Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Технологічні карти з технології виробництва продукції тваринництва - файл 1.doc


Технологічні карти з технології виробництва продукції тваринництва
скачать (2418.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc2419kb.16.11.2011 01:25скачать

содержание

1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Розділ 1 - Основні методичні підходи до розробки технологічних карт з технології виробництва продукції тваринництва та аналізу їх ефективності.

Виробництво тваринницької продукції - складний і багато компонентний процес, який об'єднує велику кількість різних операцій, де задіяні тварини, будівлі, машини і обладнання, матеріали і енергія, і саме основне, люди, як ті, що безпосередньо обслуговують тварин, так і ті, що пов'язані з процесом побічним способом. Головною задачею, при цьому, є отримання максимальної кількості продукції при найменших експлуатаційних витратах, що можна досягти після проведення аналізу різних варіантів технологій виробництва продуктів тваринництва. В основу удосконалення внутрішньогосподарського планування та посилення режиму економії покладено нормативний метод, який забезпечує планування і враховує обсяг виробництва, затрати праці та ресурсів в конкретних умовах господарства. Найбільш доступною формою. виконання такого аналізу є складання технологічних карт виробництва продуктів тваринництва та птахівництва та вибору оптимальних варіантів, шляхом зміни системи і способу утримання тварин і птиці, засобів механізації трудомістких процесів, набору машин і обладнання та раціонів годівлі.

Технологічні карти виробництва основних продуктів тваринництва і птахівництва розроблені з урахуванням досвіду роботи кращих сільськогосподарських підприємств, досягнень науки і техніки, сучасного стану техніко-технологічного забезпечення сільськогосподарського виробництва та прогнозованих позитивних зрушень в найближчий перспективі, а також враховані вимоги ресурсозбереження і екологічного захисту навколишнього середовища.

Технологічна карта - це технологія виробництва тваринницької продукції, інженерне забезпечення виконання технологічних процесів та розрахунок затрат праці і експлуатаційних витрат на одиницю продукції в умовах конкретної технології, техніки та організації виробництва, яка складається стосовно окремої ферми чи комплексу по виробництв; заданого виду продукції.

Технологічна карта визначає всю операційну структуру та обсяг виробництва, систему машин та обладнання, кількісний та якісний склад обслуговуючого персоналу, структуру та загальну суму експлуатаційних витрат.

Розроблені технологічні карти включають:

вихідні дані;

технологічну частину, яка визначає послідовність операцій і обсяг виконуваних робіт;

інженерну частину; тобто перелік і кількість технічного оснащення виконуваних операцій;

економічну частину, показники затрат праці, капітальних вкладень та експлуатаційних витрат.

Розрахунки технологічних карт розпочинають з заповнення вихідних даних про вид продукції, кількість поголів'я, спосіб та період утримання, планову продуктивність, раціони годівлі та. нормативні витрати часу, води і підстилки. Вихідні дані приймають таким чином, щоб охопити різні варіанти технологічних рішень з виробництва тваринницької продукції.

^ В технологічній частині наводять повний перелік всіх операцій в тій послідовності, яка передбачена функціональними схемами виробничих процесів, і які необхідно виконувати для одержання кінцевої (запланованої) продукції. Найменування технологічних операцій заносять в другу колонку технологічної карти і відображають які роботи необхідно виконати на протязі доби, обслуговуючи те чи інше поголів'я тварин при виробництві заданої продукції. Крім основних операцій в технологічну карту можуть бути внесені також разові операції, наприклад, зооветеринарні (бонітування, щеплення, штучне осіменіння, контрольне доїння та інші).

Обсяг робіт (Q) по кожній із вибраних операцій розраховують за наступною формулою:

Q=g*m*n/1000т

де g - добова норма об'єму робіт, хв/гол.;

m - кількість поголів'я, гол.;

n - тривалість утримання, діб.

Коли об'єм робіт не впливає на подальші розрахунки, або наведений в годинах, то в цій колонці роблять прочерк.

В інженерній частині технологічної карти, тип і марку машини або обладнання приймають такими, які є в господарстві, або які господарство в змозі придбати, в тому числі і закордонне обладнання. При виборі технологічного та енергетичного обладнання перевагу віддають тим технічним особам, які найкраще забезпечують виконання заданої роботи у повній відповідності до зоотехнічних вимог даного процесу; мають достатню продуктивність і можливість використання не лише як окремої машини, а й у складі потокових технологічних ліній; відрізняються відносно низькими метало- та енергоємністю, високою надійністю і довговічністю, простотою конструкції, а також кращою ремонтоздатністю.

Тривалість роботи кожного технічного засобу протягом доби визначали за наступною формулою:

Tд = Q/qм

Де Q добовий обсяг роботи;

Qм – година або хвилина продуктивності технічного засобу.

В економічній частині технологічної карти виконують розрахунки затрат праці, кількості обслуговуючого персоналу, вартість капіталовкладень і визначають собівартість продукції, рентабельність її виробництва, трудомісткість та інші.

Витрати праці за добу і за період, визначають відповідно за наступними формулами:

Зд = q*m/60 люд. - год.; (3)

Зл = q*m/ 60 люд. - год., (4)

де q - норматив часу на виконання заданої операції за добу,

люд.-хв./гол.

Підбір виконавців по спеціальностям та присвоєння їм тарифного розряду проводять згідно операції по прийнятій нормативній тарифікації робіт в тваринництві.

Кількість обслуговуючого персоналу, розраховують виходячи із добового ліміту часу за формулою:

К = Д/ЗД чол., (5)

де Д - добовий ліміт часу, люд.-год.

Вартість капітальних вкладень складається із вартості будівель, споруд, машин і обладнання, приладів виробничого та господарського інвентаря. Капітальні вкладення розраховують по кожному виду і визначають загальну їх суму.

При наявності норматива вартості головомісця для даної технології вартість будівель і споруд розраховують за формулою:

ВБ = П* ВГМгрн, (6)

де П — поголів'я тварин, гол.

ВГМ — вартість головомісця, грн.

Вартість машин і обладнання приймають у розмірі 50-70% від вартості будівель і споруд.

В заключному етапі розробки технологічних карт з виробництва продукції тваринництва проводять розрахунок і аналіз наступних основних техніко-економі чних показників:

Собівартість одиниці продукції тваринництва, грн.:

С = ПВ/ВПгрн./ц (7)

де ПВ — поточні витрати на виробництво продукції тваринництва, грн.;

ВП - валове виробництво продукції, ц. Прибуток від реалізації продукції, грн.;

П = ВП * Ц - ПВгрн.; (8)

де Ц - ціна реалізації одиниці продукції тваринництва, грн.

Рівень рентабельності виробництва продукції тваринництва, %

Р = П/ПВ-100%. (9)

Трудомісткість виробництва продукції тваринництва, люд.-год/ц:

Тр = Пр /ВПлюд. – год/ц, (10 )

де Пр - витрати праці на виробництво продукції, люд.-год.


Аналіз техніко - економічних показників різних варіантів технологій виробництва тваринницької продукції проводять у такій послідовності:

1. Визначають усі вартісні показники, що використовуються при виробництві певного виду тваринницької продукції(для кожного варіанту).

2. Розраховують обсяги капітальних вкладень, які складаються із вартості будівель і споруд, а також машин та обладнання.

Вартість будівель і споруд визначають множенням вартості головомісця їм кількість поголів'я, а вартість машин і обладнання - множенням вартості машин і обладнання на середній коефіцієнт механізації виробничих процесів у і тваринництві або приймають у розмірі 50 - 70% від вартості будівель і споруд у ньому варіанті.

3. Розрахунки поточних витрат на виробництво продукції починають з визначення загальної суми оплати праці усіх категорій працівників множенням річної кількості людино - годин кожної категорії працівників на тарифну і плату 1 людино - години відповідно до тарифного розряду.

4. Обсяг розрахунків на соціальні заходи визначають множенням річного фонду оплати праці на коефіцієнт-0,108.

5. Вартість кормів розраховують множенням річної витрати кормів на 1 і олову в корових одиницях на кількість поголів'я тварин і одержану кількість іон кормових одиниць множать на вартість 1т к.од.

6. Вартість води визначають множенням норм витрат води на 1 голову за рік на поголів'я та вартість їм води.

7. Загальну вартість підстилки для тварин визначають виходячи із кількості поголів'я худоби, норм витрати підстилки на одну голову за день по сезонах року, тривалості сезонів року та вартості 1т підстилки.

8. Витрати матеріальних ресурсів на ветеринарне обслуговування визначають множенням річних витрат коштів на ветеринарне обслуговування 1 голови (або в розрахунку на 1ц продукції) на поголів'я тварин.

9.Вартість паливо - мастильних матеріалів розраховують виходячи із річної кількості годин роботи автотракторної техніки, витрати - паливо — мастильних матеріалів за одну годину роботи та вартості 1т паливо -мастильних матеріалів.

10. Витрати на електроенергію визначають виходячи із річної витрати кіловат - годин на 1 голову тварин, поголів'я та вартості ІкВт-години електроенергії.

11. Вартість транспортних витрат розраховують в залежності від вартості транспортування вантажу (корми, підстилка та ін.), кількості вантажу на 1 голову за рік та вартості 1 тоно — кілометра.

12. Витрати на поточний ремонт будівель і споруд починають з визначення вартості будівель і споруд множенням вартості 1 головомісця на поголів'я тварин. Витрати на амортизацію і ремонт будівель і споруд розраховують множенням одержаної вартості будівель і споруд відповідно на процент амортизації (5%) і процент ремонту (2,6% від вартості будівель і споруд).

13. Витрати на поточний ремонт і амортизацію машин і обладнання також починають з визначення загальної вартості машин і обладнання, яка складається з суми вартості усіх машин і обладнання, що застосовуються при виробництві продукції і може дорівнювати 50 - 70% від вартості будівель і споруд.

Витрати на амортизацію і ремонт машин і обладнання розраховують множенням одержаної вартості машин і обладнання відповідно на процент амортизації - 15% і процент на ремонт - 5% від вартості машин і обладнання.

14. Суми інших прямих витрат та загально виробничих витрат приймають в' розмірі по 30% від суми річної оплати праці.

15. Вартість побічної продукції визначають множенням кількості побічної продукції (гній) за рік на вартість 1т побічної продукції. Вартість побічної продукції віднімають від вартості кормів і одержують фактичну вартість кормів.

16. Загальну суму поточних витрат у вартісному виразі визначають додаванням результатів одержаних по пунктах 3 - 4, 6 — 15.

17. Собівартість одиниці продукції визначають діленням вартості поточних витрат на річну кількість виробленої продукції.

18. Вартість реалізованої продукції визначають множенням кількості реалізованої продукції на ціну реалізації 1ц продукції.

19. Собівартість реалізованої продукції множенням кількості реалізованої продукції на собівартість виробництва одиниці цієї продукції.

20. Прибуток від реалізованої продукції визначають відніманням від вартості реалізованої продукції суми поточних витрат.

21. Рівень рентабельності виробництва визначають діленням суми прибутку на суму поточних витрат і множенням на 100.

22. Трудомісткість виробництва продукції визначають діленням загальних річних витрат людино - годин на валове виробництво продукції в натуральному виразі.

23. Витрати кормів на !ц продукції визначають діленням річної кількості кормових одиниць на волову кількість виробничої продукції.

24. Складають порівняльні таблиці техніко - економічних показників різних варіантів технологій виробництва тваринницької продукції, які вимагають: капітальні вкладення, валове виробництво продукції, суму поточних витрат на виробництво, собівартість одиниці продукції, суми прибутку, рівень рентабельності, трудомісткість та витрати кормів на виробництво одиниці продукції.

25. Складають порівняльні таблиці структури витрат ресурсів і собівартості виробництва в розрахунку на одиницю продукції або на 1 голову мри різних варіантах утримання тварин.

Після розрахунку економічних показників по кожному варіанту техігології вибирають такий варіант, в якого економічні показники найточніше відповідають сучасним вимогам.


^

Розділ 2. Технологічні карти виробництва молокаПеред розробкою технологічних карт визначають основні елементи технологій виробництва молока для молочних ферм потужністю 400 корів з річною продуктивністю 4000кг молока при прив'язному та безприв'язному утриманні в боксах і на глибокій солом'яній підстилці.

Річна норма витрати кормів в середньому на 1 корову при продуктивності 4000 т молока за рік і прив'язному утриманні з урахуванням фізіологічного стану, репродуктивної здатності, живої маси та сезону року складає 47,6 ц кормових одиниць. В процесі заготівлі, зберігання, доставки і згодовування кормів відбуваються їх біологічні і технологічні втрати поживних речовин, що зумовлює збільшення загальної річної норми потреби молочних корів в поживних речовинах на голову на 7-10%, яка становить 52,3 ц. корм. од. При безприв'язному утриманні молочної худоби в боксах або на глибокій підстилці нормативи витрат кормів в розрахунку на 1 корову збільшують на 6%.

Основною метою молочної ферми є виробництво молока по 4000 кг від кожної корови за рік при інтенсивному веденні галузі на власній кормовій базі, яка забезпечує річну заготівлю кормів на 1 корову не менше 52,3 ц. к. од. та 1 ремонтну телицю по 23,2 ц. к. од. На фермі передбачається утримання 400 корів червоно-рябої (або чорно-рябої) української молочної породи. Вирощування і утримання ремонтних телиць на цій же фермі, а бугайці в 20-денному віці живою масою 1 голови по 50 кг будуть передаватись на відгодівлю за межі ферми або підприємства.

До основних елементів технології виробництва молока при різних способах утримання тварин на фермі можна віднести наступні:

 • щорічне введення в основне стадо 25 первісток на 100 корів, наявних на початок року, з надоєм не менше середнього по стаду;

 • одержання від корів на 100 корів не менше 90 телят, а всього 115 голів на 100 середньорічних корів з урахуванням приплоду від первісток, що вводяться в основне стадо;

 • одержання середньорічної продуктивності корів - 4000 кг молока,
  середньодобових приростів живої маси телиць на рівні 650 гр;

 • досягнення живої маси ремонтних телиць при першому осіменінні 380 кг у віці 17-18 місяців;

 • середньорічне поголів'я ВРХ - всього 775 голів, в т. ч. корів - 400 гол., ремонтних телиць - 358 гол., бугайців до 20 денного віку -17 голів;

 • питома вага корів у стаді - 52%;

 • жива маса при реалізації корів - 550 кг, телиць - 430 кг, бугайців 20 денного віку - 50 кг;

 • в структурі річної годівлі корів концентровані корма займають 29%, силос — 29%, сіно, сінаж і солома — 21 %, зелені корми - 21 %.

 • основу міцної кормової бази становить інтенсивне кормовиробництво при якому убирання кормових культур та їх заготівля здійснюється при максимальному виході поживних речовин з 1 га посівної кормової площі;

 • основою збалансованої годівлі тварин на фермі є застосування однотипової годівлі корів і ремонтних телиць переважно консервованими кормами із сховищ на протязі всього року (концкорм, силос, сінаж та ін.);

 • роздавання кормів раціону двічі на день;

 • видалення гною із приміщень для утримання тварин не менше 2 разів на день;

 • доїння корів основного стада дворазове, в родильному відділенні - три- або дворазове;

 • тривалість перебування корів в родильному відділенні після отелення — І 7-20 днів;

 • первинна обробка молока на фермі здійснюється після кожного доїння, включаючи фільтрування, відцентрове очищення та охолодження молока;

 • норма випойки на 1 голову ремонтних телиць — 430-450 кг незбираного і (>()0 кг збираного молока, а бугайцям до 20 денного віку - до 120 кг незбираного молока;

 • ведення племінної роботи і відтворення стада включає: нумерацію тварин, зоотехнічний облік, визначення живої маси, вмісту жиру і білка в молоці, контрольні доїння, облік даних про народження, осіменіння, отелення і запуск, контроль походження, бонітування тварин, підбір і добір пар, виявлення тварин в охоті та їх осіменіння;

 • проведення ветеринарно-профілактичних заходів по забезпеченню здорового стану поголів'я ферми здійснюється згідно з діючими ВНТП-АПК-01.05 „Скотарські підприємства" та Ветеринарним законодавством України;

 • у приміщеннях для утримання тварин забезпечується дотримання нормативних параметрів мікроклімату відповідно до відомчих норм технологічного проектування скотарських підприємств (Мінагрополітики України, Київ - 2005).

Виходячи з умов передбачається застосування 3 варіантів утримання молочної худоби, що обумовлює використання різних технічних засобів і обладнання та організаційно-технологічних рішень при виконанні основних технологічних процесів виробництва молока. Основні відмінності різних варіантів утримання тварин наведені в таблиці 2.1.


Таблиця 2.1. Основні елементи технології виробництва, утримання обслуговування тварин


зпНайменуванняВаріанти технології виробництва молока

І

11

III

1

2

3

4

5

1.

Спосіб утримання тварин

Прив'язний з

використанням

стійлового

обладнання

ОСП-Ф-26

Безприв'язний з відпочинком у боксах

Безприв'язний з відпочинком на глибокій солом'яній підстилці

2.

Спосіб згодовування кормів раціону

Окремо кожен вид корму

У вигляді кор-мосуміші

У вигляді кор-мосуміші

3.

Технічні засоби для навантаження;

- кормів;

- підстилки*

ПСК-5 ФН-1,4

^ ЕURОМІХ III 1050Р

ЕURОМІХ III 1050Р

4.


Технічні засоби для змішування кормів

-

^ ЕURОМІХ III

1050Р

ЕURОМІХ ПІ 1050Р

5.

Технічні засоби для роздавання

- кормів;

- підстилки

КТУ-10А КТУ-10А

^ ЕUROMIХ ПІ 1050Р

ЕURОМІХ

ПІ 1050 Р

6.

Місце роздавання кормів

Годівниці у приміщенні

Кормовий стіл в окремій зоні приміщення

Кормовий стіл на вигульно-кормо-вому майданчику

7.

Технічні засоби видалення гною із приміщення

ТСН-160

УС-15

ДТ-75; Д-535

8.

Кратність роботи технічних засобів видалення гною, разів

2-3 на добу

3~б на добу

1-2 нарік

9.

Транспортування гною від приміщення до сховища

ЮМЗ-6 (МТЗ-80)+ 2ПТС-4М

ЮМЗ-6

(МТЗ-80)+-

2ПТС-4М

Автотракторні самоскиди в поле під пахоту

10

Доїння корів стада на установці (разів на добу)

АДМ – 8А

(2 рази)

УДА - 8 А

УДА – 16А

11

Доїння корів родильного відділення на установці (разів на доьу)

ДАС – 2 Б

(3 рази)

УДТ 6 (2*3)

(2 рази)

УДЕ – 8 (2*4)

(2 – рази)

12

Тип приміщення для утримання тварин (номер типового проекту), руб.

4-х рядний корівник на 200 голів 21 * 78 м, стіни цегляні (801-2-8)

Корівник на 200 голів 21*78 м, стіни збірн. з/б

(801-2-17)

Корівник на 200 голів 21*78м,

Стіни цегляні (801-2-30,83)

13

Обладнання для напування тварин

АП -1

Шарова клапанна

автонапувалка

АГК – 4БОсновні вихідні данні для розробки технологічних карт виробництва молока на фермах на 40 корів при різних варіантах утримання молочної худоби наведені в таблиці 2.2


Таблиця 2.2. Вихідні дані для розробки технологічних карт з виробництва молока.


№ пп

Найменування

Варіанти технології виробництва молока

І

II

III

1

2

3

4

5

1.

Спосіб утримання тварин

Прив'язний

Боксовий

На глибокій підстилці

2.

Потужність ферми, корів

400

400

400

3.

Продуктивність корів за рік, кг молока

4000

4000

4000

4.

Середньодобовий при­ріст живої маси ремонт­них телиць, г

650

650

650

5.

Середньорічне поголів'я:

- ВРХ, всього голів

- в т.ч. корів

рем. телиць

бугайців до 20

денного віку


775


400

358

17


775


400

358

17


775


400

358

17

б

Потреба скотошсць:

-для корів

-для телиць


460

411


460

411


460

411

7

Жива маса при реалізації:

- корів, кг

- телиць, кг

- бугайців, кг


550

430

50


550

430

50


550

430

50

8.

Одержання приплоду, голів:

-від корів

-від первісток

-всього


360

100

460


360

100

460


360

100

460

9.

Бракування корів, %

первісток, %

25

10

25

10

25

10

10

Вік і жива маса телиць при осіменінні, міс./кг

17-18/380

17-18/380

17-18/380

11

Тривалість періоду року, днів:

-літній

-зимовий


155

210


155

210


155

210

12

Тривалість робочої зміни, годин

7

7

7

13

Річна потреба кормів, ц. к. од.:

-на 1 корову

-на 1 рем. телицю


52,3

23,2


55,4

24,6


55,4

24,6Продовження таблиці 2.2.

1

2

3

47

5

14

Кратність за добу, разів:

 • навантаження кормів і підстилки,

 • роздавання кормів і підстилки

 • видалення гною

 • доїння основного стада

 • доїння корів родильного відділення2


2

1


2


32


2

1


2


22


1

1 раз на рік


2


2

15

Витрата води за добу, л:

- на 1 корову

- на 1 рем телицю


89

35


105

35


103

35

16

Вихід гною за добу, кг:

-від 1 корови

-від 1 рем. телиці


55

ЗО


55

30


55

30

17

Витрата підстилки за добу, кг:

-на 1 корову (літо/зима)

-на 1 рем. телицю (лі­то/зима)1,5/2,5

1,0/1,50,5/1,0

0,5/1,03,0/5,0

2,0/3,0


Відповідно до вихідних даних та раціонів годівлі корів і ремонтних і телиць по сезонах року розробляють деталізовані технологічні карти виконання виробничих процесів і операцій при виробництві молока по кожному варіанту утримання молочної худоби та проводять розрахунки технічно - економічних показників і аналіз структури витрат на виробництво одиниці продукції молочного скотарства


2.1. Характеристика організаційно-технологічних умов виконання робіт по технології виробництва молока на фермі з прив'язним утриманням потужністю на 400 корів -1 варіант


Спосіб утримання - стійлово-прив'язний з вигулом та з використанням стійлового обладнання ОСП-Ф-26. Кратність доїння корів основного стада — два рази на день в молокопровід на установці АДМ-8А з закріпленням за дояром по 3 апарата АДУ-1/2, а корів родильного відділення — три рази на день в стійлі переносними доїльними апаратами АДУ-І/З на установці ДАС-2Б з закріпленням за дояром по 2 апарати. Напування з автонапувалок ПА-1А. Прив'язування і відв'язування тварин - вручну здійснюють дояри і денні скотарі. Видалення гною із приміщень за допомогою транспортера ТСН-160 виконує слюсар і скотар. Силос, сінаж, подрібнену солому і зелену масу (кожен вид корму окремо) роздає двічі на день тракторист-машиніст кормороздавачем КТУ-10. Транспортування гною від приміщення до гноєсховища, здійснюють причепом 2ПТС-4М. Сіно, комбікорм і мінеральний підкорм роздають вручну. Догляд за тваринами здійснюють дояри та скотарі.

Обов'язки дояра -доїння корів, роздавання комбікорму, чищення годівниць, кормових проходів, корів, відв'язування і виганяння на прогулянку, заганяння в приміщення і прив'язування, участь у зооветзаходах, допомога при штучному осіменінні, виконання разових та інших робіт.

Обов'язки скотаря - огляд корів вранці, одержання комбікорму, роздавання мінерального підкорму та сіна, 2-разове чищення стійл, гнойових проходів, тамбурів, заміна підстилки , відв'язування і виганяння на прогулянку, заганяння в приміщення і прив'язування, участь у зооветзаходах, виконання разових та інших робіт.

Обов'язки нічного скотаря - охорона тварин, 2-разове очищення стійл, гнойових проходів і каналів, тамбурів, заміна підстилки.

Середньорічна норма обслуговування для доярів основного стада - 50 голів, родильного відділення - 22 голови, для денного скотаря - до 105 голів, для нічного скотаря - 190 голів. Тривалість робочої зміни - 7 годин.


Таблиця 2.1.1. Нормативи витрат часу на виконання робіт при виробництві молока на фермі на 400 корів з прив'язним утриманням - І варіант


№/чи

Найменування робіт

В сере на 1 літодньому за день, хвилин

На 1 голову

На 1 ц

літо

зима

літо

зима

І

Догляд за тваринами

- оператори машинного доїння

3,63

3,83

-

-

2

-денні скотарі

3,46

4,17

-

-

3

-нічні скотарі

2,10

2,10

-

-

4

Догляд за телятами до 20 днів

9,55

11,46

-

-

5

Навантажування, транспортування і роздавання

-силос

0,56

0,80

3,50

3,50

6

-сінаж

0,14

0,11

2,80

2,80

7

-буряк кормовий

-

0Д7

-

2,80

8

-зелені корми

0,72

-

2,48

-

9

-сіно

-

0,28

-

[5,54

10

-солома

-_

0,14

-

5,54 [

11

-комбікорм

0,13

0,14

3,28

3,28

12

-підстилка

0,33

0,14

5,54

5,54 1

1 І

Доїння корів основного стада

5,89

5,89-

11

Доїння корів родильного відділення Первинна обробка молока

1 12,83

22,83

-

-

15

Первинна обробка молока

1,9 т/год.

9 т/год.

-

-

16

Технічне обслуговування процесів

-електрозабезпе-чення

16,26

0,26

-

-

17

-водонапування

0,11

0,11

-

-

18

-доїння корів

0,43

0,4

-

-

14

-видалення гною із приміщень

0,31

0,31
-

20

Транспортування гною у сховище

8,0

т/год.

8,0

т/год.

-

-

21

Штучне осіменіння корів

0,42

0,42

-

-

22

Ветеринарне обслуговування

6,63

0,63

-

-

23

Завантаження, транспортування і з давання молока

і

6,0 т/год.

6,0

т/год
-Таблиця 2.1.2. Раціони годівлі корів (на І гол.)


Види кормівКількість корму, кг/добу

літо

зима

1

2

3

Комбікорм

4,0

4,4

Силос

16,0

23,0

Кормовий буряк

-

6,0

Сінаж

5,0

4,0

Сіно

-

5,0

Солома кормова

-

2,5

Зелені корми

29,0

-

Разом, кг

54,0

44,9

В раціоні к. од., кг

14,66

14,09

Всього к.

од за період, ц

22,71

29,59

Всього за рік, ц. к. од

52,3Таблиця 2.1.3. а

Технологічна карта виробництва молока ( 400 корів – прив’язне). Літній період


№ п/п

Найменування прцесів і операцій

Кількість днів в періоді

Обєм роботи

Машини і обладнання

Витрати праці

Виконавці

Одиниці виміру

За добу

За період

Енергозасоби

Машина

Продукт. Машин хв/ц

Тривалість роботи машин. Годин

Кількість машин

норматив часу, хв/год

За добу, люд.- год

За період, люд.- год.

Спеціальність

Тариф. Розряд

Кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Догляд за коровами

155

гол

400

 

 

 

 

 

 

9,19

61,27

9497

дояр скотар

3,6

8,75

2

в т.ч. доярки

155

"

400

 

 

 

 

 

 

3,63

24,2

3751

дояри

6

3,46

3

денні скотарі

155

"

400

 

 

 

 

 

 

3,46

23,07

3576

скотар

3

3,29

4

нічні скотарі

155

"

400

 

 

 

 

 

 

2,1

14

2170

скотар

3

2

 Навантаження, транспортування і роздавання корму 

5

силос

155

т

6,4

992

ЮМЗ 6

ПСК 5 КТУ 10

3,5

3,73

 

0,56

3,73

578

тр ст

5

0,53

6

сінаж

155

т

2

310

ЮМЗ 6

ПЭ 0,8 КТУ 10

2,8

0,93

 

0,139

0,93

144

тр ст

5

0,13

7

зелені корми

155

т

12

180

ЮМЗ 6

ПЭ 0,8 КТУ 10

2,48

4,79

 

0,719

4,79

742

тр ст

5

0,68

8

комбікорми

155

т

1,6

248

ЮМЗ 6

ЗПС 60 КУТ 3

3,28

0,87

 

0,13

0,87

135

тр ст

5

0,12

9

підстлка

155

т

0,6

93

ЮМЗ 6

ПЭ 0,8 КТУ 10

5,54

0,53

 

0,083

0,55

85

тр ст

5

0,08
Продовження таблиці 2.1.2.а

10

Доїння корів основного стада

155

гол.

296

 

ел.пр

АДМ 8

50 гол.год

5,92

3

5,89

29,06

4504

дояр

6

4,15

11

Доїння корів родильн. Відділення

155

гол.

48

 

ел.пр

ДАС 2Б

17 гол.год

2,82

1

12,83

10,26

1590

дояр

6

1,46

12

Первинна обробка молока

155

т

4,7

721

ел.пр

СПМФ 2, ОПУ 3М

1,9 т.год

2,45

 

 

2,45

3,8

технік молочн.

4

0,35

13

Догляд за телятами до 20 дн.

155

гол.

17

 

 

 

 

 

 

9,5

2,71

420

телятн.

3

0,39

 Технічне обслуговування процесів

14

електрозабезпечення

155

гол

417

 

 

 

 

 

 

0,26

1,81

281

електрик

4

0,26

15

доїння корів

155

гол.

344

 

 

 

 

 

 

0,43

2,45

380

слюсар

4

0,35

16

водонапування

155

гол.

417

 

 

 

 

 

 

0,11

0,76

118

слюсар

4

0,11

17

видалення гною із приміщень

155

гол.

417

 

 

 

 

 

 

0,31

2,15

333

слюсар

4

0,31

18

Транспортування гною у сховище

155

т.

22

3410

ТСН 160

ЮМЗ 6, 2ПТС 4М

8,0 т.год

2,75

1

 

2,75

426

тр ст

5

0,39

19

Штучне осіменіння тваприн

155

гол

400

 

 

 

 

 

 

0,42

2,8

434

технік шт.осім

4

0,4

20

Ветиренарне забезпечення

155

гол

417

 

 

 

 

 

 

0,63

4,38

679

вет.спец.

4

0,63

21

Завантаження молока

155

т.

4,7

721

ел.пр

НМУ 6

6,0 т.год

0,77

1

 

0,77

120

водій

5

0,11

22

Транспортування і роздача молока

155

т.

4,7

721

 

АЦПТ 6,2

6,2 т.год

0,75

1

 

0,75

116

водій

5

0,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20976

 

 

19,3Таблиця 2.1.3.б

Технологічна карта виробництва молока( 400 корів – прив’язне). Зимовий період.


№ п/п

Найменування прцесів і операцій

Кількість днів в періоді

Обєм роботи

Машини і обладнання

Витрати праці

Виконавці

Одиниці виміру

За добу

За період

Енергозасоби

Машина

Продукт. Машин хв/ц

Тривалість роботи машин. Годин

Кількість машин

норматив часу, хв/год

За добу, люд.- год

За період, люд.- год.

Спеціальність

Тариф. Розряд

Кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Догляд за коровами

210

гол

400

 

 

 

 

 

 

10,1

67,33

14139

дояр скотар

3,6

9,62

2

в т.ч. доярки

210

"

400

 

 

 

 

 

 

3,83

25,53

5361

дояри

6

3,65

3

денні скотарі

210

"

400

 

 

 

 

 

 

4,17

27,8

5838

скотар

3

3,97

4

нічні скотарі

210

"

400

 

 

 

 

 

 

2,1

14

2940

скотар

3

2

 Навантаження, транспортування і роздавання корму 

5

силос

210

т

9,2

1932

ЮМЗ 6

ПСК 5 КТУ 10

3,5

3,73

 

0,804

5,36

1126

тр ст

5

0,76

6

буряк кормовий

210

т

2,4

504

ЮМЗ 6

ПЭ 0,8 КТУ 10

2,8

0,93

 

0,168

1,12

235

тр ст

5

0,16

7

сінаж

210

т

1,6

336

ЮМЗ 6

ПЭ 0,8 КТУ 10

2,48

4,79

 

0,112

75

156

тр ст

5

0,11

8

сіно

210

т

2

420

ЮМЗ 6

ЗПС 60 КУТ 3

3,28

0,87

 

0,277

1,85

388

тр ст

5

0,26

9

солома

210

т

1

210

ЮМЗ 6

ПЭ 0,8 КТУ 10

5,54

0,53

 

0,138

0,92

193

тр ст

5

0,13

10

комбікорм

210

т

1,76

370

ел.пр

АДМ 8

50 гол.год

5,92

3

0,144

0,96

202

тр ст

5

0,14

11

підстилка

210

т

1

210

ЮМЗ 6

ДАС 2Б

5,54

0,92

1

0,138

0,92

193

тр ст

5

0,13

Продовження таблиці 2.1.3.б

12

Доїння корів основного стада

210

гол

296

 

ел.пр

АДМ 8

50 гол.год

5,92

3

5,89

29,06

6103

дояр

6

4,15

13

Доїння корів родильного відділення

210

гол

48

 

ел.пр

ДАС 2Б

17 гол.год

2,82

1

12,83

10,26

2154

дояр

6

1,46

14

Первинна обробка молока

210

т

3,92

824

ел.пр

СПМФ 2, ОПУ 3М

1,9 т.год

2,07

1 1

 

2,07

435

технік молочн.

4

0,3

15

Догляд за телятами до 20 дн.

210

гол.

17

 

 

 

 

 

 

11,46

3,25

683

телятн.

3

0,46

 Технічне обслуговування процесів 

16

електрозабезпечення

210

гол

417

 

 

 

 

 

 

0,26

1,81

380

електрик

4

0,26

17

доїння корів

210

гол.

344

 

 

 

 

 

 

0,43

2,45

515

слюсар

4

0,35

18

водонапування

210

гол.

417

 

 

 

 

 

 

0,11

0,76

160

слюсар

4

0,11

19

видалення гною із приміщень

210

гол.

417

 

 

 

 

 

 

0,31

2,15

452

слюсар

5

0,31

20

Транспортування гною у сховище

210

т.

22

4620

ТСН 160

ЮМЗ 6, 2ПТС 4М

8,0 т.год

2,75 

2,75

578

тр ст

5

0,39

21

Штучне осіменіння тваприн

210

гол

400

 

 

 

 

 

 

0,42

2,8

588

технік шт.осім

4

0,4

22

Ветиренарне забезпечення

210

гол

417

 

 

 

 

 

 

0,63

4,38

920

вет.спец.

4

0,63

23

Завантаження молока

210

т.

3,92

824

ел.пр

НМУ 6

6,0 т.год

0,77

1

 

0,77

163

водій

5

0,11

24

Транспортування і роздача молока

210

т.

3,92

824

 

АЦПТ 6,2

6,2 т.год

0,63

1

 

0,63

132

водій

5

0,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29895

 

 

20,3


2.2. Характеристика основних організаційно-технологічних умов виконання робіт по обслуговуванню ремонтного молодняку при виробництві молока на фермі потужністю 400 корів при прив'язно-стійловій системі утримання - 1 варіант


Ремонтний молодняк, що утримується на молочній фермі на 400 корів складається з 4 вікових груп телиць, а саме: телиці від 20 денного до 4 місячного віку - 55 гол, від 4 до 12 місячного віку - 98 голів, старше одною рику 145 голів та нетелі - 60 голів, всього 358 голів. (вслуговування здійснюється скотарем в одну зміну.

Утримання телиць до 4 місячного віку - в групових станках по 5-7голів, роздавання кормів - вручну з піднесенням на відстань до 15 м. Видалення гною транспортером ТСН-160.

Обов'язки: одержання молока, обрату, замінника незбираного молока, приготування сінного настою, роздавання кормів, чищення корит, годівниць, кормових, гнойових проходів, тамбурів, телят, заміна підстилки, виганяння на прогулянку і заганяння, виконання разових та інших робіт.

Утримання телиць від 4 до 12 місячного віку - в групових станках по 12-15 голів. Роздавання конц. кормів, сіна та мінеральної підгодівлі - вручну, силосу, сінажу, зеленої маси та солом'яної січки - з ручних візків ТР-300. 11 її пушіння - із корит, видалення гною - транспортером ТСН-160. Обслуговування здійснюється скотарем в одну зміну.

Утримання телиць старше 1 року і нетелей взимку - прив'язно на імітованій підстилці, влітку - великогруповим способом на вигулі. Напування и німку з автонапувалок ПА-1 А, влітку з корит під краном. Роздавання кормів: і грубих, силосу, зеленої маси - з причепа, концентрованих - вручну. Видалення і пою: взимку транспортеромТСН-160, влітку - бульдозером. Нетелям за три місяці до отелення шляхом ручного та пневматичного масажу вимені по 3-5 хвилин/добу проводять підготовку до лактації. Кратність роздавання кормів і видалення гною 2 рази/добу. Тривалість зміни 7 годин.


Таблиця 2.2.1. Нормативи витрат часу на виконання робіт по вирощуванню 358 ремонтних телиць на фермі на 400 корів з прив'язним утриманням — 1 варіант


№/зп


Найменування робіт

В середньому за день, хвилин

на 1 голову

на 2 ц

літо [ зима

літо

зима

1

Догляд за телицями

3,11

5,03

-

-

2

Навантаження, транспортування і роздавання кормів

концкорм

0,033

0,042

3,28

3,28

3

сіно

-солома

0,055

0,111

5,54

1,54

4

солома

0,055

0,083

5,54

5,54

5

силос

0,141

0,36

3,50

3,50

6

сінаж

І0,042

0,076

2,80

2,80

7

-буряк кормовий

-

0,050

-

2,80

8

-зелені корми

0,389

-

2,48

-

9

Навантаження, транспортування і роздавання підстилки

0,055

0,083

5,54

5,54

10

Транспортування молока для випоювання телятам

0,014

0,014

0,77

0,77

11

Технічне обслуговування

процесів

-електроза-безпечення

0,166

0,166

-

"

12

воднапування-водонапування

0,071

0,071

-

-

13

-видалення гною із приміщення

0,198

0,198

-

-

14

Транспортування гною у сховище, т/год.

8,0 т/год

8,0

т/год

-

-

15

Штучне осіменіння телиць

0,42

0,42

-

-

16

Ветеринар_необслуг овування

0,49 П

0,49 1
-

17

Підготовка нетелей до лактації

0,95

0,95

-

-

18

Нічний догляд поголів'я

0,38

0,38

-

-Таблиця 2.2.2. Раціони годівлі ремонтних телиць (в середньому на 1 голову)


Види кормів

Кількістькорму на кг/добу корму, кг/добу

літо

зима

Комбікорм

3,0

1,3

Силос

4,0

10,3

Кормовий буряк

-

1,8

Сінаж

1,5

2,7

Сіно

1,0

2,0

Солома кормова

1,0

1,5

Зелені корми

15,7

-

Молочні корми (до 4 міс.)

1,6

1,8

Всього в раціоні кормів, кг

25,8

21,4

Всього в раціоні, к.од., кг

6,47

6,26

Кормових одиниць за період, ц

10,05

13,15

Всього за рік, ц.к.од.

23,2
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Скачать файл (2418.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации