Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Звіт з виробничої практики на підприємстві (ВАТ ВЛМЗ ім. 1-го травня) [doc] - файл Виробнича робоча на підприємствах 2009-2010.doc


Звіт з виробничої практики на підприємстві (ВАТ ВЛМЗ ім. 1-го травня) [doc]
скачать (284.6 kb.)

Доступные файлы (4):

Виробнича робоча на підприємствах 2009-2010.doc328kb.09.06.2010 13:25скачать
КГ и РЗ.doc90kb.06.06.2010 13:37скачать
Додатки.doc242kb.08.06.2010 21:55скачать
Отчет.doc508kb.09.06.2010 18:24скачать

содержание

Виробнича робоча на підприємствах 2009-2010.doc

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академіяЗАТВЕРДЖУЮ

керівник підприємства
__________ _____________

(підпис) (П.І.Б.)

“____”_____________20__ р.


затверджую

Проректор

з науково-педагогічної роботи
______________Т.Є.Терещенко

“___” ________________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА виробничої практики

на підприємствах

для студентів, які навчаються

за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»

за спеціальністю 6.050100 «Фінанси»

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

факультет фінансовий

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № __ від «__»______2010р.

Завідувач кафедри, д.е.н., доцент

_________________П.І.Коренюк

«___» ________________2010р.

Дніпропетровськ – 2010

^ 1. Опис виробничої практики


Мета: закріплення і поглиблення знань, які одержали студенти під час навчання, формування у них професійних знань і навичок для прийняття самостійних рішень, під час практичної роботи в сучасних умовах у фінансово-економічних службах фондів соціального страхування, фінансових установах, виховання потреби щоденно поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в стратегічній діяльності.

Компетенції, які необхідно сформувати в результаті практики:

 • закріплювати, розширяти та поглиблювати теоретичні і практичні знання для формування вміння виконувати функціональні обов'язки в межах посад спеціалістів з фінансової роботи, визначених вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики і посадовими інструкціями;

 • використовувати набуті теоретичні знання в контексті динамічного розвитку конкретних практичних ситуацій на базі практики;

 • розвивати професійне мислення, критично осмислювати розвиток певних процесів, визначити основні фактори і чинники впливу на них, прогнозувати їх дії в перспективному періоді та обґрунтувати рішення управлінського типу;

 • набувати практичний досвід фінансової роботи;

 • набувати навички самостійного дослідження розвитку фінансово-економічних відносин як елементу науково-дослідницької роботи, пошуку і формування нових знань теоретичного і практичного значення;

 • розвивати навички, уміння самостійного поповнення і оновлення своїх знань та творчого їх використання у практичній діяльності;

 • здійснювати контроль і аналіз фінансово-господарських операцій на базі практики, використовувати бухгалтерську звітність для фінансового аналізу, можливості обчислювальної техніки та комп’ютерних технологій обробки фінансово-економічної інформації;

 • складати і оформляти організаційно-розпорядчу документацію, дотримуватись законодавства держави в сферах фінансово-організаційної фахової діяльності;

 • аналізувати діяльність, виявляти допущені прорахунки та виносити пропозиції по їх усуненню;

 • розрахувати резерви покращення фінансового стану підприємств, установ, організацій, зміцнення бюджету держави та обґрунтувати прогноз розвитку.


^ 1.1. Опис виробничої практики на підприємстві

Характеристика

практики

^ Галузь знань,

напрям підготовки,

освітньо-кваліфікацій-ний рівень

Місце практики у навчальному плані, розподіл за видами навчальної роботи студента, форми контролю знань студентів згідно навчального плану

Проводиться за рахунок вибіркової частини циклу дисциплін професійної підготовки
Залікових кредитів (кредитів ECTS): 4,5
Загальна кількість днів: 20
Модулів: 3
Вид підсумкового контролю: ПМК

0501 Економіка і підприємництво
6.050100

Фінанси
бакалавр


Проводиться на: 4 курсі
Семестр: 8
Види навчальної роботи згідно з навчальним планом:
Самостійна робота:- 14 днів.

Індивідуальна робота: 6 днів.
Форми контролю:

Семестр: 8

● підсумковий контроль: -

ПМК (поточний модульний контроль за підсумками практики)


 1. Структура залікового кредиту

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (на підприємстві)


^ Тема практики

Кількість днів

Самостійна робота

Індивідуальна робота

1

2

3

Модуль 1. Проходження виробничої практики на підприємстві

Змістовий модуль 1. Проходження практики за темами 1-2

Тема 1. Основи організації практики

0,5

0,5

Тема 2. Фінанси і фінансова діяльність підприємництва

0,5

0,5

Всього за змістовий модуль 1

1

1

Змістовий модуль 2. Проходження практики за темами 3-4

Тема 3. Грошові розрахунки підприємств

1

0,5

Тема 4. Прогнозування, планування фінансових результатів на підприємстві

1

0,5

Всього за змістовий модуль 2

2

1

^ Змістовий модуль 3. Проходження практики за темами 5-7

Тема 5. Відносини підприємства з бюджетною системою країни

1

0,25

Тема 6. Відносини підприємства з податковою системою країни

1

0,25

Тема 7. Відносини підприємства з банківською системою країни

2

0,5

Всього за змістовий модуль 3

4

1

Всього модуль 1

7

3

Модуль 2. Проходження виробничої практики на підприємстві

Змістовий модуль 1. Проходження практики за темами 8-12

Тема 8. Управління основним капіталом підприємства

2

0,5

Тема 9. Управління оборотним капіталом підприємства

1

0,5

Тема 10. Діяльність підприємства на фінансовому ринку

1

0,5

Тема 11. Діяльність підприємств в сферах страхових послуг

1

0,5

Тема 12. Оцінка фінансового стану підприємства та перспективи його зміцнення

2

0,5

Всього за змістовий модуль 1

7

2,5

Всього за модуль 2

7

6

^ Модуль 3. Індивідуальне завдання

Індивідуальне науково-дослідне завдання

-

0,5

Всього за модуль 3

-

0,5

Всього

14

6^ 3. Самостійна робота


з/п

Тема, орієнтований зміст самостійної роботи

Кількість днів

Дата

П.І.Б. керівника

Кількість балів

за теми (зміст. мод.)

Норматив

Що отримав студент

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1. Проходження виробничої практики на підприємстві

Змістовий модуль 1. Проходження практики за темами 1-2

1.

Основи організації практики

0,51Знати:

 • вимоги до виробничої практики, програму і завдання практиканта;

 • загальні правила техніки безпеки;

 • загальні правила регламентації робочого процесу підприємства (трудовий розпорядок)Забезпечити:

 • підготовку наказу про проходження практики на підприємстві та закріплення керівника практики від підприємства;

 • затвердження календарного графіка проходження практики;

 • проходження інструктажу з охорони праці та техніки безпеки
2.

Фінанси і фінансова діяльність підприємства

0,52


Знати:

 • поняття і зміст фінансової діяльності підприємства;

 • поняття грошових фондів і фінансових ресурсів;

 • основи організації фінансів підприємств;

 • теорію управління фінансами підприємств.1

2

3

4

5

6

7
Уміти:

 • аналізувати і систематизувати інформацію про фінансову діяльність підприємства;

 • теоретично обґрунтовувати практику функціонування фінансових відносин в процесі формування, розподілу і використання грошових доходів і фондів;

 • вирішувати завдання управління фінансами;

 • визначати обсяг та джерела фінансових ресурсів, необхідних для інвестування у виробництво і реалізацію продукції.Ознайомитись:

 • з організаційною структурою підприємства;

 • з системою взаємовідносин підприємства з банками та страховими компаніями, з бюджетом та державними цільовими фондами, з іншими підприємствами;

 • з особливостями формування грошових фондів підприємства;

 • зі Статутом підприємства;

 • з джерелами формування фінансових ресурсів на підприємстві;

 • з функціональними обов’язками служб, які займаються управлінням фінансами.


1

2

3

4

5

6

7
Привести:

 • схему зв’язків підприємства з органами фінансової системи, державним бюджетом та державними цільовими фондами, з іншими підприємствами;

 • схему організаційної управлінської структури підприємства;

 • структуру фінансової служби підприємства;

 • функціональні обов’язки служб підприємства, які займаються управлінням фінансами (фінансової служби, планового відділу, відділу маркетингу);

 • посадові інструкції 2-3 працівників служби фінансового менеджменту.^ Всього за змістовий модуль 1

13
^ Змістовий модуль 2. Проходження практики за темами 3-4

3.

Грошові розрахунки підприємств

13Знати:

 • сутність безготівкових й готівкових розрахунків підприємства;

 • порядок ведення касових операцій;

 • форми безготівкових розрахунків;

 • порядок відкриття банківського рахунку підприємством

Уміти:

 • здійснювати оформлення грошового чека;

 • оформляти документи, необхідні для розрахунку підприємства готівкою;


1

2

3

4

5

6

7
Ознайомитись:

 • з формами безготівкових рахунків, які використовує підприємство;

 • з видами банківських рахунків, які відкриті підприємству

Визначити:

 • вплив розрахунково-платіжної дисципліни на фінансово- господарську діяльність підприємств
4.

Прогнозування, планування фінансових результатів на підприємстві

16Знати:

 • принципи прогнозування, планування, економічного зростання та створення прибутку;

 • методи управління фінансовими ресурсами і грошовими потоками;

 • методи формування собівартості продукції;

 • методи аналізу розподілу і використання прибутків

Уміти:

 • формувати цільову політику оптимізації прибутків;

 • визначати прибуток від реалізації продукції;

 • здійснювати пошук резервів зростання прибутків і забезпечувати їх реалізацію;

 • обчислювати показники рентабельностіОзнайомитись:

 • з фінансовим планом підприємства;

 • з обсягом вхідних і вихідних грошових потоків;

 • з розподілом прибутків;1

2

3

4

5

6

7
 • з рівнем собівартості і рентабельності виробництва;

 • з дивідендною політикою підприємства

Визначити:

 • динаміку і структуру прибутку підприємства за останні 3 роки;

 • динаміку рентабельності підприємства за останні 3 роки


^ Всього за змістовий модуль 2

29
^ Змістовий модуль 3. Проходження практики за темами 5-7

5.

Відносини підприємства з бюджетною системою країни

16Знати:

 • основні напрямки і особливості сучасної фінансової політики держави стосовно підприємств;

 • взаємовідносини підприємства з місцевими фінансамиУміти:

 • працювати з актами, що регулюють господарські правовідносини з бюджетною системою країниОзнайомитись:

 • з формами бюджетного фінансування підприємств;

 • з системою фінансових розрахунків підприємства з державним і місцевими бюджетами

Зазначити:

 • вплив бюджету на соціально-економічний розвиток підприємства;

 • розмір наданих дотацій і субсидій підприємству за рік1

2

3

4

5

6

7

6.

Відносини підприємства з податковою системою країни

12Знати:

 • чинні законодавчі та нормативні акти щодо визначення податків, зборів та платежів підприємства;

 • способи утримання окремих видів податків;

 • порядок і методи формування державних доходів через податкову системуУміти:

 • систематизувати види прямих і непрямих податків, зборів та платежів,

 • аналізувати стан розрахунків підприємства з бюджетами та цільовими фондами;

 • нараховувати податки та визначати розмір податкових пільг для підприємстваОзнайомитись:

 • із складом податків, зборів і платежів підприємства та джерелами їх сплати;

 • з порядком відображення податків, зборів і платежів у системі податкового обліку та звітності;

 • з порядком оподаткування доходів засновників та найманих працівників підприємства.
7.

Відносини підприємства з банківською системою країни

26Знати:

 • нормативні і законодавчі акти, що регулюють відносини підприємства з банком.

Уміти:

 • розраховувати плановий розмір кредиту, необхідного підприємству
1

2

3

4

5

6

7
Ознайомитись:

 • з видами банківських послуг, що надаються підприємству;

 • з видами кредитів, що надаються банками підприємствам, об‘єктами і умовами кредитування; • з порядком укладання кредитних договорів;

 • з формами контролю за використанням кредиту.

Привести:

 • кредитний договір і договір застави;

 • економічне обгрунтування надання кредиту;

 • види наданих підприємству банківських послуг за рік.


^ Всього за змістовий модуль 3

418Всього модуль 1

730
Модуль 2. Проходження виробничої практики на підприємстві

Змістовий модуль 1. Проходження практики за темами 8-11

8.

Управління основним капіталом підприємства

26Знати:

 • принципи визначення загальної потреби в основному капіталі;

 • принципи формування статутного фонду;

 • принципи структуризації капіталу;

 • джерела поповнення і відтворення капіталу


Уміти:

 • систематизувати і аналізувати структуру капіталу підприємства;

 • розраховувати суму амортизаційних відрахувань


1

2

3

4

5

6

7
Ознайомитись:

 • із складом капіталу підприємства;

 • з показниками, що характеризують стан і ефективність використання основного капіталу9.

Управління оборотним капіталом підприємства

16Знати:

 • зміст, задачі і принципи управління оборотним капіталом на підприємстві;

 • методи визначення потреби в оборотному капіталі;

 • способи управління заборгованістю;

 • джерела формування оборотного капіталу.

Уміти:

 • систематизувати, аналізувати і контролювати процеси формування оборотного капіталу;

 • визначати власний оборотний капітал на фінансово-експлуатаційну потребу підприємства;

 • визначати ефективність використання оборотного капіталу


Ознайомитись:

 • зі станом забезпечення підприємства оборотним капіталом

 • з джерелами формування оборотного капіталу; рівнем дебіторської заборгованості і методами її ліквідації1

2

3

4

5

6

7

10.

Діяльність підприємства на фінансовому ринку

18Знати:

 • суть фінансового ринку;

 • види цінних паперів, визначення їх номінальної та ринкової вартостіУміти:

 • обгрунтовувати доцільність і розраховувати ефективність інвестиційної діяльності підприємства на фінансовому ринкуОзнайомитись:

 • з формами діяльності підприємства на фінансовому ринку;

 • з емісійною діяльністю підприємства на фондовому ринку;

 • з системою взаємовідносин підприємства з іншими суб’єктами фінансового ринкуВизначити:

 • якими послугами фінансового ринку користувалось підприємство за останній рік;

 • кількість лізингових угод підприємства за рік;

 • обсяг операцій підприємства з векселями;

 • обсяг операцій підприємства з цінними паперами


11.

Діяльність підприємств в сферах страхових послуг

15Знати:

 • суть і принципи функціонування страхового ринку;

 • форми організації страхового захисту діяльності підприємства;
1

2

3

4

5

6

7
 • механізм надання страхових послуг юридичним та фізичним особам;

 • методику страхування майнових інтересів юридичних та фізичних осіб;

 • методику страхування кредитних та фінансових ризиків

Уміти:

 • складати угоди страхування;

 • визначати вигідність різних видів страхуванняОзнайомитись:

 • з якими страховиками мало взаємовідносини підприємство і по яких видах страхування;

 • з частотою виникнення ризиків та розміром шкоди;

 • зі змінами матеріального і фінансового стану підприємств після відшкодування страхових збитків;

 • із взаємовідносинами сторін у межах страхової угоди12.

Оцінка фінансового стану підприємства та перспективи його зміцнення

210Знати:

 • систему показників оцінки фінансового стану підприємства;

 • методи розрахунку показників фінансового стану підприємства

Уміти:

 • систематизувати й аналізувати процеси динаміки фінансового стану підприємства;

 • володіти методами управління процесом фінансової стабілізації підприємства1

2

3

4

5

6

7
Ознайомитись:

 • з вихідною інформацією про фінансовий стан підприємства

Визначити:

 • рівень фінансової стійкості підприємства;

 • рівень ліквідності балансу;

 • рівень рейтингової оцінки фінансового стану підприємства;

інтегральну оцінку ймовірності банкрутства підприємства (за методом Спрінгейта, коефіцієнтом У.Бівера)^ Всього за змістовий модуль 1

735Всього модуль 2

735Всього

1465


4. Індивідуальна робота


з/п

Зміст індивідуальних завдань

Кількість днів

Дата

Кількість балів за змістовий модуль

норматив

^ Що отримав студент

1

2

3

4

5

6

1

Тема 1. Основи організації практики

0,5
1
2

Тема 2. Фінанси і фінансова діяльність підприємства

Дати оцінку рівня ефективності господарської діяльності підприємства

0,5
2^ Всього за змістовий модуль 1

1
3
3

Тема 3. Грошові розрахунки підприємства

З’ясувати сутність безготівкових і готівкових розрахунків підприємства.

Визначити вплив розрахунково-платіжної дисципліни на фінансово-господарську діяльність за 1 рік.

0,5
2
4

Тема 4. Прогнозування, планування фінансових результатів на підприємстві

Дати оцінку динаміки і структури прибутку підприємства за останні 3 роки. Визначити вплив факторів на заміну суми факторів на зміну суми прибутку. Визначити показники рентабельності за останні 3 роки. Зробити оцінку виконання плану з прибутку та вказати на можливий прогноз його збільшення.

0,5
2^ Всього за змістовий модуль 2

1
4
1

2

3

4

6

7

5

Тема 5. Відносини підприємства з бюджетною системою країни

Охарактеризувати систему фінансових розрахунків підприємства з державним і місцевими бюджетами. Визначити вплив бюджету, на соціально-екологічний розвиток підприємства. Визначити і проаналізувати розмір наданих дотацій субсидій підприємству за рік.

0,25
2
6

Тема 6. Відносини підприємства з податковою системою

Проаналізувати динаміку прямих і непрямих податків за останні 2 роки та визначити рівень «податкового тягаря»

0,25
2
7

Тема 7. Відносини підприємства з банківською системою

Дати характеристику банківських послуг. Провести економічне обґрунтування надання кредиту.

0,5
2^ Всього за змістовний модуль 3

1
6Разом за модуль 1

3
13
8

Тема 8. Управління капіталом

Провести аналіз динаміки і структури основного капіталу та вказати на джерела його формування. Визначити показники, що характеризують стан основних засобів та ефективність їх використання.

0,5
2
9

Тема 9. Управління оборотним капіталом підприємства

Визначити забезпеченість підприємства оборотним капіталом. Дати аналіз показникам оборотності оборотних засобів.

0,5
2
1

2

3

4

5

6

10

Тема 10. Діяльність підприємства на фінансовому ринку

Охарактеризувати діяльність підприємства на фінансовому ринку за останні 3 роки. Розрахувати необхідність та доцільність впровадження інвестиційних проектів на підприємстві та вказати на ефективність їх використання.

0,5
2
11

Тема11. Діяльність підприємства в сферах страхових послуг

а останні 3 роки. Визначити зміни матеріального і фінансового стану після відшкодування страхових збитків.

0,5
3
12

Тема 12. Оцінка фінансового стану підприємства та перспективи його зміцнення

За основними показниками дати оцінку фінансового стану підприємства та імовірності банкрутства. Визначити напрями перспектив його розвитку

0,5
3^ Всього за змістовний модуль 1

2,5
12Всього за модуль 2

2,5
12Всього

5,5
25Індивідуальне науково-дослідне завдання, в якому:

0,5
10 • з’ясувати методологічні основи досліджуваної теми;

 • дати оцінку сучасного стану досліджуваної теми;

 • з допомогою розрахунково-конструктивного методу визначити прогноз у рішенні основних питань теми
Всього за модуль 3

0,5
10Всього

6
35

^ 5. Розподіл балів, що присвоюються студентам за підсумками виробничої практики

^ Види навчальної роботи

Модуль1

Модуль2

Модуль3

(індив. завдання)

Сума

Змістовний модуль1

Змісто-

вний модуль2

Змісто-

вний модуль3

Змістовний модуль1
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12


Самостійна робота

1

2

3

6

6

6

6

6

6

8

5

10


65

Індивідуальна робота

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

10

35

Сума

2

4

5

8

8

8

8

8

8

10

8

13

10

100


^ 6. Перелік документів,

які необхідно додати студентам

до звіту з виробничої практики


 1. Форма №1 «Баланс».

 2. Форма №2 «Звіт про фінансові результати».

 3. Структурна схема, взаємозв’язки та функціональні обов’язки служб підприємства, які займаються управлінням фінансами (фінансові служби, планового відділу, відділу маркетингу).

 4. Динаміка залучення кредитів за 2 роки.

 5. Порівняльна діаграма структури очикуємого та реально отриманого прибутку від різних видів фінансово-господарської діяльності за останній рік (по кварталах).

 6. Динаміка виплат страхових сум та страхового відшкодування за останній рік.

 7. Фінансовий план підприємства.

 8. Форма №3 «Звіт про рух грошових коштів».

 9. Порівняльна діаграма динаміки і структури оборотного капіталу на підприємстві за останній рік (по кварталах).

 10. Схема зв’язків підприємства з органами фінансової системи, державним бюджетом та цільовими фондами.

 11. Діаграма наданих дотацій і субсидій підприємству за рік.

 12. Річна податкова звітність підприємства (декларації, розрахунки. тощо).

 13. Порівняльна таблиця нарахування та сплати податків підприємством за рік.

 14. Економічне обґрунтування та копії документів, на підставі яких надаються кредити.

бібліографічний список


 1. Инструкция № 7 “О безналичных расчетах в хозяйственном обороте Украины”: Постановление НБУ от 02.08.96 // Бизнес. - 1997.

 2. Інструкція № 3 “Про відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті” // Бізнес. - № 25. – 1996. – с. 9.

 3. О внесении изменений в Положение “О кредитовании”: Письмо НБУ от 29.04.96. - № 361 // Бизнес. - 1996.

 4. О плате за землю (со всеми изменениями и дополнениями): Закон ВРУ від 03.07.92 № 2535 // Баланс. – № 3. – 1999. – с. 20.

 5. Положение Национального банка Украины “О кредитовании”. Утвержд. Правлением НБУ 28 сентября 1995 г. № 246 // Бизнес. - 1995.

 6. Положення про порядок проведення санації державних підприємств: Постанова Кабінету Міністрів України № 67 від 08.01.94.

 7. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 17.12.00 №2121// Нормативні акти з фінансів, податків, страхування. – 2001. – № 9. – с. 3-59.

 8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 10.01.02 // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 34. – с. 6-7.

 9. Про внесення змін до Закону України “Про банкрутство” від 30.06.99 № 784 // Орієнтир. – № 37, 1999. – с. 1.

 10. Про внесення змін до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 07.03.02 № 3088 // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 71. – с. 14-15.

 11. Про внесення змін до Закону України “Про оренду державного та комунального майна” від 20.05.99 № 685 // Голос України. – № ІІІ. – 1999. – с. 3.

 12. Про внесення змін до Закону України “Про плату за землю” Закон України від 8 лютого 2001р. № 2271-ІІІ.

 13. Про внесення змін до Закону України “Про податок на додану вартість”. Закон України від 3 грудня 1999р. № 1274-XIV.

 14. Про внесення змін до закону України “Про цінні папери та фондову біржу” // Бюджетна система. – № 8. – 1999. – с. 42.

 15. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України // Налоги и бухучет. – № 49. – 1996. – с. 5.

 16. Про заходи щодо забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності./ Указ Президента від 15 липня 2000р. № 906/2000.

 17. Про обіг векселів в Україні : Закон України від 5 квітня 2001р. №2374-ІІІ// ВВРУ, № 24. – 2001.

 18. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні. Закон України від 5 квітня 2001р. №2346 – ІІІ.

 19. Про систему оподаткування: Закон України від 18.02.97 р. // Бизнес (вкл.) - № 37. – 1998. – с. 6.

 20. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28.12 1994 № 334 / 94-ВР (зі змінами та доповненнями).

 21. Про ціни і ціноутворення: Закон України (зі змінами і доповненнями) // Фінансова консультація // Рабочее время. – № 21-24. – 2002. – с. 4.

 22. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання-Прес, 2006. – 287 с.

 23. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – К.: Знання-Прес, 2004. – 424 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 24. Онисько С.М., Марич П.М. Фінанси підприємств. Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: “Магнолія Плюс”, видавець В.М. Піча. – 2004. с. 367.

 25. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 265 с.

 26. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. 3-тє вид., перероб. і доповн. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 460с.

 27. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360с.

 28. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. А.М.Поддєрьогіна. – 6-те вид., перероб. і допов. - К.: КНЕУ, 2006. – 546 с.

 29. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. Г.Г.Кірейцева. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 268 с.

 30. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. – 2-ге вид.. перероб.і доп. – К.: Либідь, 2002. – 384с.

 31. Брег С. Настольная книга финансового директора / Пер. с англ.. – 4-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 536 с.

 32. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес. – 2002. – 239с.

 33. Дєєва Н.М., Олійник В.Я., Григораш Т.Ф., Григораш Г.В. та ін.. Управління корпоративними фінансами. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 200 с.

 34. Костырко Р.А. Финансовый анализ: Учебное пособие. – Харьков: Издательский дом “Фактор”, 2007. – 784 с.

 35. Михайло Колиснык. Финансы: Стратегии, с которыми побеждают. – К.: Издательский Дом “Максимум”, 2006. – 332 с.

 36. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства: Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336с.

 37. Планування діяльності підприємства: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / М.А.Бєлов, Н.М.Євдокімова, В.Є.Москалюк та ін.; за гол. ред. В.Є.Москалюка. – К.: КНЕУ. 2002. 252с.

 38. Рид С. Финансовый директор как интегратор бизнеса / - Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 397 с.

 39. Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства. – Підручник. – К.: Лібра, 2002. – 304с.

 40. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ В.М.Суторміна, В.М. Федосов та ін. – К.: КНЕУ, 2002. – 88с.

 41. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002.

 42. Цены и ценообразование: Приложение к газете «Налоги и бухгалтерский учет» - изд. дом «Фактор», 2002. 52с.

 43. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз: Навч. посібн. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 240 с. (Університетська бібліотека).Скачать файл (284.6 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации