Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Кваліфікаційна робота бакалавра - Розробка платформонезалежної програми архівації даних - файл 1.docx


Кваліфікаційна робота бакалавра - Розробка платформонезалежної програми архівації даних
скачать (352.8 kb.)

Доступные файлы (1):

1.docx353kb.18.11.2011 22:20скачать

содержание
Загрузка...

1.docx

  1   2   3   4   5   6   7   8
Реклама MarketGid:
Загрузка...


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
Факультет математики та інформатики

Кафедра «Комп’ютерні системи та мережі»


Кваліфікаційна робота бакалавра

Розробка платформонезалежної програми архівації даних


Виконав:

студент гр. МТз-474 __________ Бочкарьов Денис Вадимович


Науковий керівник: __________ ас. Дубовіков Є. Ю.

Робота захищена з оцінкою ________________

Протокол засідання ДЕК № ____ від ______________


Луганськ 2011^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


Факультет

Математики та інформатики

Кафедра

Комп’ютерні системи та мережі

Спеціальність

6.091501 – Комп’ютерні системи та мережі«Затверджено»

Завідувач кафедри

комп’ютерних систем та мереж

_________проф., д.т.н. Петров О.С.
^ ЗАВДАННЯ НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ БАКАЛАВРА

 1. Студент Бочкарьов Денис Вадимович

 2. Група МТз-474

 3. Тема роботи «Розробка платформонезалежної програми архівації даних»

 4. Затверджена наказом по університету

 5. Термін здачі студентом закінченої роботи 01.06.2011р.

 6. Завдання:

  1. розглянути загальні відомості про архівацію даних та зробити огляд існуючих програмних продуктів;

  2. розглянути методи стиснення інформації;

  3. розглянути мову jаvа;

  4. розробити платформонезалежну програму архівації даних.

Завдання до виконання отримав _____________________ 25.03.2011р.

Науковий керівник________________________ ас. Дубовіков Є. Ю.

Нормо-контроль __________________________ Вєтрова Н. М.Реферат


Текст – 44 с., рис. – 6, табл. – 3, джерел – 22, додатків – 2, формул – 2.


У ході виконання даної кваліфікаційної роботи було проведено огляд предметної області, вивчені основні джерела та розглянуті основні відомості про архівацію даних.

У результаті виконання роботи було визначено, що архіватори це програми, що дозволяють створювати та обробляти архівні копії файлів. При цьому їх архівні копії мають менший розмір, ніж оригінали. За допомогою спеціальних алгоритмів стиснення з файлів видаляється уся надмірна інформація, а при застосування зворотних алгоритмів розпаковування архівна копія відновлюється в первинному виді. Для вирішення поставлених завдань було розглянуто основні алгоритми архівації даних та розроблено платформонезалежну програму архівації даних.
Ключові слова: ІНФОРМАЦІЯ, ДАНІ, КОДУВАННЯ, ЕНТРОПІЯ, ВІРОГІДНІСТЬ, ДЖЕРЕЛО.

.


ЗМІСТ

^ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 1

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 1

студент гр. МТз-474 __________ Бочкарьов Денис Вадимович 1

Науковий керівник: __________ ас. Дубовіков Є. Ю. 1

Луганськ 2011 1

^ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 3

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 3

Вступ 7

 9

Розділ 1 10

Загальні відомості про архівацію даних. Огляд програмних продуктів. 10

1.1. Загальні відомості 10

1.2. Архіватори MS DOS 10

1.3. Архівація даних в Windows 15

1.4 Пакувальники та архіватори в Linux 17

 24

Розділ 2 25

Огляд методів стиснення інформації 25

2.1. Загальні відомості 25

2.2 Ідея словарних методів. Алгоритм LZ77 27

2.3 Формат Deflate 31

2.4. Алгоритм словарного стиснення для Deflate 37

2.5. Алгоритм Хаффмена 39

 41

Розділ 3 42

Розробка платформонезалежної програми архівації даних 42

3.1. Вибiр платформи для розробки 42

3.2. Графiчний iнтерфейс програми 42

3.3. Реалiзацiя методiв 43

 47

Висновки 48

 49

Список використаних джерел 50

Додатки

ВступАктуальнiсть. З розвитком науково-технічного прогресу персональні комп'ютери стали збільшуватися та об'єми інформації зберігається в них, що у свою чергу це привело до розвитку технологій по зберіганню інформації в стислому виді, тобто в архівах. Для цього було придумано безліч програм що здійснюють архівацію інформації.

Архіватори - це програми, що дозволяють створювати та обробляти архівні копії файлів. При цьому їх архівні копії мають менший розмір, ніж оригінали. За допомогою спеціальних алгоритмів стиснення з файлів видаляється уся надмірна інформація, а при застосування зворотних алгоритмів розпаковування архівна копія відновлюється в первинному виді.

З приходом Windows архіватори обзавелися графічним інтерфейсом. В деяких випадках цей інтерфейс лише прикривав собою ту або іншу стару утиліту командного рядка, але з'явилися та повноцінні, у тому числі 32-розрядні, програми зі вбудованим механізмом для маніпулювання архівами.

Більшість програм здебільшого орієнтовані на роботу з архівами у форматі ARJ або ZIP, але, як правило, містять вбудовані засоби (чи допускають підключення зовнішніх модулів) для розпаковування та перегляду та архівів інших типів. Загалом, тести показують, що програми, орієнтовані на формат ARJ (їх, до речі, не так багато), в середньому працюють трохи швидше аналогічних ZIP -архиваторов та до того ж забезпечують більший коефіцієнт стиснення , проте архіватор, несумісний з форматом ZIP, навряд чи можна сьогодні вважати повноцінним інструментом. Усі програми володіють зручними инсталляторами та стандартними засобами деінсталяції. Як правило, архіватори можуть вибірково реєструватися як засіб для обробки розпізнаваних ними типів файлів. Практично усі архіватори передбачають роботу з довгими іменами об'єктів, проте якщо ці імена містять російські букви, то 16-розрядні 

програми їх невпізнанно спотворюють при упаковці. Найбільш зручні утиліти інтегруються в систему Windows : дозволяють упаковувати та розпаковувати файли за допомогою перетягання, представляти архіви у вигляді звичайних тек, викликати контекстні меню для упакованих об'єктів, як для об'єктів "Робочого столу" Windows.

Проте нині комп'ютерний світ надає не лише різноманіття програмних продуктів, але та безліч операційних систем. ТА для кожної з них створюються свої програмні продукти. У зв'язку з ці виникає необхідність створення універсального програмного продукту, який би працював на будь-якій операційній системі. Ця тенденція не могла торкнутися та архіваторів, тому виникає необхідність в створенні платформонезалежного архіватора.

^ Метою роботи є необхiднiсть розробки робочого варіанту платформонезалежної програми архівації даних.

Об’єктом дослiдження є технології стиснення та архівації даних.

^ Методи дослiдження – теоретичний(вивчення iснуючих публiкацiй для роботи з технологiями стиснення даних) та практичний на ЕОМ.

У вiдповiдностi до визначеної мети вирiшуються такi задачi:

розглянути загальні відомості про архівацію даних та зробити огляд існуючих програмних продуктів;

розглянути методи стиснення інформації;

розглянути мову jаvа;

розробити платформонезалежну програму архівації даних.

  1   2   3   4   5   6   7   8Скачать файл (352.8 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru