Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Бутинець Ф.Ф., Горецька П.П. Бухгалтерский облік у зарубіжних країнах - файл but_bu_zarub.doc


Загрузка...
Бутинець Ф.Ф., Горецька П.П. Бухгалтерский облік у зарубіжних країнах
скачать (10505.2 kb.)

Доступные файлы (1):

but_bu_zarub.doc16235kb.18.02.2010 20:49скачать

but_bu_zarub.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Реклама MarketGid:
Загрузка...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОПЧНИЙ ІНСТИТУТ
Ф.Ф. Бутинець Л.Л. Горецька

Бухгалтерський облік

у зарубіжних

країнах

Рекомендовано Міністерством освіти і науки

України як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів, що навчаються

за освітньо-професійною програмою підготовки

бакалавра з економіки зі спеціальності "Облік і аудит "

ЖИТОМИР

В посібнику розглянуто роль та вплив законодавчого регулювання обліку в різних країнах; досліджено основні облікові концепції та принципи обліку, їх структуру, призначення та сферу застосування; розглянуто вплив різних факторів на побудову та розвиток національних систем обліку різних країн.

Значну увагу приділено порівняльному аналізу відображення в практиці обліку наявності та руху необоротних активів, грошових коштів та розрахунків, запасів, зобов'язань тощо. Розглянуто методику складання та подання фінансової звітності відповідно до національних вимог та міжнародних стандартів обліку.

Призначений для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю "'Облік і аудит", аспірантів, викладачів, бухгалтерів та керівників підприємств, що подають звітність закордонним інвесторам, та для всіх, кого цікавить проблематика посібника.

^ Перелік абревіатур

Абревіа-

ппра

^ Розшифровка українською

мовою

Країна, (регіон)

Розшифровка мовою

оригінаїу

Абревіатура

1

2

3

4

5

АБА

Американська бухгалтерська асоціація

США

American Accouniing Association

AAA

АБОЗА

Асоціація бухгалтерських організацій Західної Африки

Західна Африка

Association of

Accountancy Body in

West Africa

AABWA

ASP

Африканська бухгалтерська рада

Африка

African Accounting Council

AAC

АІБ

Американський інститут бухгалтерів

США

American Institute of Accountants

AIA

ЛІБЧ

Асоціація іспанських бухгалтерів та чиновників

Іспанія

Asociaci6n Espanola

de Contabilidad у

Administracion

AECA

АНІ

Американський інститут праці

США

Work Institute in America

WIA

Л1ПБ

Американський інститут присяжних бухгалтерів

США

American Institute of

Certified Public

Accountants

AICPA

АКА

Асоціація кваліфікованих аудиторів

Німеччина

Institut der Wirtschaftsprufer

IW

АКБФ

Асоціація керівників бухгалтерських фірм

Франція

Associacion des Dirccteurs de Comptabilite

APDC

АП

Аудиторська палата

Німеччина

Wirschaftspriifer Kammer

WK

АПБ

Асоціація присяжних бухгалтерії

Великобританія

Chartered Association of Certified Accountants

CACA

АРСБО

Австралійська рада з розробки

стандартів бухгалтерського

облік\

Австралія

Australian Accounting Standard Board

AASB

АСБО

Австралійський стандарт бухгалтерського обліку

Австралія

Australian Accounting Standard

AAS

АСЕАН

Обслнання країн Південно-Східної Азії

-

Association of South East Asian Nations

ASEAN

АТПБ

Австралійське товариство присяжних бухгалтерів

Австралія

Australian Society of

Certified Practicing

Accountants

ASCPA

ЛФНДРПБО

Австралійський фонд

науково-дослідних робіт з

питань бухгалтерського

обліку

Австралія

Australian Accouniing Research Foundation

AARF

ВРБО

Вища рада за б)"хгалтерського обліку

Франція

Conseil Superieur de la Comtabilite

CSC

ГЕМСБОЗ

Група експертів з

міжнародних стандартів в

бухгалтерському облік) і

звітності

-

Group of Experts on

International

Standards of

Accounting and

Reporting

GKISAR

-4-

^ Перелік абревіатур

1

2

3

4

5

єс

Європейське співтовариство
European Community

EC

ЗПБО

Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку

США

Generally Accepted Accounting Principles

GAAP

ЗПБС

Загальний план бухгалтерської справи

Португалія

Piano Oficial de Contabilidade

РОС

ЗПР

Загальний план рахунків

Іспанія

Plan General de Contabilidad

PGC

ЗПР

Загальний план рахунків

Франція

Plan Comptable General

PCG

ІБА

Інститут бухгалтерів та аудиторів

Іспанія

Institulo de

Contabilidad у

Auditoria de Cuentas

1CAC

ІБК

Інститут бухгалтерів компаній

Великобританія

Institute of Company Accountants

IComA

ІПБШ

Інститут присяжних бухгалтерів Шотландії

Шотландія

Institute of Chartered

Accountants of

Scotland

ICAS

ІПБ

Інститут професійних бухгалтерів

Бельгія

Institut des Experts Comp tables

IEC

ІПА

Інститут професійних аудиторів,

1. Бельгія

2. Люксем-

бург

Institut des Rdviseurs d'Enterprisers

IRE

ІПБА .

Інститут присяжних . бухгалтерів Австралії

Австралія

Institute of Chartered

Accountants in

Australia

ICAA

ІПБАУ

Інститут присяжних бухгалтерів Англії та Уельсу

Великобританія

Institute of Chartered

Accountants in England and Wales

ICAEW

ІПБДФО

Інститут присяжних бухгалтерів державних фінансових організацій

Великобританія

Chartered Institute of

Public Finance and

Accountancy

CIPFA

ІПБІ

Інститут присяжних бухгалтерів Ірландії

Ірландія

Institute of Chartered

Accountants of

Ireland

ICAI

ІПБУО

Інститут присяжних

бухгалтерів з управлінського

обліку

Великобританія

Chartered lnsutute of Management Accountants

СІМА

КА

Кваліфікаційний аудитор

Німеччина

WirtschaftsprUfer

WP

КАС

Комітет з аудиторських стандартів

США

Auditing Standards Board

ASB

КГ.А

Кваліфікований бухгалтер-аудитор

Греція

Orkotos Logistis

OL

КБКАТР

Конфедерація бухгалтерів країн Азії та Тихоокеанського регіону

-

Confederation of

Asian and Pacific

Accountants

CAPA

КБП

Комітет з бухгалтерських процедур

США

Committee on Accounting Procedure

CAP

КБС

Комітет з бухгалтерських

стандарт і с

Великобританія

Accounting Standards Committee

ASC

^ 1** -5-

Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах

/

2

J

4

5

КІПБ

Канадський інститут присяжних бухгалтерів

Канада

Canadian Institute of

Chartered

Accountants

CICA

ККБО .

Консультаційний комітет бухгалтерських організацій

Великобританія

Consultative

Committee of

Accounting Bodies

ССАВ

КМПЛ

Комітет з міжнародної практики аудиту

-

International Auditing Practices Committee

IAPC

КМСБО

Комітет з міжнародних

стандартів бухгалтерського

обліку

-

International

Accounting Standard

Committee

IASC

КМФБ

Комітет Міжнародної Федерації бухгалтерів

-

International

Federation of

Accountants

Committee

IFAC

КНФЗ

Комісія з нагляду за фінансовою звітністю

Великобританія

Financial Reporting Review Panel

FRRP

КРСБО /КСА/ КЦПА

Комітет з розробки стандартів

бухгалтерського обліку/

Комітет з стандартів аудиту/

Комісія з цінних паперів

Австралії

Австралія

Accounting Standards Committee/

Australian Standards Committee/

Australian Securities Commission

ASC

КСИКЦІІ

Комісія зі справ національних компаній та цінних паперів

-

National Companies and Securities Commission

NCSC

К 1

Комітет з термінології

США

Committee of

Terminology

CT

КУБС

Комітет з управління бухгалтерськими стандартами

Великобританія

Accounting Standards Steering Committee

ASSC

КЦПФБ

Комісія з цінних паперів та фондових бірж

США

Securities and

Exchange Commission

SEC

МАЕ

Міжамериканська асоціація бухгалтерів

Америка

Inter-American Accounting Association

IAA

мокцп

Міжнародна організація комісій Э цінних паперів

-

International Organization of

Securities Commissions

IOSC

МРГ

Міжурядова робоча група

-

Intergovernmental Working Group

IWG

МСБО

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку

-

International

Accounting Standard

IAS

МФБ

\ Міжнародна Федерація бухгалтерів

Великобританія

International Federation of

Accountants

№A

МЦКЛ

Модель ціноутворення капі іа.іьннх активів

-

Capital assets pricing model

CAPM

НАФТА

1 Іівнічно-американська асоціація вільної торгівлі

Америка

North American Free

Trade Association

NAFTA

. -6-

Перелік абревіатур

/

2

.?

4

5

Н13Б

Нідерландський інститут зареєстрованих бухгалтерів

Нідерланди

Nederiands Institute van Register

Accountants

NIVRA

НКРПР

Національна компанія ревізорів з перевірки рахунків

Франція

Compagnie National

des Commissaires aux

Comptes

CNCC

НРБО

і Іаціональна рада 3 бухгалтерського обліку

Португалія

Comissao de Normali-zacao Contabilistica

CNC,

НРБО

Національна рада з

бухгалтерського обліку

Франція

Conseil National de la Comptabilite"

CNC

НРГ

Надзвичайна робоча група

Великобританія

Urgent Issues Task Force

UITF

НРСКБ

Національна рада спеціалістів комерції та бухгалтерів

Ііалія

Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti e dei Ragionien

CNDCR

ОЛКН

Орган адміністративних консультантів Нідерландів

Нідерланди

Ncdcrfandsc Orde van Accountants

NOA

ОГК

Орган господарюючих контролерів

Німеччина

Wirtschaftspriifer-kammer

WPK

одк

Організація державних контролерів

Данія

F6reningen af

Statsautoriserede

Revis6rcr

FSR

ОЕСР

Організація економічного співробітництва і розвигк>

-

Organization for

Economic

Cooperation and

Development

OECD

ОЗБА

Організація зареєстрованих булгалтерів-аудиторів

Данія

Foreningen af Registeredc Rcvis6rer

FFR

ОЗПЕН

Офіційні заяви з приводу етичних норм

Австралія

Australian Ethical Pronouncements

AEP

ООН

Організація Об'єднаних Націй

-

United Nations Organization

UN

ОРА

Офіційний реєстр аудиторів

Іспанія

Rcgistro Oficial de Auditores de Cuentas

ROAC

ПЛФБ

Південно-Азіатська федерація бухгалтерів

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18Скачать файл (10505.2 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru