Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Курсовий проект - Управління виробничо-технічними ресурсами ПП АФ Дзвони Золочівського району Львівської області під час вирощування озимої пшениці - файл rozdil 2.doc


Курсовий проект - Управління виробничо-технічними ресурсами ПП АФ Дзвони Золочівського району Львівської області під час вирощування озимої пшениці
скачать (299.4 kb.)

Доступные файлы (5):

rozdil 2.doc1167kb.24.12.2007 21:15скачать
Графік витрат.cdw
Графік кредиту.cdw
Курсак ІНЖЕНЕРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ.doc27kb.12.11.2010 00:18скачать
Озима пшениця. Курсовий проект.xls278kb.18.12.2008 11:46скачать

содержание
Загрузка...

rozdil 2.doc

  1   2   3   4
Реклама MarketGid:
Загрузка...

Зміст


Вступ……………………………………………………………………….5

1.Оцінення та аналіз ресурсного потенціалу підприємства чинники, які обумовлюють показники використання машинних агрегатів…………...7

1.1. Місце розташування господарства……………………………………7

1.2. Природно-клiматичнi умови господарства…………………………...8

1.3. Характеристика земельного фонду господарства i структура посівних площ……………………………………………………………………...9

1.4. Аналіз складу машинного парку господарства……………………..11

1.5. Забезпечення роботоздатностi машин……………………………….14

2. Концептуальна модель виробничої системи для заданого напрямку господарювання…………………………………………………………………..18

3. Обґрунтування ефективності виробничо-технічних ресурсів сільськогосподарського підприємства………………………………………….20

3.1 Визначення та аналіз альтернативних технічних засобів вирощування культури…………………………………………………………...20

3.2. Моделювання технологічного процесу для різних варіантів виробничо-технічного забезпечення підприємства……………………………22

3.3 Вартісне (або енергетичне) оцінення ефективності виробничого процесу……………………………………………………………………………25

4. Бізнес-планування ефективності виробничо-технічних ресурсів підприємства……………………………………………………………………...36

4.1. Фінансовий план виробництва продукції…………………………...36

4.2. Прогноз прибутку і стратегія виробництва…………………………46

5. Система управління охороною праці та захист цивільного населення………………………………………………………………………….47

5.1. Структурно–функціональний аналіз процесу розроблення моделі травмонебезпечних та аварійних ситуацій……………………………………...47

5.2. Обґрунтування організаційно-технічних рекомендацій стосовно безпечного перебігу виробничого процесу (правила техніки безпеки праці, інструкції тощо)…………………………………………………………………..51

5.3. Захист цивильного населення……………………………………...53

Висновки…………………………………………………………………...54

Бібліографічний список…………………………………………………...55

Вступ.Кожний інженер сільськогосподарського виробництва повинен знати і вміти використовувати новітні досягнення науки, техніки і впроваджувати їх у виробництво стосовно до умов свого господарства. Без науково обґрунтованого ведення господарства неможливо досягти високих і сталих врожаїв сільськогосподарських культур, раціонально використовувати і обслуговувати технічні засоби не прорахувавши їх заздалегідь для визначення ефективного комплексу з мінімально ефективними економічними затратами.

Щоб забезпечити сільське господарство засобами механізації, повинна посилено розвиватися машинобудівна промисловість. За цих умов підвищиться роль та значення створюваної техніки і її перспективи. Кожна машина, яка розробляється, при впровадженні її в сільськогосподарське виробництво повинна підвищити продуктивність праці порівняно з операціями, які виконують вручну, не менш як в 2-3 рази, а порівняно з серійними аналогічними машинами - не менш як на 15%.

Технічною основою комплексної механізації та автоматизації рослинництва в нашій країні є система машин. Вона безперервно вдосконалюється з урахуванням досягнень науки та передового досвіду сільського господарства і машинобудівної промисловості.

Отже, треба досконало вивчати техніку (технічні, продуктивні показники) бути обізнаним з раціональними формами використання і технічного обслуговування машинно-тракторного парку та правильно їх застосовувати в господарстві, вивчати умови використання технічних засобів, аналізувати їх з метою зниження затрат праці й коштів на експлуатацію та утримання машин і обладнання. Багаторічний досвід показує, що без практичних навиків теоретична підготовка не є ефективною і всі теоретичні розрахунки е далекими від практичного застосування техніки в господарствах. Тому з метою підготовки висококваліфікованих спеціалістів сільського господарства паралельно з освоєнням теоретичних знань, застосовуються і практичні досвіди як викладацького колективу навчального закладу так і власно здобутих при проходженні різноманітних практик.
1. оцінення та аналіз ресурсного потенціалу підприємства. ЧИННИКI, ЯКI ОБУМОВЛЮЮТЬ ПОКАЗНИКИ ВИКОРИСТАННЯ МАШИННИХ АГРЕГАТIВ.
1.1. Мiсце розташування господарства

Приватне підприємство Агрофірма «Дзвони» було засновано в 2001 році. Це достатньо молоде підприємство розвинуло бурну діяльність у сфері сільського господарства, зокрема вирощування сільськогосподарської продукції.

Дане підприємство було відроджене на місці бувшого колективного господарства села Велика Вільшаниця. Вся садиба розташована у північно-східні частині селища. Відносно географічного розташування село Велика Вільшаниця знаходиться на міжобласному автомобільному шляху Львів – Тернопіль. Відстань до обласного центру Львів становить 53 км, а відстань до районного центру Золочів складає 18 км. Також село розташоване на перехресті шляхових відрізків районного значення: шлях до районного центру Буськ через села Бортків, Скнилів, Андріївна та селища міського типу Красне; шлях до районного центру Перемишляни через села Трудовач, Гологірки, Гологори та інші. Є сполучення з залізодорожним транспортуванням в місцях таких, як вузлова станція Красне яка розташована на відстані 19 км, і проміжною залізничною станцією Золочів, яка знаходиться на окраїні районного центру. Дане географічне розташування показує на достатньо вигідні економічні відносини з поставщиками добрив, хімічному захисту рослин та іншої продукції, необхідної для вирощування продукції рослинництва. Також дає можливості вийти на державні ринки з вирощеною продукцією і навіть на ринки міждержавного значення.
^ 1.2. Природно-клiматичнi умови господарства

Всебiчний вплив на грунтоутворювальнi процеси мають клiматичнi умови. Вони визначають характер процесiв вивiтрювання порiд i мiнералiв, розвитку рослин i мiкроорганiзмiв.

Великий геологiчний кругообiг речовин в природi, винос, перерозподiл та конкуренцiя хiмiчних елементiв, газообмiн мiж надземним i грунтовим повiтрям у великiй мiрi залежить вiд клiматичних умов.

Клiмат на тереторiї господарства помiрно-теплий i вологий.

Характеристику теплового режиму наведено в табл.1.1.

^ Таблиця 1.1

Розподiл температури повiтря по мiсяцях


Місяці

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

За рік

Темпе-ратура

-4.7

-3.5

1.6

7.7

14.0

16.9

18.3

17.4

13.1

8.1

2.1

-2.5

7.37

Як видно з табл.1.1 найхолоднiшим мiсяцем є сiчень (277° К), а найтеплiшим – липень (254.5° К). Сума позитивних температур повiтря понад 263° К становить 2177° К, абсолютний максимум температури повiтря 238° К, абсолютний мiнiмум – 241° К.

Останнi приморозки весною настають 30.04., першi осiннi 30.09. Середня тривалiсть безморозного перiоду 160 днiв. Крiм температурного режиму важливе значення в грунтоутвореннi належить атмосферним опадам (табл. 1.2).

^ Таблиця 1.2

Середнi мiсячнi i рiчна сума опадiв (мм)


Місяці

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

За рік

Опади

23

20

30

49

67

104

102

75

55

44

34

25

628


Як видно з наведених даних бiльшiсть опадiв випадає напротязi теплої пори року (з травня до вересня) i значно менша – протягом зимового перiоду. Таким чином, бiльшiсть опадiв припадає на вегетацiйний перiод. Частина опадiв в холодну пору року випадає у виглядi снiгу. Снiговiй покрив нестiйкий. Товщина його в середньому за зиму становить 20 см. Спiввiдношення тепла i вологи на мiсцевостi господарства таке, що опади переважають над випаровуванням. Коефiцiєнт зволоження дорiвнює 1.0 - 1.49. Тому режиму зволоження ґрунту слiд придiляти особливу увагу.

На територiї господарства переважають пiвнiчно-захiднi, пiвденно-захiднi i захiднi вiтри, на долю яких в середньому за рiк припадає 54% повторюваностi. 34% становлять вiтри схiдного i пiвденно-схiдного напрямкiв. Багаторiчнi дослiдження показують, що переважають вiтри з невеликою швидкiстю, вiд 0 до 2,5 м/с.

В цiлому клiмат сприятливий для вирощування всiх районованих культур.
^ 1.3. Характеристика земельного фонду господарства i структура посiвних площ

В сiльському господарствi земля є основним засобом виробництва. Вона на вiдмiну вiд iнших засобiв виробництва не зношується в процесi їх використання, а навпаки в наслiдок умiлого її використання полiпшує свої якостi, стає бiльш родючою. В умовах господарства проблема рацiонального використання земельних ресурсiв має велике значення i є виключно актуальним завданням. Найбiльш повну характеристику по використанню землi в господарствi дає структура сiльськогосподарських угiдь.

Структура земельних угiдь – це процентне спiввiдношення площ рiзних угiдь у складi загальної земельної площi сiльськогосподарських угiдь. Найбiльшу цiннiсть становлять орнi землi, пасовища, оскiльки вони беруть безпосередню участь у сiльськогосподарському виробництвi. Структура земельної площi господарства характеризує використання земельної площi i ступiнь її окультуреностi.

Таблиця 1.3

Структура земельного фонду
^

Групи і види угідь


Площа, га

Структура, %

Земельних угідь

С.-г. угідь
Загальна земельна площа

1326

100,0

-

в т.ч. с.-г. г угідь

1123

84,69

100,0

з них: рілля

981

73,98

87,36

сінокоси

67

5,05

5,96

пасовища

75

5,66

6,68

Багаторічні насадження (ліс)

70

5,28

6,23

Ставки і водойми

18

1,36

1,6


Аналізуючи табл. 1.3 можна сказати, що сільськогосподарські угіддя в господарстві займають 84,69 % від загальної земельної площі, займають с.-г. угіддя, а рілля становить 87,36 % в структурі сільськогосподарських угідь. Це свідчить про екстенсивний розвиток господарства. Така структура землекористування обумовлена географічним розміщенням господарства, наявністю ринків збуту продукції та спеціалізацією господарства. Виходячи з цих умов господарство планує структуру посівних площ, визначаючи потребу в окремих видах продукції для виконання договорів з оплати праці, продажу і створенню внутрішньогосподарського і міжгосподарського фондів.

Виходячи з цієї потреби і запланованої врожайності встановлюють структуру посівних площ (табл. 1.4), передбачаючи при цьому розширення посівів більш високо врожайних культур та культур, які можуть давати високі прибутки при їх вирощуванні.
Таблиця 1.4

Структура посiвних площ

Види культур

Площа, га

Структура, ріллі %

1

2

3

Всього посівних площ

664

100

зернові і бобові

350

52,7

В т.ч. озимі зернові

185

27,9

Ярі зернові

165

24,8

Цукрові буряки

135

20,3

Багаторічні трави

48

7,2

Однорічні трави

64

9,6

Кукурудза на силос

52

7,6

Сінокоси

15

2,3


З табл. 1.4 видно, що найбільший відсоток в структурі сільськогосподарських угідь займають зернові культури – 52,7 %. Особливе місце в даній структурі займають кормові культури, що обумовлено близьким розташуванням цукрового заводу. Серед зернових культур, переважно вирощують озимі – ячмінь і пшеницю. Серед кормових культур найбільш розповсюджені є однорічні трави 9,6 %, багаторічні 7,2 % і кукурудза на силос 7,6 %. Серед технічних - цукрові буряки - 20,3 %.

Продуктивнiсть машинно-тракторних агрегатiв залежить вiд ряду природньо-виробничих умов, а саме: грунтових умов, що характеризуються питомим опором машин, знарядь; розмiрiв полiв (площi та довжини гону); рельєфу (кута схилу), конфiгурацiї; кам'янистостi, стану поля (попередники, вологiсть).

^ 1.4. Аналiз складу машинного парку господарства

Машинний парк, до складу якого входять трактори, сiльськогосподарськi машини i автомобiлi, є важливим пiдроздiлом сiльськогосподарського пiдприємства. Вiд його складу i технiчної готовностi залежать кiнцевi результати сiльськогосподарського виробництва.

Наявнiсть енергетичних засобiв, склад тракторного парку, сiльськогосподарських машин i автомобiлiв наведено в таблицях 1.5-1.8.

^ Таблиця 1.5

Енергетичнi засоби


Назва

Кiлькiсть

Сумарна потужнiсть, кВт

Трактори

13

1509,3

Автомобiлi

11

752,4

Комбайни

4

189.6

Iншi самохiднi машини

1

57.8

Всього

29

2261,7


^ Таблиця 1.6

Склад тракторного парку


Марка

трактора

Рiк

придбання

Кількість витраченого палива

вiд останього ремонту, кг

Технiчний стан, вид останього ремонту, ТО

К-701

1989

1200

ПР, справний

К-701

1989

2400

ПР, справний

К-701

1991

1800

ПР, справний

Т-150

1989

900

ПР, справний

Т-150

1988

1600

ПР, справний

Т-150 К

1987

1700

ПР, справний

Т-150 К

1988

1150

ПР, справний

Т-150 К

1990

800

ПР, справний

Т-70С

1987

680

в ремонтi

МТЗ – 80

1991

1100

ПР, справний

МТЗ – 80

1990

1100

КР, справний

МТЗ – 80

1988

800

ПР, справний

ЮМЗ-6КЛ

1990

830

в ремонтi


Таблиця 1.7

^ Перелiк сiльськогосподарських машин i знарядь

Назва

Марка

Кiлькiсть

Конструк-тивна ширина захвату, м

Технiчний стан

Комбайни

Дон-1500Б

КС-6Б

3

1

справні

в ремонтi

Плуги

ПЛН-5-35

ПЛН-3-35

ПЛ-8-40

2

5

2

1.75

1.05

3.20

справнi

справнi

справні

Борони зубовi

БЗСС-1.0

БЗТС-1.0

15

10

1

1

справнi

справнi

Дисковi борони

БДТ-7

2

7

справнi

Лущильники

ЛДГ-10

2

5

справнi

Культиватори

КМН-4.2

КПС-4

ЛК-4

КРГ-3,6

КРН-5,4

2

2

3

2

1

4.2

4

4

3.6

5.4

справні

справні

справні

справні

справний

Сiвалки

СЗ-5.4

«Тодак»

3

1

5.4

5.4

справнi

справна

Котки

ЗККШ-6

3КВГ-1.4

4

4

справнi

справнi

Розкидачi мiн. добрив

МВД-900

МВУ-0.5

РУМ-8

2

2

2справні

справні

справні

Обприскувачi

ОП-2000-1

3справний

Зчiпки

СП-11

СП-16

1

1

несправна

Несправна

Причепи

2ПТС-4

2ПТС-6

ОдАЗ-885

КАЗ-717

3

2

2

2

справнi

справнi

справні

справні


Таблиця 1.8

^ Склад автомобiльного парку

Марка автомобiля

Вантажо-пiдйом-нiсть, т

Пройдено, км

Технiчний

стан

Вiд останього KP

Вiд останього

ремонту або ТО

ЗИЛ-130

4.0

135262

99576

справний

ЗИЛ-ММЗ-554

4.0

187648

162347

справний

ЗИЛ-ММЗ-555

4.0

135410

125487

справний

ГАЗ-52

3

67922

54144

справний

КАМАЗ-55111

10

149611

137235

в ремонтi

КАМАЗ-5410

10

149611

137235

в ремонтi

КАМАЗ-54112

10

159432

159432

в ремонтi

ГАЗ-53

4.0

55490

38377

справний

ТАРЗ

-

54980

53670

справний

ВАЗ-2121

-

61025

60846

справний

ЗАЗ-110557 «Таврія»

-

55490

38377

справний
  1   2   3   4Скачать файл (299.4 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru