Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Гужва В.М., Постєвой А.Г. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі - файл ╞┐╘╥╜.doc


Гужва В.М., Постєвой А.Г. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі
скачать (556.1 kb.)

Доступные файлы (13):

╞┐╘╥╜.doc6783kb.22.04.1999 18:12скачать
X400a.doc447kb.26.01.1999 16:10скачать
┼л▀-10.doc59kb.26.02.1999 14:13скачать
┼л▀-11.doc102kb.19.04.1999 17:32скачать
┼л▀-1.doc49kb.19.04.1999 16:10скачать
┼л▀-2.doc42kb.26.02.1999 13:06скачать
┼л▀-3.doc157kb.19.04.1999 16:25скачать
┼л▀-4.doc95kb.19.04.1999 16:27скачать
┼л▀-5.doc122kb.26.02.1999 13:56скачать
┼л▀-6.doc374kb.26.02.1999 13:59скачать
┼л▀-7.doc103kb.26.02.1999 14:07скачать
┼л▀-8.doc80kb.19.04.1999 16:39скачать
┼л▀-9.doc541kb.19.04.1999 16:59скачать

содержание

╞┐╘╥╜.doc

Міністерство освіти україни

київський національний економічний університет

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти України
Київ 1999

ББК 65.248 Розповсюдження та тиражування

Г 93 без офіційного дозволу КНЕУ забороняється
Рецензенти:

В. М. Годун, канд. екон. наук, доц. (Київ. нац. екон. ун-т);

О. О. Витязь, канд. техн. наук (фірма ЕСІ)

Редактор

^ Л. Логвиненко

Гужва В. М., Постєвой А. Г.

Г 93 Інформаційні системи в міжнародному бізнесі: Навч. посіб­ник. — К.: КНЕУ, 1999. — 164 с.

ISBN 996–574–007–5

У посібнику викладено теоретичні й практичні передумови необ­хідності застосування суб’єктами підприємницької діяльності інформаційних систем, створених з використанням міжнародного досвіду функціонування різноманіт­них баз даних, новітніх засобів обчислювальної тех­ніки та інформаційних технологій. Узагальнено досвід функціонування інформаційних систем як необхідної умови розвитку міжнародного бізнесу.

Для студентів магістратури, науковців, працівників різних галузей народного господарства, які займаються питаннями міжнародного бізнесу.

ББК 65.248

ã В. М. Гужва,

А. Г. Постєвой, 1999

ISBN 966–574–007–5 ã КНЕУ, 1999


Навчальне видання

Гужва Володимир Михайлович,

Постєвой Анатолій Григорович

Інформаційні системи
в міжнародному бізнесі


Навчальний посібник
Художник обкладинки О. Стеценко

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор В. Білаш

Комп’ютерна верстка О. Іваненко

Комп’ютерний набір Н. Мішко


Підписано до друку 20.04.99. Формат 60 ´ 84/16.

Папір офсет. № 1. Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний.

Умовн. друк. арк. 9,3. Умовн. фарбовідб. 9,77.

Обл.-вид. арк. 12,24. Наклад 1500 прим. Зам. 7–1292

Видавництво КНЕУ

252057, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Тел. (044) 458–00–66; тел./факс (044) 446–64–58


Скачать файл (556.1 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации