Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Аналіз діяльності підприємства на засадах ситуаційного менеджменту на прикладі туристичної фірми - файл 1.doc


Аналіз діяльності підприємства на засадах ситуаційного менеджменту на прикладі туристичної фірми
скачать (1026.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc1027kb.23.11.2011 00:29скачать

содержание

1.doc

  1   2   3   4   5   6   7
РЕФЕРАТ

Кваліфікаційна робота бакалавра: 93 с., 6 рис., 21 табл., 2 додатки, 38 джерел.

Об’єктом дослідження є туристична фірма «Тревел Січ».

Метою роботи є дослідження теоретичних, методологічних і методичних положень діяльності підприємства на засадах ситуаційного менеджменту на прикладі туристичної фірми.

Методи дослідження – описовий, порівняльний, розрахунковий, метод експертних оцінок.

Актуальність даної теми полягає в тому, що ситуаційний підхід набув найбільшого поширення внаслідок своєї універсальності, а теорія управління в сучасній Україні повинна розвиватися саме шляхом вирішення конкретних ситуацій, а не пошуком загального виходу.

Під час виконання роботи було розглянуто теоретичні основи поняття «ситуаційний підхід», визначено місце ситуаційного менеджменту у загальній системі управління підприємством, розглянуто ситуаційні теорії і моделі управління. На основі теоретичного матеріалу було проаналізовано діяльність туристичної фірми «Тревел Січ» на засадах ситуаційного менеджменту та запропоновано шляхи її удосконалення.
^ СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД, ТУРИСТИЧНИЙ РИНОК, СИТУАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, СИТУАЦІЯ, ТУРИСТИЧНА ФІРМА, ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ, ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ, КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ, РИЗИК
ЗМІСТ

Завдання на кваліфікаційну роботу бакалавра …………………………………… 2

Реферат ………………………………………………………………………………. 4

Вступ …………………………………………………………………………………. 6

Розділ 1 Теоретичні і методологічні підходи до ситуаційного менеджменту ….. 10

1.1 Історія виникнення та сутність ситуаційного підходу до

управління……………………………………………………………………………. 10

1.2 Місце ситуаційного менеджменту у загальній системі управління

підприємством…..…………………………………………………………………… 24

1.3 Ситуаційні теорії і моделі управління ………………………………….. 37

Розділ 2 Аналіз діяльності підприємства на засадах ситуаційного менеджменту

на прикладі туристичної фірми «Тревел Січ» ..………………………………….... 46

2.1 Орагнізаційно-економічна характеристика туристичної фірми

«Тревел Січ» …………………………………………………………………………. 46

2.2 Аналіз діяльності туристичної фірми «Тревел Січ» на засадах

ситуаційного менеджменту ………………………………………………………….63

2.3 Шляхи удосконалення діяльності туристичної фірми «Тревел Січ» на

засадах ситуаційного менеджменту …………………………..……………………. 75

Висновки ………………………………………………………………………….….. 81

Перелік посилань ……………………………………………………………………. 86

Додатки ………………………………………………………………………………. 89


ВСТУП
Туризм є одною з провідних і найбільш динамічних галузей економіки і за швидкі темпи він визнаний економічним феноменом століття.

У багатьох країнах туризм грає значну роль у формуванні валового внутрішнього продукту, активізації зовнішньоторговельного балансу, створенні додаткових робочих місць і забезпеченні зайнятості населення.

Туризм робить величезний вплив на такі ключові галузі економіки, як транспорт і зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання та інші, тобто виступає своєрідним стабілізатором соціально-економічного розвитку. У свою чергу, на розвиток туризму впливають різні чинники: демографічні, природно-географічні, соціально-економічні, історичні, релігійні і політико-правові.

На розвиток туризму в світі роблять вплив науково-технічний прогрес, підвищення якості життя населення, збільшення тривалості вільного часу, відпусток, економічна і політична стабільність і ряд інших чинників.

Туризм – один з небагатьох видів вітчизняного бізнесу, що стійко розвиваються. Інтерес підприємців до туризму пояснюється низкою чинників.

По-перше, для того, щоб почати займатися туристським бізнесом не вимагається великих інвестицій.

По-друге, на туристському ринку цілком успішно взаємодіють крупні, середні і малі (з невеликою кількістю персоналу) фірми. При цьому, туристський бізнес дає швидку оборотність капіталу.

У ринковій економіці підприємство самостійно планує основні напрямки та умови своєї діяльності, розпоряджається трудовими, матеріальними та фінансовими ресурсами. Воно саме вибирає ділових партнерів, вступає в договірні відносини з ними, здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

Організаційні форми управління також визначаються підприємством. Воно вільне у виборі видів господарської діяльності та реалізує останню в межах чинного законодавства.

Але сьогодні, очевидно, що для виживання на ринку туристичних послуг і збереження конкурентоспроможності, підприємство має бути гнучким, динамічним і постійно вносити зміни до своєї діяльності. Долати внутрішні бар'єри персоналу, переборювати консервативні погляди менеджерів і міняти індивідуалістичний підхід до роботи співробітників – завдання, вирішення якого під силу не кожному керівникові.

Знання і уміле застосування ситуаційних підходів до управління допоможе менеджерові корінним чином змінити ситуацію на підприємстві і добитися мотивованого залучення кожного в процес роботи: конструктивне ухвалення і виконання рішень, а також подальшої відповідальності.

Існуючі ситуаційні підходи є простими для розуміння як ученими, так і практиками, і хоча вони були використані багатьма авторами в наукових роботах по проблемах організацій, питання про можливість їх застосування в повсякденній діяльності підприємств як і раніше залишається відкритим.

Найбільший внесок в розробку ситуаційних підходів до управління внесли наступні зарубіжні учені:

- основоположники ситуаційної теорії або теорії зв'язаних обставин Е. Лоуренс, Дж. Лорш, Т. Берне, Дж. М. Столкер, До. Перроу, С. Юді, Р. Хол, Дж. Вудвард;

- автори концепцій життєвого циклу Л. Грейнер, Дж. Ліппіт, М. Портер, А. Едайзес;

- дослідники раціональності управлінських вирішень Р. Саймон, Р. Сайерт, Дж. Марч, М. Коєн, Дж. Олсен, Дж. Томпсон, X. Лейбенстайн;

- розробники методу управління по цілях П. Друкер, Д. Макгрегор, Дж.С. Одіорне, П. Райа.

Дослідженням внутрішньої і зовнішньої діяльності господарюючих організацій на основі інтеграції фундаментальних і прикладних теорій підприємства займаються такі учені як В.А. Антропов, В.Н. Белкин, А.Д. Денісов, Г.Б. Клейнер, Ю.Б. Клюєв, Н.Р. Ковальов, Е.Ю. Кузнецова, Е.В. Попів, В.В. Семененко, А.І. Татаркин і багато інших.

Разом з тим, недостатньо вирішеними є питання застосування на практиці ситуаційних інструментів менеджменту, які допомогли б ефективніше вирішувати управлінські завдання, поставлені перед менеджерами.

Актуальність даної теми полягає в тому, що ситуаційний підхід набув найбільшого поширення внаслідок своєї універсальності, а теорія управління в сучасній Україні повинна розвиватися саме шляхом вирішення конкретних ситуацій (універсально-конкретних моделей), а не пошуком загального виходу.

Звідси мета роботи – розкрити сутність ситуаційної теорії в контексті підходів до управління на прикладі туристичної фірми.

Досягнення поставленої мети обумовлює необхідність вирішення наступних завдань:

- розкрити ситуаційні концепції менеджменту в контексті підходів до управління;

- розглянути ситуаційні теорії і моделі управління;

- проналізувати діяльність туристичної фірми на засадах ситуаційного менеджменту;

- виявити шляхи удосконалення діяльності туристичної фірми на засадах ситуаційного менеджменту.

Об'єктом дослідження є туристична фірма «Тревел Січ».

Предметом дослідження кваліфікаційної роботи бакалавра є діяльність туристичної фірми на засадах ситуаційного менеджменту.

Теоретичною і методологічною базою дослідження служать положення і виводи, що містяться в роботах вітчизняних і зарубіжних учених у сфері туристичних послуг і управління нею та праці класиків ситуаційної теорії управління.

Теоретичне значення роботи полягає в подальшому розвитку теорії управління підприємством на засадах ситуаційного менеджменту на конкретному і специфічному сегменті ринку послуг.

Інформаційною базою роботи виступають наукові праці, в яких висвітлюються теоретичні та методологічні підходи до ситуаційного менеджменту, особливості системи управління в туристичному бізнесі та звітність ТОВ «Тревел Січ».

Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, додатків та переліку посилань.


РОЗДІЛ 1

^ ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО

СИТУАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  1   2   3   4   5   6   7Скачать файл (1026.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации