Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Правила розробки родовищ нафти та газу - файл 1.doc


Правила розробки родовищ нафти та газу
скачать (525.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc526kb.17.11.2011 01:33скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Реклама MarketGid:
Загрузка...
Не чинний


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства палива

та енергетики України

№_____ від „ ___” _________ 2006 р.


ПРАВИЛА

розробки родовищ нафти та газу


1. Сфера застосування


Ці Правила є керівним документом для всіх надрокористувачів, науково-дослідних і проектних інститутів, органів виконавчої влади, до компетенції яких віднесені питання нагляду за охороною праці, та інших організацій при проведенні робіт, пов’язаних з розвідкою, проектуванням розробки і облаштування, розбурюванням і розробкою родовищ вуглеводнів, будівництвом і експлуатацією свердловин та інших промислових споруд.

Дотримання даних Правил обов’язкове для всіх підприємств і організацій, які здійснюють розвідку, проектування розробки і облаштування, розбурювання і розробку родовищ вуглеводнів, будівництво і експлуатацію свердловин та інших промислових споруд як на суші, так і на морі, регламентують діяльність і відносини, які виникають в процесі діяльності при користуванні нафтогазоносними надрами.


^ 2. Нормативні посилання

У Правилах є посилання на такі закони та нормативні документи:

 • Кодекс України “Про надра”;

 • Екологічний Кодекс України;

 • Закон України “Про нафту і газ”;

 • Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”;

 • ГСТУ 41-00032626-00-016-2000 Дослідно-промислова розробка нафтових, газових і газоконденсатних родовищ;

 • ГСТУ 41-00032626-00-007-97 Охорона довкілля. Спорудження розвідувальних і експлуатаційних свердловин на нафту і газ на суші;

 • ГСТУ 320.00013741.017-2002. Розвідка (дорозвідка) та облаштування родовищ нафти і газу. Складові елементи видів робіт і об’єкти будівництва;

 • ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишне середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положенння проектування;

 • ДНАОП 1.1.21-1.20-03 Правила безпеки у нафтогазовидобувній промисловості України, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 19.12.03 № 258;

 • ГОСТ 12.1.007-76 Вредные вещества. Класификация и общие требования безопасности (Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки);

 • Інструкція із застосування класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до реолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу, затверджена наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин 10.07.98 № 46;

 • Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, затверджене наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 03.03.03 № 34/м;

 • Правила безопасности при разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений на континентальном шельфе СССР (Правила безпеки при розвідці та розробці нафтових і газових родовищ на континентальному шельфі СССР), утвержденных Госгортехнадзором СССР 03.05.87;

 • Положение о порядке ликвидации нефтяных, газовых и других скважин и списания затрат на их сооружение (Положення про порядок ліквідації нафтових, газових та інших свердловин і списання витрат на їх спорудження), утвержденное постановлением Госгортехнадзором СССР 08.02.83 № 2;

 • РД 39-2-1182-84 Инструкция по оборудованию устьев и стволов опорных, параметрических, поисковых, разведочных, эксплуатационных, наблюдательных, структурных структурно-геохимических и специальных скважин при их ликвидации или консервации (Інструкція з облаштування устя та стволів опорних, параметричних, пошукових, розвідувальних, експлуатаційних, спостережних, структурних, структурно-геохімічних та спеціальних свердловин при їх ліквідації або консервації) утвержденная Госгортехнадзором СССР от 14.11.84;

 • Положение о переводе нефтяных, газовых, нагнетательных и контрольных скважин на другие горизонты (Положення про переведення нафтових, газових, нагнітальних та контрольних свердловин на інші горизонти), утвержденное постановлением Госгортехнадзором СССР от 17.10.86 № 33.


^ 3. Терміни і визначення

У Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Надрокористувач (користувач нафтогазоносними надрами) – юридична або фізична особа, що має спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування нафтогазоносними надрами з метою пошуку та розвідки родовищ нафти і газу, видобутку нафти і газу, або їх зберігання, повернення (захоронення) супутніх пластових і стічних вод, інших відходів, що видобуваються в процесі розвідки і розробки родовищ нафти і газу.

^ Поклад нафти і газу (поклад вуглеводнів) – одиничне природне скупчення нафти і газу в надрах.

Родовище нафти і газу (родовище вуглеводнів) – природне скупчення нафти і газу, що складається з одного чи кількох окремих покладів.

^ Розробка родовища – технологічний процес вилучення з родовища нафти і газу та супутніх їм компонентів, який складається з двох послідовних етапів – дослідно-промислової та промислової розробки родовищ і здійснюється на основі відповідних проектних документів.

^ Геологічне вивчення нафтогазоносності надр (пошуки, розвідка родовищ) – комплекс робіт (геологічне знімання, геофізичні, геохімічні, аерокосмогеологічні дослідження, прямі пошуки, буріння і випробування свердловин, дослідно-промислова розробка, підрахунок запасів нафти, газу, конденсату та супутніх компонентів, науково-дослідні і тематичні роботи, їх аналіз та узагальнення), що проводяться з метою вивчення геологічної будови і нафтогазоносності надр.

Нафта – корисна копалина, яка являє собою суміш вуглеводнів метанової, нафтенової та ароматичної груп та не вуглеводневих компонентів, перебуває в рідкому стані за пластових умов і не є товарною продукцією.

^ Газ природний горючий вільний – корисна копалина, яка являє собою суміш вуглеводнів та не вуглеводневих компонентів, перебуває в газоподібному стані за пластових умов і не є товарною продукцією.

Конденсат (газовий конденсат) – природна суміш вуглеводневих сполук (С5+), які перебувають у вільному газі в пароподібному стані початкових пластових термобаричних умов, переходять в рідку фазу в разі зниження термобаричних умов, і не є товарною продукцією.

^ Початковий пластовий тиск – величина тиску в продуктивному пласті до початку його розробки, при першому його випробуванні.

Газ розчинений – корисна копалина, яка являє собою суміш вуглеводнів та не вуглеводневих компонентів, за пластових умов (пластовому тиску і пластовій температурі) розчинена в рідкому пластовому флюїді і не є товарною продукцією.

^ Пробна (дослідна), дослідно-промислова експлуатація свердловин – видобуток обмеженої кількості нафти і газу із свердловин з метою визначення її промислової цінності, гірничо-геологічних та технологічних параметрів ділянки покладу (родовища).

^ Дослідно-промислова розробка родовища (покладу), як перший етап розробки – це стадія геологічного вивчення родовища (покладу), на якій здійснюється видобуток з родовища обмеженої кількості вуглеводнів з метою визначення його промислової цінності, уточнення гірничо-геологічних та технологічних параметрів, необхідних для підрахунку запасів нафти, газу і супутніх компонентів та обґрунтування (вибору) раціонального методу (технології) промислової розробки родовища.

^ Авторський нагляд за реалізацією проектів і технологічних схем розробки родовищ, експлуатацією ПСГ (авторський нагляд) – науково-дослідна робота, яку проводять, як правило, автори технологічних проектних документів на розробку родовищ (технологічних схем і проектів) на протязі їх розробки з метою аналізу відповідності фактичних показників прийнятим в проектах на розробку та видачі рекомендацій по обсягах видобутку вуглеводнів з родовищ на ближню перспективу.

^ Вплив на поклади вуглеводнів – штучне внесення в поклад шляхом нагнітання через спеціальні свердловини додаткових видів енергії або робочих агентів, при необхідності зміни властивостей пластових флюїдів і колектора.

^ Система підтримання пластового тиску покладів – сукупність заходів для розробки вуглеводнів з підтриманням пластового тиску на рівні, більшому, ніж при розробці на виснаження.

^ Видобувні запаси нафти, конденсату, газу (вільного і розчиненого) – частина запасів нафти з розчиненим в ній газом, газу з розчиненим в ньому конденсатом, видобуток і переробка яких на товарну продукцію є економічно доцільними за умови раціонального використання сучасних технічних засобів і технологій та дотримання вимог щодо охорони надр та навколишнього природного середовища.

^ Підготовленість родовища нафти і газу до промислового освоєння – позитивна економічна ефективність запроектованого технологічного процесу вилучення з родовища нафти, газу та супутніх їм компонентів після завершення геологічного вивчення родовища, затвердження у встановленому порядку запасів нафти, газу і супутніх компонентів.

^ Агенти для впливу на поклади нафти і газу – агенти, які використовуються для:

 • закачки в нафтові, газові поклади з метою більш повного вилучення нафти, газу, конденсату;

 • ізоляції припливу пластових вод в свердловинах;

 • проведення технологічних операцій по відновленню свердловин.

Застосовують такі агенти: води прісні, солоні (супутньо-пластові, пластові, промислові, стічні або їх суміші), нагріті і не нагріті, з добавками поверхнево-активних речовин, лугів, кислот, полімерів або без них, вуглеводневі і не вуглеводневі гази, газоводяні суміші, конденсат, пара, повітря, тощо.


^ 4. Позначення та скорочення

БСВ – бурові стічні води.

ВНК – водонафтовий контакт.

ГВК – газоводяний контакт.

ГДС – геофізичні дослідження свердловин.

ГЕО-1 – детальна геолого-економічна оцінка.

ГЕО-2 – попередня геолого-економічна оцінка.

ГЕО-3 – початкова геолого-економічна оцінка.

ГЗУ – групова замірна установка.

ГНК – газонафтовий контакт.

ГРП – газорозподільний пункт.

ГСТУ – галузевий стандарт України.

ДБН – державні будівельні норми.

ДВЗ – двигун внутрішнього згорання.

ДКЗ – державна комісія по запасах корисних копалин.

ДКС – дотискувальна компресорна станція.

ДПР – дослідно-промислова розробка.

ДСТУ – державний стандарт України.

ІННК – імпульсний нейтрон-нейтронний каротаж.

ККД – коефіцієнт корисної дії.

КС – компресорна станція.

МПТ – метод падіння пластового тиску.

НКТ – насосно-компресорні труби.

ОВНС – оцінка впливу на навколишнє середовище.

ОРЕ – обладнання для одночасно-роздільної експлуатації свердловин.

ОРЗ – обладнання для одночасно-роздільного закачування робочих агентів.

ОПЗ – обробка присвердловинної зони пласта.

ПАР – поверхнево-активна речовина.

ППТ – підтримання пластового тиску.

ПСГ – підземне сховище газу.

ПСН – підземне сховище нафти, нафтопродуктів.

РК – радіоактивний каротаж.

УКПГ – установка комплексної підготовки газу.

УКПН – установка комплексної підготовки нафти.

УППГ – установка попередньої підготовки газу.

УППН – установка попередньої підготовки нафти.

ЦКР – Центральна комісія з питань розробки нафтових, газових, газоконденсатних родовищ та експлуатації підземних сховищ газу.

ЦНДВР – цех науково-дослідних і виробничих робіт.

ЦНДЛ – центральна науково-дослідна лабораторія.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15



Скачать файл (525.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru