Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Тесты при поступлении на международные отношения - файл 1.doc


Тесты при поступлении на международные отношения
скачать (3628 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc3628kb.15.12.2011 23:31скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Реклама MarketGid:
Загрузка...

260

Який ступінь МЕВ становлять міцні економічні зв’язки, засновані на спільних, раніше розроблених та узгоджених намірів, закріплених в довгострокових економічних договорах та угодах?
а

б

в

г

а) Економічні контакти

б) Економічна взаємодія

в) Економічне співробітництво

г) Економічна інтеграція

261

Який з перерахованих законів є основним законом геополітики?
а

б

в

г

а) закон планетарного дуалізму

б) закон нерівномірного розвитку капіталізму

в) закон глобальної інтеграції

г) закон єдності та боротьби протилежностей

262

Який з видів безпеки проявляється в організаційній стабільності міжнародних акторів, їх систем відносин і управління, ідеологічних і ціннісних систем, що надають їм закономірності?
а

б

в

г

а) соціальна безпека

б) політична безпека

в) геополітична безпека

г) глобальна безпека

263

Яке поняття відображує універсальний процес впорядкування соціального буття людства як цілісності, еволюції форм організації міжнародного життя від міжнародного порядку до світового?
а

б

в

г

а) глобалізація

б) універсалізація

в) мондіалізація

г) інтеграція

264

Хто належить до основних представників політичного реалізму?
а

б

в

г

а) Д. Перкінс, Г. Моргентау

б) Х. Булл, О. Моргенштерн

в) Дж. Кеннан, У. Фулбрайт

г) Г. Моргентау, К. Уолтц

265

Які категорії належать до основних категорій геополітичної науки ?
а

б

в

г

а) міжнародні відносини, зовнішня політика

б) національні інтереси, національна безпека

в) світова політика, глобалізація

г) теллурократія, талассократія

266

Який чинник з наведених нижче належить до джерел потенційних загроз безпеки?
а

б

в

г

а) тероризм, контрабанда наркотиків

б) міжетнічні та міжконфесійні конфлікти

в) деградація навколишнього середовища

г) зниження якості освіти населення

267

Який глобальний процес проявляється в інституціоналізації світового порядку в політичній системі мондіалізму?
а

б

в

г

а) глобалізація

б) мондіалізація

в) універсалізація

г) інтеграція

268

Для якого напрямку в науці про міжнародні відносини характерне переконання в необхідності й можливості покінчити зі світовими війнами й збройними конфліктами між державами шляхом правового регулювання й демократизації міжнародних відносин?
а

б

в

г

а) політичний ідеалізм

б) транснаціоналізм

в) біхевіоризм

г) конвенціоналізм

269

Що є предметом геополітичної науки?
а

б

в

г

а) географічне положення держав

б) стратегія національної безпеки

в) міжнародні політичні відносини у світовому просторі

г) територіальні інтереси держав

270

Як визначається вид міжнародного злочину, якщо він скоєний у мирний година та представляє собою ведення таємних військових дій?
а

б

в

г

а) міжнародний тероризм

б) агресія

в) геноцид

г) державний терор

271

Всесвітній банк складається з таких організацій:
а

б

в

г

а) МБРР, МВФ, Міжнародна асоціація розвитку, ЄБРР, Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів;

б) МБРР, МВФ, Міжнародна асоціація розвитку, Багатостороннє агентство з гарантії інвестицій, Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів;

в) МБРР, ЄБРР, Багатостороннє агентство з гарантії інвестицій, Міжнародна фінансова корпорація, Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів;

г) МБРР, Міжнародна асоціація розвитку, Багатостороннє агентство з гарантії інвестицій, Міжнародна фінансова корпорація, Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів

272

З ім’ям якого вченого пов’язується поява поняття “глобалізація”?
а

б

в

г

а) А. Аппадураї

б) М. Уотерса

в) Зб. Бжезінського

г) Т. Левітта

273

Як називається наукова дисципліна, що досліджує фундаментальні зміни онтологічних підстав політичного (і не тільки політичного) світу, просторово-часові характеристики міжнародних явищ і процесів?
а

б

в

г

а) аксіологія міжнародних відносин

б) філософія міжнародних відносин

в) соціологія міжнародних відносин

г) політологія міжнародних відносин

274

Дипломатичний співробітник, якому присвоєно дипломатичний ранг, може бути позбавлений нього за рішенням:
а

б

в

г

а) президента

б) міністра закордонних справ

в) суду

г) парламенту

275

Визначте, що із нижче перерахованого відноситься до дипломатичних імунітетів.
а

б

в

г

а) особиста недоторканість

б) звільнення від сплати прямих податків

в) звільнення від сплати митних платежів

г) право користуватися національною символікою

276

Вкажіть неофіційну назву зовнішньополітичного відомства Франції.
а

б

в

г

а) Матільонський палац

б) Єлісейський палац

в) Ке д’Орсе

г) Люксембурзький палац

277

До якої категорії персоналу посольства належать працівники бухгалтерії?
а

б

в

г

а) обслуговуючого

б) адміністративно-технічного

в) дипломатичного

г) допоміжного

278

Яким ступенем МЕВ є вищий рівень розвитку міжнародних економічних відносин, який характеризується переплетінням економік різних країн, проведенням узгодженої державної політики у взаємних економічних відносинах та в відносинах із третіми країнами?
а

б

в

г

а) Економічне співробітництво

б) Економічні контакти

в) Економічна взаємодія

г) Економічна інтеграція

279

Яка група показників характеризує ступінь участі країни в світогосподарських зв’язках?
а

б

в

г

а) Ступінь та характер втручання держави в економіку, рівень економічного розвитку, соціальна структура суспільства, тип економічного зростання, стан навколишнього середовища та рівень екологічної безпеки

б) ВНП на душу населення, експортна спеціалізація, індекс людського розвитку, співвідношення зовнішнього боргу та ВВП, галузева структура національної економіки

в) Експортна квота, структура експорту, імпортна квота, співвідношення частки країни в світовій торгівлі та в світовому виробництві ВВП, співвідношення зарубіжних інвестицій країни та її ВНП

г) Динаміка економічного зростання, рівень та якість життя населення, розвиток науки та впровадження нових технологій, структура імпорту, структура зарубіжних інвестицій в національній економіці

280

Обмін товарами та послугами між національними економіками як суб’єктами світового господарства, що на кожний період часу характеризується конкретними кількісними показниками це
а

б

в

г

а) Зовнішня торгівля

б) Світова торгівля

в) Взаємна (міждержавна) торгівля

г) Міжнародна торгівля

281

^ Який вчений визначив міжнародну систему як сукупність, уза­конену політичними одиницями, які підтримують регулярні зв'язки одна з одною?
а

б

в

г

а) Р. Арон

б) С. Хоффман

в) М. Каплан

г) К. Уолтц

282

Хто ввів поняття «географічна вісь історії»?
а

б

в

г

а) К. Ясперс

б) Х. Маккіндер

в) Н. Спайкмен

г) К.Шмітт

283

Хто й коли вперше вжив термін „геополітика”?
а

б

в

г

а) Ф. Ратцель у 1897 р.

б) Р. Челлен у 1916 р.

в) У. Черчилль у 1945 р.

г) Х. Маккіндер у 1904 р.

284

У чому полягає зіст поняття «міжнародна безпека»?
а

б

в

г

а) стан міжнародних відносин, коли створюються умови, необхідні для існування та функціонування держав, при забезпеченні їх суверенітету, політичної, економічної та культурної незалежності, можливості здійснювати необхідну самооборону

б) діяльність людей, суспільства, держави, світового співтовариства по виявленню, упередженню, послабленню, ліквідації та відбиттю небезпечностей та загроз, здатних знищити їх, нанести неприйнятну шкоду, зачинити шлях для поступового розвитку

в) гарантування продовження державами свого політично незалежного існування при збереженні їх територіальної цілісності та в умовах відсутності високої імовірності втягнення у війну за виживання

г) набір умов, за яких міжнародна система зберігає здатність відновлювати рівновагу

285

Яка з головних тенденцій світового розвитку сформувалася під впливом глобальної техносфери?
а

б

в

г

а) соціалізація

б) лібералізація

в) індігенізація

г) регіоналізація

286

З позицій якого підходу міжнародні відносини виступають як спосіб самоствердження їхнього суб'єкта у власних очах і в очах членів світового (міжнародного) співтовариства як повноцінних і повноправних акторів світової політичної сцени?
а

б

в

г

а) філолофсько-екзистенціального

б) соціально-психологічного

в) філософсько-персоналистського

г) культурологічного

287

Хто був основоположником геополітики як науки?
а

б

в

г

а) Г.Спенсер

б) А. Мехен

в) Ф. Ратцель

г) Каутілья

288

Які інструменти належати до основних засобів забезпечення міжнародної безпеки?
а

б

в

г

а) підтримуванн «статус-кво»

б) забезпечення «рівноваги страху»

в) превентивне збройне втручання

г) заходь по упередженню актів агресії, порушень мирі та зазагрожуй миру

289

Яке поняття, запропоноване Дж. Розенау, відбиває діалектичну єдність інтеграції та диференціації сучасного світу?
а

б

в

г

а) постміжнародна політика

б) глокалізація

в) глобомондіалізм

г) фрагмегративність

290

^ Яким терміном визначаються правила, норми, принципи й процедури, які структурують очікування міжнародних акторів відносно поведінки один одного в певних областях?
а

б

в

г

а) міжнародний порядок

б) міжнародне право

в) міжнародні стандарти

г) міжнародний режим

291

Коли і де була створена Рада економічної взаємодопомоги?
а

б

в

г

а) у 1948 р. у Москві

б) у 1949 р.; у Москві

в) у 1952 р. у Празі

г) у 1955 р. у Будапешті

292

Де й коли виникла геополітика як наука?
а

б

в

Г

а) у Франції в першій половині XIX ст.

б) в Англії на початку ХХ ст.

в) у Німеччині в другій половині XIX ст.

г) у Древній Індії в III ст. до н.е.

293

Як називається дипломатичний документ, який складається від першої або третьої особи, починається та закінчується формулою ввічливості і має бути підписаний?
а

б

в

Г

а) нотою

б) меморандумом

в) вербальною нотою

г) комюніке

294

Перехід від традиційної, “старої” до сучасної, “нової” дипломатії пов’язаний з ім’ям:
а

б

в

Г

а) кардинала Ришельє

б) Клеменса Меттерніха

в) Вудро Вільсона

г) Франкліна Рузвельта

295

Хто здійснює керівництво дипломатичною діяльністю держави?
а

б

в

г

а) глава держави

б) міністерство закордонних справ

в) уряд

г) дуаєн дипломатичного корпусу

296

Який орган належить до центральних органів зовнішніх зносин держави?
а

б

в

г

а) представництво при ООН

б) Парламент

в) Рада національної безпеки

г) Зовнішньополітична Асоціація

297

У великих промислових, ділових центрах, великих портах створюються:
а

б

в

г

а) генеральні консульства

б) консульські агенції

в) місії

г) віце-консульства

298

Хто здійснив наступ проти «золотого валютного стандарту» у 1965 р.?
а

б

в

г

а) О. Косигін

б) Л. Джонсон

в) Й. Броз Тіто

г) Ш. де Голль

299

Суб’єктами МЕВ є
а

б

в

г

а) Окремі країни світу

б) Фізичні, юридичні особи, їх об’єднання, уряди країн, міжнародні організації та інститути

в) Транснаціональні корпорації, міжнародні компанії, їх філії та дочірні компанії, спільні підприємства

г) Міжнародні економічні організації

300

Зовнішньоторговельний оборот це
а

б

в

г

а) Сума вартості експорту та імпорту країни

б) Сума вартості експорту та імпорту всіх країн світу

в) Сума вартості експорту всіх країн світу

г) Відношення суми вартості експорту та імпорту країни до її ВВП
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14Скачать файл (3628 kb.)

Поиск по сайту:  


Нажми чтобы узнать.
© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации