Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Тесты при поступлении на международные отношения - файл 1.doc


Тесты при поступлении на международные отношения
скачать (3628 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc3628kb.15.12.2011 23:31скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Реклама MarketGid:
Загрузка...


Теорія і практика перекладу

201

Критерієм еквівалентності оригіналу та перекладу є
а

б

в

г

а) варіант

б) інваріант

в) альтернатива

г) контекст

202

Основне положення науки про знакові системи – семіотики говорить: будь-який знак характеризується наявністю двох планів: плану форми та плану
а

б

в

г

а) знаку

б) означення

в) лексеми

г) значення

203

Специфіка мови як знакової системи полягає в тому, що різні мови містять одиниці, які розрізнюються по формі, але збігаються по
а

б

в

г

а) знаку

б) означенню

в) реченню

г) значенню

204

Переклад – це процес ………………….мовного твору одною мовою у мовний твір іншою мовою при збереженні незмінним плану змісту.
а

б

в

г

а) утворення

б) складання

в) перетворення

г) порівняння

205

Один з двох основних розділів сучасного мовознавства, який розглядає лінгвістику як відносно незалежний від інших явищ об’єкт має назву:
а

б

в

г

а) мікролінгвістика

б) екстралінгвістика

в) семасіологія

г) макролінгвістика

206

Напрями мовознавства, які вивчають мову у зв’язку з факторами, які знаходяться поза мовою, належать до:
а

б

в

г

а) макролінгвістики

б) мікролінгвістики

в) граматики

г) семантики

207

Екстралінгвістичні фактори допомагають при розкритті значення……...слова.
а

б

в

г

а) кореневого

б) однозначного

в) багатозначного

г) складного

208

Спосіб скороченого перекладу, який вживається з ціллю спрощення вихідних(оригінальних) текстів, якщо вони призначені для масового читача має назву:
а

б

в

г

а) буквальний

б) послідовний

в) функціональний

г) лінійний

209

Спосіб повного перекладу, за допомогою якого найбільш повно передається контекстуальне значення елементів тексту оригіналу в одиницях мови перекладу, має назву:
а

б

в

г

а) функціональний

б) буквальний

в) послідовний

г) семантичний

210

Спосіб повного перекладу, згідно з яким обирається такий шлях передачі вихідної інформації, який призводить до адекватного оригінальному тексту впливу на читача, має назву:
а

б

в

г

а) семантичний

б) комунікативний

в) функціональний

г) лінійний

211

Порядок розташування компонентів англійського речення обумовлюється правилами…………………., що характерно для більшості аналітичних мов.
а

б

в

г

а) морфології

б) семасіології

в) синтаксису

г) стилістики

212

Розташування елементів речення в залежності від міри обізнаності мовця про інформацію, яка повідомляється у реченні – комунікативного навантаження елементів – характерно для…………………..мов.
а

б

в

г

а) германських

б) аналітичних

в) флективних

г) угорських

213

Необхідність заміни форми слова при перекладі обумовлюється розбіжністю у …………………..будові англійської та української (російської) мови.
а

б

в

г

а) фонетичній

б) морфологічній

в) граматичній

г) стилістичній

214

Інформація про характер проходження дії в англійській мові міститься не у формі англійського дієслова, але у……………………., які визначають дієслово
а

б

в

г

а) підметах

б) означеннях

в) займенниках

г) обставинах

215

Яка з наданих нижче замін була використана при перекладі?

He is not a terribly good mixer. – Він не дуже добре спізнається з людьми
а

б

в

г

а) заміна іменника на займенник;

б) заміна віддієслівного іменника на дієслово;

в) заміна іменника на дієслово;

г) заміна прикметника з дієслівною зв’язкою на дієслово.

216

Яка з наданих нижче замін була використана при перекладі

The girl gave a delicate smile. – Дівчина злегка посміхнулась.
а

б

в

г

а) заміна іменника на займенник;

б) заміна віддієслівного іменника на дієслово;

в) заміна іменника на дієслово;

г) заміна прикметника з дієслівною зв’язкою на дієслово.

217

Яка з наданих нижче замін була використана при перекладі?

I was really surprised to see him. – Я йому дійсно здивувався.
а

б

в

г

а) заміна іменника на займенник;

б) заміна віддієслівного іменника на дієслово;

в) заміна іменника на дієслово;

г) заміна прикметника з дієслівною зв’язкою на дієслово.

218

Під час заміни членів речення при перекладі відбувається перебудова …………. схеми побудови речення.
а

б

в

г

а) синтаксичної

б) морфологічної

в) другорядної

г) фонетичної

219

Англійський неістотний підмет у ролі агента дії із значенням часу або місця при перекладі замінюється відповідним /ною:
а

б

в

г

а) прикметником

б) прийменником

в) обставиною

г) присудком

220

Яка з наданих нижче замін була використана при перекладі?

I like watching her dance. – Я люблю дивиться, як вона танцює.
а

б

в

г

а) заміна простого речення на складне

б) заміна складного речення на просте

в) заміна сурядного типу зв’язку на підрядний

г) заміна головного речення підрядним

221

Яка з наданих нижче замін була використана при перекладі?

After I had left him I went straight to my parents. – Прямо від нього я попрямував до своїх батьків.
а

б

в

г

а) заміна простого речення на складне

б) заміна складного речення на просте

в) заміна сурядного типу зв’язку на підрядний

г) заміна головного речення підрядним

222

Яка з наданих нижче замін була використана при перекладі

It was so dark I couldn’t see her. – У такій темряві я не міг її бачити.
а

б

в

г

а) заміна простого речення на складне

б) заміна складного речення на просте

в) заміна сурядного типу зв’язку на підрядний

г) заміна головного речення підрядним

223

Слова з широким спектром значення, які поволі утрачають або ослабляють його під впливом різноманітних контекстів вживання мають назву:
а

б

в

г

а) однозначні

б) складносполучені

в) кореневі

г) десемантизовані

224

Десемантизовані слова при перекладі часто підлягають:
а

б

в

г

а) конкретизації

б) генералізації

в) афіксації

г) термінологізації

225

Заміна одиниці мови оригіналу з вузьким значенням на одиницю мови перекладу з ширшим значенням має назву
а

б

в

г

а) конкретизація

б) генералізація

в) компресія

г) термінологізація

226

Розділ мовознавства, який вивчає значення одиниць мови має назву:
а

б

в

г

а) лексика

б) граматика

в) семасіологія

г) словотворення

227

Формальна невираженність трактується як опущення тих чи інших семантичних елементів глибинної структури речення при її трансформації у структуру:
а

б

в

г

а) просту

б) поверхневу

в) проміжну

г) кінцеву

228

При передаванні англійських форм множини іменників, які не мають цієї форми в українській (російській) мові вживається прийом ………………. додавання.
а

б

в

г

а) лексичного

б) граматичного

в) фонетичного

г) стилістичного

229

Яка з наданих нижче перекладацьких трансформацій була використана при перекладі?

All industries – Всі галузі промисловості
а

б

в

г

а) перестановка

б) заміна

в) опущення

г) додавання

230

Яка з наданих нижче перекладацьких трансформацій була використана при перекладі?

Modern weapons – Сучасні види озброєння
а

б

в

г

а) додавання

б) опущення

в) заміна

г) перестановка

231

Семантично надмірні слова дуже часто підлягають перекладацькій трансформації, яка має назву:
а

б

в

г

а) заміна

б) перестановка

в) опущення

г) додавання

232

Слова однакового або близького значення, які об’єднуються в англійській мові сполучником “and” та вживаються паралельно, мають назву парні:
а

б

в

г

а) антоніми

б) омоніми

в) омографи

г) синоніми

233

Пофонемне відтворення лексичної одиниці мови оригіналу за допомогою фонем мови перекладу має назву:
а

б

в

г

А) конкретизація

б) компресія

в) транскрипція

г) транслітерація

234

Змішаний переклад, тобто поєднання транскрипції та семантичного перекладу, використовується, якщо до складу назви увіходить……………слово.
а

б

в

г

а) кореневе

б) складне

в) зайве

г) значуще

235

Відтворення комбінаторного складу слова або словосполучення шляхом перекладу їх складових частин відповідними елементами мови перекладу має назву:
а

б

в

г

а) компресія

б) конкретизація

в) калькування

г) конверсія

236

Запозичення з іншої мови шляхом буквального перекладу структури слова або словосполучення має назву:
а

б

в

г

а) синонім

б) омонім

в) антонім

г) калька

237

Під час словотворчого способу калькування відтворюється ……….. структура слова.
а

б

в

г

а) фонетична

б) морфологічна

в) граматична

г) стилістична

238

Фразеологічні одиниці перекладаються послівно під час
а

б

в

г

а) калькування

б) компресії

в) конкретизації

г) компенсації

239

Лексико-граматична заміна, під час якої стверджувальна конструкція трансформується у заперечну, що супроводжується заміною одного з слів на англійській мові на слово на рідній мові з протилежним значенням, має назву……………...переклад.
а

б

в

г

а) антонімічний

б) синонімічний

в) омонімічний

г) орфографічний

240

Процес надання слову рідної мови переносного значення, яке раніше було в його відсутнє, має назву…………………..калькування.
а

б

в

г

а) морфологічного

б) граматичного

в) семантичного

г) синтаксичного

241

Якщо нестандартні лексичні одиниці неможливо перекласти адекватно у певному місці тексту оригіналу, перекладач робить це у іншому місці тексту, вживаючи прийом:
а

б

в

г

а) конкретизації

б) генералізації

в) компенсації

г) вербалізації

242

Описовий переклад є……………компонентом тексту при перекладі назв культурних та унікальних об’єктів.
а

б

в

г

а) обов’язковим

б) необов’язковим

в) зайвим

г) забороненим

243

Під час незбігу емфатичного потенціалу слів, перекладач може скористатися лексичним прийомом емфатизаціїї або:
а

б

в

г

а) конкретизації

б) генералізації

в) вербалізації

г) нейтралізації

244

Однією з особливостей фразеологізмів є незбіг плану змісту і плану:
а

б

в

г

а) означення

б) значення

в) вираження

г) контексту

245

Однією з особливостей фразеологізмів є неможливість логічно вивести………..фразеологічної одиниці з компонентів, які її виражають.
а

б

в

г

а) інваріант

б) лексику

в) заміну

г) зміст

246

Ступінь ідіоматичності фразеологічної одиниці залежить від міри незбігу плану її змісту і плану:
а

б

в

г

а) значення

б) інваріанту

в) означення

г) вираження

247

Якщо фразеологічна одиниця походить з добре відомих джерел та вживається у міжнародній культурі, її перекладають за допомогою:
а

б

в

г

а) калькування

б) компенсації

в) генералізації

г) коментаря

248

У разі відсутності аналога фразеологічної одиниці у мові перекладу та неможливості перекласти її за допомогою калькування, її трансформують у………………словосполучення
а

б

в

г

а) стійке

б) вільне

в) емфатичне

г) дієслівне

249

Слова, які, внаслідок взаємовпливів або випадкових збігів, мають зовнішньо схожу форму та деякі однакові значення у різних мовах, мають назву:
а

б

в

г

а) інтернаціональні

б) похідні

в) омоніми

г) доречні

250

Інтернаціональні слова можуть бути прикладом слів з різним обсягом……………в англійській та українській (російській) мові.
а

б

в

г

а) форм

б) означення

в) граматики

г) значення

251

Однокореневі слова з частковою звуковою та структурною схожістю, але різним значенням, мають назву:
а

б

в

г

а) антоніми

б) омоніми

в) парафрази

г) пароніми

252

Перенос назви з однієї речі на іншу на основі суміжності зіставлених таким чином об’єктів має назву:
а

б

в

г

а) метонімія

б) метафора

в) конкретизація

г) генералізація

253

Перенос назви з однієї речі на іншу на основі схожості (уподібнення) зіставлених таким чином об’єктів має назву:
а

б

в

г

а) метонімія

б) метафора

в) компресія

г) опис

254

Яка з наданих нижче замін була використана при перекладі?

I was the baby you placed in your bag. – Я був те немовля, яке ви поклали у свою сумку.
а

б

в

г

а) заміна форми слова

б) заміна члена речення

в) заміна частини мови

г) заміна сурядного типу зв’язку на підрядний

255

Яка з наданих нижче перекладацьких трансформацій була використана при перекладі?

The most important thing is for us to start early. – Найважливіше для нас – вирушити рано.
а

б

в

г

а) додавання

б) опущення

в) компенсація

г) опис

256

Яка з наданих нижче перекладацьких трансформацій була використана при перекладі?

The accuracy of the statement caused him to grin. – Точність заяви викликала в нього посмішку.
а

б

в

г

а) перестановка

б) транскрипція

в) калькування

г) заміна

257

Яка з наданих нижче замін була використана при перекладі?

Salons which cater to a budget-minded clientele. – Салони, які обслуговують скромну клієнтуру.
а

б

в

г

а) заміна простого речення на складне

б) заміна члена речення

в) заміна частини мови

г) заміна форми слова

258

Яку з наданих нижче фразеологічних одиниць можна перекласти за допомогою калькування?
а

б

в

г

а) to bite the bullet

б) the hard sell

в) red tape

г) apple of discord

259

Яку з наданих нижче фразеологічних одиниць не можна перекласти за допомогою калькування?
а

б

в

г

а) bitter pill to swallow

б) to climb the corporate ladder

в) brownie points

г) black gold

260

Вид метонімічного переносу, який базується на асоціації цілої речі та її частки, має назву:
а

б

в

г

а) епітет

б) аноматосія

в) синекдоха

г) метафора

261

Вид метонімічного переносу, який базується на асоціації між власним ім’ям та загальним ім’ям, має назву:
а

б

в

г

а) епітет

б) іронія

в) аноматосія

г) синекдоха

262

Яка з наданих нижче перекладацьких трансформацій була використана при перекладі?

Let’s go and buy some Kellogg’s. – Давай підемо та купимо кукурудзяних пластівців Келогс.
а

б

в

г

а) додавання

б) калькування

в) транскрипція

г) перестановка

263

Яка з наданих нижче перекладацьких трансформацій була використана при перекладі?

A girl in her full denim outfit nearly fell into the office. – У кабінет майже увалилась джинсова дівчина.
а

б

в

г

а) додавання

б) опущення

в) калькування

г) іронія1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14Скачать файл (3628 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации