Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Диплом - Облік та контроль наявності, стану та використання запасів в бюджетних установах - файл Диплом.doc


Диплом - Облік та контроль наявності, стану та використання запасів в бюджетних установах
скачать (520 kb.)

Доступные файлы (2):

Диплом.doc971kb.19.01.2010 06:30скачать
Додатки для диплому.doc543kb.17.01.2010 23:57скачать

содержание
Загрузка...

Диплом.doc

1   2   3   4   5
Реклама MarketGid:
Загрузка...

Аналіз напрямків вибуття матеріалів у ЛНУ проведемо в порівняльній характеристиці дані форми № 6 за 2007 і 2008 р. (табл. 3.6).

У ЛНУ ім. Тараса Шевченка в основному матеріали витрачаються на потреби установи. В 2008 р. також незначна частина матеріальних цінностей, що перебували в надлишку, була реалізована (на загальну суму 372,88 грн.). Було безоплатно передано в межах головного розпорядника бюджетних коштів 408,83,30 грн., що на 128,478,00 грн. менше ніж в 2007 році. Крім цього, в 2007 році були виявлені недостачі цінностей на суму 74,0 грн. грн., які віднесені на винних осіб. У порівнянні з попереднім роком сума виявлених нестач зменшилася й склала 0 грн., що свідчить про поліпшення умов, що сприяють забезпеченню схоронності матеріальних цінностей.

Далі необхідно зіставити залишки матеріалів на кінець звітного року в розрізі облікових груп за вартістю витрачених за рік на потреби установи цінностей. Це дозволить оцінити стан запасів матеріалів, що відіграє важливу роль у безперебійному забезпеченні ними установ (табл. 3.7.)

З даних табл. 3.7 видно, що загальний залишок матеріалів на кінець року склав 83,98% до вартості матеріалів, витрачених за рік, тобто зменшився на 16,02% стосовно витрат на потреби установи. У той же час залишки запчастин склали 130,91% (зросли на 30,91%), скла - 6042,95% (збільшилися на 5942,95%), господарських матеріалів і канцелярських приладь - 137,02 (збільшено не 37,02%), тари - 250,13 % (збільшено на 150,13%).

Раніше наявність більших запасів матеріальних цінностей свідчило про нераціональне використання бюджетних асигнувань і порушення фінансової дисципліни. Суми наднормативних запасів підлягали заліку при фінансуванні.

У цей час такий підхід до аналізу залишків матеріальних цінностей відмінено, а норми запасів за матеріалами не встановлюються. Але з метою забезпечення нормальної діяльності організації це не скасовує необхідність визначення цих норм і здійснення контролю за підтримкою запасів матеріальних цінностей на відповідному рівні.

Норми запасів матеріалів установлюються у відсотках до річної потреби по кожному виду матеріалів окремо.
Таблиця 3.7.

Аналіз змін залишків запасів в ЛНУ ім. Тараса Шевченка в розрізі облікових груп за вартістю витрачених за рік на потреби установи матеріальних цінностей

з/п

Показники

код рядка

2008 рік

Витрачено на потреби установи за рік

Залишок на початок року (грн.)

Залишок на кінець року (грн.)

залишок на кінець року до витрат (%)

Відхилення по залишках на кінець 2008р. та витратах на потреби установи

абсолютне (грн)

відносне (%)

1

Матеріали для учбових, наукових та інших цілей (231)

010

37833,16

75719,66

66667,42

176,21

-37656,95

76,21

2

з них: дорогоцінні метали

011

 

508,82

508,82

 

 
3

скло

012

84,00

5932,82

5076,08

6042,95

5958,95

5942,95

4

реактиви

013

2718,28

6292,52

10708,85

393,96

-2324,32

293,96

5

Продукти харчування (232)

020

28379,54

772,46

1044,50

3,68

-28375,86

-96,32

6

Медикаменти і перев'язувальні засоби (233)

030

34305,07

29510,10

31458,37

91,70

-34213,37

-8,30

7

Господарські матеріали і канцелярське приладдя (234)

040

2249592,87

3039321,17

3082437,94

137,02

-2249455,85

37,02

8

з них будівельні матеріали для поточного і капітального ремонту

041

1223405,79

1658068,26

958252,63

78,33

-1223327,46

-21,67

9

Паливо, горючі і мастильні матеріали (235)

050

1703567,64

453836,83

249672,04

14,66

-1703552,98

-85,34

10

Тара (236)

060

1468,32

5011,13

3672,71

250,13

-1218,19

150,13

11

Матеріали в дорозі (237)

070

 

 

 

 

0,00
12

Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання (238)

080

270916,92

266811,98

354657,93

130,91

-270786,01

30,91

13

Інші матеріали (239)

090

944284,48

818878,29

636277,77

67,38

-944217,10

-32,62

14

Разом матеріалів і продуктів харчування (231 -239)

100

5270348,00

4689861,62

4425906,68

83,98

-5270264,02

-16,02


Для визначення норми запасу матеріалів у днях необхідно розрахувати, насамперед, середньоденний залишок по кожному виду матеріальних цінностей за кілька років. Середньоденний залишок визначають підсумовуванням фактичних залишків на перше число кожного місяця або кварталу й на кінець року й розподілом отриманої суми відповідно на 13 або на 4. Щоб установити фактичні запаси в днях, отриманий середньоденний залишок множать на 360 і добуток ділять на суму витрачених на потреби установи за рік матеріалів.

На підставі затверджених норм запасів матеріалів і продуктів харчування в днях обчислюють нормативи запасів у грошовому вираженні. Вони визначаються діленням річної суми видатку згідно звіту на 360 і множенням результату на норму запасу в днях. Якщо норма запасу затверджена у відсотках, сума річного видатку множиться на норму запасу у відсотках і ділиться на 100.

У зв'язку з тим що визначення норм запасів - досить трудомісткий процес, це доцільно робити хоча б по основних видах матеріальних цінностей, від забезпеченості якими в першу чергу залежить ступінь задоволення потреб контингенту, що обслуговується, у надаваних послугах, а також ступінь якості послуг.

Таким чином В ЛНУ ім. Тараса Шевченка спостерігається збільшення надходжень в 2008 році (5048095,24 грн.) в порівнянні з 2007 роком. З них за рахунок коштів загального фонду бюджету 5,7%, за рахунок коштів спеціального фонду бюджету 88,9%, безоплатних надходжень 0,8%, за рахунок проведених переоцінок 0,1%, за рахунок інших надходжень 4,3%.

В 2008 році спостерігається загальне збільшення використання матеріальних цінностей на 726415,84 грн., що складає 15,99%

Найбільше зростання витрат спостерігається в групі «Паливо, горючі й мастильні матеріали» на 712228,92 грн., тобто на 71,85%. Також зросли витрати по групах: «Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання» - 35,57% (71084,89грн); «Медикаменти й перев'язувальні засоби» - на 19,9% (5694,42 грн.); «Інші матеріали» - на 17,52% (140776,81 грн.); «тара» - на 63,49% (2553,03 грн.); «Матеріали для учбових, наукових та інших цілей» - на 31,21% (17166,57 грн.).

Зменшення споживання спостерігається в групі “скло” - на 98,26% (4734,32 грн.), “реактиви” - на 66,66% (5435,21 грн.), “продукти харчування” - на 60,56% (43570,88 грн.).

З одного боку, тут постерігається спроба оптимізації норм видатків, але з іншого боку - це може відбитися на якості навчального процесу й науково-дослідницьких робіт.

Знизився рівень споживання продуктів харчування в 2008 році на 60,56% (43570,88 грн.) у порівнянні з 2007 роком.

Як позитивну тенденцію слід зазначити зниження в ЛНУ матеріалоспоживання по господарським матеріалам і канцелярським приладдям з 2389671,59 грн. в 2007 р. до 2249592,87 грн. в 2008 р., тобто на 5,86%. Така економія обумовлена більше раціональною витратою цих цінностей, що спричиняє підвищення ефективності використання бюджетних асигнувань і не позначається на погіршенні якості надаваних послуг.

Очевидно, що зміна рівня матеріалоспоживання впливає на зростання або скорочення видатків установи на матеріали.

Основною причиною недостатнього забезпечення ЛНУ окремими матеріалами є скорочення виділюваних фондів у порівнянні із заявками на ці цінності при одночасному збільшенні коштів, що направляються на придбання інших видів матеріалів

Найбільші показники недопостачання по групі «паливо, горючі та мастильні матеріали» - фактичне постачання на 44,99% нижче за планове (на 204164, 79 грн.), також менше за планове фактичне забезпечення будівельними матеріалами для потокового й капітального ремонту - на 42,21% (699815,63 грн.), на 26,71% (1338,42 грн.) менше фактичне забезпечення тарою, на 22,3% (182600,52 грн.) - іншими матеріалами, на 14, 44% (856,74 грн.) - реактивами, на 11,93% (9032,58 грн.) - матеріалами для учбових, наукових та інших цілей.

Повністю виконане забезпечення згідно плану дорогоцінними металами та реактивами. Фактично перевищене забезпечення запасними частинами до транспортних засобів, машин і обладнання - на 32, 92% (87845,95 грн.), Медикаментами й перев'язувальними засобами – на 6,6% (1948,27 грн.), продуктами харчування – на 4,45% (44,50 грн.) та господарськими матеріалами й канцелярським приладдям - на 1,42% (43116,77 грн.).

Найбільша частка надходження матеріальних ресурсів у 2008 р. доводитися на інші надходження (лишки) - 143984,74% (220656,62 грн.), за рахунок проведення переоцінок - на 179,13 % вище за показник 2007 року, за рахунок отримання грантів та подарунків – збільшено суму надходжень на 112,67% (139939,60 грн.) у порівнянні з 2007 р.

Значно зменшена частка безоплатних надходжень у межах головного розпорядника бюджетних коштів у порівнянні з 2007 роком - на 75,86% (128478,00 грн.), на 20,98% - зменшено надходження за рахунок коштів спеціального фонду бюджету.

Найбільша частка надходження матеріальних ресурсів 2008 р. доводитися на інші надходження (лишки) - 143984,74% (220656,62 грн.), за рахунок проведення переоцінок - на 179,13 % вище за показник 2007 долі, за рахунок отримання грантів та подарунків - збільшено сматеріальні надходження на 112,67% (139939,60 грн.) у порівнянні з 2007 р.

Значно зменшена частка безоплатних надходжень у межах головного розпорядника бюджетних коштів у порівнянні з 2007 долею - на 75,86% (128478,00 грн.), на 20,98% - зменшено надходження за рахунок коштів спеціального фонду бюджету.

Загальний залишок матеріалів на кінець року склав 83,98% до вартості матеріалів, витрачених за рік, тобто зменшився на 16,02% стосовно витрат на потреби установи. У той час як залишки запчастин склали 130,91% (зросли на 30,91%), скла - 6042,95% (збільшилися на 5942,95%), господарських матеріалів і канцелярських приладь - 137,02 (збільшено не 37,02%), тари - 250,13 % (збільшено на 150,13%).

Висновок

При аналізі використання матеріальних ресурсів і вишукуванні внутрішніх резервів їх економії в ЛНУ ім. Тараса Шевченка було вирішено наступні завдання:

 1. оцінка обґрунтованості заявок на придбання матеріальних цінностей, а також повноти їхнього задоволення;

 2. характеристика комплектності й своєчасності надходження матеріальних ресурсів;

 3. вивчення стану запасів матеріальних цінностей;

 4. визначення повноти й раціональності використання матеріалів;

 5. виявлення й вивчення причин недоліків у забезпеченості установи матеріальними ресурсами і їхнім використанням;

 6. пошук внутрішніх резервів підвищення ефективності використання матеріальних цінностей і розробка заходів щодо їхнього впровадження.

У роботі з аналізу, здійснюваному безпосередньо в самій установі, значна роль належить бухгалтерам і економістам.

При проведенні детального аналізу господарської діяльності установи за результатами роботи за рік широко застосовуються відповідні джерела інформації:

 1. баланс виконання кошторису видатків;

 2. звіт про виконання кошторису видатків;

 3. звіт про виконання плану по мережі, штатам і контингентам (форма № 3-2);

 4. звіт про рух матеріальних цінностей (форма № 6);

 5. пояснювальна записка до річного звіту;

 6. дані актів інвентаризацій і ревізій, довідок, перевірок, обстежень, нормативних і законодавчих актів, розроблених відомчих і галузевих інструкцій і вказівок.

З метою прийняття оперативних рішень як джерела інформації залучаються дані первинних документів, що відображають надходження й витрату матеріалів (товарні накладні, рахунки-фактури, відомості видачі матеріалів на потреби установи, накладні (вимоги), меню-закладки й вимоги на видачу продуктів зі складу й т.д.), дані облікових регістрів (книга складського обліку, меморіальних ордерів № 6, 6а, 7, 11, 12, 13, оборотних відомостей по субрахункам, книги « Журнал-Головна» і ін.), укладені з постачальниками договори на поставку матеріальних цінностей. Крім цього, у процесі аналізу широко використовується інформація про господарську діяльність установи за попередні періоди, а також інших установ, що дозволяє судити про темпи зміни результатів роботи або місці установи в галузі.

Для одержання об'єктивних результатів аналізу діяльності ЛНУ ім. Тараса Шевченка важливою умовою є вірогідність інформаційної бази. Особливе значення має вірогідність звітності - найбільш насиченою інформацією джерела. Вірогідність звітності забезпечується в результаті її перевірки, що включає контроль за дотриманням правил складання й надання звітності, повнотою й своєчасністю проведення інвентаризацій, наявністю взаємної погодженості показників різних форм звітності, правильністю планових показників, включених у звітність, і наступністю показників за суміжні періоди.

Аналітична обробка наявної інформації здійснювалася з використанням різних методів і прийомів, які становлять основу методики аналізу господарської діяльності.

Найпоширенішим є метод зіставлення або порівняння. Він полягає в зіставленні звітних показників із плановими даними, нормами й нормативами, кошторисом, показниками за ряд попередніх років, а також аналогічними показниками роботи інших установ. Вибір форми порівняння залежить від завдань аналізу. Так, для оцінки виконання плану фактичне значення звітних показників порівнюється із планом, для встановлення тенденцій розвитку - з показниками попереднього періоду, для характеристики стану або рівня використання матеріалів - відповідно з нормативом або нормою. В усіх випадках обов'язковою умовою правильності порівнянь є порівнянність даних. В умовах інфляційних процесів порівнянність показників за ряд років забезпечується в результаті їхнього перерахування в умовні одиниці - тверду валюту (наприклад, у долари США), використовуючи інформацію про середньомісячні й середньорічні курси валют. Іноді для повного аналізу буває недостатньо порівняння показників, наявних у звіті, без визначення відносних величин. У цьому випадку виводяться питомі ваги або відсотки, які потім зіставляються. Розрахунок відносних величин (коефіцієнтів, відсотків і т.п.) застосовується для оцінки темпів розвитку, ступеня виконання планових завдань, дотримання норм і нормативів, стану й рівня використання матеріальних ресурсів.

Для розрахунку впливу різних факторів на зміну узагальнюючих показників (величину видатків на матеріали, продукти харчування й т.д.) застосовують методи елімінування - прийом ланцюгових підстановок, абсолютних і відносних різниц. При їхньому використанні вимір впливу факторів здійснюється у встановленій послідовності, що припускає, що при визначенні впливу одного з факторів інші залишаються незмінними.

Перевірка правильності розрахунку впливу окремих факторів на зміну результативного показника, а також повноти використання матеріальних ресурсів, їхнього руху й стану здійснюється за допомогою балансового прийому. Розгляд даних, представлених у будь-якому балансі, у їхньому взаємному ув'язуванні дозволяє зробити важливі аналітичні розрахунки й висновки. Так, рух матеріальних цінностей можна охарактеризувати наступним балансом:

ЗМп+НМ=ВМв+ВМі+ЗМК,

де ЗМп, ЗМК — залишки матеріальних цінностей відповідно на початок і кінець аналізованого періоду; НМ — надходження матеріалів у звітному періоді; ВМв, ВМі — видаток матеріальних цінностей відповідно на власні потреби та інше їхнє вибуття.

Використання цієї форми балансу при аналізі дозволяє обчислити показники використання матеріальних ресурсів, простежити за їхнім розміщенням, установити форми руху.

Згладжування позитивних і негативних результатів діяльності установи в окремі періоди, а також результатів роботи окремих підрозділів на рівні узагальнюючих показників викликає необхідність використання прийому деталізації, що являє собою розкладання зведених показників за часом і місцем їхнього формування на частки. Це дозволяє виявити недоліки в роботі в тім або іншому періоді або того чи іншого підрозділу.

Оброблені за допомогою всього перерахованого арсеналу прийомів дані зводяться в таблиці, форма й утримування яких повинні відповідати вимогам повного відбиття й доцільної послідовності розгляду показників.

Безпосередньо в ЛНУ ім. Тараса Шевченка для проведення й оформлення аналізу аналітичні таблиці розробляються завчасно. У них накопичується інформація в динаміці за ряд років, необхідна для прийняття рішень по організації планування й контролю за роботою установи. Особливо велике практичне значення таблиці здобувають в умовах централізації обліку й складання зведених звітів по цілій групі установ. Тут виникає необхідність систематичного повторення аналізу по одній та тій же програмі, що відкриває можливість автоматизації збору й аналітичної обробки даних.

Отримані результати аналізу відображаються в пояснювальній записці до річного звіту, викладаються в аналітичних записках із вказівкою в них заходів щодо усунення виявлених недоліків і поліпшенню діяльності установи.

Важливе місце в роботі з реалізації пропозицій займає правильна організація контролю за їхнім виконанням. Практика показує, що там, де добре налагоджені та діють всі важелі контролю, пропозиції виконуються вчасно і якісно. А це у свою чергу забезпечує досягнення головної мети аналізу - сприяння вдосконалюванню діяльності установи, більше раціональному й ощадливому використанню матеріальних цінностей за умови повного задоволення потреби в них, підвищує ефективність і результативність проведеної аналітичної роботи.

З метою підвищення якості проведення контролю в ЛНУ ім. Тараса Шевченка доцільно чітко визначити його об’єкти. Так, стосовно до процесу використання запасів, увага повинна бути спрямована на дотримання норм витрат, раціональність використання матеріалів.

У зв’язку з тим, що в усій сукупності контрольних операцій, здійснюваних працівниками бухгалтерії найбільш важливим є контроль за витратами і, зокрема, за використанням, необхідно виділити основні завдання контролю.

На мій погляд, найбільш істотними завданнями на «ЛНУ ім. Тараса Шевченка» є такі:

 1. контроль обґрунтованості відпуску матеріалів відповідно до встановлених лімітів;

 2. перевірка ефективності використання запасів структурними підрозділами підприємства;

 3. встановлення осіб, які розпоряджаються відпуском матеріалів, і осіб, відповідальних за витрачення цінностей у процесі функціонування ЛНУ (Додаток 5).

Контроль, здійснюваний на підприємстві, повинен охоплювати такі основні стадії руху виробничих запасів: надходження, формування матеріальних запасів і найголовніше використання у виробничому циклі.

Зокрема, контроль за використанням запасів на «ЛНУ ім. Тараса Шевченка» доцільно здійснювати по таких напрямках:

 1. контроль документального оформлення відпуску запасів;

 2. перевірка відповідності фактичного відпуску матеріалів згідно встановленого ліміту;

 3. контроль відповідності витрачання матеріалів затвердженим нормам і нормативам;

 4. контроль за відходами і поверненням невикористаних матеріалів;

 5. контроль правильності віднесення матеріальних витрат на собівартість продукції.

Ретельного дослідження потребує методика контролю за відпуском виробничих запасів зі складів, оскільки застосування ЕОМ розкриває нові можливості, котрі доцільно використати при проведенні контролю.

Можна запропонувати один із варіантів вдосконалення методики контролю відпуску матеріалів зі складу на «ЛНУ ім. Тараса Шевченка» в умовах автоматизації облікового процесу.

При функціонуванні АРМ у пам’ять ПЕОМ заноситься створена нормативна база використання матеріалів у виробничому процесі. Вона містить норми витрат матеріалів на виробництво, а також вартісні нормативи використання матеріальних цінностей підрозділами бюджетної установи. Крім того, нормативна база включає план виробництва, для якого встановлені певні норми витрат. За наявності вказаних відомостей з’являється можливість виписки первинних документів для відпуску матеріалів здійснювати за допомогою ПЕОМ на робочому місці матеріально відповідальної особи з одночасним машинним контролем процесу відпуску матеріальних цінностей у виробництво.

Література


 1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 17.07.1999 року № 996-ХІУ // Галицькі контракти. - 1999. - № 36. - С.54-59.

 2. Закон України «Про Державний бюджет на 2009 рік» від 28.12.2008 р. №107-VІ;

 3. Закон України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні ” № 2939 – ХІІ від 26.01.93р. із змінами та доповненнями

 4. Закон України „Про податкову службу України" від 22.03.93 р. Ю. Білуха М.Т. Ревізія: Підручник.-К.: „ Знання " ДОО 2000. - 769 с.

 5. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у ред. Закону від 22.05.1997р. № 283/97-ВР (зі зміна і доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. - 2002. - № 52. - С. 34 - 44.

 6. Закон України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 22.02.2000 р. № 1490-ІII. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 18, ст.198

 7. Наказ Мінфіну України від 24.05.1995 р. № 88 «Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку»;

 8. Наказ Держкомітету України від 29.12.1995 р. №352 «Про затвердження типових форм первинного обліку»;

 9. Наказ Мінстату України від 22.05.1996р. №145 «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів»

 10. Наказ Мінстату України “Про затвердження типових форм первинних документів з обліку сировини та матеріалів” №193 від 21.06.1996р.

 11. Наказ Мінфіну України від 30.11.1999 р. №291 «Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обілку та Інструкцій про її застосування»;

 12. Наказ Мінфіну України від 28.03.2001р. № 143 «Про кореспонденцію рахунків»;

 13. Порядок відображення в обліку операцій в іноземній валюті. Затверджений ДКУ 24.07.2001 р.. № 126 // Бухгалтерія.— 2001.— № 34/2(449).—С, 7—8

 14. Порядок складання карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ. Затверджено ДКУ 06.10.2000 р., № 100 // Баланс.— 2000.— Грудень, спецвипуск. - С. 4—5.

 15. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ. Затверджений КМУ 28.02.2002р.,№228.

 16. Порядок обліку зобов'язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства. Затверджено ДКУ 19.10.2000р.. № 103.

 17. Порядок подання фінансової звітності. Затверджено КМУ 28.02.2000р., №419.

 18. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестач, знищення (псування) матеріальних цінностей. Затверджено КМУ 22.01.1996р.,№116.

 19. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. Затверджений ГУДКУ 10,12.1999р.. № 114/ /Бухгалтерія,— 2001.— № 4 (367),— С. 70 -84.

 20. Порядок казначейського обслуговування позабюджетних коштів установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету. Затверджений ДКУ 25.03.1999 р,, № 27 // Все про бухгалтерський облік— 1999.— № 40 (343).— С. 13—17

 21. Герасим П.М. та ін. Управлінський облік на підприємстві. Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2001р.

 22. Лахтінова Л.А. Фінансовий аналіз суб`єктів господарювання. Монографія. – К.:КНЕУ, 2001р.

 23. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Монографія. – Дніпропетровськ: Науки і освіти, 2000р.

 24. П. Й. Атамас. Основи обліку в бюджетних організаціях: Навчальний посібник.— Центр навчальної літератури, 2003,— 284 с.

 25. Бутинець Ф.Ф. Ревізія: Підручник для спеціальності «облік і ревізія» вищих навчальних закладів. - 7 видання, перероб. та доп. - Житомир: ЖІТІ: ПП «Рута», 2006. - 832 с.

 26. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський, фінансовий облік: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і ревізія» / за ред. проф. Бутинця Ф.Ф - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 288 с.

 27. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: Навчальний посібник., Житомир: РУТА, 2001. - 576 с.

 28. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. За ред. Хом'яка Р.Л. - Львів: Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр „Інтелект+” Інституту післядипломної освіти), «Інтелект-Захід», 2001. - 728с.

 29. Бухгалтерський фінансовий облік /за ред. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: Рута, 2005.- 672с.

 30. Бухгалтерський фінансовий облік: Навч. посіб. для ВНЗ /за ред. Чебанова Н., Василенко Ю. – К.: знання, 2002.- 672с.

 31. Гарасим П.М., Хомин П.Я. Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / Гарасим П.М., Бруханський Р.Ф - Тернопіль: Астон, 2003. - 363 с.

 32. Герасим П.М. та ін. Управлінський облік на підприємстві. Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2001р.

 33. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. - Київ: Лібра, 2003. -704 с.

 34. Джога Р. Т., Свірко С. В., Сінельник Л. М. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник За заг. ред. проф. Р.Т.Джоги. — К.: КНЕУ, 2003. — 483с.

 35. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет, контроль и ревизия в системе управления предприятием. – К.: Издательство „Ваплер”, 1997. – 976с.

 36. Значення оцінки вартості в обліку запасів товарно-матеріальних цінностей на підприємстві. Бухгалтерський облік і ревізія. 3/2002 C. 25 - 40

 37. Контроль и ревизия: Практикум: Учеб. посіб. / за ред. Сухарева Л.А., Петренко С.Н. - К.: Знання, 2003р. - 202с.

 38. Контроль і ревізія. Нормативно-практичні матеріали: Навч. посіб. для ВНЗ. — 3-тє вид. Рекомендовано МОН / за ред. Романів Є.М. Львів. 2004. - 328с.

 39. Контроль і ревізія: Практикум: Навч. посіб. для ВНЗ / за ред. Бардаш С.В. – Житомир 2004р. - 384 ст.

 40. Костенко В.В. Удосконалення обліку основних фондів та необхідність здійснення процесів відтворення // Статистика України. - 2003. - № 1. - С. 73 -75.

 41. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.–К.: «Каравела» - 2005р.

 42. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік: Навчальний посібник. - Київ: Видавництво «Центр Учбової літератури», 2003. - 524 с

 43. Малюга Н.М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: Теорія, практика, перспективи. -Житомир: ЖІТІ, 1998. - 384с.

 44. Матвеева В.О. Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение.— Харьков: Фактор. 2002.— 566 с.

 45. Пархоменко В.М., Баранцев П.П. "Реформування бухгалтерського обліку в Україні" Луганськ. "Футура" ДСД "Лугань" 2001 р. C. 243 – 280.

 46. Петрик О.А. Ревізія: методологія і організація: Монографія. — Київ: КНЕУ, 2003.-260с.

 47. Пушкар М.С Фінансовий облік: Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 628 с.

 48. Серединська В.М., Загородна О.М., Федорович Р.В. Теорія економічного аналізу: Підручник / за ред. Федоровича Р.В. - Тернопіль: «УкрМедКнига», 2002. - 324 с.

 49. Свирко С. В. Организация бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях: Учеб. пособие. - К.: КНЕУ, 2003. - 380 с.

 50. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. – К.: Знання – Прес, 2002.

 51. Фінансовий облік: Підручник для ВНЗ. — 2-ге вид. Рекомендовано МОН / за ред. Пушкар М.С. – Тернопіль. 2004. - 630с.

 52. Оніщенко Т., Мякота В., Клиженко Я. Альбом бухгалтерських проводок. – 9-те вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2008. – 400с.

 53. Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 2000.—216 с.

 54. Учет в бюджетних организациях.— К.: Универсал-бизнес. 2001.—352с.

 55. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів економічної спеціальності вищих навчальних закладів.– 6-те видавництво.–К.:А.С.К., 2001р

 56. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291 // Галицькі контракти. Додаток. «Документи для роботи». - 2000. - № 34. - С. 99 - 106.

 57. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і ревізія. Навчально-методичний посібник. - Київ: ТОВ "НІОС", 1998. - 224с.

 58. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ. Затверджена ДКУ та МЕУ 10.0Я.2001 р.№ 142УІ81 // Бухгалтерія.— 2001.— № 42/1 (457).— С. 20—24.

 59. Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ. Затверджена ДКУ 17.07.2000 р., № 64 // Баланс.— 2000.—№33(314). —С. 16--ЗО.

 60. Інструкція з обліку запасів бюджетних установ. Затверджена ДКУ 08.12.2000 р., МІ 125// Баланс.— 2001. - Січень, спецвипуск.— № 2(21) —С. 25--32

 61. Інструкція про Відкриття реєстраційних рахунків органами Державного казначейства України. Затверджена ДКУ 09.04.1997 р., №32.

 62. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання. Затверджено ДКУ 27.07.2000 р.. № 68 // Фінанси і право - 2000.— № З,— С. 23—27.

 63. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ. Затверджена ДКУ 10.07.2000 р.. № 61 // Баланс,— 2000, - Вересень, спецвипуск.— С, 3—13,

 64. Зміни до Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ. Затверджені ДКУ 06.06.200! р.. № 97 // Все про бухгалтерський облік.--2001.- №63(609).—С. 17—18

 65. Інструкція про порядок відображення в обліку бюджетних установ операцій із централізованого постачання матеріальних цінностей. Затверджена ДКУ 16.12.02р., № 232.

 66. Інструкція про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ. Затверджена ДКУ 18.12.2000 р., № 130 // Бухгалтерія.—2001.—№ 10(425),—С. 4—5

 67. Положення про єдиний казначейський рахунок. Затверджено ДКУ 21.03.1997 р., № 28 // Бухгалтерський облік і аудит.— 1997,— № 4,—С. 38.

 68. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. Затверджений ГУ ДКУ 10.12,1999 р., № 114 // Бухгалтерія.— 2001.— № 4(367).—С. 66—69.

 69. «Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу», затвердженою наказом ГУ ДКУ від 30. 10.1998 р. № 90. ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства України N 122 від 19.07.2001 та N 184 від 05.10.2005 )

 70. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.1999р. №246, зареєстрованим у Мінюсті України 02.11.1999р. за №751/4044;

 71. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене Мінфіном України від 31.12.1999р. №318, зареєстрованим в Мінюсті України 19.01.2000р. за №27/4248;

 72. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.1999р. №87

 73. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87;

 74. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.1999р. №87, зареєстрованим у Мінюсті України 21.06.1999р. за №397/3690

 75. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Мінфіну України від 28.05.1999 р. №137;
1   2   3   4   5Скачать файл (520 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru