Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Конспект лекцій Конституційне право - файл 1.doc


Конспект лекцій Конституційне право
скачать (1687 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc1687kb.21.11.2011 09:23скачать

1.doc

1   2   3   4   5
^

Правовий статус закріплено також в


ЗУ від 23.12.1998 року № 350-XIV "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим"

ЗУ від 17.03.1995 року № 95/95-ВР „Про АРК”

Стаття 1. АРК є адміністративно-територіальною автономією у складі України.

Стаття 2. АРК самостійно вирішує питання, віднесені до її відання Конституцією, цим Законом, іншими ЗУ та Конституцією АРК.

Стаття 3. Конституція АРК, зміни і доповнення до неї приймаються ВР АРКі набирають чинності після затвердження їх ВР. Конституція АРК є органічною частиною законодавства України і не може суперечити Конституції України.

Стаття 4. АРК з питань, віднесених до її відання, має право приймати законодавчі акти, які не повинні суперечити Конституції, цьому Закону та іншим ЗУ, а також Конституції АРК.

ЗУ, прийняті з питань, віднесених до відання АРК, діють на території АРК до прийняття відповідних законодавчих актів АРК.

Стаття 5. АРК діє в межах території колишньої Кримської області в складі України.

Місто Севастополь є адміністративно-територіальною одиницею загальнодержавного підпорядкування і не входить до складу АРК. Статус міста Севастополя визначається ЗУ.

Стаття 6. Органом законодавчої влади АРК є ВР АРК. Органом виконавчої влади АРК є РМ АРК.

Органами місцевої влади в АРК є сільські, селищні, районні, міські, районні у містах Ради та їх виконавчі органи. Суди, органи прокуратури, підрозділи СБУ та Міністерства внутрішніх справ України в АРК утворюються і діють відповідно до Конституції і ЗУ.

Стаття 7. Державними символами в АРК є державні символи України.

АРК може мати власні символи: герб, прапор, гімн. Їх опис, а також порядок використання встановлюються законом АРК. . Використання власних символів АРК можливе лише разом з державними символами України.

Система органів влади в Автономній республіці Крим та їх повноваження.
Україна, будучи унітарною державою, має складний територіальний устрій, оскільки в її складі знаходиться територіальна автономія – АРК.

Правовий статус АРК і система її органів влади визначені Конституціє України

ЗУ від 23.12.1998 року № 350-XIV "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим"

ЗУ від 17.03.1995 року № 95/95-ВР „Про АРК”

Представницьким органом АРК є ВР АРК, яка складається із 100 депутатів, які відповідно до ЗУ від 06.04.2004 року № 1667-IV "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" обираються за пропорційною системою.

ВР АРК у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, які є обов'язковими до виконання в АРК (щодо прийняття, внесення змін в Конституцію АРК, призначення чергових виборів до ВР АРК, проведення місцевого референдуму, затвердження Бюджету АРК ...)
Урядом АРК є РМ АРК.

Голова РМ АРК призначається на посаду та звільняється з посади ВР АРК за погодженням із Президентом.

РМ АРК самостійно здійснює виконавчі функції і повноваження, віднесені до відання АРК.

З питань виконання державних функцій і повноважень РМ АРК, Голова РМ АРК, його заступники, керівники відповідних міністерств і республіканських комітетів АРК підзвітні і підконтрольні КМ, а керівники МДА – РМ АРК (п. 5 ст. 35 Конституції АРК)
Правосуддя в АРК здійснюється судами, що належать до єдиної системи судів України (ст. 39-40 Конституції АРК)
Місцеве самоврядування в АРК здійснюється в повному обсязі, який передбачено Конституцією України, з урахуванням особливостей. Визначених Конституцією АРК

В АРК діє Представництво Президента , через яке Президент здійснює контрольну функцію щодо органів влади АРК. В рамках ЗУ від 1993 року „Про Представництво Президента України в АРК”.
З мотивів невідповідності нормативно-правових актів ВР АРК Конституції та ЗУ Президент може зупинити дію цих нормативно-правових актів ВР АРК з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності
Стаття 137. АРК здійснює нормативне регулювання з питань: 1) сільського господарства і лісів; 2) меліорації і кар'єрів; 3) громадських робіт, ремесел та промислів; благодійництва; 4) містобудування і житлового господарства; 5) туризму, готельної справи, ярмарків; 6) музеїв, бібліотек, театрів, інших закладів культури, історико-культурних заповідників; 7) транспорту загального користування, автошляхів, водопроводів; 8) мисливства, рибальства; 9) санітарної і лікарняної служб.

.

Стаття 138. До відання АРК належить: 1) призначення виборів депутатів АРК, затвердження складу виборчої комісії АРК; 2) організація та проведення місцевих референдумів; 3) управління майном, що належить АРК; 4) розроблення, затвердження та виконання бюджету АРК на основі єдиної податкової і бюджетної політики України; 5) розроблення, затвердження та реалізація програм АРК з питань соціально-економічного та культурного розвитку, раціонального природокористування, охорони довкілля - відповідно до загальнодержавних програм; 6) визнання статусу місцевостей як курортів; встановлення зон санітарної охорони курортів; 7) участь у забезпеченні прав і свобод громадян, національної злагоди, сприяння охороні правопорядку та громадської безпеки; 8) забезпечення функціонування і розвитку державної та національних мов і культур в АРК; охорона і використання пам'яток історії; 9) участь у розробленні та реалізації державних програм повернення депортованих народів; 10) ініціювання введення надзвичайного стану та встановлення зон надзвичайної екологічної ситуації в АРК або в окремих її місцевостях. Законами України АРК можуть бути делеговані також інші повноваження.
Порядок зміни адміністративно-територіального поділу України.

Україна на момент проголошення незалежності мала сформований територіальний устрій, який залишився без істотних змін і після прийняття Конституції України.

Сьогодні у складі України знаходиться АРК, 24 області, 2 міста загальнодержавного значення (Київ та Севастополь), 165 міст обласного і 279 районного значення, 907 селищ міського типу, 490 сільських і 121 міський район, а також 28 839 сільських населених пунктів, об’єднаних в 10 190 сільських округів (“сільрад”), як самостійних адміністративно-територіальних одиниць.

Адміністративно-територіальний устрій України не є незмінним. Великі міста з кількістю населення понад 1 мільйон постійно ставлять питання про перетворення їх на міста загальнодержавного значення.

Швидко збільшується чисельність сільрад (сільських округів), в яких об’єднується по кілька сільських населених пунктів під юрисдикцією єдиних для них територіальних громад як первинних суб’єктів місцевого самоврядування.

Цей процес, стимульований ст. 140 Конституції України, буде наростати.

Відповідно до Конституції України (п. 13 ст. 92), територіальний устрій України, а отже, і порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою має визначатися виключно законом України.

Самою ж Конституцією України визначаються лише основні засади та система адміністративно-територіального устрою України (ст. 132, 133), а також право ВР утворювати і ліквідувати райони, встановлювати й змінювати межі районів та міст, а також вирішувати питання про найменування і перейменування населених пунктів та районів (п. 29 ст. 85).

Поняття і принципи, форми здійснення місцевого самоврядування.

Органи місцевого самоврядування, їх повноваження та форми роботи.
ЗУ від 21.05.1997 року № 280/97-ВР „ Про місцеве самоврядування в Україні”

Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

МС здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Правовий статус МС в Україні визначається Конституцією, цим та іншими законами, які не повинні суперечити положенням цього Закону.

ЗУ від 11.07.2001 року "Про органи самоорганізації населення".

ЗУ від 15.01.1999 року "Про столицю України - місто-герой Київ".

ЗУ від 07.06.2001 року "Про службу в органах місцевого самоврядування" іншими

Правовий статус МС в містах Києві та Севастополі, а також в АРК визначається Конституцією та цим Законом з особливостями, передбаченими законами про міста Київ і Севастополь.

Органи МС та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і ЗУ, та керуються у своїй діяльності Конституцією і ЗУ, актами Президента, КМ, а в АРК - також нормативно-правовими актами ВР і РМ АРК, прийнятими у межах їхньої компетенції

Система

місцевого самоврядування

включає

територіальну громаду –первинний суб`єкт МС - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр;

сільську, селищну, міську раду – представницький орган МС

сільського, селищного, міського голову – головна посадова особа територіальної громади, який несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

виконавчі органи сільської, селищної, міської ради - для здійснення виконавчих функцій і повноважень МС у межах цим ЗУ

районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;

органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території в межах села, селища, міста

У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади міста або міської ради відповідно до цього Закону можуть утворюватися районні в місті ради.

Районні в містах ради утворюють свої виконавчі органи та обирають голову ради, який одночасно є і головою її виконавчого комітету
Основні принципи місцевого самоврядування

народовладдя

законності

гласності

колегіальності

поєднання місцевих і державних інтересів

виборності

правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами

підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб

державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування

судового захисту прав місцевого самоврядування

Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення. Рішення загальних зборів громадян враховуються органами місцевого самоврядування в їх діяльності.

Органи самоорганізації громадян: громадські селищні, сільські, вуличні, квартальні комітети. батьківські комітети в школах. різноманітні громадські ради при установах культури і охорони доров'я (ради клубів, кінотеатрів, поліклінік тощо). ради громадськості мікрорайонів. ради громадських пунктів охорони порядку. Товариські суди, народні дружини тощо.

Місцева ініціатива, внесена на розгляд ради у встановленому порядку, підлягає обов'язковому розгляду на відкритому засіданні ради за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.

Відносини органів МС з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам МС законом (їм надається інформація про діяльність, вони можуть здійснювати перевірки)


Матеріальна

та фінансова

основа

органів МС

Місцеві фінанси – доходи місцевих бюджетів та інші кошти, що є у власності територіальних громад

Комунальна власність - майно, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування;

Об`єкти спільної власності територіальних громад, що перебувають в управлінні районних і обласних рад
К
О
М
П
Е
Т
Н
Ц
І
Я

О
Р
Г
А
Н
І
В

МС


Організаційні питання, що забезпечують вирішення питань МС (утворення виконавчих органів, призначення посадових осіб, затвердження положень діяльності ..)

затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету

встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом

прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах

затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації

вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин,

затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності відповідних територіальних громад

створення відповідно до закону міліції, яка утримується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету; затвердження і звільнення керівників та дільничних інспекторів цієї міліції

Забезпечення проведення місцевих референдумів та реалізація його результатів

вирішення відповідно до закону питання про мову (мови), якою користуються у своїй роботі рада, її виконавчий орган та яка використовується в офіційних оголошеннях

надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності

Вирішення інших питань місцевого значення, віднесених законом до їхньої компетенції


Делеговані повноваження органів МС- повноваження органів виконавчої влади, надані органам МС законом, а також повноваження органів МС, які передаються відповідним МЛА за рішенням районних, обласних рад.

Служба в органах МС - це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах МС, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на МС та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом

Посадова особа МС - особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету;

Посади

в

органах

МС

Виборні посади, на які ооби обираються територіальною громадою

Виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою

Посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою на конкурсній основі чи за іншою передбаченою процедурою

Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для сільського, селищного, міського голови.

Обмеження, пов`язані з прийняттям на службу в органи МС

Не можуть бути прийняті на службу:

Визнані судом недієздатними

Які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому порядку

Які відповідно до закону позбавлені права займати посади в органах державної влади або в органах МС протягом встановленого строку

Які у разі прийняття на службу в органи МС будуть безпосередньо підпорядковані чи підлеглі особам, що є близькими родичами чи свояками


Акти (рішення) ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території

Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб МС, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією, цим та іншими законами до повноважень органів та посадових осіб МС, крім випадків виконання делегованих їм радами повноважень, та в інших випадках, передбачених законом.

Органи та посадові особи МС несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.

 
1   2   3   4   5Скачать файл (1687 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации