Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Отчет о педагогической практике для студентов специальности Физреабилитация - файл 1.doc


Отчет о педагогической практике для студентов специальности Физреабилитация
скачать (633 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc633kb.17.11.2011 12:11скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

  1   2
Реклама MarketGid:
Загрузка...
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ЛУГАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО


ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

документы


Студентки 4 курса специальности «Физическая реабилитация»

факультета физической реабилитации и спорта

группы 4 «Б» заочного отделения

Пинтак Анны Александровны


Луганск

2008

Програма педагогічної практики

для студентів IV курсу денного відділення

зі спеціальності «фізична реабілітація»


Загальна сума рейтингових балів - 100;

З них:

Організаційна робота - 20;

Навчально-методична робота - 40;

Фізкультурно-оздоровча і спортивно-масова робота - 30;

Коефіцієнт участі - 10.Робота


Кількість балів

^ Організаційна робота

20

- участь в установчій і підсумковій конференціях

5

- якість звітної документації

5

- ознайомлення з історією, традиціями, основними напрямами учбово-виховного процесу і режимом дня роботи школи (зафіксувати у щоденнику)

5

- ознайомлення з досвідом роботи вчителів фізичної культури школи, вивчення основної документації колективу культури

5

^ Навчально-методична робота

40

- ознайомлення з веденням учбової документації з школі з і фізичній культурі на основі програми "Фізична культура"

5

- участь в обговоренні уроків фізичної культури

5

- підготовка і проведення різних типів уроків з фізичної культури і з закріпленому класі

20

- проведення педагогічного аналізу уроку
- виконання графіка зайнятості на уроці фізичної культури і показників ЧСС на одного учня

5

^ Фізкультурно-оздоровча і спортивно-масова робота

30

- ознайомлення з формою і структурою планування фізкультурно-оздоровчих заходів і спортивних змагань (положення про спартакіаду і змагання з різних видів спорту) з фіксацією у щоденнику

5

- проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі учбового дня: фізкульт-хвилинки на уроках загальноосвітніх предметів, рухлива перерва

5

- організація і проведення спортивно-масових заходів

15

- проведення бесіди в закріпленому класі з питань культури здоров'я

5^ Схема звіту студента-практиканта

ЗВІТ

студента _______________, група _________, курс _____, у ЗОШ № ___


1. Коротка характеристика школи, спортивної бази.

2. Участь у суспільних і учбово-виховних заходах у процесі педпрактики.

3. Кількість проведених уроків з фізичної культури і з яких розділів.

4. Кількість і види проведених практикантом фізкультурно-оздоровчих

заходів у режимі учбового дня школи.

5. Власна обґрунтована думка про стан готовності до проведення і реалізації фізкультурно-оздоровчих заходів, передбачених шкільною програмою.

6. Спортивно-масові заходи, підготовлені і проведені самостійно, у складі групи. Характеристика цього розділу роботи.

7. Виконання плану педагогічної практики. Які відхилення від плану мали місце, чому, що зроблено поза планом,

8. Як враховувався і використовувався досвід роботи вчителів фізичної культури. 9. Яких умінь і навиків набули в процесі педагогічної практики.

10. Загальний висновок. Пропозиції І побажання щодо поліпшення підготовки студентів до педпрактики. Які види діяльності викликали особливу важкість. Чому?

Дата Підпис


^ Документи студента з педагогічної практики


За час педагогічної практики студент зобов'язаний скласти і здати методисту через три дні після закінчення педагогічної практики наступні документи:

1.Звіт з педагогічної практики.

2. Конспект 2-х проведених уроків з фізичної культури.

3. Протокол щільності уроку.

4. Письмовий педагогічний аналіз одного уроку з фізичної культури.

5. Сценарій спортивно-масового заходу.

6. Конспект фізкультурно-оздоровчого заходу.

7. Щоденник педагогічних спостережень.

8. Психолого-педагогічна характеристика на учнів.

9. Характеристику на студента, затверджену на педагогічній раді і завірену директором школи.


СОДЕРЖАНИЕ

Введение ……………………………………………………………………

5

1. Отчет о педагогической практике ……………………………………...

6

2. Конспект 2-х проведенных уроков по физической культуре ………..

8

3. Протокол плотности урока ……………………………………………..

14

4. Письменный педагогический анализ одного из уроков физкультуры

18

5. Сценарий спортивно-массового мероприятия ………………………..

21

6. Конспект физкультурно-оздоровительных мероприятий …………….

24

7. Дневник педагогических наблюдений …………………………………

27

7.1. Общие сведения о школе ……………………………………………

27

7.2. Психолого-педагогическая характеристика класса ………….

28

7.3. Содержание наблюдений на уроках ……………………………..

30

7.4. Ознакомление с документацией по физической культуре…..

31

8. Психолого-педагогическая характеристика ученика …………………

41

9. Характеристика на студента ……………………………………………

44

Заключение …………………………………………………………………

45

Литература ………………………………………………………………….

46Введение

Педагогическая практика является важным звеном профессионально-педагогической подготовки студентов.

Практика проходила на базе СОШ №26 г. Лисичанска в 6-А классе.

Актуальность педагогической практики заключается в том, что она позволяет организовать связь обучения с разными формами аудиторных занятий по циклу спортивно-педагогических дисциплин в границах практической деятельности студентов по реализации усвоенных знаний, умений и навыков. Педагогическая практика в школе обеспечит логическую завершенность профессиональной подготовки специалиста.

Цель педагогической практики – качественная подготовка студентов к самостоятельному и творческому исполнению основных профессиональных функций специалиста по физической реабилитации и физическому воспитанию в реальных условиях современной школы, формирование профессионально значимых качеств личности будущего специалиста.

Задачи педагогической практики:

1. Принимать участие в проведении организационной, учебно-методической, физультурно-оздоровительной и спортивно-масовой работе в школе.

2. Во время практики подготовить следующие документы:

 • отчет о педагогической практике;

 • конспект 2-х проведенных уроков по физической культуре;

 • протокол плотности урока;

 • письменный педагогический анализ одного из роков физкультуры;

 • график занятости на уроке физкультуры и показатели ЧСС ученика;

 • сценарий спортивно-массового мероприятия;

 • конспект физкультурно-оздоровительных мероприятий;

 • дневник педагогических наблюдений;

 • психолого-педагогическая характеристика ученика.
 1. Отчет о педагогической практике

ОТЧЕТ

студентки Пинтак Анны Александровны

группы «Б» заочного отделения, 4 курса в СОШ №26

1. Лисичанская общеобразовательная школа I-III ступеней №26

Адрес школы: пер. Горняцкий, 2. Телефон: 7-23-90.

Директор: Остапенко Антонина Петровна.

Зав. по методической работе: Барабаш Наталья Анатольевна.

Учитель физкультуры: Красницкая Виктория Викторовна.

Классный руководитель 6-А класса: Монорик Руслан Иванович.

Школа открыта в 1971 году. Количество учеников – 624 чел. Имеет спортивный зал и спортплощадку.

2. За время прохождения педагогической практики я принимала активное участие в учебно-воспитательных мероприятиях, таких как: классный час, беседы о здоровье.

3. Посетила 6 уроков физической культуры по разделу «Футбол».

4. Провела 5 физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме школы. Это были подвижные игры на переменах: «Собери флажки»; «Будь внимательный»; «Волшебная скакалка»; «Защита крепости», «Веселые соревнования» и «Бой петухов».

5. На мой взгляд физкультурно-оздоровительные мероприятия, предусмотренные школьной программой выполняются не в полном объеме, в виду плотной вовлеченности учителей в другие виды деятельности.

6. Мной был разработан сценарий спортивно-массового мероприятия, посвященного дню физкультурника. В составе группы учителей школы это мероприятие было проведено.

7. План педагогической практике выполнен полностью. Собраны все документы. Отклонений от плана не было.

8. В процессе практики я учитывала опыт работы учителя физической культуры. Май наставник исправлял ошибки, давал советы, делился практическим опытом работы.

9. За время практики я приобрела много умений и навыков: научилась грамотно составлять конспекты уроков по физической культуре, вести протокол плотности урока, делать педагогический анализ урока, составлять сценарий спортивно-массового мероприятия, конспекты физкультурно-оздоровительных мероприятий, вести дневник педагогических наблюдений, составлять психолого-педагогическую характеристику класса, отдельного ученика.

10. Таким образом, практика прошла успешно. В ее ходе я получила много новых знаний и практически воплотила их в жизнь: попробовала себя в роли учителя физкультуры и классного руководителя.

На мой взгляд, для улучшения подготовки студентов к педпрактике необходимо библиотекам ВУЗа и городским библиотекам увеличить количество учебно-методической литературы по педагогике.


Дата __________ Подпись ___________ 1. Конспект 2-х проведенных уроков по физической культуре

УРОК 1

Конспект урока №5 по физической культуре

для учеников 6-А класса на 09.09.08г.

Задачи урока:

 • ознакомиться с обще развивающими упражнениями в парах, тройках, группах;

 • обучиться повторно-интервальному пробегу отрезков с максимальной быстротой;

 • закрепить навыки бега на выносливость на 200 м.

 • закрепить навыки прыжков в высоту и длину с места.

Место проведения – спортивная площадка.

^ Часть урока

Содержание урока

Дозирование

Методические указания

Организационные указания

подготовительная часть - 10 мин

Построение. Рапорт. Приветствие. Постановка задач урока.

2 мин.

Выделить наиболее подготовленных к уроку школьников

Привлечь внимание на правила техники безопасности о время урока

Ходьба: обыкновенная,

30 м
Темп ходьбы задавать свистком

Ходьба вприсядку, на пятках

30 мХодьба прогнувшись

30 мХодьба с высоким подниманием ног

30 мХодьба ускоренная

30 мБег медленный

200 м
При беге не подбегать к бегущему впереди ученику, держать дистанцию

Бег сменный с быстрым рывком 7-8 м

5 раз
Темп менять по свистку

основная часть - 30 мин

Обще развивающие упражненияУпражнения выполнять в парах, тройках, группах

Стоя на одной ноге, свободное размахивание другой ногой

10-12 раз

Сохранять равновесие
И.п. ноги на ширине плеч, руги вытянуты вверх. Наклон вперед

10-12 раз

Касаться вытянутыми руками пола, ноги не сгибать, амплитуда максимальна
И.п. – руки на плечи, но

1-полуприсед, прогнувшись в пояснице, лопатки свести

2-3 – пружинящий полуприсед, руки назад

4 – исходное положение

10-12 раз

Темп средний
И.п. – стойка, ноги на ширине плеч, руки в стороны. Круговые движения руками назад

4-5 раз

Амплитуда движения средняя
Нога назад, руки вверх. Мах ногой, однов-ременно наклоняя туловище к ней, мах руками назад

12-13 раз

Мах ногой постепенно ускорять, нога прямая при махе ногой
Прыжи на месте

14-15 раз

Темп прыжков произволь-ный
Произвольный бег

200 м
Сохранять дистанцию

Чередование произвольного бега с бегом с максимальной скоростью

6раз по 10 м

Чередование бега производить по свистку
Бег на выносливость

200 м
Бег по дорожкам по 5 человек

Прыжок в длину с места

21 разПрыжок в высоту с места

20 раззаключительная часть - 5 мин

Ходьба.


1 минУпражнения на восстановление дыхания.

1 минУпражнения на снятие мышечной напряженности

1 минПодведение итогов урока

1 минДомашнее задание:

Бег на выносливость 200 м.

20 с

Конспект урока №7 по физической культуре

для учеников 6-А класса на 16.09.08г.

Задачи урока - ознакомиться со специальной физической подготовкой, необходимой для игры в футбол, а именно с:

 • упражнениями для развития быстроты;

 • упражнениями для развития ловкости;

 • упражнениями на координацию движений.

Место проведения – спортивная площадка.^ Часть урока

Содержание урока

Дозирование

Методические указания

Организационные указания

подготовительная часть - 10 мин

Построение. Рапорт. Приветствие. Постановка задач урока.

2 мин.

Выделить наиболее подготовленных к уроку школьников

Привлечь внимание на правила техники безопасности о время урока

Ходьба: обыкновенная,

30 м
Темп ходьбы задавать свистком

Ходьба ускоренная

30 мХодьба прогнувшись

30 мХодьба с высоким подниманием ног

30 мХодьба ускоренная прямо, спиной вперед

40 м 30 разаБег медленный

200 м
Держать дистанцию

Ходьба с выпадами влево и вправо, с поворотом туловища

30-40м

Поворот делать энергично, с большой амплитудой

В колонне

основная часть - 30 мин

Упражнения для развития быстроты:


Повторное пробегание коротких отрезков с различных исходных положений

3р.х30 м
Группами по 5 человек

«Челночный бег»

4рх30 м

Пробежать 30 м., положить мяч на финишную линию, вернуться обратно, следующий игрок бежит и забирает мяч

2 команды, эстафета

Упражнения для развития ловкости:


Прыжки с поворотом туловища на 90 градусов

20 разПрыжки с поворотом туловища на 180 градусов

20 разПрыжки, имитирующие удар головой

20 разПрыжки, имитирующие удар ногой

20 разЖонглирование мячом

20 раз

Жонглирование попеременно руками и ногами
Преодоление ряда препятствий

30 м
Поставить 3-4 препятствия (скамейки)

Упражнения на координацию движений:


Стойка на одной ноге

И.п. – основная стойка, руки в бок.

1- согнуть правую ногу на уровне голени

2- выпрямить ногу вперед

3- ногу в вправо

4- ногу влево

5- стать в и.п.

6- согнуть левую ногу на уровне голени

7- ногу выпрямить вперед

8- ногу – влево

10 – ногу вправо.

11- и.п.

5-6 раз

Чередовать варианты с различными положениями рук и ног.Те же упражнения в стойке на одной ноге, но выполняются они с предметами: с большим мячом, с гантелью и др.

5-6 раз


Выполнение упражнений стоя на одной ноге:

1- согнуть левую и поставить на голень правой ноги

2 - руки вперед

3 - руки вверх

4 – руки в сто­роны

5 – руки вниз

6 - приставить ногу.

5-6 раз


Стойка на одной ноге (левой или правой) после 1, 2 и 3 поворотов вокруг себя.


заключительная часть - 5 мин

Ходьба.


1 минУпражнения на восстановление дыхания.

1 минУпражнения на снятие мышечной напряженности

1 минПодведение итогов урока

1 минДомашнее задание:

повторить упражнения для развития силы, ловкости и на координацию движений

20 с


 1. Протокол плотности урока

ПРОТОКОЛ

хронометража урока физической культуры

Урок провел – преподаватель физкультуры Красницкая В.В. Дата - 05.09.08 г.

Класс 6-А

Школа №26

Место проведения - спортивная площадка

№ урока по расписанию - №5

Время начала урока - 1215

Количество отделений – одно

Время окончания урока - 1258

Фамилия, имя ученика, за которым наблюдаем – Орлов Иван

Тип урока – смешанный

Имя, отчество учителя – Виктория Владимировна

Плотность урока – 2639 сек = 44 минуты

Задачи урока:

 1. Ознакомление с прямолинейной постановкой стопы при беге по прямой;

 2. Закрепление навыков физической подготовки для игры в футбол.

 3. Ознакомление с упражнениями для развития ловкости.Данные хронометража

№№ вида деятельности учителя и ученика

Общее время деятельности по секундомеру

^ Виды деятельности учителя и учеников

Пояснение, показ упражнений

Выполнение упражнений

^ Отдых, наблюдение и ожидание очереди

Простой

1

2

3

4

5

6

1. Построение учеников. Рапорт. Приветствие. Уведомление заданий урока

60 с.

60с.


2. Команды: «Равняйсь!» «Смирно». «Три шага вперед!». «Принять упор сидя». «Встать!»

30 с.
30с.3. Ходьба обыкновенная, ускоренная, медленная, медленный бег, ходьба спортивная обыкновенная

62 с.
60с.
2 с.

4. Эстафета с элементами подвижной игры «Чехарда»

38 с.
36 с.
2 с.

5. Ходьба прогнувшись

35 с.
35 с.6. Ходьба с высоким подниманием ног

38 с.
38 с.7. Ходьба быстрая: прямо, боком, спиной вперед с поворотом через 2-3 шага; 3 шага вперед, упор сидя, 5 шагов вприсядку, встать

30 с.
30 с.8. Ходьба обыкновенная, ускоренная, медленная, обыкновенная

30 с
30 с.9. Медленный бег

48 с.
48 с.10. Построение в колонну по четверо в бегу

38с.
38с.11. Ходьба выпадами влево и вправо с энергичными поворотами туловища

49 с.
49 с.12. Бег с колебательными движениями рук

58 с.

1 с.

57 с.13. Сменный бег с быстрым рывком

63 с.
63 с.Физическая подготовка для игры в футбол:

14. Повторное пробегание коротких отрезков с различных исходных положений

102 с.
100 с.

2 с.
15. «Челночный бег»

110 с.
110 с.Упражнения для развития ловкости:

16. Прыжки с поворотом туловища на 90 градусов

106 с.
104 с.

2 с.
17. Прыжки с поворотом туловища на 180 градусов

104 с.
104 с.18. Прыжки, имитирующие удар головой

105 с.
1055 с.19. Прыжки, имитирующие удар ногой

104 с.
102 с

2 с.
20. Жонглирование мячом

129 с.
126 с.

3 с.
21. Преодоление ряда препятствий

124 с.
124 с.22. Упражнения на координацию движений:
23. Стойка на одной ноге

И.п. – основная стойка, руки в бок.

1- согнуть правую ногу на уровне голени

2- выпрямить ногу вперед

3- ногу в вправо

4- ногу влево

5- стать в и.п.

6- согнуть левую ногу на уровне голени

7- ногу выпрямить вперед

8- ногу – влево

10 – ногу вправо.

11- и.п.

186 с.
186 с.24. Те же упражнения в стойке на одной ноге, но выполняются они с предметами: с большим мячом, с гантелью и др.

189 с.
189 с.25. Выполнение упражнений стоя на одной ноге:

1- согнуть левую и поставить на голень правой ноги

2 - руки вперед

3 - руки вверх

4 – руки в сто­роны

5 – руки вниз

6 - приставить ногу.

190 с.
190 с.26. Стойка на одной ноге (левой или правой) после 1, 2 и 3 поворотов вокруг себя.

165 с.
162 с.

3 с.
27. Ходьба.


67 с.
67 с.28. Упражнения на восстановление дыхания.

117 с.
117 с.29. Упражнения на снятие мышечной напряженности

102 с.
102 с.30. Подведение итогов урока

100 с.
100 с.31. Домашнее задание:

повторить упражнения для развития силы, ловкости и на координацию движений

62 с.
62 с.Общая плотность урока

2639 с.

61 с.

2562 с.

12 с.

4 с.
 1. ^ Письменный педагогический анализ одного из уроков физкультуры

Вводная часть урока

Урок в 6-А класе начался совевременно и организованно – строго по звонку. Задачи урока сформулированы ученикам четко и ясно, громко. Ученики были размещены правильно, целесообразно с токи зрения последующих упражнений. Правильно выбрана площадка для занятий – это открытая площадка (летняя). В поле зрения учителя входят все дети. Учитель показывает упражнения правильно, доступно для понимания учениками, его движения четкие и скоординированные, учитель указывает и исправляет ошибки в процессе выполнения упражнений учащимися. Правильно подобраны упражнения для формирования осанки и дыхания позволяют чередовать работу и отдых. Физическая нагрузка соответствует возрасту детей, применяется раздельное дозирование физических упражнений для девочек и мальчиков. Учащиеся к занятиям относятся с большим энтузиазмом, охотно выполняют упражнения урока. Содержание вступительной части урока подготавливает детей к основной его части, соответствует содержанию. Плотность урока 10 минут. Учитель относится к детям с уважением, пониманием, добротой, соблюдает тактичность. К нарицаниям учитель прибегает в единичных случаях.

^ Основная часть урока

Урок проводится согласно программе. Перед уроком учитель составляет конспект урока, в котором рассмотрены методики проведения урока, их целесообразность.

Во время урока учитель грамотно располагает детей, которые находятся в его поле зрения. Правильно подобрано место проведения занятий. Четко и ясно показываются учителем упражнения урока. Методы обучения и воспитания достаточно результативны, не сложны, скоординированы, дети быстро их усваивают. В процессе урока учитель исправляет ошибки в движениях детей. Учитель придерживается дидактических принципов обучения и воспитания: активности, наглядности обучения, систематичности, последовательности, доступности. Четко и грамотно осуществляется руководство работой отделений и помощников. Нагрузка на детей соответствует условиям урока, к ученикам специальной группы нагрузка уменьшена. Учитель грамотно регулирует физическую нагрузку и корректирует ее с учетом утомляемости детей. Привлекает детей к анализу качества выполненных упражнений. Ученики относятся очень хорошо к занятиям, они выполняют все упражнения урока. В процессе урока проводится спортивная игра, которая имеет прямую связь с уроком, с его содержанием. В процессе урока учитель проверяет успешность учеников и выставляет им оценки. Проверяется домашние задания. Плотность занятий 29 минут. В процессе урока большое значение уделяется упражнениям по формированию правильной осанки. Все упражнения чередуются с работой и отдыхом, что позволяет контролировать дыхание детей. Время урока целесообразно распределено по группам упражнений.

^ Заключительная часть урока

Все упражнения соответствуют назначению урока, а именно: в заключительной части урока присутствует ходьба, упражнения на восстановление дыхания, упражнения на снятие мышечной напряженности. Проводится подведение итогов урока, дается домашнее задание. Плотность урока 4 минуты. Урок оканчивается за 2 минуты до начала звонка.

Управляющая роль, поведение и деятельность учителя

Учитель уверенно и настойчиво требует выполнений задач урока. Он умело держится перед классом, владеет им. К детям относится с уважением, пониманием, добротой, соблюдает тактичность. К нарицаниям и наказаниям педагог прибегает в крайних случаях. Взаимоотношения детей с учителем доверительные. Он дает указания детям правильно, его речь четкая и ясная. К отдельным ученикам применяет индивидуальных подход. Умело использует методы морального воспитания: розъяснения, убеждания, прививает детям общепризнанные нормы поведения.

Выводы

В процессе урока все задания учителя выполнены на высоком уровне. В процессе урока выполнены оздоровительные, образовательные, воспитательные и развивающие задачи.

Предложения

Для улучшения методики и организации уроков физической культуры, учитель может пользоваться современной педагогической литературой, а также совершенствовать свою физическую подготовку. 1. ^ Сценарий спортивно-массового мероприятия

Спортивный праздник, посвященный дню физкультурника

Цель: Способствовать привлечению школьников к систематическим занятиям физическими упражнениями, гармоничному развитию детей.

^ Место и дата проведения: Спортивный зал СОШ №26. 15 сентября 2008 г. В соревнованиях принимают участие ученики 6-х классов школы (4 команды 5 х 5).

Оборудование: 2 мяча, 2 обруча, 2 мешочка с песком, 2-е спортивных лавы, флажки.

^ Судейская бригада: главный судья, секретарь, судья на финише, судья на дистанции, комментатор.

Оценивание за 5-балловой системой.

Примечание. Грубое нарушение — 1 балл снимается. Победа предоставляется команде, у которой наибольшая сумма очков. Все участники обязаны быть с эмблемой команды.

Спортивный зал подготовлен для проведения праздника: украшен разноцветными флажками, воздушными шариками. Раздаются песни о Киеве, спорте. В зал прибывают команды-участники, болельщики, родители учеников, приглашенные гости.

Под марш (магнитофонная запись) команды выстраиваются в 4 колонны.

Учитель физкультуры составляет рапорт директору школы о готовности команд к проведению праздника.

Директор здоровается с участниками соревнований и позволяет открыть праздник.

Участников и гостей приветствуют ученики школы.

^ 1
2 ученик:


Дорогі наші дитяти,

Любі хлопчики й дівчата,

І бабусі, й вчителі,

Вас вітаєм від душі.

учен
ик:

В нашій школі знову свято.

Чути гомін, жарти, сміх.

Ми зібрались привітати

Фізкультурників усіх.


^ 3
4 ученик:


Ми не тільки книги любим,

Інтересів в нас багато.

Підростаючи у спорті,

Б'єм рекорди знань завзято.

ученик:

І дорослим, і малятам

Спорт дає найбільше сили.

І змагаючись завзято

Ми міцніємо на диво.


5
6 ученик:

Ми не тільки книги любим,

Інтересів в нас багато.

Підростаючи у спорті,

Б'єм рекорди знань завзято.

учен
ик:

Ми зібрались позмагатись,

Помірятись силою.

Хай зростають козачата

Здорові та сильні.


 1. ученик:

Здорові діти — нація здорова,

Багата Україна і чудова.

Тож, діти, ви здоровими ростіть,

В майбутнє добрими ідіть!

6 ученик:

Хай не буде суперечок

Серед нас ніколи!

Нехай спорт нас об'єднає

В нашій рідній школі.


^ Программа мероприятия

I эстафета. «Бег с мячами» (2 мяча). Каждый участник должен одновременно двумя руками прокатить мячи к флажкам, а возвращаться — обычным бегом, держа мячи в руках. Побеждает команда, которая быстрее преодолеет эстафету.

II эстафета. «Попасть в цель».

Каждый участник бросает мешочек с песком в обруч, который лежит на расстоянии 3-х метров от команды. Победит команда, у которой больше попаданий в кольцо.

III эстафета. «Пройти по мостику». Напротив каждой команды стоит гимнастическая лава.

Участник пробегает по лаве и возвращается на линию старта. Побеждает команда, которая быстрее преодолеет эстафету.

IV эстафета. «Прыжки через лаву». Каждый участник перепрыгивает через лаву, оббегает флажки и возвращается к команде. Побеждает команда, которая быстрее преодолеет эстафету.

V эстафета. «Обезьянки»

Каждый участник передвигается по дистанции в наклоне с упором на руки, оббегает флажки, возвращается обычным бегом.

Между эстафетами выступают дети, которые занимаются в спортивных секциях по художественной гимнастике, борьбы «у-шу» и танцевального кружка.

Между тем как судейская бригада подводит итоги соревнований – участников, болельщиков и гостей приветствует танцевальный кружок. Награждение проводит главный судья праздника. 1. ^ Конспект физкультурно-оздоровительных мероприятий

Подвижные игры на переменах

Собери флажки

На площадке расставляют флажки через каждые 8—10 м, В первом ряду флажков должно быть на два меньше, чем играющих, во втором ряду — еще на два меньше. Таким образом, если играют 10 детей, то флажков должно быть в каждом ряду 8, 6, 4, 2, 1. По сигналу дети бегут, каждый стремится овладеть флажком в первом ряду. Двое, что не успели это сделать, выбывают из игры. После второго этапа остается шесть участников, потом четыре и наконец двое сильных. Ребенок, что овладел последним флажком, становится победителем.

Правила: если во время бега ребенок упустила флажок на землю, он должен сначала поднять его и только затем продолжать бежать.

^ Будь внимательный

Детей разделяют на 2 команды. На одной стороне площадки 2 команды, а на противоположной (дистанция 8—10 м) против каждой команды лежат одинаковые предметы (например, кубик, флажок, мяч). На сигнал «Беги» игроки направляются к предметам. Приблизительно на середине пути следует сигнал, который из предметов нужно взять, например кубик. Дети берут названный предмет и бегут с ним на начальную линию.

Правила: выигрывает команда, которая прибегает с предметом первой; если взят не тот предмет, нужно вернуться и заменить его.

^ Волшебная скакалка

Дети стоят в 2-х командах, в руках у них скакалки. Ребенок, выполняющая роль ведущего, произносит какое-либо слово, а команды, что стоят впереди, должны сказать, сколько частей в названном слове, и выполнить столько прыжков вперед, сколько составов в слове. Ведущий и дети отмечают правильность выполненных действий. Побеждает команда, которая сделала меньше ошибок.

Правила: дети, выполнившие прыжки правильно переходят на другую сторону площадки; а те, кто ошиблись, встают в конец своей команды.

^ Защита крепости

Берут три палки, связывают их в верхней части и на них кладут резиновый или волейбольный мяч — это крепость, которую защищает ведущий. Остальные играющие стоя в кругу, перебрасывают между собой мяч. Они стараются в удобный момент, когда ведущий отвернется, ударом сбить мяч. Ведущий не дает этого сделать. Тот, кто попал, становится ведущим.

Правила: перебрасывать мяч по кругу можно в любую сторону; ведущий отбивает летящий мяч любым способом — ногой, рукой.

^ Веселые соревнования

Игроки становятся в 2-е команды у общей границы. Впереди каждой команды в 4—5 шагах поставлены гимнастические скамьи, дальше на полу положены обручи. По сигналу учителя первые бегут к скамьям, проползают по им указанным способом (на животе, на коленях и ладонях), слезают, подбегают к обручам, пролезают в них, кладут на пол и быстро возвращаются в конец колонны. Бегут следующие в команде. Выигрывают те, что выполнили задание ранее других.

Правила: доползать указанным способом до конца скамьи; обруч класть на пол тихо, не бросать.

^ Бой петухов

Двое детей из двух разных команд встают в очерченный круг (диаметр 1—1,5 м) лицам друг к другу, одна нога согнута в колене, руки скрещены на груди. Пытаются столкнуть противника, принудить его опустить ногу или выйти из круга.

Правила: не опускать ногу на пол; тот, кто встал на обе ноги или вышел за круг, считается минус 1 очко. Выигрывает команда, что набрала больше очков.


^ ДНЕВНИК

педагогических наблюдений

студентки 4 курса группы «Б»

специальности «Физическая реабилитация»

факультета физкультуры и спорта

Термин практики ______________________

Класс 6-А

Школа №26


7. Дневник педагогических наблюдений

7.1. Общие сведения о школе

Лисичанская общеобразовательная школа I-III ступеней №26

Адрес: пер. Горняцкий, 2

Телефон: 7-23-90

Директор: Остапенко Антонина Петровна

Зав. по методической работе: Барабаш Наталья Анатольевна

Учитель физкультуры: Красницкая Виктория Викторовна

Классный руководитель 6-А класса: Монорик Руслан Иванович

Школа открыта в 1971 году. Количество учеников – 624 чел. Имеет спортивный зал и спортплощадку.

Расписание звонков:

1. 830 - 925

2. 925 - 1010

3. 1020 - 1105

4. 1120 - 1205

5. 1215 - 1300

6. 1310 - 1355

Расписание уроков 6-А класса:

Понедельник Вторник Среда

1. Труд 1. История 1. Математика

2. Математика 2. Математика 2. География

3. География 3. Англ. язык 3. Этика

4. Зарубежн. лит. 4. Укр. язык 4. Франц. язык

5. Укр. язык 5. Физкультура 5. Зарубежн. лит.

6. Русск. язык 6. Укр. литература 6. Музыка


Четверг Пятница

1. Англ. язык 1. Укр. яз.

2. Математика 2. Осн. здоровья

3. Русск. язык 3. История

4. Обр. искусство 4. Англ. язык

5. Укр. литература 5. Физкультура

6. Природоведение


7.2. Психолого-педагогическая характеристика класса

В 6-А классе 30 человек: 11 девочек и 19 мальчиков. Дети учатся вместе с 1-го класса. 7 учеников класса воспитываются в неполных семьях (без отца). Преобладающая профессия родителей – рабочие 20 человек, остальные – служащие – 10 человек.

15 детей посещают различные секции, в том числе 9 учащихся – спортивные (футбол, волейбол, гимнастика).

По результатам наблюдений уровень дисциплине в коллективе средний. Уровень аккуратности и воспитанности – высокий.

Все ученики класса воспринимают себя частью коллектива. Существует в классе и общность интересов.

Мотивация учебной деятельности присутствует – дети хотят учиться, чтобы быть квалифицированными рабочим, инженерами и т.д.

Взаимоотношения детей достаточно доброжелательны, изолированных детей не наблюдалось. Неформальный лидер в классе – Иван Орлов.

Прослеживаются социальные роли в классе – это ученики-отличники: Колеников Евгений; Степачов Олег; ученики-спортсмены: Рохман Роман и Чепурный Влад.

Классный коллектив 6-А класса активно участвует в общественно-полезной деятельности школы – в уборке территорий школы, высадке цветов, деревьев и т.д.

В классе благоприятный эмоционально-психологический климат. Между учениками присутствует атмосфера чуткости и товарищества, а конфликты, наоборот, крайне редки благодаря руководству классного руководителя. В целом, класс 6-А положительный.

^ Список учащихся 6-А класса, диагноз, группа здоровья

ФИО

Год рожде-ния

Рост, мм

Физ.

группа

Диагноз

Рекомендации

1. Аббасова Сабина

2003

127

осн.2. Асылбаева Карина

2003

127

подг.

плоскостопие
3. Борманова Карина

2003

141

осн.4. Белоконская Ксения

2003

130

осн.5.Белоконский Констанитин

2003

140

осн.6. Воробьев Михаил

2003

147

осн.7. Дударев Иван

2003

148

осн.8. Ермакова Алена

2003

145

осн.9. Карпенко Ярослав

2004

142

осн.10. Колеников Евгений

2003

132

осн.11. Кашков Артур

2003

140

осн.12. Кондратьев Алексей

2003

138

осн.13. Манько Виталий

2003

127

осн.

гиперметрия

II-IIIп. любой ряд

14. Молонько Дмитрий

2003

133
гиперметрия

I-п. любой ряд

15. Несмирный Артем

2003

133

осн.16. Орлов Иван

2003

145

осн.17. Петров Алексей

2004

132

осн.

гиперметрия с астениатиз-мом

II-IIIп. любой ряд

18. Пономарев Александр

2003

134

осн.

гиперметрия

II-п. любой ряд

19. Рохман Роман

2003

142

осн.20. Сергиенко Егор

2003

137

осн.21. Сергиенко Павел

2003

136

осн.22. Скиярова Кристина

2003

147

осн.

гп. акком.

I-п. любой ряд

23. Собко Виктория

2003

143

осн.24. Степачов Олег

2003

134

осн.

ДЖВП
25. Таган Ольга

2003

143

осн.26. Филина Надежда

2003

120

осн.27. Чепурный Влад

2004

130

осн.28. Чернова Юлия

2003

145

подг.29. Чусь Валерия

2003

143

осн.30. Якубович Максим

2003

145

осн.


  1   2Скачать файл (633 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru