Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Таблица прочтения счётных суффиксов при сочетании с числительными - файл 1.doc


Таблица прочтения счётных суффиксов при сочетании с числительными
скачать (81.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc82kb.18.11.2011 13:51скачать

Загрузка...

1.doc

Реклама MarketGid:
Загрузка...
ТАБЛИЦА ПРОЧТЕНИЙ СЧЁТНЫХ СУФФИКСОВ ПРИ СОЧЕТАНИИ С ЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ

(указаны 28 наиболее часто употребляемых суффикса)ほんまいだいさつけん

/

かい

/

さいひきとうそくиппон

итимаи

итидаи

икко

иссацу

иккэн

иккаи

итидо

иссаи

иппики

иттоо

итива

иссокунихон

нимаи

нидаи

нико

нисацу

никэн

никаи

нидо

нисаи

нихики

нитоо

нива

нисокусамбон

санхон

саммаи

сандаи

санко

сансацу

санкэн

санкаи

сандо

сансаи

самбики

сантоо

санва

сандзокуёнхон

ёммаи

ёндаи

ёнко

ёнсацу

ёнкэн

ёнкаи

ёндо

ёнсаи

ёнхики

ёнтоо

ёнва

ёнсокугохон

гомаи

годаи

гоко

госацу

гокэн

гокаи

годо

госаи

гохики

готоо

гова

госокуроппон

рокухон

рокумаи

рокудаи

рокко

рокусацу

роккэн

рокукэн

роккаи

рокукаи

рокудо

рокусаи

роппики

рокухики

роттоо

рокутоо

рокува

рокусокунанахон

ситихон

нанамаи

ситимаи

нанадаи

ситидаи

нанако

ситико

нанасацу

ситисацу

нанакэн

ситикэн

нанакаи

ситикаи

нанадо

ситидо

нанасаи

ситисаи

нанахики

ситихики

нанатоо

сититоо

нанава

ситива

нанасоку

ситисокухаппон

хатихон

хатимаи

хатидаи

хатико

хассацу

хатисацу

хаккэн

хатикэн

хатикаи

хатидо

хассаи

хатисаи

хаппики

хатихики

хаттоо

хатитоо

хатива

хассоку

хатисокукюхон

кюмаи

кюдаи

кюко

кюсацу

кюкэн

кюкаи

кюдо

кюсаи

кюхики

кютоо

кюва

кюсокудзиппон

дзюумаи

дзюудаи

дзикко

дзиссацу

дзиккэн

дзиккаи

дзюудо

дзиссаи

дзиппики

дзиттоо

дзюува

дзиссоку

はいきゃくかんじょうはこせきぜんふんにちにんめいиппаи

иккяку

иккан

итидзёо

хитохако

иссэки

итиби

итива

итидзэн

иппун

итинити

хитори

итимэинихаи

никяку

никан

нидзёо

футахако

нисэки

ниби

нива

нидзэн

нифун

фуцука

футари

нимэисампаи

санкяку

санкан

сандзёо

сампако

сансэки

самби

санва

сандзэн

сампун

микка

саннин

саммэиёнхаи

ёнкяку

ёнкан

ёндзёо

ёнпако

ёнсэки

ёмби

ёнва

ёндзэн

ёнфун

ёкка

ёнин

ёммэигохаи

гокяку

гокан

годзёо

гохако

госэки

гоби

гова

годзэн

гофун

ицука

гонин

гомэироппаи

рокухаи

роккяку


роккан

рокукан

рокудзёо

роппако

рокухако

рокусэки

рокуби

рокува

рокудзэн

роппун

рокуфун

муика

рокунин

рокумэинанахаи

ситихаи

нанакяку

ситикяку

нанакан

ситикан

нанадзёо

ситидзёо

нанахако

ситихако

нанасэки

ситисэки

нанаби

ситиби

нанава


нанадзэн

ситидзэн

нанафун

ситифун

нанока

ситинин

нанамэи

ситимэихаппаи

хатихаи

хаккяку

хатикяку

хаккан

хатикан

хатидзёо

хаппако

хатихако

хассэки

хатисэки

хатиби

хатива

хатидзэн

хаппун

хатифун

ёока

хатинин

хатимэикюхаи

кюкяку

кюкан

кюдзёо

кюхако

кюсэки

кюби

кюха

кюдзэн

кюфун

коконока

кюунин

кюмэидзиппаи

дзиккяку

дзиккан

дзюудзёо

дзиппако

дзиссэки

дзюуби

дзюува

дзюудзэн

дзиппун

тоока

дзюунин

дзюумэиСкачать файл (81.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации