Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Бутинець Ф.Ф., Горецька П.П. Бухгалтерский облік у зарубіжних країнах - файл but_bu_zarub.doc


Бутинець Ф.Ф., Горецька П.П. Бухгалтерский облік у зарубіжних країнах
скачать (10505.2 kb.)

Доступные файлы (1):

but_bu_zarub.doc16235kb.18.02.2010 20:49скачать

содержание
Загрузка...

but_bu_zarub.doc

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Реклама MarketGid:
Загрузка...

-539-

31

Матеріали

33

Товари

34

Відхилення від облікових цін на матеріали та товари

Клас 4

Витрати за видами та їх відображення

40

Витрати за видами

49

Відображення витрат за видами

Клас 5

^ Витрати відповідно до типів діяльності та їх відображення

50

Витрати основної діяльності

53

Витрати допоміжної та соціальної діяльності

55

Адміністративні витрати

58

Відображення витрат діяльності

Клас 6

Продукти та їх відображення між періодами

60

Готові продукти та напівфабрикати

62

Відхилення від облікових цін на продукти

64

Відображення між періодами

Клас 7

Доходи та витрати пов'язані з їх результатами

70-0

Продаж продуктів

70-1

Собівартість проданих продуктів

73-0

Продаж товарів

73-1

Вартість проданих товарів за цінами закупки (придбання)

74-0

Продаж матеріалів

74-1

Вартість проданих матеріалів

75-0

Фінансові доходи

75-1

Фінансові витрати

76-0

Інші операційні доходи

76-1

Інші операційні витрати

77-0

Надзвичайні втрати

79-0

Внутрішні обороти

79-1

Собівартість внутрішніх оборотів

Клас 8

^ Капітал (фонд), спеціальні фонди, резервні фонди та фінансовий результат

80

Засновницький капітал (фонд)

82

Розрахунок фінансового результату

84

Резерви та доходи минулих періодів

86

Фінансовий результат

87

Податок на дохід, інші зобов'язання та покриття з фінансового результату

^ План рахунків бухгалтерського обліку, який використовується в Гвінеї Бісау

Балансові рахунки

Клас 1

Грошові кошти

11

Каса

12

Іменні депозити

13

Депозити

14

Інші депозити

15

Цінні папери

18

Інші застосовувані скарби

19

Передбачувані резерви для застосування скарбів (переоцінка)

Клас 2

Треті особи: розрахунки з дебіторами і кредиторами

21

Клієнти /покупці/

22

Постачальники

23

Кредитори

24

Державний бюджет та державні організації

25

Акціонери

26

Інші дебітори і кредитори

27

Розрахунки, не підтверджені документами

28

Сумнівні борги

29

Ризикові доручення

- 540 -,

Додатки

Клас 3

Виробничі запаси
31

Покупки
32

Товари
33

Готова продукція і напівфабрикати
34

Субпродукти, брак, відходи і втрати
35

Незавершене виробництво
36

Субсидна сировина та сировина для споживання
37

Аванси на придбання товарів і сировини
38

Регулювання запасів
39

Переоцінка запасів
Клас 4

Основні засоби
41

Фінансові інвестиції
42

Матеріальні активи
43

Нематеріальні активи
44

Капітальні вкладення
48

Накопичена амортизація
49

Ресурси фінансового інвестування
Клас 5

Капітал, резерви і транзитні результати
51

Капітал
52

Власні акції
53

Розстрочка
54 '

Премії за випущеними акціями (пай, внесок)
55

Резерви переоцінки
56

Обов'язкові резерви
57

Спеціальні резерви
58

Вільні резерви
59

Транзитні результатиРезультативні рахунки
Клас 6

Витрати і збитки
61

Вартість проданих і спожитих товарів
62

Поставки і внутрішні послуги
63

Податки
64

Вартість праці персоналу
65

Вартість інших операцій

'

66

Поточна амортизація
67

Експлуатаційні запаси

...

68

Витрати і фінансові збитки
69

Витрати та надзвичайні збитки
Клас 7

Доходи і прибутки
71

Продаж
72

Надані послуги
73

Додаткові доходи
74

Субсидії
75

Роботи для самого підприємства
76

Інші експлуатаційні доходи
78

Доходи і фінансові прибутки
79

Доходи і надзвичайні прибутки
Клас 8

Результати
81

Експлуатаційні результати
82

Фінансові результати
83

Поточні результати
84

Надзвичайні результати
85

Результати до оподаткування
86

Прибутковий податок
88

Чистий результат
89

Завчасні дивіденди
-541-

Зміст

Розділ 1. Загальний аспект системи бухгалтерського обліку,.......,,, 12

 1. Бухгалтерський облік: історичний аспект 12

 2. Система бухгалтерського обліку: загальні поняття побудови 16

 3. Підсистеми обліку 21

Розділ 2. Система бухгалтерського обліку: національний аспект 34

 1. Організаційно-правові форми господарської діяльності, їх характеристика і вплив на методику та організацію обліку 35

 2. Фактори впливу на побудову національних систем обліку та їх класифікація 41

 3. Система регламентації обліку на національному рівні 68
 1. Нормативне регулювання ,.. 68

 2. Національні бухгалтерські стандарти 95
 1. Концептуальні основи бухгалтерського обліку , 130

 2. Принципи формування облікової політики в практиці зарубіжного обліку ...AGS

 3. Характеристика організації бухгалтерського обліку в різних країнах 181

 4. Бухгалтерська професія за кордоном ., 188

Розділ 3. Система бухгалтерського обліку: міжнародний аспект.,......206

 1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 206

 2. Вплив інших міжнародних організацій на бухгалтерський облік 239

Розділ 4. Методи і техніка бухгалтерського обліку ■■.....245

 1. Обліковий цикл 245

 2. Бухгалтерські рахунки та їх класифікація 256

 3. Загальні принципи побудови планів рахунків 259
 1. Історичний екскурс 259

 2. Принципи побудови планів рахунків 262

 3. Характеристика та особливості побудови

планів рахунків різних країн 269

Розділ 5. Особливості обліку власного капіталу 286

 1. Сутність та класифікація власного капіталу 286

 2. Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу у звітності 293

Розділ б. Особливості обліку необоротних активів 296

 1. Сутність та класифікація необоротних активів 296

 2. Оцінка та облік формування вартості основних засобів 301

 3. Методи нарахування амортизації основних засобів 308

 4. Облік вибуття основних засобів '..309

 5. Особливості відображення в обліку орендних операцій 310

 6. Особливості відображення в обліку нематеріальних активів 312

 7. Поняття, класифікація та оцінка інвестицій 324

Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах

Розділ 7. Особливості обліку запасів 334

 1. Поняття запасів 334

 2. Відмінності в методах оцінки та списання запасів 336

 3. Відображення запасів у фінансовій звітності 347

Розділ 8. Особливості обліку коштів, розрахунків та інших активів .350

 1. Облік грошових коштів та операцій в іноземній валюті 350

 2. Облік дебіторської заборгованості 366

 3. Вимоги до розкриття інформації щодо обліку коштів, розрахунків та

інших активів 375

Розділ 9. Особливості обліку зобов'язань 378

Розділ 10. Особливості обліку доходів та витрат- 414

 1. Визнання та оцінка доходів і витрат згідно з МСБО 414

 2. Особливості визначення фінансових результатів та їх відображення в обліку різних країн 422

Розділ 11. Складання основних форм фінансової звітності , 437

 1. Сутність та призначення основних форм фінансової звітності 437

 2. Бухгалтерський баланс: його зміст та структура 452

 3. Структура та основні вимоги щодо відображення облікової інформації у

звіті про прибутки та збитки 475

11.4- Структура та методи складання звіту про рух грошових коштів 490

 1. Звіт про зміни у власному капіталі 500

 2. Примітки до фінансової звітності 502

 3. Консолідована звітність 509

 4. Основні показники фінансової звітності, їх характеристика та методика обчислення 521

истана література ■■ 532

Додаток А 535

Типова будова балансу в Польщі 535

Типова будова балансу відповідно до Торгового Кодексу Німеччини 536

Додаток Б 536

Типова будова звіту про прибутки та збитки 536

 • калькуляційний варіант 536

 • порівняльний варіант 537

Додаток В 538

Національний план рахунків бухгалтерського обліку Франції (1982 р.) 538

План рахунків бухгалтерського облікуПольщі 539

План рахунків бухгалтерського обліку Гвінеї-Бісау 540

-543-

Навчальне видання

Бутинець Франц Францович Горецька Людмила Леонідівна

^ Бухгалтерський облік

у зарубіжних

країнах

Відповідальний редактор доктор економічних наук, професор Ф.Ф. Бутинець

Редактор С.Л. Береза

Технічний редактор М. О. Козлова

Коректор ОМ- Козінчук

Художник обкладинки В.Д. Гусаріна

Підписано до друку 20.11.2001 р. Папір газетний. Формат 60x84 1/16.

Гарнітура "Times New Roman". Друк офсетний. Ум. др. арк. 38,74

Обл. вид. арк. 38,8. Замовлення 291.

Житомирський інженерно-технологічний інститут

10005, Україна, м. Житомир, вул. Черняховського, 103,

тел. (0412) 24-09-91, E-mail: but@ziet.zhitomir.ua

ПП "Рута" 10014, Україна, м. Житомир, вул. М. Бердичівська, 17а
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18Скачать файл (10505.2 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru