І.Стравинського”

„Національні мотиви в балетах А.Хачатуряна”

„Симфонізація танцювальної музики М.Глінкою”

  1. Підібрати музичний твір в характері танцювальної музики. Письмово зробити музично – хореографічний аналіз. 2год.

  2. Підібрати музичний твір в характері української танцювальної музики. Письмово зробити музично – хореографічний аналіз. 2год.

  3. Підібрати твір з балетної музики П.Чайковського. Письмово зробити музичний аналіз цього твору. 2год.

  4. Підібрати музичний твір і написати сценарій для хореографічного номеру. 2год.

Форма контролю: опитування, контрольна робота, тести.
Література:
Ванслов В. Статьи о балете.- Л.: Музыка, 1980.- 189 с.

Василенко К. Теорія українського народного танцю. К: Муз. Україна, 1998.-

Васильева- Рождественская М. Историко – бытовой танец.- М.: Искусство, 1987.- 382 с.

Все о балете : Словарь – справочник /Ред. Ю.И, Слонимского.- М.: Музыка, 1966.- 453 с.

Гуменюк А. Українські народні танці.- К.: Акаденія Наук України, 1962.- 359 с.

Друскин М. история зарубежной литературы: Учебник для студентов ВУЗ.- 4-й вып.- М.: Музыка, 1980.- 527 с.

Друскин М. Очерки истории танцевальной музики.- М.: Искусство, 1956.- 156с.

Кайт Касл Балет: Музыка, танец, история: Дет. Энциклопедия /К.Касл, пер. с англ. Е.М. Мамонтовой, ред. В.Л. Затолокина.- М.: Астрель, АСТ, 2001.- 64с.

Карп П. Балет и драма. - Л.: Искусство, 1980. – 242 с.

Карплинская – Скудина Г. Балет.- М.: Гос. Муз. Издат, 1960.- 61 с.

Катонова С. Музыка советского балета: Очерки истории и теории.- Л.: Сов.композитор, 1980.- 295 с.

Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года: Учебник для студентов ВУЗ.- М.: Музыка, 1986.- 461 с.

Музыка и хореография современного балета: Сборник статей. / Ред. И.В.Голубовский.- Л.: Музыка, 1974.- 293 с.

Музыка и хореография современного балета: Сборник статей. Вып 5. - Л.: Музыка, 1987.- 246 с.

Муха А.І. Композитори України та Української діаспори: Довідник /Ін –т мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім.М.Т. Рильського: /Ред. Н.В.Петішкіна.- К.: Муз.Україна, 2004.- 352 с.

Павлишин С. Музика двадцятого століття: Навчальний посібник.- Львів.: Ба К, 2005.- 232 с.

Танцювальні пісні. /За ред. О.І.Дей.,Уклад. О.І.Дей, М.Г.Гуменюк.- К.: Наукова думка, 1970.- 800 с.

Уральская В. Рождение танца.- М.: Сов. Россия, 1982.- 141с.

Энтелис Л. Заметки на нотных страницах: Сборник статей.- Л.: Советский композитор, 1974.- 183 с.

Энциклопедический словарь юного музыканта /В.Медушевский., ред. Ю.Б. Алиев. - М.: Педагогика, 1985.- 350 с.
Підсумкова контрольна робота (модуль №2.)

Контрольна робота складається з двох частин : 1. частина – письмова відповідь на запитання, 2 частина – практична . Прослуховування музичного уривку та його музичний аналіз.


1. Перелікувати найпоширеніші танці епохи середньовіччя

2. Перелікувати танці епохи Відродження

3. До якої епохи належать танці: вальс, кадриль, полька, мазурка, полонез.

4. Які танцювальні ритми з’явилися під впливом джазової музики.

5. До якого регіону України відносяться танці: коломийка, Тропатянка, Березнянка.

6. Який композитор епохи романтизму написав музику до 300 балетів.

7. Ким зроблений початок симфонізації балетної музики.

8. Музику до яких балетів написав П.Чайковський.

9. Перелікувати основні тенденції музичної драматургії балетів радянського періоду 20 – 40 років.

10. Які композитори працювали в балетному жанрі 50 – 70 років радянського періоду і які балети вони створили.

11. Компілятивні балети складаються з музики різних творів одного композитора чи з різних творів різних композиторів.

12. Перші національні українські балети.

13. До яких жанрів належать балети С.Прокоф’єва : „Попелюшка”, Ромео та Джульєта”, „Кам’яна квітка”.


Скачать файл (86.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru