Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Аналіз та обґрунтування схеми, розрахунок підсилювача звукової частоти - файл 1.doc


Загрузка...
Аналіз та обґрунтування схеми, розрахунок підсилювача звукової частоти
скачать (558.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc559kb.04.12.2011 21:20скачать

1.doc

Реклама MarketGid:
Загрузка...
Зміст
1. Технічне завдання;

2. Список скорочень;

3. Вступ;

І. Аналіз схеми ПЗЧ та обґрунтування його складу;

ІІ. Розрахунок електричних елементів та параметрів ПЗЧ;

4.Специфікація елементів ПЗЧ;

5. Підсумок

6. Список використаної літератури

1. Технічне завдання


Потужність навантаження (Pн)

10 Вт

Опір навантаження (Rн)

8 Ом

Нижня робоча частота (fн)

40 Гц

Верхня робоча частота (fв)

18 кГц

Внутрішній опір вхідного джерела сигналу

600 Ом

Допустимі спотворення на fн та fв н = Мв =1,16)

1,5 дБ

Амплітуда сигналу на вході підсилювача (εм)

1,0 В

Температура навколишнього середовища

30 °С

^ 2. Список скорочень
К. К. Д. - коефіцієнт корисної дії

РЕА – радіоелектронна апаратура

ПЗЧ - підсилювач звукової частоти.

ТЗ - технічне завдання

ППС - підсилювач постійного струму.

ШСП - широкосмуговий підсилювач

БТ - біполярний транзистор

СЕ - спільний емітер

ПП - підсилювач потужності

ВАХ - вольтамперная характеристика

ПНЧ - підсилювач низької частоти

3. Вступ
При конструюванні сучасної радіоелектронної апаратури „Телекомуникаций" як основа використовуються стандартні радіокомпоненти (резистори, конденсатори, транзистори та ін.) і електронні схеми ( каскади підсилювачів, повторювачів та ін.) і електричні ланцюги утворюючі вузли багатокаскадних підсилювачів, генераторів, перетворювачів і т.д. Серед підсилювачів існує різноманіття варіантів (видів) схем: підсилювачі звукової частоти (ПЗЧ); підсилювачі постійного струму (ППТ); широкосмугові підсилювачі (ШПУ) і тому подібні.

Більшість джерел вхідних сигналів, з якими зв'язані ПЗЧ розвивають в реальних умовах експлуатації дуже низьку управляючу напругу. Подавати таку напругу пряма на вхід каскаду потужності (напруги), що працює на навантаження, не має сенсу оскільки неможливо отримати скільки-небудь значних змін вихідної напруги, струму, а отже і вихідній потужності. Це вимушує до складу принципової електричної схеми підсилювача, окрім кінцевого каскаду (підсилювача потужності) вводити один-два попередніх каскадів підсилення (вхідний і передостанній). По ряду показників: простота, дешевизна, малі габарити і вага, прийнятний частотний діапазон (ширина смуги пропускання), стабільність електричних параметрів, як підсилювальний елемент переважно використовувати біполярний транзистор (БТ). Серед схем включення БТ найбільш поширена схема із спільним емітером (СЕ), що допускає живлення каскаду від одного джерела постійного струму.

Відповідно до технічного завданні в курсової роботи, повинні бути проаналізовані особливості каскадів підсилення, основні вимоги до них, обґрунтований склад ПЗЧ, розраховані режими роботи, параметри елементів підсилювача і вибрані їх типи.

Перший розділ присвячений аналізу типів підсилювальних каскадів та пристроїв, обґрунтування параметрів каскадів, властивостей підсилювального пристрою і його складу.

У другому розділі роботи проведений інженерний розрахунок електричних режимів, параметрів компонентів, транзисторів і ланцюгів, вибрані відповідні типи елементів ПЗЧ, розрахований коефіцієнт гармонік досліджуваної схеми.

В підсумку відмічені основні отримані результати, дані рекомендації по використанню ПЗЧ на практиці.

І. Аналіз схеми ПЗЧ та обґрунтування його складу
Підсилювач електричних коливань - це електронний пристрій, призначений для збільшення амплітуди електричних коливань (із збереженням їх частотного спектру і фазових співвідношень ) за рахунок енергії живлячого джерела постійного струму.

Для посилення електричних коливань (сигналів) в діапазоні частот від 20 до 30000 Гц використовуються підсилювачі звукових коливань. Основна вимога до процесу - це підсилення сигналів до необхідного рівня при збереженні частотного спектру і фазових співвідношень коливань.

Підсилення електричних коливань здійснюється різними каскадами типових підсилювачів. Ці каскади, як правило, об'єднують в багатокаскадний підсилювальний пристрій, оскільки для отримання необхідного коефіцієнта підсилення одного каскаду буває недостатньо. Зазвичай підсилювані сигнали звукових частот мають малу потужність (10-4 Вт і нижче).

Підсилювальні каскади характеризуються рядом коефіцієнтів:

• коефіцієнт підсилення по потужності

(1.1)

де Рн – потужність, що розвивається каскадом в навантаженні; Рвх вхідна (управляюча) потужність;

• коефіцієнт підсилення по напрузі

(1.2)

де Uн – напруга, що прикладається на навантаження Rн; Uвх вхідна (управляюча) напруга.

(1.3)

де Ін - струм навантаження; Івх - вхідний струм.

Будь-який каскад радіоелектронної апаратури (РЕА), і зокрема телекомунікаційний, є підсилювальним, якщо виконується умова Кр > 1.

Енергетичні характеристики підсилювача (каскаду) оцінюються і порівнюються по економічності його роботи по величині коефіцієнта корисної дії (ККД)

(1.4)

де Р0 - потужність споживана схемою від джерела живлення.

Для підсилювачів звукових частот коефіцієнт лежить в межах від 0,2 до 0,8.

Електричний сигнал зазвичай містить безліч гармонік, які посилюються схемою неоднаково. В результаті цього виникають амплітудно-частотні спотворення електричного сигналу, що оцінюються коефіцієнтом частотних спотворень

(1.5)

де - коефіцієнт підсилення пристроїв на середній частоті (наприклад: fср=1 кГц ); - поточне значення коефіцієнта підсилення пристрою на даній частоті. В ідеальних умовах М = 1, але при його зміні якість роботи підсилювача погіршується: якщо М = 1 ± 0,25 , то спотворення помітні на слух.

Як правило при підсиленні малих вхідних сигналів одного підсилювального каскаду недостатньо для отримання потрібного коефіціента підсилення. В цьому випадку задачу вирішують за допомогою багатокаскадного підсилювача, що отримується шляхом послідовного з'єднання окремих каскадів. Коефіцієнт підсилення такого пристрою рівний добутку коефіцієнтів підсилення вхідних в нього каскадів:

(1.6)

Де N - число каскадів, що встановлюється виходячи з необхідного коефіцієнта КU.

Залежно від функцій виконуваних каскадами підсилювального пристрою вони підрозділяються: на кінцеві, вихідні або підсилювачі потужності (ПП); на передостанній або підсилювачі напруги низької (звуковий) частоти; на вхідні каскади або каскади попереднього підсилення.

Як правило каскади підсилення виконуються на одному активному підсилювальному елементі, але вихідні каскади частіше конструюються по двотактній схемі і виконуються на двох ідентичних підсилювальних елементах. Зазвичай кінцеві каскади працюють в режимі підсилення класу АВ, а інші каскади ПЗЧ - в режимі класу А.

При роботі каскаду в режимі класу А робоча точка переміщається тільки по лінійній ділянці вольтамперной характеристики (ВАХ) підсилювального елементу (електронної лампи, польового або біполярного транзистора). У двохтактного ПП (на двох підсилювальних елементах) в режимі роботи класу АВ кожен з елементів підсилює тільки одну півхвилю підсилюваного коливання (сигналу). Якщо один елемент ПП відкритий і підсилює, то другий елемент закритий. Кінцевий каскад призначений в підсилювальному пристрої (ПЗЧ) для підвищення рівня потужності або струму електричного сигналу до величини, що забезпечує нормальну роботу навантаження (Rн). Кінцеві каскади потужніше, ніж попередні, але володіють недостатніми чутливістю.

Каскади попереднього підсилення малопотужні, але володіють підвищеною чутливістю, що забезпечує підсилення малопотужних сигналів на вході пристрою до рівня необхідного для роботи ПП.

Для зменшення ваги, габаритів, вартості пристрою, а також для реалізації його в мікроелектронному виконанні, багатокаскадні ПЗЧ з двохтактними ПП виконуються на біполярних транзисторах (БТ).

Якщо рівень вхідного підсилюваного сигналу в пристрої потрібно істотно підвищити (у сотні - тисячі разів), то між вхідним каскадом попереднього підсилення і ПП використовуються передостанній підсилювач напруги, який додатково забезпечує зміщення рівня точки спокою кожного з кінцевих підсилювальних елементів ПП.

Можливі два способи підключення навантаження до виходу кінцевого підсилювача і відповідно два способи здійснення електричного живлення ПЗЧ з двохтактним вихідним каскадом.

Перший спосіб відрізняється тим, що кінцевий каскад підключений до двох джерел постійного струму, що мають спільну точку, а навантаження схеми () підключають до цієї спільної точки і до точки з'єднання емітера одного кінцевого емітера ПП з колектором іншого транзистора. За допомогою дільника напруги включеного в базовий ланцюг кінцевих транзисторів ПП вибирається режим роботи класу АВ, тобто за відсутності сигналу на вході ПП точки спокою знаходяться на ВАХ кінцевих транзисторів в положенні, коли струм навантаження Rн рівний нулю. При цьому способі управляючі (базові) сигнали, подаються на кожен транзистор з роздільних виходів додаткового фазоінверсного каскаду. Його наявність є недоліком такої схеми ПЗЧ. До недоліків схеми слід віднести і наявність в ній двох джерел живлення.

Другий спосіб передбачає живлення кінцевого каскаду від одного (загального) джерела постійного струму (істотна перевага такого ПЗЧ). Тут навантаження Rн підключене до ПП через конденсатор (електролітичний) великої ємкості. За відсутності вхідного сигналу () цей конденсатор заряджений до напруги .

У даному вихідному каскаді протягом одного півперіоду струм навантаження (Ін) протікає через джерело Е0, навантаження Rн, один кінцевих транзисторів (у цих умовах відкритий) і через конденсатор заряджаючи (дозаряджаючи) його. Протягом другого півперіоду перший кінцевий транзистор замкнутий, а другий транзистор відкритий. Джерело Е0 відключене від Rн і струм навантаження, що є струмом розрядки в конденсаторах протікає від конденсатора, через відкритий другий транзистор, через навантаження Rн до другої обкладки конденсатора (на схемі рис. 1.1 це конденсатор С4). Протягом другого такту роботи ПП конденсатор розряджається трохи.

Отже, протягом одного такту роботи ПП джерело живлення через один з відкритих транзисторів створює струм в навантаженні і заряджає конденсатор. Протягом другого такту джерело живлення Е0 відключається від навантаження Rн, а його функцію виконує заряджений конденсатор, що замикає ланцюг струму навантаження (розрядки) через другий відкритий транзистор (перший транзистор при цьому замкнутий).

З метою управління підсилювачем потужності за допомогою одного вхідного сигналу в двотактній схемі використовують різнотипні ( p-n-p і n-p-n) біполярні транзистори з ідентичними параметрами (складність підбору параметрів транзисторів - недолік даної схеми). У схемі відсутній фазоінверсний каскад, що істотно спрощує і здешевлює ПЗЧ.

Схема трьохкаскадного бестрансформаторного ПЗЧ на різнополярних (комплементарних) біполярних транзисторах, що живеться від одного джерела постійного струму Е0, що має високі якісні характеристики і показники, а головне, службовка базовою основою для проектування сучасних складних підсилювачів підвищеної потужності, приведена на рис. 1.1.

Вхідний попередній підсилювач ПЗЧ зібраний на транзисторі VT1 типу n-p-n. Резистор подільник напруги RЗ, R1+R2 використовується для живлення базового ланцюга VT1, а також для фіксації базової напруги транзистора в початковому стані. Фільтр С1;R1є розв’язуючим. Вхідний сигнал в ланцюг бази VT1 подається через розділовий конденсатор. При підсиленні вхідного коливання в ланцюгах бази VT1 діють пульсації базової напруги і струму.

Коло C3,R5 забезпечує місцевий негативний зворотний зв'язок (МНЗЗ) по змінній складової струму VT1 в робочій смузі частот.

Зворотний зв'язок по постійному струму забезпечується колом R6,R10 і транзистором VT4. Вона стабілізує точку спокою (у початковому стані) в базових ланцюгах комплементарних транзисторів VT3 і VT4 підсилювача потужності. При цьому напруга в спільній точці М рівна .

Коло C3,R5,R6 стабілізує загальний коефіцієнт підсилення всього ПЗЧ, а також зменшує нелінійні спотворення і інтермодуляційні перешкоди.

Підбір потрібних початкових рівнів базової напруги комплементарних транзисторів VT3 і VT4, тобто забезпечення робочого режиму класу АВ в ПЗЧ забезпечений схемою зміщення рівня виконаною на транзисторі VT2 типу p-n-p, діоді VD1 (з прямозміщеним переходом), резисторах R7, R8 і Rн. Резистор R8 створює також додатковий позитивний зворотній зв'язок (ПЗЗ) в ланцюзі вихідного двохтактного каскаду, чим сприяє збільшенню амплітуди управляючого сигналу на входах транзисторів VT3 і VT4, вирівнюючи при цьому рівні змінних струмів, що становлять, в точках В3 і В4 пристрою підсилення.

За допомогою резисторів R9 і R10 з невеликим опором в кінцевому каскаді створюється МНЗЗ, що дозволяє знижувати вимоги до ідентичності параметрів комплементарних кінцевих транзисторів VT3 і VT4.

У двохтактному безтрансформаторному ПП розрахунок проводиться будь-якого одного плеча, оскільки процеси в обох плечах протікають однаково.

Навантаженням ПЗЧ, як правило, служить гучномовець. Режим підсилення АВ в двохтактном ПП забезпечує найбільший ККД (< 85%).

Безтрансформаторний багатокаскадний з двохтактним ПП ПЗЧ на біполярних транзисторах має наступні характерні переваги:

- малі габарити і масу;

- малі частотні спотворення;

- виконується з елементів масового виробництва (недефіцитних);

- високий ККД (до 85%);

- можливість мікроелектронного виконання.

До недоліків розглянутих ПЗЧ потрібно віднести:

- обов’язкова ідентичність параметрів пари кінцевих транзисторів;

- кінцеві транзистори потребують захисту від коротких замикань;

- для стабілізації режимів роботи ускладнених схем ПЗЧ потрібне живлення від джерел з двома виходами і заземленою середньою точкою.

Разом з тим вказані вище переваги істотно перевищують недоліки, а тому ПЗЧ на комплементарних біполярних транзисторах є найбільш перспективними при розробці РЕА в інтегральному виконанні.

На основі аналізу і обґрунтування необхідності використання для підсилення звукових електричних коливань ПЗЧ в другому розділі курсової роботи згідно вимогам технічного завдання буде здійснений вибір типів транзисторів, розрахунок електричних режимів роботи каскадів, параметрів пасивних компонентів ПЗЧ, а також вибрані згідно ГОСТ типи електрорадіодеталей пристрою підсилення.

ІІ. Розрахунок електричних елементів та параметрів ПЗЧ
Розрахунок схеми ПЗЧ відбувається в такій послідовності:

А. Вибір транзисторів VT3 і VT4 ПП.

Б. Вибір транзистора VT2 і розрахунок передостанньої схеми ПЗЧ.

В. Вибір транзистора VT1 і розрахунок схеми вхідного ПЗЧ.

Г. Розрахунок додаткових елементів схеми ПЗЧ.
А. Вибір транзисторів VT3 і VT4 ПП.


  1. Знаходимо потрібну напругу джерела постійного струму Е0, прийнявши напругу насичення транзистора U ке нас = 0,5 ВТак як в схемі використовується двохтактний ПП

- напруга , що відповідає точкі спокою (П) на ВАХ транзистора ПП.

  1. Встановлюємо величину максимального струму коллектора (в режимі близкому до насичення) транзистора VT3 (або VT4)При максимальній потужності розсіювання на колекторі3. Уточнимо потреби до транзистору VT3 (VT4) на граничній частоті4. Уточним величину максимальной потужності, розсіювання в колі колектора транзистора VT3 (VT4)5. Визначимо величину стабілізуючих резисторівА також потужність розсіювання цими резисторамиВ якості резисторів R9=R10 використаємо низькоомні навантажувальні дротяні резистори типу ДЕВТ.

6. Визначимо значення постійної складової коллекторного струму транзистора VT3 (VT4)7.Визначаємо потужність споживану кожним плечем ПП від джерела Е0Тоді повна потужність споживана двома плечами:8. Визначаємо ККД ПП9. Оцінюємо максимальну підсилюючу потужність розсіювану транзистором VT3 (VT4) при температурі зовнішнього середовища без тепловідводу (при Тп=125°С)де - температура колекторного перхода; - кімнатна температура.

10. В результаті обробки даних:Обираємо пару різнотипних транзисторів, а параметри транзисторів заносимо до таблиці (табл.1)

Таблиця 1.

Параметри


Тип

, МГц

,мкА

, В

,Вт

Тп, °С

Структура

КТ817Б

3

25

3

100

45

1/25

150

p-n-p

КТ816Б

3

25

3

100

45

1/25

150

n-p-n
Вихідна характеристика
Вхідна характеристика

Рис. 2
Площа поверхні радіатора (тепловідводу), необхідного для охолодження транзистора VT3 (VT4) при Rпк=10 °С/Вт складає11. Визначаємо режим роботи спокою транзисторів ПП так, щоб забезпечити мінімальні нелінійні спотворення для малих вхідних сигналів (режим АВ) на входах ВАХ транзисторів КТ817Б (КТ816Б) рис. 2. Шляхом побудови точок А і N знаходимоПотім встановлюємо відповідне положення точки А на вихідній ВАХ транзисторів VT3 (VT4)12. Здійснюємо побудову динамічної лінії навантаження з урахуванням лінійних параметрів транзисторів VT3 (VT4) приТочка А з координатами

Точка N з координатами

Знаходимо максимальний струм бази транзистора VT3 (VT4) на ВАХ в точці N (), а також напруга на базі, відповідна цьому струму (). Отримані дані дозволяють визначити вхідний опір схеми на транзисторі VT3 (VT4)13. Використовуючи графіки рис.2, знаходимо амплітуду напруги на напрузі ПП (при одному такті)14. Перевіримо значення потужності навантаження:15. Визначимо максимальне значення коефіцієнта використання напруги джерела16. Додатково уточнюємо параметри точки спокою А для транзистора VT3 (VT4)

Таким чином, схема ПП на транзисторах VT3 (VT4) спроектована, що дозволяє перейти до розрахунку передостаннього ПЗЧ.


Б. Вибір транзистора VT2 і розрахунок передостанньої схеми ПЗЧ.
1. Встановлюємо величину корисної потужності, яку віддає транзистор VT2 в базове коло транзисторів VT3 (VT4) ПП2.Визначаємо амплітуду змінної складової колекторного струму транзистора VT2 .

3. Визначаємо значення постійної складової колекторного струму транзистора VT2 працюючого в режимі А  1. Визначаємо амплітуду змінної складової на колекторі транзистора VT2

,

5. Обчислимо величину потужності, що споживається колекторним колом транзистора VT2 від джерела постійного струму , тоді потужність розсіювання колектором VT2 буде дорівнювати:6. Встановлюємо вимоги до транзистора VT2 по граничній частоті:Узагальнимо результати обчислень:Оберемо транзистор КТ818В, а його параметри занесемо до табл.2

Таблиця 2

Параметри


Тип

, МГц

,мА

, В

,Вт

Тп, °С

Структура

КТ818В

3

15

15

1

60

2/100

125

p-n-p


Після вибору типу транзистора VT2 здійснимо подальший розрахунок схеми передостаннього підсилювача.

7. Визначимо амплітуду змінної складової струму бази транзистора VT2:8. Встановимо режим спокою передостаннього ПНЧ таким чином, щоб забезпечити мінімальне нелінійне спотворення вхідного сигналу при роботі каскаду ПНЧ на VT2 в режимі А. На графіку вхідної ВАХ (рис. 3) знаходимо нижню границю лінійної ділянки характеристики

9. Визначимо вхідний опір транзистора VT2, використовуючи дані із вхідної ВАХ ()


Вихідна характеристика Вхідна характеристика

Рис. 3
10. Розраховуємо опір резистора R4:

Обираємо резистор МЛТ-0,125-22Ом±2%.

11. Визначаємо амплітуду змінної складової напруги на базі транзистора VT2

, а потужність .
В. Вибір транзистора VT1 і розрахунок схеми вхідного ПЗЧ.
1. Корисна потужність, що передається колекторним колом транзистора VT1 в навантаження (коло бази VT2) .

2. Амплітуду змінної складової струму колектора транзистора3. Визначимо амплітуду постійної складової колекторного струму транзистора VT1

4. Потужність, що споживається колекторним колом транзистора VT1 від джерела постійного струму .

5. Максимальне значення струму колектора VT1:

6. Максимальна напруга колектор-емітер VT1: .

7. Встановимо вимоги до транзистора VT1 по граничній частоті:

Розглянувши результати обчислень параметрів VT1 можна вибрати транзистор КТ503А (параметри занесені в табл.3)

Таблиця 3

Параметри


Тип

, МГц

,мА

, В

,Вт

Тп, °С

Структура

КТ503А

25

40-120

0,3

-

25

0,5/-

150

n-p-nВихідна характеристика Вхідна характеристика

Рис. 4

Використовуючи дані розрахунку електричних величин каскадів і приведених в табл.1-3 параметрів обраних транзисторів проведемо розрахунок додаткових елементів схеми ПЗЧ.
Г. Розрахунок додаткових елементів схеми ПЗЧ.
1. За допомогою вхідної та вихідної ВАХ VT1 визначимо електричні характеристики:

- вхідний опір схеми вхідного ПЗЧ ;

- коефіцієнт підсилення схеми на VT1: ;

- коефіцієнт підсилення схеми на VT2: ;

- коефіцієнт підсилення схеми ПП:

2. Визначимо глибину НЗЗ:

3. Розрахуємо опір резистора R6:

, оберемо МЛТ-0,125-610Ом±2%

4. Із умови і знаходимо опір резистора R5: , оберемо МЛТ-0,125-30Ом±2%.

5.Обрахуємо опір резистора R8:

Оберемо С2-10-0,125-1,5Ом±1%.

Уточнимо значення вхідного опору схеми на VT1:7. , де γ=(2…5) і =15В.

, оберемо МЛТ-0,125-15кОм±2%.

8. Визначимо опір резистора R1: , оберемо МЛТ-0,5-100кОм±5%.

Із рівності визначимо R2: .

Оберемо МЛТ-0,125-35кОм±2%.

9. Визначимо ємність розподільного конденсатора С1:

.

Оберемо конденсатор К71-3-5мкФ-160В±5%.

10. Розрахуємо ємність С2: .

По ГОСТ оберемо конденсатор КЛГ-400нФ-160В±2,5%.

11. Обчислимо ємність конденсатора С3: .

Оберемо по ГОСТ К50-18-13мФ-160В±10%.

12. Ємність конденсатора С4 повинна бути: , оберемо К50-3А-0,8мФ-160В±8%.

13. Підберемо елементи кола зсуву (на VT2) постійної складової напруги і для транзисторів VT3 і VT4 схеми ПП:Для зниження потенціалу В4 відносно В3 ввімкнемо в емітер не коло VT2 два прямозміщених германієвих діода ()

Специфікація елементів ПЗЧ приведена в табл.4.

^ 4. Специфікація елементів ПЗЧ


№ п/п

Позначення на схемі

Назва по ГОСТ, ТУ

К-сть

Примітка

Конденсатори

1

С1

К71-3-5мкФ-160В±5%

1
2

С2

КЛГ-400нФ-160В±2,5%

1
3

С3

К50-18-13мФ-160В±10%

1
4

С4

К50-3А-0,8мФ-160В±8%

1
5

C5

Не розраховувавсяРезистори

6

R1

МЛТ-0,5-100кОм±5%

1
7

R2

МЛТ-0,125-35кОм±2%

1
8

R3

МЛТ-0,125-15кОм±2%

1
9

R4

МЛТ-0,125-22Ом±2%

1
10

R5

МЛТ-0,125-30Ом±2%

1
11

R6

МЛТ-0,125-610Ом±2%

1
12

R7
1
13

R8

С2-10-0,125-1,5Ом±1%

1
14

R9,R10

Дротяний 0,4 Ом

2
Напівпровідники, діоди

15

VD1

КД501А

1
Біполярні транзистори

16

VT1

КТ503А

1
17

VT2

КТ818В

1
18

VT3

КТ816Б

1
19

VT4

КТ817Б

1
5.Підсумок
Аналіз вимог технічного завдання курсової роботи, а також розглянуті особливості ПЗЧ (високий ККД, малі частотні та нелінійні спотворення, малі габарити і маса, можливість мікроелектронного виконання) дозволяють обґрунтувати наступне:

1. Розробляючи пристрій повинно виконуватися по схемі без трансформаторного ПЗЧ, працюючого в діапазоні частот від 40 Гц до 18 кГц; на навантаженні Rн=8 Ом і Рн=10 Вт.

2. Підсилювач повинен проектуватися по трьох каскадній схемі із живленням від одного джерела постійного струму Е0=30 В і містити вхідний каскад підсилення на транзисторі КТ503А n-p-n типу; передостанній каскад підсилення на транзисторі КТ818В p-n-p типу і двохтактний без трансформаторний ПП. Виконується на комплементарній структурі із транзисторів КТ817Б (p-n-p типу) і КТ816Б (n-p-n типу);

3. Для лінійного підсилення електричних коливань звукових частот пристрій повинен забезпечувати в каскадах попереднього підсилення роботу транзистора в режимі А, а в ПП – в режимі АВ.

Інженерний розрахунок електричних режимів кіл і каскадів ПЗЧ дозволяє встановити, що ККД пристрою дорівнює 0,671, а коефіцієнт використання джерела рівний 0,95 при площі поверхні тепловідводу 55 см2.

В якості пасивних радіокомпонентів в розрахованому пристрої використовувати високонадійні, дешеві, малогабаритні, термостійкі деталі, а саме, металоплівкові резистори та електролітичні конденсатори великої ємності.

Сконструйований ПЗЧ відповідає всім заданим в курсовій роботі вимогам і може бути використаним, як дискретним, так і в мікроелектронному виконанні в радіоелектронній апаратурі засобів телекомунікацій.

^ 6. Список використаної літератури:
1 Бочаров Л. Н. и др. Расчет электронных устройств на транзисторах - М.: Связь, 1989

2. Варакин Л. Е. Безтрансформаторные усилители. М.: ВИ, 1978

3. Забродин Ю. С. Промышленная электроника - М.:ВШ, 1982

4. Незнайко А. П. Геликман Конденсаторы и резисторы - М.: Энергия, 1990

5. Цыкин Г. С. Усилительные устройства - М.: Связь, 1983

6. Транзисторы для аппаратуры широкого применения. Справочник /Б. К. Перельман-М.: Радиосвязь, 1981

7. Основи схемотехніки. Методологічні вказівки і завдання курсової роботи. Полтава ПВІЗ, 2003р.

8. Справочник по полупроводниковым диодам, транзисторам и интегральным схемам/Н.Н.Горюнов/ - М: Энергия, 1982.


Скачать файл (558.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru