Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Тесты при поступлении на международные отношения - файл 1.doc


Тесты при поступлении на международные отношения
скачать (3628 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc3628kb.15.12.2011 23:31скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Реклама MarketGid:
Загрузка...

218

^ Що таке консигнація
а

б

в

г

а) вид міжнародної торговельної угоди

б) метод платежу у міжнародній торгівлі

в) метод визначення курсу валют

г) відкритий рахунок

219

Міжнародний рух капіталу є формою
а

б

в

г

а) міжнародної спеціалізації

б) міжнародної кооперації

в) міжнародного поділу праці

г) міжнародних економічних відносин

220

Основними видами міжнародної економічної інтеграції на макрорівні є
а

б

в

г

а) спільні підприємства

б) прямі господарські зв'язки

в) зона вільної торгівлі

г) митний союз

221

Яку концепцію сформулював Х. Маккіндер?
а

б

в

г

а) провідної ролі хартленда

б) провідної ролі римленда

в) Третього рейха

г) Третього світу

222

^ Що вляется провісником наступного «роздержавлення», або «приватизації», простору світової військово-політичної безпеки?
а

б

в

г

а) боротьба колоніальних держав за територіальний переділ світу

б) збройна боротьба колоніальних народів за національне самовизначення

в) установлення стратегічного ядерного паритету між США й СРСР

г) руйнування стратегічного ядерного паритету між США й СРСР

223

Яка міжнародна організація була створена у 1919 г.?
а

б

в

г

а) ООН

б) ОБСЄ

в) Ліга Націй

г) Всесвітня Рада Миру

224

Чому створюються надрегиональні організації?
а

б

в

г

а) тому, що часто держави не бажають довіряти рішенн своїх проблем ООН

б) всі проблеми людства в сучсних умовах неможливо вирішувати тільки на глобальному рівні міжнародних відносин

в) це передбачається Статутом ООН

г) ООН має право вирішувати лише загальносвітові проблеми

225

^ Якій парадигмі відповідає теза про те, що курс на проголошення цілей, які виходять за межі можливого і не забезпечені надійними засобами, призводить до війни?
а

б

в

г

а) політичного ідеалізму

б) політичного реалізму

в) неоідеалізму

г) школи стратегічного аналізу

226

Хто, відповідно до концепції континентальної осі, є: союзником Росії в Європі?
а

б

в

г

а) Франція

б) Великобританія

в) Австро-Угорщина

г) Німеччина

227

^ До ких принципів належить принцип мінімального ризику (небезпеки), згідно якому будь-які витрати на захист людини є виправданими?
а

б

в

г

а) до принципів зовнішньої політики

б) до принципів організації влади

в) до принципів забезпечення безпеки

г) до принципів управління кризами

228

Що таке Римський клуб?
а

б

в

г

а) організація, що займається дослідженням глобальних проблем

б) міжнародна релігійна миротворча організація

в) конференція глав держав і еліти бізнесу по економічним питанням

г) міжнародне екологічне об’єднання

229

Початком «Карибської кризи» вважають:
а

б

в

г

а)18 вересня 1961 р.;

б) 27 жовтня 1962 р.

в) 22 жовтня 1962 р.;

г) 16 жовтня 1962 р.

230

Хто є автором концепції континентального блоку?
а

б

в

г

а) П. Савицький

б) К. Танака

в) К. Хаусхофер

г) К. Шмітт

231

З яким поняттям безпосередньо пов'язане поняття безпеки??
а

б

в

г

а) життєво важливий інтерес

б) рівновага сил

в) національна мораль

г) міжнародна стабільність

232

Які суб’єкти залучені у процеси світової політики?
а

б

в

г

а) лише найбільші та найвпливовіші держави світу

б) національні уряди, громадські рухи, міжнародні організації, політичні лідери, світові клани

в) лише неурядові організації, що борються за мир

г) лише окремі держави незалежно від їх статусу

233

У якому році відбувся Віденський конгрес?
а

б

в

г

а) у 1961 році

б) у 1915 році

в) у 1818 році

г) у 1815 році

234

Яку назву має вступна частина міжнародного договору?
а

б

в

г

а) прерогатива

б) пролонгація

в) преамбула

г) декларація

235

^ Вкажіть назву дипломатичного документу, який посол надсилає главам дипломатичних представництв країни перебування відразу після вручення ним вірчих грамот.
а

б

в

г

а) вербальна нота

б) комюніке

в) особиста нота

г) пакт

236

Яку назву має процес періодичного заміщення працівників закордонних дипломатичних представництв у встановленому порядку?
а

б

в

г

а) генералізм

б) ротація

в) агреман

г) декларація

237

Яка форма передбачена для дипломатичного прийому, якщо в запрошені вона визначена як „white tie”?
а

б

в

г

а) фрак

б) смокінг

в) національний одяг

г) повсякденний одяг

238

Що належить до передумов міжнародної економічної інтеграції
а

б

в

г

а) сприяння структурній перебудові економіки

б) відплив ресурсів від менш економічно розвинених до розвинених країн

в) близькість рівнів економічного розвитку країн, що інтегруються та їх географічне розташування

г) зростання конкуренції між виробниками інших країн

239

Що належить до переваг інтеграції країн?
а

б

в

г

а) посилення конкуренції між виробниками інших країн

б) близькість рівнів економічного розвитку країн, що інтегруються

в) розв'язання проблеми забезпечення ресурсами цих країн

г) створення сприятливого зовнішньоекономічного становища

240

Чим обумовлена необхідність інтеграції України в систему світогосподарських зв’язків?
а

б

в

г

а) Проведенням засобів, спрямованих на макроекономічну стабілізацію та економічний ріст

б) Можливістю найбільш повного використання переваг міжнародного розподілу праці та інших факторів виробництва з метою підвищення ефективності національної економіки

в) Потребою в залученні іноземних інвестицій в економіку країни з метою підвищення її інвестиційного потенціалу

г) Вимогами міжнародних організацій та світової спільноти

241

^ Який вчений розглядав міжнародні відносини як „сукупність угод або потоків, які перетинають кордони або ж мають тенденцію до перетинання кордонів”?
а

б

в

г

а) Р. Роузкранц

б) Й. Галтунг

в) Ч. Маклелланд

г) М. Мерль

242

Яка теза є спільною для політичного реалізму та неореалізму?
а

б

в

г

а) міжнародні політичні системи схожі з економічними ринками, постаючи як рівнодіюча поведінки їх учасників

б) держави справляють вирішальний вплив на міжнародні відносини

в) аморальний характер міжнародної анархії можна подолати лише через створення всесвітнього органу управління

г) міжнародна анархія - продукт віри і волі осіб, які приймають рішення, а не іманентний атрибут міжнародної системи

243

Які причини сприяли появі геополітичної науки на рубежі XIX і XX століть??
а

б

в

г

а) підйом національно-визвольної боротьби народів колоній

б) утворення міжнародних монополістичних союзів, що ділять світ

в) друга хвиля колоніалізму

г) революція в природознавстві

244

Яке поняття відбиває сукупність потреб та бажань, задоволення яких надійно забезпечує існування та можливість поступового розвитку людини, суспільства, держави, світового співтовариства?
а

б

в

г

а) національні інтереси

б) життєво важливі інтереси

в) міжнародна безпека

г) аспіраціональні інтереси

245

Какие проблемы относятся к разряду глобальных проблем современности?
а

б

в

г

а) проблеми, що постійно хвилюють людей в усіх куточках планети

б) найбільш актуальні, гострі, тривожні, що вимагають невідкладного вирішення

в) ті, від вирішення якх залежить дол людства, саме його виживання

г) ті, що породжені процесами глобалізації

246

Наявність і усвідомлення можливості вибору робить глобальну ситуацію трансформації цивілізації
а

б

в

г

а) економічною ситуацією,

б) політичною ситуацією,

в) кризовою ситуацією

г) конфліктною ситуацією,

247

Післявоєнна програма широкомасштабної економічної допомоги США європейським країнам відома під назвою:
а

б

в

г

а) план Шумана

б) план Маршалла

в) доктрина Трумена

г) план Дауеса

248

^ Характерною ознакою якої наукової парадигми є заперечення тотожності між мораллю конкретної нації та універсальними моральними законами?
а

б

в

г

а) політичного ідеалізму

б) політичного реалізму

в) неоідеалізму

г) неомарксизму

249

Яке з перерахованих напрямків належить до основних джерел геополітичної науки?
а

б

в

г

а) теорії локальних цивілізацій

б) глобальна історія

в) теорії міжнародних відносин

г) теорії міжнародного права

250

Забезпечення гарантій від зовнішнього втручання у внутрішні справи є
а

б

в

г

а) параметром безпеки держави

б) метою політики глобальної безпеки

в) параметром глобальної безпеки

г) інструментом політики безпеки

251

Як називається спосіб самоорганізації міжнародного життя через взаємодію між державами, в основі якої лежить конкуренція національних інтересів та співвідношення національних сил?
а

б

в

г

а) міжнародний порядок

б) світовий порядок

в) міжнародна анархія

г) міжнародний режим

252

Що є основним засобом досягнення національного інтересу, згідно концепції політичного реалізму?
а

б

в

г

а) самозбереження

б) боротьба за владу

в) самооборона

г) автаркія

253

Вкажіть прізвище першого глави Міністерства закордонних справ незалежної України.
а

б

в

г

а) Г.Удовенко

б) А.Зленко

в) А.Яценюк

г) Б.Тарасюк

254

Вкажіть оптимальний термін для розсилки запрошень на дипломатичні прийоми.
а

б

в

г

а) 2-3 тижні

б) 5 днів

в) місяць

г) один тиждень

255

Як у дипломатичній практиці визначається відмова дипломатичного працівника виконувати свої повноваження через зміну уряду чи вищих посадових осіб?
а

б

в

г

а) інсурекція

б) демарш

в) ротація

г) дезавуювання

256

Хто із перерахованих дипломатичних співробітників має право видавати свідоцтва на право володіння спадщиною?
а

б

в

г

а) посол

б) легат

в) консул

г) аташе

257

Де відбувається процедура вручення вірчих грамот в Сполучених Штатах Америки?
а

б

в

г

а) у приміщенні Державного Департаменту

б) у Білому Домі

в) немає вірної відповіді

г) у приміщенні Конгресу

258

^ Який ступінь МЕВ становлять простіші економічні зв’язки, які мають епізодичний характер та втілені більшою частиною в одноразових угодах?
а

б

в

г

а) Економічна інтеграція

б) Економічна взаємодія

в) Економічні контакти

г) Економічне співробітництво

259

^ Який ступінь МЕВ становлять стійкі економічні зв’язки, засновані на міжнародних економічних договорах та угодах, укладених на довгий термін часу?
а

б

в

г

а) Економічне співробітництво

б) Економічна взаємодія

в) Економічні контакти

г) Економічна інтеграція
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Скачать файл (3628 kb.)

Поиск по сайту:  


Нажми чтобы узнать.
© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации