Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Восточноукраинский национальный университет имени владимира даля - файл


скачать (602.4 kb.)МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт«ОСНОВИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ, РАДІОЛОКАЦІЇ ТА РАДІОНАВІГАЦІЇ»

(для здобувачів вищої освіти спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка) (Електронне видання)

Затверджено

на засіданні кафедри

"Електронних апаратів".

Протокол № 5 від 13.02.2020

Сєвєродонецьк

2020
УДК 621.39(072)

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи телекомунікації, радіолокації та радіонавігації» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка)/ Укладач: І.С. Тюндер - Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020– 55 с.


Наведені матеріали до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи телекомунікації, радіолокації та радіонавігації», для набуття знань та навичок роботи з лабораторним програмним забезпеченням, закріплення теоретичних знань, проведення досліджень теоретичних моделей конструкцій, формування самостійності мислення.

Укладач: І.С. Тюндер, ст. викладач
Рецензент: В.С. Кардашук, к.т.н., доц.

ЗМІСТ


Вступ...…………………………………................................................................4

1 Синтез мережі радіальної структури………………………………...……….6

2 Синтез глобальної мережі деревоподібних структур……………….…….11

3 Синтез глобальної розподіленої мережі………………………………….. 16

4 Локальна комп'ютерна мережа fast ethernet ……………………………….24

5 Аналіз точності устаткування телекомунікаційних, радіотехнічних систем за допомогою параметричних чутливостей…………………………..……………..42

6 Аналітичне прогнозування параметрів якості телекомунікаційних,………. радіотехнічних систем …………………………..……………………….…………..48

Список літератури……………………………………………………………..54


ВСТУП
Для вирішення завдань щодо забезпечення безпеки країни в повітряно-космічному просторі повинна бути створена ефективна система розвідки і попередження про повітряно-космічний напад, що забезпечує своєчасність, повноту і впорядкованість надходження інформації.

Своєчасність надходження інформації досягається формуванням єдиного інформаційного поля і повною автоматизацією процесу збору і обробки інформації. Повнота інформації забезпечується вибором різнорідних систем і засобів розвідки з відповідними характеристиками.

Впорядкованість передбачає систематизацію всіх ресурсів інформаційного поля і їх раціональний розподіл по різних рівнів управління силами і засобами.

З появою супутникових радіонавігаційних систем стало можливо визначати місце розташування повітряних об'єктів без участі наземних засобів спостереження. Однак таке спостереження (автоматичне незалежне спостереження) вимагає створення розвиненої системи супутників і оснащення всіх повітряних суден відповідної навігаційної апаратурою.

Телекомунікаційна мережа - це сукупність джерел і приймачів інформації, з'єднаних каналами зв'язку. Канали зв'язку утворені кабелями, мережними адаптерами й іншими комунікаційними пристроями.

Зростаюча складність телекомунікаційних систем і мереж вимагає вирішення проблеми розробки адекватних методів розрахунку цих систем, з метою отримання достовірних оцінок їх характеристик, реалізації завдань їх оптимізації щодо обраного критерію якості обслуговування і розробки відповідних алгоритмів керування ними.

Метою цього навчального курсу є вивчення принципів побудови телекомунікаційних мереж, ознайомлення з найбільш поширеними мережевими технологіями, вивчення питань реалізації основних методів радіолокації в радіолокаційних системах (РЛС), вивчення принципів побудови елементів радіопередавальних і радіоприймальних пристроїв.

Вивчення курсу базується на знанні дисциплін "Вища математика", "Фізико-теоретичні основи конструювання електронних апаратів", "Теорія прийняття і оптимізації проектно-конструкторських рішень», «Мікропроцесорні засоби».

Лабораторний практикум по цій дисципліні і методичні вказівки до його проведення дозволяють студентам отримати практичне підкріплення теоретичного матеріалу і отримати деякі навички проектування, виконання необхідних розрахунків, вибору апаратних засобів комп'ютерних мереж, їх математичного опису та оптимізації.

Перші три лабораторних робіт присвячено розгляду методів проектування та оптимізації глобальних комп'ютерних мереж. Четверта - вивчення принципу роботи, визначення параметрів, апаратних засобів локальної комп'ютерної мережі Fast Ethernet. Дослідження засноване на використанні імітаційного моделювання за допомогою спеціально розробленого пакету програм. П'ята робота присвячена оцінки точності вихідної характеристики устаткування телекомунікаційних, радіотехнічних систем імовірнісним методом та методом найгіршого випадку, шоста - аналітичному прогнозуванню параметрів якості телекомунікаційних, радіотехнічних систем

Тривалість 1-3 лабораторної роботи 4 години. Тривалість 4 лабораторної роботи 8 години. Методичні вказівки і пакети програм моделювання можуть знайти застосування в курсовому і дипломному проектуванні. На лабораторному занятті студент виконує індивідуальне завдання у відповідність зі своїм варіантом, оформляє звіт по роботі і захищає його. При захисті звіту з лабораторної роботи студент в процесі співбесіди з викладачем повинен показати знання теоретичних питань, вивчення яких є метою роботи.

Перед виконанням лабораторної роботи студент зобов'язаний пройти інструктаж по техніці безпеки в лабораторії і розписатися в журналі.


Скачать файл (602.4 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации