Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Аналіз банківської діяльності - файл 1.doc


Лекции - Аналіз банківської діяльності
скачать (4960 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc4960kb.20.11.2011 17:51скачать

содержание

1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Аналіз банківської діяльності

Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

1.1. Роль аналізу в управлінні комерційним банком

1.2. Предмет, обєкт аналізу

1.3. Методи та прийоми аналізу банківської діяльності

1.4. Види аналізу банківської діяльності

1.5. Організація аналітичної роботи в банках

Тема 2. АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ

2.1. Сутність та види банківського капіталу

2.2. Основні підходи до аналізу власного капіталу

2.3. Оцінка вартості власного капіталу

2.4. Статутний капітал та порядок його формування

2.5. Аналіз резервного капіталу, спеціальних фондів і резервів

2.6. Аналіз нерозподіленого прибутку як складової власного капіталу

2.7. Аналіз субординованого капіталу

2.8. Аналіз власного капіталу за допомогою методу коефіцієнтів

Тема 3. АНАЛІЗ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ БАНКУ

3.1. Економічна сутність зобов'язань банку, завдання аналізу та його інформаційна база

3.2. Аналіз динаміки та структури зобов'язань банку

3.3. Класифікація зобов'язань банку

3.4. Аналіз структури зобов'язань банку

3.5. Аналіз строкових депозитів

3.6. Аналіз депозитів до запитання

3.7. Аналіз використання міжбанківського кредиту у формуванні ресурсів банку

3.8. Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів

Тема 4. ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

4.1. Зміст та завдання аналізу активних операцій банку

4.2. Горизонтальний та вертикальний аналіз операцій банку

4.3. Коефіцієнтний аналіз якості активів

Тема 5. АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ

5.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу

5.2. Аналіз масштабів і динаміки кредитних вкладень

5.3. Аналіз оборотності позик

5.4. Аналіз погашення виданих позик

5.5. Аналіз диверсифікації кредитних вкладень

5.6. Аналіз структури кредитного портфеля

5.7. Оцінки якості кредитного портфеля з погляду ризику

5.8. Аналіз якості кредитного портфеля банку з погляду захищеності від можливих втрат

5.9. Аналіз дохідності та ефективності кредитних операцій

Тема 6. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

6.1. Основні завдання, джерела інформації

6.2. Аналіз структури операцій з цінними паперами

6.3. Аналіз вартості грошей у часі та дисконтування

6.4. Аналіз інфляційного впливу на реальну дохідність операцій із ЦП

6.5. Критерії альтернативного вибору фінансових інвестицій

6.6. Аналіз методів оцінки фінансових інвестицій

6.7. Аналіз дохідності операцій із цінними паперами

Тема 7. АНАЛІЗ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ

7.1. Економічна сутність, завдання та інформаційна база аналізу

7.2. Аналіз масштабів, динаміки та структури валютних операцій

7.3. Аналіз валютної позиції банку

7.4. Аналіз кореспондентської мережі банку

7.5. Особливості аналізу обмінних операцій

7.6. Аналіз ефективності валютних операцій

Тема 8. АНАЛІЗ ІНШИХ АКТИВНО-ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ

8.1. Аналіз лізингових операцій банку

8.1.1. Сутність, завдання та інформаційна база лізингових операцій банку

8.1.2. Аналіз масштабів та динаміки лізингових операцій

8.1.3. Аналіз дохідності та рентабельності лізингових операцій

8.2. Аналіз факторингових операцій банку

8.2.1. Сутність факторингу, його види та інформаційна база

8.2.2. Аналіз динаміки та структури факторингових операцій

8.2.3. Аналіз ризикованості факторингових операцій

8.2.4. Аналіз ефективності факторингових операцій

8.3. Аналіз форфетингових операцій

Тема 9. АНАЛІЗ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

9.1. Аналіз розрахунково-касового обслуговування клієнтів у національній валюті

9.1.1. Значення, мета, завдання й інформаційні джерела аналізу

9.1.2. Аналіз обсягів та динаміки розрахункових і касових операцій у національній валюті

9.1.3. Аналіз структури розрахунково-касових операцій за групами клієнтів, способами надання розрахункових документів, видами платіжних інструментів

9.1.4. Аналіз конкурентоспроможності банку щодо розрахунково-касового обслуговування клієнтів

9.1.5. Аналіз тарифів банку на розрахунково-касове обслуговування клієнтів

9.1.6. Аналіз результатів здійснення операцій із розрахункового і касового обслуговування

9.2. Аналіз операцій із банківськими платіжними картками

9.2.1. Мета та завдання аналізу операцій із банківськими платіжними картками

9.2.2. Інформаційне забезпечення аналізу та його види

9.2.3. Показники ефективності операцій з платіжними картками

9.2.4. Ризики у сфері карткового бізнесу

9.3. Аналіз нетрадиційних банківських послуг

9.3.1. Види, мета, завдання та інформаційні джерела

9.3.2. Аналіз трастових операцій

9.3.3. Аналіз депозитарних послуг

9.3.4. Аналіз операцій з банківськими металами

9.3.5. Аналіз операцій з надання в оренду індивідуальних банківських сейфів

9.3.6. Аналіз нетрадиційних операцій з дистанційного обслуговування клієнтів

9.3.7. Узагальнюючий аналіз нетрадиційних послуг банку

Тема 10. АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКУ

10.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат банку

10.2. Аналіз доходів

10.2.1. Загальний підхід до аналізу доходів

10.2.2. Аналіз обсягів, динаміки та структури доходів банку

10.2.3. Факторний аналіз доходів

10.2.4. Аналіз і оцінка рівня дохідності банку

10.3. Аналіз витрат

10.3.1. Загальний підхід до аналізу витрат

10.3.2. Аналіз обсягів динаміки та структури витрат

10.3.3. Факторний аналіз витрат

Тема 11. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ БАНКУ

11.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу прибутку і рентабельності банку

11.2. Загальний аналіз прибутку

11.3. Аналіз прибутку і рентабельності на мікроекономічному рівні

11.3.1. Факторний аналіз прибутку

11.3.2. Оцінка ефективності діяльності

11.3.3. Факторний аналіз норми прибутку на капітал

11.3.4. Аналіз фінансової міцності банку за доходом і прибутком

11.4. Аналіз ефективності діяльності банків на макрорівні

11.4.1 Аналіз динаміки та макроекономічних тенденцій прибутків і ефективності

11.4.2. Аналіз рентабельності

11.4.3. Аналіз прибутковості окремих банківських продуктів, клієнтів, ринків

Тема 12. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

12.1. Економічна сутність ліквідності банку, мета та завдання аналізу

12.2. Аналіз коефіцієнтів ліквідності

12.3. Аналіз якості активів банку з погляду їх ліквідності

12.4. Аналіз ресурсної бази банку з позицій ліквідності

12.5. Аналіз потреби банку в ліквідних коштах

Тема 13. АНАЛІЗ РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

13.1. Визначення ризиків та їх класифікація

13.2. Оцінка й управління кредитним ризиком

13.2.1. Сутність та напрями управління кредитним ризиком

13.2.2. Класифікація кредитних ризиків

13.2.3. Факторний аналіз кредитного портфеля на предмет ризикованості в цілому

13.2.4. Факторний аналіз кредитного ризику за видами класифікованих кредитів

13.3. Аналіз і оцінка управління валютним ризиком

13.4. Аналіз і оцінка інвестиційного ризику

13.4.1. Основні ризики інвестиційної діяльності

13.4.2. Порівняльний аналіз дохідності різних видів цінних паперів

13.4.3. Ризик незбалансованої ліквідності відносно доходів

13.5. Аналіз процентного ризику банку

13.6. Методика аналізу дюрації

13.7. Аналіз загального розміру банківських ризиків

Тема 14. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

14.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення

14.2. Аналіз фінансової стійкості

14.3. Аналіз ділової активності

14.4. Аналіз ліквідності

14.5. Аналіз ефективності управління

14.6. Рейтингові системи оцінки фінансового стану комерційних банків

14.6.1. Роль і значення рейтингової оцінки діяльності банків

14.6.2. Рейтингова система CAMEL


Аналіз банківської діяльності:1.1. Роль аналізу в управлінні комерційним банком
Вивчення явищ природи і громадського життя неможливе без аналізу. Термін «аналіз» походить від грецького слова «analyzis», що в перекладі означає «розділяю», «розчленовую». Отже, аналіз у вузькому розумінні являє собою розчленовування явища або предмета на складові для вивчення їх як частин цілого.

У зв'язку з суттєвими змінами на фінансовому ринку України зростає роль і значення аналізу банківської діяльності як для самого банку, так і для його ділових партнерів, клієнтів, акціонерів банку і держави в цілому. Регулярне проведення банком аналізу своєї діяльності дає змогу йому ефективно управляти активними й пасивними операціями для максимізації прибутку і забезпечення стабільного фінансового стану. Це особливо важливо в сучасних умовах, коли загострилося суперництво банків і небанківських фінансово-кредитних установ, які виконують різні операції щодо залучення вільних грошових ресурсів підприємств і населення. Такі установи успішно конкурують із банками, здійснюючи суто банківські операції, а також операції, які банки не мають права виконувати відповідно до законодавства (страхування, операції з нерухомістю та ін.) У вітчизняній економічній літературі поки що немає єдиного підходу до аналізу банківської діяльності комерційного банку. Немає навіть сталої думки щодо змісту цієї діяльності. У цій ситуації особливої актуальності набувають дослідження фінансового стану банку. Конструктивна роль таких досліджень полягає у їх спрямуванні на розроблення цілісного підходу до оптимізації управління банком.

^ Аналіз банківської діяльності:1.2. Предмет, обєкт аналізу

Кожна наука має свій предмет дослідження, який вона вивчає з відповідною метою властивими їй методами. Визначення предмета має принципове значення для обгрунтування самостійності та відособленості тієї або іншої галузі знань. Усі визначення предмета аналізу банківської діяльності, які найчастіше зустрічаються в літературі, можна згрупувати у такий спосіб: фінансова та інша діяльність комерційного банку; різні процеси і явища, що відбуваються як усередині банку, так і в масштабах економіки в цілому. Зазначимо, що банківський аналіз вивчає не саму фінансову діяльність банку, а її економічні результати. Щоб виділити особливості, властиві тільки банківському аналізу, потрібно виходити із сутності процесів діяльності банку. Процес — це причинно обумовлена зміна подій, явищ, стан об'єкта відповідно до поставленої мети. Результати економічних процесів, які безпосередньо впливають на діяльність банку, плануються і прогнозуються у відповідних показниках, ураховуються в міру фактичного їх виконання і потім аналізуються. Але результати як наслідок процесів є не предметом аналізу банківської діяльності, а його об'єктом. Предметом же аналізу є причини утворення і зміни результатів фінансової діяльності. Пізнання причинно-наслідкових зв'язків у діяльності банку дає змогу розкрити сутність економічних явищ і на цій основі дати об'єктивну оцінку досягнутим результатам, виявити резерви підвищення ефективності діяльності банку, обґрунтувати плани й управлінські рішення. Тільки розкривши причинно-наслідкові зв'язки різних сторін діяльності банку, можна досить швидко розрахувати, як зміняться основні фінансові показники, обґрунтувати будь-яке управлінське рішення, обчислити зміни суми прибутку, економічні нормативи банківської діяльності у разі зміни кон'юнктури різних ринків.

Отже, особливістю аналізу банківської діяльності є дослідження причинно-наслідкових зв'язків економічних явищ і процесів, які прямо або опосередковано впливають на діяльність банку.
Обумовленість економічних явищ і процесів причинним зв'язком потребує від аналізу вивчення факторів, що викликають зміни тих чи інших показників. За допомогою аналізу установлюються найсуттєвіші факторні показники, які впливають на зміни результатів діяльності банку. Виявлення і вимірювання взаємозв'язку між показниками, що аналізуються, забезпечує комплексне, органічно взаємозв'язане дослідження роботи комерційного банку. Основними об'єктами аналізу банківської діяльності є такі:
1) фінансово-економічна ситуація у країні;
2) заходи щодо формування капіталу банку, а також його структура;
3) якість активів (кількісний і якісний аналізи структури кредитно-інвестиційного портфеля банку);
4) показники прибутковості функціонування банку, що дають змогу судити про ефективність його роботи;
5) темпи зростання банку;
6) показники ліквідності й платоспроможності банку, які характеризують його фінансову стійкість;
7) показники економічних нормативів.
Ця класифікація є узагальненою і в разі необхідності може бути деталізована
. Отже, комплексний аналіз фінансового стану банку являє собою багатовимірне завдання. На рис. 1.1 показана система комплексного аналізу банківської діяльності сучасного комерційного банку, що включає аналіз власного капіталу, зобов'язань банку, аналіз активів (у тому числі аналіз кредитних операцій, інвестиційних та інших операцій банку з цінними паперами, валютних та інших активних операцій, аналіз банківських послуг), аналіз доходів і витрат банку, аналіз прибутку і рентабельності, аналіз ліквідності, аналіз банківських ризиків та аналіз фінансового стану банку.
До суб'єктів внутрішнього аналізу належать: інсайдери банку, банківські спеціалісти, менеджери різних рівнів управління, аналітики, внутрішні аудитори та контролери, керівництво банку, консультанти, а до суб'єктів зовнішнього аналізу — аутсайдери банку й органи нагляду.
Рис. 1.1. Система комплексного аналізу банківської діяльності сучасного комерційного банку
Зміст і завдання аналізу банківської діяльності випливають насамперед із функцій, які він виконує в системі інших прикладних економічних наук. До цих функцій відносять такі:
1. Наукове обґрунтування поточних і перспективних планів. Без глибокого комплексного аналізу результатів діяльності банку та обґрунтованих прогнозів, без вивчення закономірностей розвитку банку і виявлення недоліків і помилок не можна розробити науково обґрунтований план, вибрати оптимальний варіант управлінського рішення.
2. Контроль за виконанням планів і управлінських рішень під час проведення активно-пасивних операцій. Деякі економісти принижують або зовсім заперечують цю функцію аналізу, вважаючи, що вона властива лише бухгалтерському обліку й контролю. Безумовно, бухгалтерський облік виконує суттєві контрольні функції в момент реєстрації, узагальнення і систематизації інформації під час здійснення фінансових операцій. Однак це не виключає контролю й у процесі аналізу банківської діяльності, що проводиться з метою не тільки констатації фактів й оцінки досягнутих результатів, а й виявлення недоліків, помилок та оперативного впливу на фінансову діяльність банку (наприклад, щоденний розрахунок і контроль економічних нормативів, установлених НБУ, контроль за дотриманням норми обов'язкового резервування залучених коштів, а також контроль відкритої валютної позиції банку). Саме тому необхідно підвищувати оперативність і дійовість аналізу банківської діяльності.
3. Пошук резервів підвищення ефективності функціонування банку на основі вивчення передового досвіду та досягнень науки і практики як одна з центральних функцій аналізу банківської діяльності.
4. Оцінка результатів діяльності комерційного банку і виконання накреслених планів, а також оцінка досягнутого рівня розвитку і використання наявних можливостей. Об'єктивна оцінка діяльності банку сприяє оперативному й ефективному управлінню з метою усунення виявлених відхилень.
5. Розроблення заходів щодо використання виявлених резервів у процесі функціонування банку сприяє підготовці рекомендацій, що дають змогу змінити (або коригувати) депозитно-кредитну політику банку з метою максимізації прибутку за умови помірного рівня ризику і прийнятних показників ліквідності і платоспроможності.
Отже, аналіз банківської діяльності є системою спеціальних знань, пов'язаних із дослідженням тенденцій усебічного розвитку, науковим обґрунтуванням планів і управлінських рішень, контролем за їх виконанням, оцінкою досягнутих результатів, а також пошуком, вимірюванням і обґрунтуванням резервів підвищення ефективності фінансових показників діяльності банку.
^ Аналіз банківської діяльності:1.3. Методи та прийоми аналізу банківської діяльності

У процесі комплексного аналізу банківської діяльності необхідно використовувати таку методику, яка найбільшою мірою сприятиме його ефективності. Під методикою проведення будь-якого аналізу слід розуміти сукупність способів, правил і заходів щодо найбільш доцільного виконання певної роботи. В аналізі банківської діяльності методика являє собою сукупність аналітичних способів і правил вивчення діяльності банку, спрямованих ми дослідження різних об'єктів аналізу. Вони допомагають одержані найбільш повну оцінку фінансової стійкості та прибутковості банку, яка враховується його керівництвом у процесі прийняття управлінських рішень щодо вироблення подальшої стратегії розпитку банку.
11 і методом у широкому значенні наука розуміє спосіб дослідження свого предмета. Методом аналізу банківської діяльності комерційного банку є комплексне органічно пов'язане дослідження діяльності комерційного банку з використанням статистичних, економіко-математичних, облікових та інших способів обробки інформації. Особливостями методу аналізу банківської діяльності є: використання системи показників, які характеризують діяльність банку; вивчення факторів та причин їх зміни; виявлення і вимірювання взаємозв'язку між ними. Для проведення комплексного аналізу банківської діяльності використовуються такі методи:
1. Метод порівняння. Передбачає зіставлення невідомого (досліджуваного) явища, предметів із відомими, вивченими раніше, з метою визначення їх спільних рис або відмінностей. За допомогою цього методу

визначаються загальне і специфічне в економічних явищах, вивчаються зміни досліджуваних об'єктів, тенденції і закономірності їх розвитку. В аналізі фінансової стійкості порівняння (як основний або допоміжний метод) використовують для вирішення всіх його завдань. Можна виділити такі найтиповіші ситуації, коли використовується порівняння та його цілі:
1) зіставлення планових і фактичних показників для оцінки ступеня виконання плану;
2) зіставлення фактичних показників із нормативними, що дає змогу проконтролювати дотримання банком різних нормативів, установлених НБУ;
3) порівняння фактичних показників із показниками минулих років (звітних періодів) для визначення тенденцій розвитку як банку, так і економічних процесів, що впливають на його діяльність;
4) зіставлення показників банку, що аналізуються, з показниками інших банків-конкурентів для визначення позицій банку на фінансовому ринку за різними показниками фінансової діяльності;
5) зіставлення паралельних динамічних рядів для вивчення взаємозв'язків досліджуваних показників; наприклад, паралельний аналіз динаміки доходів і витрат дає можливість виявити, чи забезпечується перевищення доходів над витратами, що позитивно впливає на прибутковість банку;
6) зіставлення різних варіантів управлінських рішень із метою вибору оптимального; наприклад, установлюючи процентну ставку за депозитами населення, вибирають такий її рівень, який забезпечив би необхідний обсяг даного виду банківського ресурсу з урахуванням наявності достатніх можливостей для обслуговування вкладників;
7) зіставлення результатів діяльності до і після впровадження якогось нововведення; наприклад, витрати коштів на придбання (будівництво) офісу банку в центрі міста можуть компенсуватися залученням солідних клієнтів, що забезпечить банку збільшення залишків на розрахункових рахунках.
^ 2. Метод приведення показників до порівнянного вигляду. Наприклад, щоб згрупувати усі видані банком кредити, необхідно привести їх суми до порівнянного вигляду (оскільки банк видає кредити як у національній, так і в іноземній валюті); для цього суми кредитів в іноземній валюті трансформуються в гривневий еквівалент множенням на відповідний валютно-обмінний курс, і тільки після цього підсумовуються усі видані банком кредити (гривневі кредити і гривневі еквіваленти кредитів в іноземній валюті). Цей метод використовується також у разі порівняння фактичних показників із показниками попередніх періодів. Наприклад, в умовах інфляції складно проаналізувати динаміку показників без приведення їх до порівнянного вигляду. Для цього необхідно фактичне значення якогось вартісного показника розділити на індекс інфляції за даний період, і лише після цього отриманий показник можна порівнювати з показником минулого періоду.
^ 3. Метод використання абсолютних і відносних показників. Абсолютні показники характеризують кількісні розміри наданих кредитів, залучених коштів, капіталу банку та ін., а відносні відбивають співвідношення певних абсолютних показників. Відносні показники виражаються у формі коефіцієнтів (за базу взято 1) або відсотків (за базу взято 100). До них відносять показники виконання плану, динаміки, структури (питома вага), ефективності та ін. Цей метод є одним із ключових в аналізі банківської стійкості. З його допомогою (через різні коефіцієнти) оцінюються показники ліквідності, платоспроможності, прибутковості банку.
^ 4. Метод групувань дає змогу через систематизацію даних балансу розібратися в сутності аналізованих явищ і процесів. Під час аналізу банківської діяльності застосовуються різні угруповання рахунків балансу, а саме: власних і залучених коштів, довго- і короткострокових кредитів, термінів активно-пасивних операцій (для розрахунку показників ліквідності), видів доходів, витрат і прибутків. Статті можуть бути згруповані також за ступенем ліквідності, економічної сутності банківських операцій, рівнем прибутковості (за активом) і вартості (за пасивом).
^ 5. Балансовий метод слугує головним способом для визначення співвідношень, пропорцій двох груп взаємозалежних та урівноважених економічних показників, підсумки яких мають бути тотожними. Цей метод допомагає зрозуміти економічний зміст функціонування банку. Правильно розуміючи («читаючи») баланс банку, можна охарактеризувати його поточний фінансовий стан (через показники платоспроможності і ліквідності), а також ефективність активно-пасивних операцій (через показники прибутковості).
^ 6. Графічний метод. Графіки є масштабним зображенням показників за допомогою геометричних знаків (ліній, прямокутників, кіл) або умовних художніх фігур і мають велике ілюстративне значення. Завдяки їм досліджуваний матеріал стає зрозумілішим.
^ 7. Метод табличного відображення аналітичних даних. Результати аналізу звичайно подаються у вигляді таблиць. Це найбільш раціональна і зручна для сприйняття форма уявлення аналітичної інформації про досліджувані явища за допомогою цифр, розташованих у певному порядку. Аналітична таблиця є системою суджень, виражених мовою цифр. Вона набагато виразніша і наочніша, ніж словесний текст. Показники в ній розташовуються у більш логічній і послідовній формі порівняно з текстовим викладом, займають менше місця, і пізнавальний ефект досягається набагато швидше. Табличний матеріал дає змогу охопити аналітичні дані в цілому як єдину систему. За допомогою таблиць легше простежуються зв'язки між досліджуваними показниками.

^ Аналіз банківської діяльності:1.4. Види аналізу банківської діяльності

Залежно від спектра досліджуваних питань аналіз банківської діяльності поділяється на два види: 1) повний, коли вивчаються всі аспекти діяльності банку, тобто зовнішні та внутрішні його зв'язки; 2)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16Скачать файл (4960 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации