Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции по методике преподавания специальных дисциплин - файл 1.Реформування вищої осв_ти.doc


Лекции по методике преподавания специальных дисциплин
скачать (262 kb.)

Доступные файлы (11):

1.Реформування вищої осв_ти.doc61kb.20.01.2007 13:27скачать
2.Сутн_сть процесу навчання.doc105kb.20.01.2007 13:39скачать
3.Види навчання.doc111kb.20.01.2007 13:44скачать
4.Сучасн_ п_дходи орган_зац_ї навчання у вуз_.doc255kb.20.01.2007 13:42скачать
5.Сучасн_ дидактичн_ технолог_ї.doc97kb.20.01.2007 13:46скачать
6.Методи навчання.doc142kb.20.01.2007 13:51скачать
7.Форми орган_зац_ї навчання.doc231kb.20.01.2007 14:01скачать
8.Самост_йна робота студент_в.doc64kb.20.01.2007 14:01скачать
9.Контроль _ оц_нка.doc114kb.20.01.2007 13:51скачать
Зм_ст.doc37kb.20.01.2007 14:03скачать
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ Й РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛИТЕРАТУРИ.doc39kb.20.01.2007 14:04скачать

содержание

1.Реформування вищої осв_ти.doc

1. РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ

ОСВІТИ – ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ


Підвищення вимог, що пред’являються сьогодні суспільством особисто спеціалістам різних областей професіональної діяльності, актуалізує проблему якості підготовки педагогічних кадрів. В зв’язку з цим особливого значення сьогодні набуває підвищення рівня професійності не лише педагогів загальноосвітньої та середньо-спеціальної, а й вищої школи. Проблеми реформування вищої педагогічної освіти завжди турбували суспільство, на різних етапах його становлення надавалось велике значення пошуку шляхів підвищення його ефективності.


1.1. Історичний аспект проблеми реформування педагогічної підготовки у вищій школі


Ця проблема не нова. Вона з особливою гостротою ставилась і в гострій полемічній дискусії вирішувалась на різних етапах становлення вищої освіти. Пошуки шляхів підвищення професіоналізму вчительського корпусу пов’язували не тільки з необхідністю поліпшення їх загальнонаукової, предметної підготовки, а й з необхідністю введення їх в навчальні плани вищої школи педагогічної підготовки. Особливо полемічно це питання обговорювалося на рубежі 19-20 ст.

К.Д.Ушинський писав: «Якщо в університетах існують факультети медичні і камеральні, і немає педагогічних, то це говорить, що людина до тепер більше цінує здоров’я свого тіла і своєї кишені, і не цікавиться духовним здоров’ям, і більше турбується про заможність майбутніх поколінь, а не хорошим їх вихованням.» (71,С.25-26).

Дискусія, що розпочалася на рубежі двох віків, про найбільш доцільний тип вищого педагогічного навчального закладу та про зміст професійної освіти майбутніх вчителів, не втратила своєї актуальності в наші дні. Основою для гострої постановки питання щодо вдосконалення якості підготовки педагогічних кадрів для різних типів навчально-виховних закладів був і буде не зовсім достатній, а не рідко і низький рівень педагогічної професійності випускників вищої школи.

В 1916 році міністр народної просвіти П.Н. Ігнатьєв серед причин, що пояснюють малопотужність педагогічного сектора російської вищої школи, виділяв недооцінку в змісті університетської освіти педагогічної підготовки, що поєднує в собі педагогічну теорію і педагогічну практику, та наслідком цього вважав незадовільний рівень підготовки молодих спеціалістів до педагогічної діяльності.

Не дивлячись на те, що університетська професура в основному негативно відносилася до педагогіки, вважаючи її більш мистецтвом, ніж наукою, потреба в кваліфікованих педагогічних кадрах для середньої і вищої школи обумовлювала динаміку їх поглядів в позитивну сторону щодо необхідності фундаментальної педагогічної підготовки.

У висновках спеціальної комісії, створеної для розробки плану устрою педагогічного факультету в Московському університеті, мовилося: «Серед багатьох умов, що несприятливо впливають на постановку середньої освіти, одним з найважливіших є недостатня підготовка викладачів до спеціальної діяльності. Університети, переслідуючи спеціальні наукові цілі, дають молодим людям достатні теоретичні відомості в межах вибраних ними наук, але не озброюють їх всіма тими знаннями, які необхідні майбутнім викладачам». (23)

У ході дискусії про педагогічну освіту було висловлено багато думок не лише щодо форми (педагогічні курси, педагогічні факультети при університетах, спеціальні педагогічні учбові заклади і т.п.), але і за змістом вищої педагогічної освіти. «Університети залишаються дотепер глухими до наполегливих вимог педагогічного життя, і щодня на наших очах скоюється явна помилка: випускають тисячі молодих людей на педагогічний терен, не забезпечивши їх на цей тяжкий і надзвичайно відповідальний шлях відповідним багажем у вигляді знайомства з педагогікою і її історією. При такому ставленні до педагогіки і її історії в університетах страждає не лише середня школа, але і вся система освіти» (23,С. 4).

Стурбованість низьким рівнем професійної підготовки, пошуки шляхів її подальшого вдосконалення породили велику кількість думок, які виражалися в статтях, виступах на педагогічних з'їздах і нарадах шкільних наставників і професорів вищих навчальних закладів. Проблеми якості підготовки педагогічних кадрів пов'язувалися, не лише з науковою педагогічною підготовкою, але і з формуванням професійних навиків особистості вчителя. Сучасники вважали, що в школу повинен прийти новий вчитель, який «відчуває себе господарем у сфері педагогічних уявлень і фактів, порівнює, комбінує, творить нове» (18, С. 62).

Той факт, що в підготовці вчителя важливе місце повинні займати педагогічні дисципліни, у багатьох професорів вищої школи не викликав сумніву. Педагогічні дисципліни поступово займали гідне місце в учбових

планах університетів. Педагогіка, історія педагогіки, загальна дидактика, психологія, методика викладання, вікова анатомія і фізіологія, антропологія, шкільна гігієна, школознавство складали цикл педагогічних дисциплін. Йшли суперечки і про те, на якому етапі навчання ці предмети повинні вивчатися студентами. В одному були єдині всі реформатори педагогічної освіти: підготовка вчителя неможлива без педагогічної практики. Її необхідність мотивувалася тим, що лише жива практика дозволить студентам усвідомлювати суперечності між педагогічною теорією, між словами наставника і шкільною дійсністю.

Проблема серйозної науково-педагогічної і практичної підготовки майбутніх педагогів, формування професійно-педагогічного світогляду, професійного покликання і їх активної професійної позиції не втратили своїй актуальності і значущості на рубежі 20-21 ст.ст.


1.2. Потреба в реформуванні педагогічної

підготовки вчительських кадрів на сучасному етапі

розвитку системи освіти


Потреба у пошуку нових орієнтирів обумовлюється соціальним замовленням, рівнем потреб суспільства в людях, творчих і професіонально підготовлених громадянах. Саме в такому стані знаходиться система підготовки педагогічних кадрів.

Щоб забезпечити динамізм, рухливість в підготовці педагогічних кадрів, необхідно уточнити цілі педагогічної освіти, його зміст, методику і технологію, погодившись з тенденціями, які визначають розвиток загальної освіти, і принципами його випередження. Якщо загальноосвітня школа орієнтується сьогодні не на трансляцію знань, а на розвиток індивідуальності, формування творчої особистості учнів, то випускники педвузів і університетів повинні вже сьогодні на відповідному рівні володіти технологіями виховуючого і розвиваючого навчання.

Критичний аналіз практики підготовки педагогічних кадрів і рівня їх професійної готовності свідчить про необхідність кардинальних змін. За даними анкетування 31% опитаних молодих вчителів із стажем роботи менш 3-х років упевнені в успішності своєї професійної діяльності. Лише 8,5% без проблем включилися в самостійну педагогічну роботу. Велика частина з опитаних вчителів були критично налаштовані щодо їх підготовки до професійної діяльності. 80% молодих вчителів вказали на свою непідготовленість до виховної роботи з дітьми; 67,6% - до учбової роботи, з урахуванням тих вимог, які суспільство пред'являє до сучасної школи. Вивчення і аналіз роботи початківців педагогів дозволяють говорити не стільки про нестачу професійно-педагогічних знань і умінь, скільки про низький рівень активності професійної позиції і творчого стилю їх діяльності.

Недоліки в підготовці педагогічних кадрів більшою мірою можна пояснити нечіткістю, еклектичністю, догматизмом цілей педагогічної підготовки в умовах вищої педагогічної школи. Випускники педвузів головне своє призначення бачать в передачі знань, тобто у викладі учбового матеріалу, не замислюючись при цьому про виховний і розвиваючий ефект навчання. Таке становище можна пояснити тим, що вища педагогічна школа все ще орієнтована на підготовку вчителів-наочників, передавачів знань. Вузівський процес не націлений на системне формування творчої особистості студентів і реалізацію в ході навчання різних шляхів розвитку їх творчих здібностей.

Сьогодні гостро відчувається потреба в новому трактуванні цілей педагогічної освіти з позицій його особово-орієнтованої спрямованості. При визначенні і постановці цілей педагогічної освіти необхідно враховувати, що реальним чинником успішного рішення освітньо-виховних задач виступає вчитель, тому в процесі вузівського навчання важливо забезпечити умови:

1. Для розвитку особистості майбутнього вчителя-професіонала, його активної професійної позиції і творчого стилю діяльності;

2. Підготовки його не тільки до передачі учням суми знань, умінь і навиків, але і до творчого розвитку їх особистості.

Дидактичні цілі педагогічного процесу у вузі повинні передбачати формування у майбутніх педагогів засобами дисциплін стійкої спрямованості на творчість, активності і пізнавальної самостійності, що вивчаються, які виявляються в єдності з високим рівнем творчих здібностей особистості і забезпечують результативність учбової роботи і професійного зросту студентів.

Проблема реформування вузівського процесу полягає в тому, щоб змінити позицію студента в учбовому процесі, перетворивши його з пасивного, стороннього спостерігача в активного учасника учбової роботи, суб'єкта власної освіти і професійного становлення. При цьому особливо важливе не тільки залучення студентів до різноманітної творчої діяльності, але і систематичне стимулювання творчого саморозвитку кожного студента.

Сьогодні багато говорять про особистісно-орієнтоване навчання. Конкретизація цього підходу до освіти припускає в першу чергу уточнення суті таких понять, як «особистість», «індивід», «індивідуальність», «суб'єкт».

У науковій літературі, зокрема педагогічній, поняття «особистість» розглядається як неповторний ансамбль властивостей людини. «Поняття особистість застосовується для характеристики людини з властивими йому індивідуальними особливостями психічного складу, характеру, інтелекту. До психологічних властивостей особистості відносять характер," темперамент, здібності, сукупність переважаючих відчуттів і мотивів діяльності, а також особливості протікання психічних процесів» (52, С.661). В даному визначенні особистість і індивідуальність ототожнюються.

Останнім часом робиться спроба розвести ці поняття. А.Н.Леонтьев підходить до розуміння сутності особистості з позицій культурно-історичної теорії діяльності. На його думку, особистість є системна і тому надчуттєва якість, що визначає поведінку і мислення індивіда. Індивід — це людина зі всіма своїми природними властивостями і набутими якостями.

Заперечуючи тотожність понять «особистість» і «індивід», В.В.Давидов вважає, що у філософії і теоретичній психології не виділяється специфіка поняття «особистість», що дає об'єктивні передумови для підміни цього поняття іншими, близькими до нього. Відмінність цих понять він бачить в характері діяльності людини. «Особою володіє творчо («вільно») і талановито діюча людина, що створює нові форми суспільного життя», - вважає В.В.Давидов. (19, З. 4). Головною ознакою особистості він рахує творчість, здатність створювати нове в суспільному і матеріальному житті.

Аналіз наукової літератури дозволяє говорити про те, що особистість є індивід, але не всякий індивід - особистість. Особистість є суб'єкт, але не всякий суб'єкт реалізує себе як особу. Суть поняття «особистість» більшість учених пов'язує з творчою, перетворюючою діяльністю.

Професійно-педагогічна підготовка майбутніх педагогів в своєму змісті повинна містити учбовий матеріал, що розкриває значення цих понять. Студенти повинні чітко уявляти, що «вчитель, що перестав працювати над власним розвитком і що не бере участь в інноваційній діяльності, володіє індивідуальністю і є суб'єктом педагогічної діяльності, але особистість в ньому померла. Немає творчості - немає і особистості» (35, З. 16.).

Професійне становлення майбутнього педагога, його особистості і творчого стилю діяльності обумовлено цілеспрямованою підготовкою студентів до творчої діяльності. Можна говорити про особистість педагога, якщо він виступає суб'єктом діяльності, якій властиві наступні процесуальні риси:

1. Внутрішньосистеме і міжсистемне перенесення знань і умінь в нову ситуацію;

2. Виведення проблеми в традиційній ситуації, структури об'єкту, нової функції об'єкту в ситуації, що склалася;

З. Врахування альтернатив при рішенні проблеми;

4. Принципово новий підхід до рішення навчальної проблеми і нестандартні способи діяльності (39, С.77).

У вузівському процесі необхідно забезпечити умови для формування готовності студентів до творчої діяльності, бо поняття «особа» і «творчість» невід’ємні один від одного.

Не менше важливим аспектом в підготовці майбутніх фахівців є формування у студентів ціннісного ставлення до власного розвитку. Розвиваючись як суб'єкт діяльності, студент стає вільним у виборі цілей і способів їх досягнення. У вузівському процесі важливо забезпечити умови для формування творчого стилю діяльності. Про творчий стиль педагогічної діяльності можна говорити в тому випадку, якщо головною цінністю для студентів стає саморозвиток і вдосконалення способів професійної діяльності, коли вони формують здатність рефлексія відноситися до своєї діяльності і творчо перетворювати педагогічне середовище.

Такий підхід до визначення єства поняття «особистість» багато в чому ускладнює і задачі вузівської роботи. Однією з важливих задач вузу є формування у студентів ціннісного ставлення і здатностей до інноваційної педагогічної діяльності, до саморозвитку. Майбутні фахівці вже в умовах вузівського навчання повинні удосконалювати рівень готовності до педагогічної роботи і інноваційної діяльності. В складному процесі формування майбутнього педагога як особистості і професіонала важливе місце повинне відводитися розвитку творчого потенціалу самореалізації особистості.

Тому в структурі підготовки студентів повинна бути діяльність, заснована не тільки на надбанні ними знань, умінь і навиків, але і на їх активності, самостійності, стимулюванні емоційно-вольової сфери. Учбово-виховний процес здійснюється не в одиночку, а в співпраці з іншими педагогами. Спільно працюючі педагоги будують структуру своїх відносин і залежно від їх змісту визначають якість свого колективу. Ефективність педагогічного колективу багато в чому визначається системою міжособових відносин. Тому майбутні педагоги в умовах вузівського навчання повинні навчитися жити і працювати в колективі, ставити цілі розвитку колективу. Оволодівши технологією колективного рішення учбово-виховних задач, молодий вчитель сприятиме тому, що педагогічний колектив буде суб'єктом життєдіяльності школи і власного розвитку.

Функції педагогічної праці, що ускладнюються, визначають необхідність підготовки майбутніх педагогів до діяльності по управлінню учнівським колективом, його розвитком і навчанню школярів методиці колективної діяльності.

Говорити про рівень готовності до педагогічної діяльності можна лише в тому випадку, якщо у студента сформована позитивна мотивація і ціннісне ставлення до неї. В практиці можна нерідко зустрітися з тим, що випускник вищої педагогічної школи, маючи солідний запас професійно-педагогічних знань, широкий загальний кругозір, не бажає бути вчителем; або йде працювати в школу лише тому, що відсутня можливість влаштуватися в даний момент на більш престижну роботу. В такій ситуації можна говорити про недостатній рівень вираженості у молодого фахівця мотиваційного компоненту професійної діяльності. Пояснити це намагаються тим, що у вузівському процесі все ще не реалізується особистісно-діяльнісний підхід, що передбачає формування ціннісного ставлення до педагогічної праці. Недооцінка процесуальної сторони в професійній підготовці приводить, нерідко, до того, що студенти знають, але застосувати одержані знання з практики не можуть. Випускник повинен бути готовий після закінчення вузу вирішувати ті задачі, які виникають в практичній діяльності, ефективно виконувати професійні функції, серед яких важливе місце займають аналіз, рефлексія, цілепокладання, проектування, організація, мотивування, контроль, оцінка, комунікація.

Складність реформування процесу навчання у вищій школі полягає в тому, щоб замінити інформативно-описовий підхід змістовно-процесуальним, при якому студент стає суб'єктом власної освіти і професійного становлення. Саме знаходячись в ролі суб'єкта власної освіти, ще у вузі він розвиває у себе готовність формувати учнів як суб'єктів творчої діяльності, розвивати їх особистість, створювати їм такі умови, в яких вони виступали б не тими, кого навчають, а тими, що вчаться.

Таким чином, проблема підготовки нового вчителя обумовлена новими потребами шкільної практики. Життя вимагає сьогодні від педагога високого рівня професіоналізму з тим, щоб перетворити навчання на радість, розвивати індивідуальність навчаних, їх активність, самодіяльність, відповідальність, творчість, комунікабельність; підпорядкувати процес набуття знань, умінь і навиків задачам виховання майбутніх громадян.

Реформування вузівської освіти і навчання повинне бути направлено на те, щоб предметом вищої педагогічної освіти зробити розвиваючу діяльність, а головною задачею - занурення і включення студентів в пізнавальні процеси, сприяючі дозволу виникаючих проблем, пов'язаних з професійним самовизначенням, формуванням у кожного студента активної професійної позиції і творчого стилю діяльності.

Реформування вузівського процесу повинне бути направлено на створення умов для формування творчої особи майбутнього педагога з нестандартним педагогічним мисленням, високим рівнем спрямованості на творчу самореалізацію; розкриття особливостей свого професійного «Я», здібного до критичного осмислення педагогічної теорії і практики; уміючого у власній професійній діяльності реалізувати методику і технологію педагогічної роботи, що забезпечує розвиток потенційних можливостей кожного школяра з урахуванням його потреб, інтересів, можливостей і здібностей.


Контрольні питання і завдання


1. Чим обумовлена критика університетської освіти в 18-19 столітті?

2. Яке місце займала у минулому педагогічна підготовка студентів в системі університетської освіти? 3.Какую роль відводили вищій школі в підготовці вчителя-професіонала? За що піддавалася гострій критиці вища школа? 4.К.Д.Ушинский про роль педагогіки і педагогічної підготовки в професійному становленні вчителя.

5. Чим обумовлена необхідність реформ вищої педагогічної освіти на сучасному етапі його розвитку?

6. Які задачі сьогодні покликана вирішувати вища педагогічна школа?

7. Які основні шляхи реформування вузівського процесу навчання і освіти?


Скачать файл (262 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации