Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Диплом - Облік та контроль наявності, стану та використання запасів в бюджетних установах - файл Додатки для диплому.doc


Загрузка...
Диплом - Облік та контроль наявності, стану та використання запасів в бюджетних установах
скачать (520 kb.)

Доступные файлы (2):

Диплом.doc971kb.19.01.2010 06:30скачать
Додатки для диплому.doc543kb.17.01.2010 23:57скачать

Додатки для диплому.doc

Реклама MarketGid:
Загрузка...
Додаток 1.


Додаток 2.

Продовження додатку 2

Продовження додатку 2

Додаток 3.

Нормативно-довідкові документи, які використовуються в ході ревізії запасів

^ Джерело інформації

Зміст операції

Використання інформації Ревізорами

1

2

3

П(с)БО 9 "Запаси"

Методика обліку запасів на під­приємстві, розкриття інформа­ції в фінансовій звітності

Нормативно-правове регулю­вання при дослідженні опера­цій, пов'язаних із рухом запасів

Нормативні документи про поставки продукції виробничо-технічного призначення

Договірні відносини між підприємствами-постачальниками та покупцями виробничо-тех­нічного призначення

Доцільність придбання продук­ції виробничо-технічного приз­начення та її використання, дотримання правил приймання за кількістю та якістю

Нормативні документи про інвентаризацію запа­сів

Організація і проведення інвен­таризації запасів

Дотримання нормативних актів при здійсненні контролю за ці­лісністю запасів, визначення розмірів нестачі, пошкодження запасів, установлення осіб, від­повідальних за збитки

Нормативні документи про документи і докумен­тообіг у бухгалтерському обліку

Порядок оформлення первин­них документів при виконанні господарських операцій на під­приємствах, надання їм юри­дичної сили

Дослідження господарських операцій, пов'язаних із рухом за­пасів, використання первинних документів у системі доказів

Нормативно-довідкова ін­формація про порядок видачі доручень на отри­мання запасів, відпус­кання їх за дорученнями

Застосування доручень при оформленні операцій, пов'яза­них з отриманням та відпуском запасів

Визначення відповідальних осіб за отримані запаси

Основне положення про облік тари на підприєм­стві

Організація та методика обліку тари на підприємстві

Дослідження господарських операцій із використанням та­ри та її обліку

Нормативні документи про бухгалтерський облік МШП

Порядок обліку МШП

Дослідження господарських операцій з МШП

МШП на складі та в екс­плуатації

Дотримання нормативних актів при обліку МШП

Дослідження господарських операцій про передачу МШП в експлуатацію

Податкове законодавство

Оподаткування операцій, пов'язаних із рухом виробни­чих запасів

Дослідження правильності опо­даткування операцій, пов'язаних із рухом виробничих запасів


Продовження додатку 3


Короткі вказівки щодо застосування типових міжгалузевих форм пер­винної документації з об­ліку запасів

Правила оформлення первин­них документів з обліку запасів

Оцінка якості первинних доку­ментів з обліку запасів на під­приємстві

Нормативні документи про норми списання та витрачання запасів

Списання запасів за кількістю та якістю

Дослідження господарських операцій із списання запасів

Нормативні документи про списання природно­го убутку

Встановлення втрат у межах природного убутку

Дослідження господарських операцій зі списання втрат у ме­жах природного убутку

Додаток 4

Типові помилки і порушення в обліку запасів

з/п

Назва порушення

Нормативний акт, який порушено

^ Методи дослідження

1

2

4

5

1

Неповне оприбуткуван­ня запасів, що надій­шли

Наказ про затвердження типових форм первинних документів з обліку сировини та матеріалів № 193 від 19.04.93 р.

Документальна перевірка по суті, фактич­на перевірка, обсте­ження

2

Оприбуткування запасів за відсутності позначок у журналі обліку вида­них довіреностей про оприбуткування запасів

Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-ХІУ, із змінами і доповненнями

Документальна перевірка, формальна пере­вірка (за формою)

1

2

3

4

3

Виявлення нестач, лиш­ків, присвоєння запасів

Типовий порядок визначення норм запасів ТМЦ № 17-60/29, 07-102 від 31.05.93р., зареєстрований від 15.06.93 р.

Фактична перевірка, спостереження

4

Завищення собівартості заготівельних матеріа­лів

Типовий порядок визначення норм запасів ТМЦ № 17-60/29, 07-102 від 31.05.93р., зареєстрований від 15.06.93р.

Документальна перевірка по суті, арифме­тична перевірка

5

Необгрунтовані претен­зії до постачальників

Договір із постачальником

Документальна перевірка по суті, опитування

6

Порушення норм або лі­мітів списання запасів

Типовий порядок визначення норм запасів ТМЦ № 17-60/29, 07-102 від 31.05.93 р., зареєстрований від 15.06.93р.

Документальна перевірка, по суті, арифме­тична перевірка

7

Порушення порядку проведення інвентари­зації

Інструкція по інвентаризації основ­них засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документів та розрахунків № 69 від 1 1.08.94 р.

Фактична перевірка, спостереження

8

Проведення інвентари­зації за відсутності МВО

Інструкція по інвентаризації основ­них засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документів та розрахунків № 69 від 1 1.08.94 р.

Документальне, по суті, спостереження, опитування, обстеження

9

Помилки та підробки при кодуванні докумен­тів

Наказ про затвердження типових форм первинних документів з обліку сировини та матеріалів № 193 від 19.04.93 р.

Документальна перевірка по сутіПродовження додатку 4


10

Незадовільна поста­новка бухгалтерського обліку

Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-ХІУ, із змінами і доповненнями

Обстеження, опитування

11

Незадовільна організа­ція складського госпо­дарства та зберігання запасів

Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-ХІУ, із змінами і доповненнями

Обстеження, оглядова перевірка

12

Відпускання запасів за заниженими цінами

П(с)БО 9 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

Документальна перевірка по суті, арифметична перевірка

Додаток 5.
Скачать файл (520 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru