Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Контрольна робота з інженерної геодезії - файл kr_g_.doc


Контрольна робота з інженерної геодезії
скачать (396.7 kb.)

Доступные файлы (2):

kr_g_.doc820kb.28.08.2011 14:18скачать
kr_geo.dwg

содержание
Загрузка...

kr_g_.doc

  1   2   3
Реклама MarketGid:
Загрузка...
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВЕЛЬНО-ГІДРОМЕЛІОРАТИВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра землевпорядкування та архітектурного проектування

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з курсу «Інженерна геодезія»

Перевірив: Мацко П.В.
ХЕРСОН 2011

ЗМІСТ
ЗАВДАННЯ 1. ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ

Задача 1…………………………………………………………………………………….3

Задача 2…………………………………………………………………………………….4
ЗАВДАННЯ 2. СКЛАДАННЯ ТОПОГРАФІЧНОГО ПЛАНУ ДІЛЯНКИ

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ЗАВДАННЯ 1

ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ
Задача 1. Обчислити дирекційні кути ліній ВС та CD, якщо відомий дирекційний кут αАВ лінії АВ та праві по ходу горизонтальні кути β1 та β2 (Рис. 1).

Вихідний дирекційний кут αАВ слід прийняти у відповідності зі шифром та прізвищем студента: кількість градусів дорівнює двозначному числу, яке складається з двох останніх цифр шифру студента; число мінут буде таким: до 30,2' слід додати стільки кутових мінут, скільки літер в прізвищі студента.

ПнαСD D

Пн С

Пн +х β2αВС Пд

αАВ В

β1

А

Пд

Пд

Рис. 1.1 – До обчислення дирекційних кутів сторін теодолітного ходу
Правий кут біля точки В (між сторонами АВ та ВС) β1 = 189º 59,2΄,правий кут біля точки С (між сторонами ВС та СD) β2 = 168º50,8΄ приймаються однаковими для всіх варіантів.

За шифром 08214 кут αАВ = 14º35,2΄.

Дирекційні кути визначаються за правилом: дирекційний кут наступної сторони дорівнює дирекційному кутові попередньої сторони плюс 180º та мінус горизонтальний кут , який лежить справа по ходу:

αВС = αАВ + 180º - β1 = 14º35,2΄+180º-189º59,2΄ = 4º36΄

αСD = αВС + 180º - β2 = 4º36΄+180º-168º50,8΄ = 15º45,12΄

Відповідь: αВС = 4º36΄, αСD = 15º45,12΄

Задача 2. Визначити координати точок теодолітного ходу, вирішити пряму геодезичну задачу. Знайти координати точки С Хс та Ус (Рис.1), якщо відомі координати точки В Хв та Ув, довжина лінії ВС (горизонтальна проекція) - dВС та дирекційний кут - αВС цієї лінії. Координати точки В та довжина лінії приймаються однаковими для всіх варіантів: Хв = -14,02 м; Ув = +627,98 м; dВС = 239,14 м. Дирекційний кут лінії ВС αВС слід взяти з рішення попереднього завдання.

αВС = 4º36,0΄

Для зручності обчислення, дирекційний кут переведемо в румб (Рис.2), скориставшись таблицею 1 [4].

Відповідно румб лінії ВС rBC = ПнС : 4°36,0'.

Тоді приріст координат складає:

ΔхВС = dВС ∙ соs rBC = 239,14 · соs 4°36,0' = 238,37 м

ΔуВС = dВС ∙ sin rBC = 239,14 · sin 4°36,0' = 19,18 м

Координати точки С обчислюються за формулами:

ХС = ХВ + ΔхВС = -14,02 + 238,37 = 224,35 м

УС = УВ + ΔуВС = + 627,98 + 19,18 = 647,16 м

Відповідь: координати точки С складають ХС = 224,35 м, УС = 647,16 м

ЗАВДАННЯ 2

^ СКЛАДАННЯ ТОПОГРАФІЧНОГО ПЛАНУ ДІЛЯНКИ

За даними польових вимірів складають та викреслюють топографічний план ділянки в масштабі 1:2000 з висотою перерізу рельєфу горизонталями 1 м. Потім вирішують окремі задачі за планом.

Робота складається з наступних етапів:

  • обробки результатів горизонтальної зйомки, тобто обчисленні відомості координат вершин теодолітного ходу;

  • обробки тахеометричного журналу;

  • побудови топографічного плану;

  • вирішення задач за топографічним планом.

Для зйомки ділянки на місцевості між двома пунктами полігонометрії Пз8 та Пз19 був прокладений висотно-теодолітний хід. В цьому ході виміряні довжини всіх сторін, а також в кожній вершині - правий по ходу горизонтальний кут і кути нахилу на попередню та наступну вершину, виконана тахеометрична зйомка ділянки. Результати вимірювання довжин ліній та горизонтальних кутів (табл.2.1), тахеометрична зйомка (табл. 5 та 5а), зйомка ситуації є загальними для всіх варіантів.

Вимірювання кутів проводилось теодолітом з точністю t = 30".

Координати полігонометричних знаків Пз8 та Пз19 (тобто початкової та кінцевої точок ходу) задаються однаковими для всіх варіантів.

ХПз8 = - 14,02 м ;

УПз8 = + 627,98 м

Координати Пз19 приймаються рівними координатам точки С, тобто

ХПз19 = ХС = 224,35 м;

УПз19 = УС = 647,16 м;

ІІ Пн

ІІІ

β2

β3 αк

Пз20

І β1

Пн βПз19

Пз19

Пз8 βПз8

αп
Пз7

Рис. 2.1 - Схема висотно-теодолітного ходу зйомочної основи

Відомі також вихідний αп та кінцевий αк дирекційні кути:

Дирекційний кут напрямку Пз7 - Пз8 αп вибирається відповідно з прізвищем та шифром студента - так, як і в завданні 1; таким чином αп = αАВ = 14º35,2΄.

αк - дирекційний кут сторони Пз19 - Пз20 для всіх варіантів приймається на 10°32,8' більше вихідного дирекційного кута αп.

αк = αАВ + 10°32,8' = 14º35,2΄+10°32,8'=25º08,0'

Таблиця 2.1 - Результати вимірювання кутів та довжини сторін ходу

Номери вершин ходу

Виміряні кути (праві)

Довжина сторін (горизонтальна проекція),м
°

'
Пз8

330

59,2

263,02

І

50

58,5

239,21

ІІ

161

20,0

269,80

ІІІ

79

02,8

192,98

Пз19

267

08,2
Позначки висоти пунктів ПЗ 8 та ПЗ 19 повинні бути відомі з геометричного нівелювання. При виконанні ж цього завдання значення позначки ПЗ 8 приймається умовно: кількість цілих метрів в позначці повинно бути трьохзначним числом, в якому кількість сотень метрів дорівнює одиниці, а кількість десятків та одиниць метрів складають останні цифри шифру студента. В дробовій частині позначки (дм, см, мм) ставляться ті ж цифри, що і в цілій частині.

За шифром 08214 НПз8 = 114,114 м.

Позначка ПЗ 19 для всіх варіантів приймається на 3,282 м більше позначки Пз8. Тоді

НПз19 = 114,114 м + 3,282 м = 117,396 м.

При зйомці ділянки були складені абрис та кроки (Рис.2.2 та 2.3).Рис. 2.2 - Абрис зйомки окремої будівлі

Рис.2.3 - Абриси тахеометричної зйомки вершин теодолітного ходу

Обробка відомості обчислення координат вершин теодолітного ходу

Ув'язка кутів ходу

Значення виміряних кутів записують в графу 2 відомості обчислення координат (табл.4). В графу 4 записують і підкреслюють вихідний дирекційний кут αп (на верхній строчці) та кінцевий дирекційний кут αк (на нижній строчці).

Вираховують суму Σβпр виміряних кутів ходу.

Визначають теоретичну суму кутів Σβтеор = αп + (180° ∙ n) - αк ,

де n - число вершин ходу.

Знаходять кутову нев'язку fβпр = Σβпр – Σβтеор .

Порівнюють з допустимою нев’язкою, fβдоп = ±2t,

де n – кількість кутів теодолітного ходу.

Якщо виконується умова fβпр ≤ fβдоп , тоді цю нев'язку fβпр розподіляють зі зворотнім знаком порівну на всі кути ходу з округленням значень до десятих часток мінут, тобто вводять поправку. Далі знаходять виправленні кути з врахуванням вказаних поправок, та записують в відповідну графу відомості. Сума виправлених кутів повинна дорівнювати теоретичній сумі.

^ Обчислення дирекційних кутів та румбів сторін ходу

За вихідним дирекційним кутом αп та виправленим значенням кута β ходу за формулою для правих кутів обчислюють дирекційні кути всіх сторін, які залишились: дирекційний кут попередньої сторони плюс 180° та мінус правий (виправлений) кут ходу, створений цими сторонами.

Приклад:

αПз8-1 = αПз7-Пз8 + 180° - βПз8 = 29º34,2' + 180° + 360 - 330°58,9'=238°35,3'

α1-2 = αПз8-1 + 180° - β1

α2-3 = α1-2 + 180° - β2 і т. д.

Для контролю обчислення дирекційних кутів треба знайти кінцевий дирекційний кут αк за дирекційним кутом α3-Пз19 останньої сторони та виправленим βПз19 (див. Рис. 3):

αПз19-Пз20=α3-Пз19 +180º - βПз19.

Це вирахуване значення αПз19-Пз20 повинно співпадати із заданим дирекційним кутом αк .

Для переходу від дирекційних кутів (α) до румбів (r) користуються Рис. 2 та табл. 1.

Значення дирекційних кутів записують в графу 4 відомості з точністю до десятих часток мінути, а румби — в графу 5; при цьому значення румбів округлюють до цілих мінут, обов’язково вказують назву румба.

Визначення приросту координат

Прирости координат вираховують за формулами:

Δх = d ∙ sin α

Δу = d ∙ соs α,

так, як і в задачі 2 завдання 1 (див. раніше).

Обчислення виконують за "Таблицями приростів координат ("Геодезические таблицы" А.А.Лукерьин), або на мікрокалькуляторі за натуральними значеннями тригонометричних функцій. Можна використати спеціальні програми – Digitals, MathCAD, MapInfo та ін.

Обчисленні значення приростів Δх та Δу вписують в графи 7 та 8 відомості з точністю до сотих часток метра.

Знаки приростів встановлюють в залежності від назв румбів, керуючись табл.2.

В кожній з граф складають всі вирахувані значення Δх та Δу, тобто знаходять практичні суми приростків координат ΣΔхпр, та ΣΔупр.

^ Ув'язка приростів координат

Спочатку обчислюють нев'язки fх та fу в приростах координат по вісях

X та У.

fх = ΣΔхпр - ΣΔхтеор

fу = ΣΔупр - ΣΔутеор

Теоретичні суми приросту координат будуть визначатись за формулами:

ΣΔхтеор = Хк - Хп = ХПз8 – ХПз19

ΣΔутеор = Ук - Уп = УПз8 - УПз19

як різниця абсцис та ординат кінцевої Пз19 і початкової Пз8 точок ходу.

Примітка. Координати початкової та кінцевої точок ходу попередньо записують в графи 11 та 12 відомості і підкреслюють.

Абсолютну лінійну нев’язку ходу обчислюють за формулою:і записують з точністю до сотих часток метра.

Відносна лінійна нев'язка ходу буде визначатись за формулою:

fвідн = = ,

де: P- сума довжин сторін ходу, м, fАБС – абсолютна нев’язка ходу, м,N – отримане ціле число.

Відносна нев’язка ходу виражається простим дробом – з одиницею в чисельнику.

Якщо відносна лінійна нев'язка ходу вийде меншою допустимої 1/2000, то нев'язки fΔх та fΔу розподіляють на всі прирости координат зі зворотнім знаком, вводячи поправки vI у вирахуванні значення приростів координат. Поправки в прирости розподіляють прямо пропорційно довжинам сторін ходу, записаним в графі 6. Обчислюють поправки vI за формулою:

, м,

де dI – довжина відповідної сторони на яку вводиться поправка, м.

Величини поправок округлюють до сотих часток метра та записують у відомості над відповідним приростом, слідкуючи за тим щоб сума поправок в Δх і Δу дорівнювали нев'язці відповідно fΔх та fΔу з протилежним знаком. Виправлені приростки записують в графи 9 та 10; суми виправлених приростів координат ΣΔхвипр. і ΣΔувипр. повинні дорівнювати, відповідно ΣΔхтеор та ΣΔутеор .
Таблиця 4 - Відомість обчислення координат вершин теодолітного ходу

№№

пунктів

Внутрішні кути

Дирекційні кути, α

Румби, r

Довжини

ліній

м

Прирости координат, мКоординати, м

№№

пунктів

виміряні

виправлені

обчислені

виправлені

ºººНаз.

º±

∆x

±

∆y

±

∆x

±

∆y

±

X

±

Y


Пз729


34,2

Пз8


330

-0,3

59,2


330


56,9
-


14,02


+


627,98


Пз8


238


35,3


ПдЗ


58


35


263,02


-

+6

137,10


-

-5

224,46


-137,04


-


224,51


І


50

-0,3

58,5


50


58,2
-


151,06


+


403,47


І


7


37,1


ПнС


7


37


239,21


+

+5

237,10


+

-4

31,71


+


237,15


+


31,67


ІІ


161

-0,3

20,0


161


19,7
+


86,09


+


435,14


ІІ


26


17,4


ПнС


26


17


269,80


+

+6

241,91


+

-5

119,47


+


241,97


+


119,42


ІІІ


79

-0,3

02,8


79


02,5
+


328,06


+


554,56


ІІІ


127


14,9


ПдС


52


45


192,98


-

+4

116,81


+

-4

153,61


-


116,77


+


153,57


Пз19


267

-0,3

08,2


267


07,9
+


211,29


+


708,13


Пз19


40


07,0


Р=

965,01м


Пз20+

-

479,01

253,91

+

-

304,79

224,46

Σβпр=


889

28,7Σ∆xпр =

Σ∆yпр =

+

+

225,10

80,33

Σ∆xт =

Σ∆yт=

Хк - Хп = 211,29-(-14,02)=225,31

Ук- - Уп = 708,13-627,98 =80,15


fx = Σ∆xпр - Σ∆xт =225,10 - 225,31 = - 0.21

fy = Σ∆yпр - Σ∆yт = 80,33 - 80,15 = + 0.18  1   2   3Скачать файл (396.7 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru