Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Билеты - 44 ответов на экзамены по экономистории 2007 г. (на украинском языке) [doc] - файл 44ответов на билеты.doc


Билеты - 44 ответов на экзамены по экономистории 2007 г. (на украинском языке) [doc]
скачать (48.3 kb.)

Доступные файлы (2):

44ответов на билеты.doc271kb.29.05.2007 23:06скачать
Вопросы.doc28kb.29.05.2007 23:06скачать

44ответов на билеты.doc

1   2   3   4


^ 18.Характеристика національних економік після Другої світової війни для таких країн:США,Англії,Франції,Німеччини,Японії.

Великобританія вийшла переможницею у Другій світовій вій­ні, але втрати її були надзвичайно великими. Економіка потребу­вала кардинальних заходів для виводу її з кризового стану.

Гак, з метою підтриманням повної зайнятості, проводиться част­кова націоналізація базових галузей економіки — енергетики, транспорту, кам'яновугільної та сталеливарної промисловості, а також інфраструктури. До кінця 40-х років більше 20% британсь­кої промисловості опинилося під безпосереднім контролем дер­жави. Досить важливими були заходи уряду лейбористів щодо під­тримання фунта стерлінгів шляхом установлення так званої «полі­тики економії» та досягнення рівноваги платіжного балансу, які. на жаль, виявилися недостатньо ефективними. Економічні труд­нощі зросли з початком розпаду Британської колоніальної імперії, адже країна втратила традиційні джерела сировини та ринки збуту.

Серед програм та моделей національного відродження особливу увагу привертає модель французької повоєнної економіки — бать­ківщини індикативного (необов'язкового) планування та прог­рамування. У 1946 р. тут створюється Генеральний комісаріат з планування. А до початку 60-х років виконуються три плани, спрямовані на модернізацію націоналізованого сектора економі­ки (1947—1953 рр.), зміцнення конкурентоспроможності приват­них фірм (1954—1957 рр.) та перехід від протекціонізму до «від­критої економіки» (1958—1961 рр.).

Економіка західної частини країни, яка у 1949 р. перетворилася у ФРН. У 1948 р. про­водяться: грошова реформа, яка дала змогу звільнитися від вели­чезної маси знецінених грошей; цінова реформа, завдяки якій відпускаються ціни І відміняється регулювання цін та розподілу; податкова реформа, що захистила права споживача та забезпечи­ла свободу підприємництва. Уже протягом року «шокові» нас­лідки цих заходів стали пом'якшуватися. Магазини поступово наповнювалися товарами. Зростання цін стабілізувалося прибли­зно на рівні зростання заробітної плати. На третину підвищилася продуктивність праці. Уже в 1954 р. на третину було перевищено рівень довоєнного виробництва, а до середини 50-х років ФРН вийшла на друге місце в світі після США за рівнем золотих запа­сів.

У 1948 р. було збільшено мінімальну заробітну плату, прийнято црограму будівництва дешевого житла.

Досить важливу роль у політиці уряду США в 40-ві роки віді­грали початок «холодної війни» та план Маршалла. За рахунок прибутків від воєнних замовлень було переобладнано підприємс­тва, збільшено зайнятість, піднято заробітну плату. Війна в Кореї, яка розпочалася у 1950 р., дала змогу ще збільшити воєнні видат­ки, що також забезпечувало зайнятість населення, але піднесення економіки, обумовлене цією війною, виявилося нетривалим.

Подальше зростання воєнних видатків, спрямованих на розви­ток воєнно-промислового комплексу в умовах гонки озброєнь, хоч і давали деяку можливість збільшення зайнятості, але при­звели до інших, негативних наслідків. Уряд був змушений скоро­тити золоті та валютні резерви, збільшити внутрішній борг, ско­ротити соціальні витрати тощо. У результаті економіка США втрачає динамізм, на деяких напрямках на початку 60-х років стало помітним відставання.

Досить вагомим чинником, який обумовив уповільнення тем­пів економічного зростання в економіці США, став розпад коло­ніальної системи, в результаті якого утворюється досить місткий ринок для американських капіталів. І, нарешті, негативним фак­тором для економіки США стало й утворення двох нових проми­слових центрів у світовій економіці — західноєвропейського на чолі з ФРН та азіатського на чолі з Японією.

Уже у другій половині 40-х років в Японії розробляється сис­тема заходів, спрямованих на повернення від мілітаризму до лі­бералізації господарської системи. Оскільки Японія не мала власного сировинного потенціалу, але мала значний трудовий, тут створюється багатогалузевий ком­плекс сучасних переробних галузей, які б враховували забезпе­чення експорту та заміщення імпорту. Оскільки Японія не мала власного сировинного потенціалу, але мала значний трудовий, тут створюється багатогалузевий ком­плекс сучасних переробних галузей, які б враховували забезпе­чення експорту та заміщення імпорту.
^

19. Причины экономического подъема ФРГ после Второй мировой войны.


Первые года существования ФРГ были обозначены высокими и стабильными темпами промышленного развития. Уже в 1951 г. общий объем производства был на треть выше, чем в 1936-м, а в 1956 г. он удвоился. Среднегодовой прирост промышленной продукции представлял за период с 1950 по 1960 г. 9,6% против 4% в США и 3% в Великобритании

Немецкое «экономическое чудо» объясняется целым рядом факторов. Прежде всего этому способствовало сохранение значительного промышленного потенциала западной части страны, которая меньше пострадала за годы войны, отсутствие значительных военных расходов, восстановление промышленности на новой технологической основе. Несколько уменьшались репарационные платежи в пользу США, Англии, Франции, что позволяло делать денежные сбережения.

Важную роль в восстановлении сыграло наличие достаточного количества дешевой рабочей силы, особенно после репатриации 9 млн немцев из Восточной Пруссии и других районов, а также особенности менталитета немецкого народа (высокое трудолюбие, склонность к дисциплине, порядку, готовность после разрушительной войны на любые жертвы для восстановления страны и достижение собственного благосостояния и т.п.). Заработная плата рабочих в первые послевоенные года была на 35% меньше довоенной, а рабочая неделя была большей.

Важным фактором успехов немецкой экономики была финансовая помощь США, которые предоставили Западной Германии 3,9 млрд долларов «стартовой помощи», в т.ч. и согласно плану Маршалла. Эти средства, а также поступление из федерального бюджета ( 30-32% всех вкладов в экономику), были израсходованы на замену устаревшего оборудования, обновление производства, создание новых областей экономики (около 80% всех капиталовложений направлялось на развитие наиболее современных областей: автомобиле- и самолетостроение, электроники, автоматики, нефтехимии и т.п.). Происходил процесс ускоренной индустриализации сравнительно отсталых регионов. Экономическому развитию оказывал содействие большой спрос на все виды промышленной продукции, как производственного назначения, так и на товары широкого потребления. Золотой запас ФРГ в начале 60-х лет превышал запасы Великобритании, Франции и скандинавских стран, вместе взятых.

Успешно развивались экспортные области экономики. Германия уверенно входила в мировой рынок. Признанным архитектором немецкого «экономического дива» был Л. Ерхард, министр экономики в правительстве К. Аденауэра, а со временем канцлер ФРГ. Он вместе с группой неолиберальных экономистов создал теорию «социального рыночного хозяйства», в которой удачно объединялись личная инициатива предпринимателей, свободная конкуренция с элементами государственного регулирования. Государство, по мнению авторов этой теории, должно поддерживать нормальное функционирование системы цен и обеспечить защиту рыночной экономики от монополизма товаропроизводителей. Для предупреждения циклических кризисов ей необходимо использовать рычаги кредитной, валютной, налоговой политики. Тем не менее, вмешательство в хозяйственную деятельность отдельных предпринимателей со стороны государства - абсолютно недопустимо. Теория «социального рыночного хозяйства» стала основанием экономической политики западнонемецкого правительства в следующие десятилетия.

^

20. Причины экономического подъема Японии в 50-60 годы ХХ ст.


В Японии «экономическое чудо» началось приблизительно в 1948 г., через три года после сокрушительного поражения и военных разрушений, когда страна еще была под военной оккупацией. От начала триумфального экономического прогресса и к 70-ым г. Японии удалось утвердиться в роли могущественного промышленного государства.

Основные предпосылки японского «экономического чуда»: американская оккупационная власть провела в стране целый ряд важных преобразований, которые в значительной мере оказывали содействие развитию японского общества и хозяйства. Были распущены вооруженные силы, установлены демократические свободы, внедрено общее избирательное право, сформирован парламент, правительство, принята конституция. Оккупационные власти осуществили ряд экономических реформ. Было введено антимонопольное законодательство, согласно которому распущены наибольшие монопольные концерны. Американские финансовые советники провели реформу налоговой системы. Были уменьшены налоги на предпринимательскую деятельность. Устанавливался твердый обменный курс национальной валюты - иены. Реформы в целом оживили и усилили конкуренцию предпринимателей, оказывали содействие росту производства. В 1946-1949 гг. была проведена земельная реформа, которая ликвидировала помещичье землевладение. Государство выкупило у помещиков и продало крестьянам почти 80% всех сельскохозяйственных угодий. Усилилась конкуренция между производителями, вследствие чего выросла производительность труда, урожайность культур, расширился внутренний рынок Японии, сформировался рынок рабочей силы.

Важную роль в послевоенном восстановлении японской экономики сыграла американская помощь. Стабилизационная линия Дж. Доджа, которому президент США Г. Трумэн поручил возглавить преобразования в Японии, оказывала содействие нормализации финансов, восстановлению механизмов воспроизводства. Огромные американские капиталовложения, а также внутренние накопления капитала дали возможность полностью обновить оборудование, создать новые производства. В марте 1952 г. вступил в силу закон о содействии рационализации производства. Согласно закону, предприятия получали государственную помощь, налоговые и другие финансовые льготы при условии модернизации производства, обновлении оборудования.

Японцы успешно использовали зарубежные достижения в наиболее современных областях индустрии. Развитие черной металлургии шло путем сооружения доменных печей большой мощности, с применением новаторской кислородно-конверторной выплавки стали с беспрерывным разливом. Успешно развивалась электрометаллургия, устанавливались мощные автоматизированные прокатные станы, внедрялись енерго- и материалоэкономные технологии. Япония в конце 70-х годов превратилась в один из мощнейших мировых центров металлургического производства. Закупая патенты и лицензии на научные открытия, оригинальные технологии и т.п. и умело приспосабливая их к своим условиям, японцы получали огромные прибыли. Ряд значительных технических новинок родились и были внедрены в массовое производство на японских фирмах. Во второй половине 50-х годов - нейлон, транзисторные приемники, в 60- 70-х годах - аудио стереосистемы, видеокамеры и видеомагнитофоны, в 80-х - компьютеризированные роботы, микросхемы на кремниевых кристаллах (чипы) и др. Япония лидирует в такой наукоемкой и технически передовой области, как электронная промышленность.

Очень эффективной оказалась в Японии система пожизненного найма на работу (патернализма), по которой жалованье ежегодно возрастает и зависит от возраста и стажа. Фирмы заботятся о постоянном повышении квалификации рабочих, их благосостояние и отдыхе. Переход рабочего в другую фирму - редчайшее явление и воспринимается с осуждением. Японские рабочие работают интенсивнее, за низшее жалованье, у них длиннее рабочий день, неделя. Это влияет на снижение себестоимости продукции, ее цену.

Внешнеэкономические связи: импорт сырья, которого в стране почти нет, идет главным образом из государств, которые развиваются, по низким ценам. Дешевое сырье также оказывало содействие подъему японской экономики. Готовую продукцию Япония вывозит в развитые страны - США, Канаду, Австралию, страны Европы.

Благодаря этим и некоторым другим факторам, Япония достигла передовых рубежей в мире и превратилась в один из мировых центров.
1   2   3   4Скачать файл (48.3 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации