Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Реферат - Облік розрахунків за формуванням амортизації та проведення інвентаризації по необоротних активах - файл 1.doc


Реферат - Облік розрахунків за формуванням амортизації та проведення інвентаризації по необоротних активах
скачать (126.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc127kb.18.12.2011 03:46скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

Реклама MarketGid:
Загрузка...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФІЛІЯ
ЗАЛІКОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни

«Бухгалтерський облік в бюджетних установах»

на тему:

«Облік розрахунків за формуванням амортизації та проведення інвентаризації по необоротних активах»


Олександрія

2010 н.р.

Зміст

1. Організація обліку зносу

2. Інвентаризація необоротних активів

3. Документальне відображення інвентаризації необоротних активів

4. Використана література
1. Організація обліку зносу

Переважну частину активів бюджетних установ становлять необоротні активи. Підсистема обліку необоротних активів охоплює:

 • облік надходження та руху;

 • облік зносу та ремонту;

 • облік вибуття.

Необоротні активи під час їхнього перебування та експлуатації в установі зазнають зносу. Знос являє собою комплексний показник, що відбиває ступінь умовного оцінювання та фізичного спрацювання довгострокових активів суб’єкта господарю­вання.


Схема руху облікової інформації у процесі обліку надходження та наявності необоротних активів

До нормативних документів, що регламентують порядок обліку зносу, належать:

Інструкція з обліку основних засобів та необоротних активів бюджетних установ, затверджена Наказом Державного казначейства від 17.07.2000 № 64;

Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, затверджена спільним Наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 2.12.97 № 125/70.

Відповідно до зазначених документів на більшість необоротних активів бюджетних установ здійснюється нарахування зносу. При цьому поділ необоротних активів на ті, які з погляду бухгалтерського обліку підлягають зносу, і ті, на які знос не нараховується, потребує подальшої деталізації — розбиття на групи, що утворюються за відсотковими ставками нарахування зносу.

Розробка класифікаційних груп зносу потребує деталізації за кожною зі складових групи. Для установ, де бухгалтерський облік ведеться без застосування комп’ютерної техніки, це завдання є першочерговим у сфері організації обліку зносу необоротних активів (рис. 1).

Поняття зносу основних засобів у бюджетних установах не тотожне зносу основних засобів галузей матеріального виробництва, оскільки тут не здійснюється перенесення вартості на результати праці (таким чином, на основні засоби бюджетних установ не нараховується амортизація).

Відбиваючи знос необоротних активів, використовують відомість нарахування зносу на основні засоби ф. 0З-12 (бюджет)(Додаток) —обліковий реєстр, який крім загальних реквізитів щодо ідентифікації установи як суб’єкта господарювання містить такі графи для заповнення:

 • інвентарний номер необоротних активів;

 • номер субрахунка;

 • найменування необоротних активів;

 • первісна вартість;

 • річна норма зносу;

 • нараховано зносу (на початок року, за 200… рік, на кінець року).

Відомість нарахування зносу на основні засоби складається заздалегідь, за декілька днів до кінця календарного року. Знос нараховується в останній день грудня (у гривнях без копійок). Нарахований знос у розмірі 100% вартості необоротних активів, які придатні до подальшої експлуатації, не є підставою для їх списання.

Норма зносу основних засобів – це процентне співвідношення суми річного зносу до первісної вартості.

Норми зносу встановлюються у відсотках до первісної вартості кожної групи основних засобів на кінець звітного року.

Приклад 1

Припустимо, що до складу другої групи необоротних активів установи входять:

Таблиця 1

Найменування об’єкта

Первісна вартість на кінець 2003 року, грн.

Комп’ютер

5387,96

Автомобіль "Газель"

57894,60

Електродриль "Bosсh"

741,89

Контейнер

1231,54

Усього первісна вартість об’єктів групи:

65255,99

Зробимо розрахунок суми зносу групи:

Таблиця 2

Найменування об’єкта

Первісна вартість на кінець 2003 року, грн.

Норма зносу, %.

Сума зносу, грн. (ст. 2/ 100% х ст.3)*

1

2

3

4

Комп’ютер

5387,96

25,0

1346,00

Автомобіль "Газель"

57894,60

 

14473,00

Електродриль "Bosсh"

741,89

 

185,00

Контейнер

1231,54

 

307,00

Усього:

65255,99
16311,00

Суми взято в гривнях (без копійок) відповідно до вимог Інструкції № 64.

Норма та сума зносу також фіксуються в картках ф. 0З-6 (бюджет) та 0З-8 (бюджет).

Типова форма N ОЗ-6 (бюджет) застосовується для обліку будинків, споруд, передавальних пристроїв, робочих силових машин і обладнання, автоматизованих ліній, транспортних засобів, вимірювальних приладів і регулюючих пристроїв, лабораторного обладнання, виробничого і господарського інвентаря та інших об'єктів основних засобів.

Інвентарна картка відкривається в бухгалтерії на кожний об'єкт, заповнюється на підставі акта прийняття-передачі основних засобів (типова форма N ОЗ-1 (бюджет), накладних, технічної та іншої супровідної його документації. У картці подається коротка індивідуальна характеристика об'єкта.

Записи в картку про роботи, проведені по добудові, дообладнанню, реконструкції, модернізації і капітальному ремонту існуючого об'єкта вносяться на підставі акта прийняття-передачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів (типова форма N ОЗ-2 (бюджет).

У короткій індивідуальній характеристиці об'єкта, який обліковується на даній інвентарній картці, повинні бути названі два-три найбільш важливі для нього якісні показники, що не дублюють показників супроводжуючої його технічної документації.

При переміщенні основних засобів всередині установи проводиться запис на зворотній стороні картки.

У разі неможливості внести в дану інвентарну картку всі якісні і кількісні зміни характеристики об'єкта, що сталися внаслідок його реконструкції чи модернізації, її доповнюють новою.

Стару інвентарну картку зберігають як довідковий документ (в ній
робиться відмітка про відкриття нової картки).

Типова форма N ОЗ-8 (бюджет) застосовується для індивідуального обліку робочої, продуктивної і племінної худоби, а також для обліку багаторічних насаджень і капітальних витрат на поліпшення земель (без споруд).

Інвентарна картка ведеться бухгалтерією в одному примірнику.

Коротка індивідуальна характеристика тварин обмежується зазначенням даних про їх вік, масть, кличку, основну прикмету, тавро, породу, вказаних в зоотехнічній документації. Характеристика багаторічних насаджень дається за кількістю висаджених одиниць і розміром займаної ними площі.

Загальну суму зносу відбивають у меморіальному ордері № 16, дані якого заносять у книгу «Журнал-Головна». Загальну схему документообігу унаочнює рис. 2.


Рис. 2. Рух облікової інформації у процесі обліку зносу

2. Інвентаризація необоротних активів

Інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку шляхом їх зіставлення з фактичною наявністю майна.

Інвентаризації підлягає все майно установи, незалежно від його місцезнаходження, і всі види фінансових зобов’язань. Інвентаризація майна проводиться за його місцезнаходженням та за матеріально відповідальними особа­ми. Під час інвентаризації в обов’язковому порядку проводиться констатація наявності об’єктів.

Для проведення інвентаризації наказом керівника установи створюється комісія з числа пра­цівників установи за обов’язкової участі головного (старшого) бухгалтера Інвентаризаційну комісію очо­лює керівник установи чи його заступник.

Наказом установлюється також терміни початку та закінчення робіт з проведення інвентаризації та порядок відображення її результатів у обліку.

Інвентаризація основних засобів, матеріальних цінностей та грошових коштів проводиться за їх місцезнаходженням та за матеріально відповідальними особами, на зберіганні в яких ці цінності знахо­дяться.    

Найменування інвентаризованих цінностей і об’єктів (предметів) та їх кількість відображаються в описах за субрахунками, номенклатурою та в одиницях виміру, прийнятих у обліку.

^ 3. Документальне відображення інвентаризації необоротних активів

Дані інвентаризації з обліку основних засобів в бюджетних установах записуються в інвентаризаційні описи (Типова форма № ОЗ-10 бюджет) окремо, за місцезнаходженням цінностей і особами, відповідальними за їх зберігання. Також складається інвентарний список основних засобів (Типова форма № ОЗ-11).

Інвентарізаційні  описи складаються в двох примірниках.

При зміні матеріально відповідальних осіб складається три примірники опису.

Описи підписуються головою та всіма членами інвентаризаційної комісії, а матеріально відповіда­льні особи пишуть на кожному описі розписку такого змісту:

“Усі цінності, пойменовані в цьому інвентаризаційному описі з №.......до №......., перевірені комісі­єю в натурі за моєї присутності та внесені в опис, у зв’язку з чим претензій до інвентаризаційної комісії не маю. Цінності, перелічені в описі, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні”.

Описи можуть бути заповнені як ручним способом, так і засобами обчислювальної та іншої оргте­хніки. Описи, що складаються вручну, заповнюються чорнилами або кульковою ручкою чітко і ясно. Жо­дні виправлення і підчистки є неприпустимими. На кожній сторінці опису прописом вказуються число по­рядкових номерів матеріальних цінностей і загальний підсумок кількості всіх цінностей у натуральних показниках, записаних на даній сторінці, незалежно від того, в яких одиницях виміру (штуках, кілограмах, метрах і таке інше) ці цінності показані. У тих випадках, коли матеріально відповідальні особи виявлять після інвентаризації помилки в описах, вони повинні негайно (до відкриття складу, комори, секції і таке інше) заявити про це голові інвентаризаційної комісії. Інвентаризаційна комісія виконує перевірку вказа­них фактів і, у випадку їх підтвердження, проводить виправлення виявлених помилок у встановленому порядку. Виправлення повинні бути вказані і підписані всіма членами інвентаризаційної комісії і матеріа­льно відповідальною особою. В описах не можна залишати незаповнені рядки. На останніх сторінках опи­сів незаповнені рядки прокреслюються.

Після закінчення інвентаризації оформлені описи (акти) здаються в бухгалтерію для перевір­ки, виявлення і відображення в обліку результатів інвентаризації. При цьому кількісні та цінові показники за даними бухгалтерського обліку проставляються проти відповідних даних опису і шляхом співставлення виявляються розходження між даними інвентаризації і даними обліку.


Рис. 1. Класифікація необоротних активів за групами зносу
^ 4. Використана література:

 1. Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, затверджена спільним Наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 2.12.97 № 125/70.

 2. Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних
  активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і
  документів, розрахунків та інших статей балансу, затвердженої
  наказом Головного управління Державного казначейства України від
  30.10.98 N 90 ( z0728-98 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції
  України 16.11.98 за N 728/3168 (із змінами).

 3. Інструкція з обліку основних засобів та необоротних активів бюджетних установ, затверджена Наказом Державного казначейства від 17.07.2000 № 64;

 4. Свірко С.В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - К.:2003Скачать файл (126.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru