Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Звіт про проходження переддипломної практики в філії українського Банку - файл 1.doc


Звіт про проходження переддипломної практики в філії українського Банку
скачать (496 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc496kb.23.11.2011 05:08скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

  1   2   3
Реклама MarketGid:
Загрузка...
Міністерство освіти і науки України

З В І Т

Про проходження навчально-виробничої практики

в філії “ Райффайзен Банк Аваль”

Виконав студент 4 курсу

Робота оцінена на „_________”

2011

ПЛАН
Вступ

 1. Кредитна політика банку.

 2. Формування та ведення кредитної справи, порядок зберігання кредитної документації.

 3. Заповнення (параметрів) та ведення кредитної справи для відкриття позичкових рахунків АРМ кредитного працівника.

 4. Супровід наданих кредитів та здійснення банківського контролю в процесі кредитування:

  1. Контроль за виконанням позичальником умов кредитного договору.

  2. Контроль за фінансовим станом позичальника.

  3. Перевірка цільового використання кредиту.

  4. Контроль за перевіркою наявності, стану та вартості предмета застави.

  5. Контроль за грошовими потоками позичальника та управління ними при кредитуванні.

  6. Порядок погашення кредиту та закриття кредитної справи.

 5. Формування резервів на відшкодування можливих втрати за кредитними операціями банку та під прострочені і сумнівні кредити.

 6. Бухгалтерський облік за кредитними операціями:

  1. Надання, погашення, несвоєчасне погашення кредиту.

  2. Операції з надання банківської гарантії.

  3. Облік забезпечення та оригіналів кредитної документації.

  4. Облік доходів за кредитними операціями.

  5. Сутність методу ефективної ставки відсотка.

  6. Особливості фінансового та податкового обліку доходів.

 7. Фінансові показники, які використовуються при здійсненні оцінки фінансового стану позичальника згідно Кредитної політики Банку.

 8. Регулювання діяльності банків. Нормативні вимоги НБУ. Внутрішня звітність та статистична звітність НБУ.

 9. Аналіз повноти пакетів документів, що надаються для видачі кредиту в банку.

 10. Аналіз адекватності наданих даних.

 11. Аналіз групи пов’язаних компаній, критерії визначення і об’єднання в ГЗК.

 12. Аналіз потенціалу ГЗК і властивих її ризиків.

 13. Аналіз ринкового положення позичальника.

 14. Аналіз операційних ризиків банку.

 15. Описати фінансові показники, які використовуються при здійсненні оцінки фінансового стану позичальника згідно Кредитної політики Банку.

 16. Проведення позовної роботи, реалізація заставного майна.

Список використаної літератури

Додатки
Вступ
Я, , студент.

Оскільки філія– балансова, я мав можливість ознайомитися з роботою відділу по роботі з корпоративними клієнтами, відділу кредитного аналізу, відділу адміністрування корпоративних кредитів, управління бухгалтерського обліку, відділу захисту економічних інтересів, а також відділу податкового обліку.

Для вивчення процедури кредитування мені була запропонована кредитна справа позичальника ТОВ «Добро» (назву клієнта змінено) по наданню кредиту в розмірі 4 млн. грн. на поповнення обігових коштів, яка лягла в основу розкриття питань звіту навчально-виробничої практики.

За період проходження практики я мав змогу закріпити теоретичний матеріал, який був викладений на лекціях в. Ознайомився з операційним днем кредитного працівника, зокрема, навчився складати акт перевірки наявності та стану майна, що пропонується в забезпечення зобов’язань по кредиту, здійснювати розрахунок класу позичальника та визначення його фінансового стану, здійснювати фінансовий аналіз позичальника на основі програми Exel, вводити параметри АРМ кредитного працівника для відкриття позичкового рахунку, а також розглянув порядок ведення кредитної справи, процедуру надання кредиту, послідуючий його супровід та закриття кредитної справи.

По закінченню навчально-виробничої практики я усвідомив, що робота працівника кредитного відділу потребує наполегливості, відповідальності та постійного поповнення знань як у банківській сфері, так і економічному спрямування в цілому.

 1. ^ Кредитна політика банку


Кредитна політика Банку є основою для проведення кредитних операцій у відповідності з встановленим рівнем кредитного ризику.

Відповідно до «Положення про кредитні комітети Банку» (рішення Правління Банка від 07.08.2009р. № 599/1) в Банку функціонує багаторівнева система Кредитних комітетів:

І рівень – Головний кредитний комітет (ГКК);

ІІ рівень – Малий кредитний комітет (МКК);

ІІІ Рівень – Кредитний комітет Відокремленого структурного підрозділу (КК ВСП).

Робота Кредитних комітетів Банку здійснюється на основі наступних принципів:

 1. Консолідація повноважень з ухвалення кредитних операцій регіональних підрозділів Банка в Центральному офісі;

 2. Кредитні комітети регіональних підрозділів мають повноваження з ухвалення запитів клієнтів Банка в межах повноважень, делегованих Правлінням Банка;

 3. Робота Кредитних комітетів здійснюється на основі принципу стримування і противаг, який передбачає обмеження концентрації повноважень однією особою або групою пов’язаних осіб;

 4. Рішення про фінансування пов’язаних з Банком осіб приймаються Правлінням Банка.

^ Таблиця 1

Критерії розподілу повноважень між ГКК та МКК Банка

Критерії

ГКК

МКК

1

Ліміт на проведення кредитних операцій на Групу пов’язаних осіб (затвердження, зміна умов)

Крупні національні корпоративні клієнти (TTLC), а також компанії, що входять в Групу пов’язаних з ними осіб – до 400млн. грн. Національні корпоративні клієнти, які зростають (ELC), а також компанії, які входять в Групу пов’язаних з ними осіб – від 25млн. грн. до 400 млн. грн.

Національні корпоративні клієнти (ELC), які зростають, а також компанії, які входять в Групу пов’язаних з ними осіб – до 25млн.грн.

2

Термін фінансування

Максимальний загальний термін фінансування – до 7 років включно.

Максимальний загальний термін фінансування для корпоративних клієнтів – до 3 років включно. Клієнтам сегменту Individuals – незалежно від терміну в частині реструктуризації, зміни інших умов та врегулювання проблемної заборгованості за діючими кредитними договорами.

3

Сегменти клієнтів

TTLC, а також компанії, що входять в Групу пов’язаних з ними клієнтів; ELC, а також компанії, які входять в Групу пов’язаних з ними клієнтів

ELC, SME, Micro, Individuals^ Пріоритети та обмеження Кредитної політики Банка

Однією з головних задач Банка є підтримка та розвиток інтеграційних зв’язків між українськими контрагентами та їх контрагентами, які працюють на території Російської Федерації.

Банк передбачає здійснення консервативної та зваженої експансії в сегментах TTLC і ELC в цільових та обмежених галузях, а також зниження частки кредитного портфеля в заборонених галузях.

^ Основними критеріями при відборі Банком кредитних (інвестиційних) проектів та експортних операцій є:

 1. Відповідність кредитних (інвестиційних) проектів пріоритетам, визначених цією Кредитною політикою;

 2. Рентабельність та окупність;

 3. Можливість збуту продукції, яка створюється в результаті реалізації проекту і достатність сировинної бази;

 4. Технологічна та технічна обґрунтованість проектних рішень;

 5. Дотримання екологічних вимог;

 6. Інституціональна спрацьованість;

 7. Наявність забезпечення для покриття ризиків наданого кредитного інструменту та/або угоди;

 8. Виконання вимог, які висуваються до позичальника (кредитоспроможність, платоспроможність, фінансова стійкість тощо).

Пріоритетними для Банку є галузі економіки, які достатньо імунізовані впливу негативної ділової кон’юнктури та/або є експортноорієнтованими.

Банк не фінансує такі транзакції та типи клієнтів:

 1. рефінансування простроченої заборгованості в інших банках;

 2. придбання активів, які реалізують пов’язані з Банком особи;

 3. угоди, пов’язані з високим ризиком репутації Банку;

 4. компанії, які знаходяться в стані реорганізації, ліквідації, санації, банкрутства або оголошеному дефолті за існуючими фінансовими обставинами протягом останніх 2-х років.

Основні критерії відбору цільових галузей:

 1. Задоволення основних щоденних потреб населення;

 2. Стратегічна значимість галузі та можливість отримання підтримки зі сторони держави;

 3. Участь в міжнародній торгівлі та наявність експортної виручки.

Забороненими є галузі, фінансування яких, в період дії даної Кредитної політики, Банком, як правило, не здійснюється внаслідок їх високого рівня ризику. Дане обмеження не розповсюджується на фінансування клієнтів в рамках схем реструктуризації проблемної заборгованості. У виняткових випадках розгляд заявок на фінансування нових проектів, які відносяться до заборонених галузей, можливо лише на рівні ГКК відповідно до його повноважень.

Обмеженими є галузі, які в недостатній мірі імунізовані впливу негативної ділової кон’юнктури та ймовірність дефолту компаній, які здійснюють діяльність в даних галузях, вище порівняно з компаніями із цільових галузей. Для компаній із обмежених галузей Банк встановляє більш жорсткі критерії прийняття ризиків.

Даною кредитною політикою встановлюються ліміти фінансування клієнтів відповідно за галузями, сегментами клієнтів та за часткою в кредитному портфелі банку.

Кредитна політика щороку корегується відповідно до прийнятої бізнес-стратегії. Зміни та доповнення затверджуються Правлінням Банку. Всі зазначені в кредитній політиці принципи та поняття повинні відповідати чинному законодавству, в іншому випадку вони не будуть виконуватися.

 1. ^ Формування та ведення кредитної справи, порядок зберігання кредитної документації


Кредитна справа позичальника – це сукупність всіх документів від моменту звернення позичальника в банк за отриманням кредиту до повного його погашення. Кредитна справа складається з двох частин: документів, необхідних для видачі кредиту і після його видачі.

Перелік документів, які повинні знаходитись в кредитній справі позичальника – суб’єкта господарювання:

- перелік документів, які позичальник надає кредитному працівнику відповідно до затвердженого кредитною політикою банку переліку документів, необхідних для прийняття рішення щодо можливості видачі кредиту (перша частина кредитної справи);

- висновки працівників відповідних служб банку щодо можливості надання кредиту (підрозділу ризик-менеджменту, служби безпеки, юридичної служби, підрозділу по роботі з корпоративними клієнтами, підрозділу по захисту економічних інтересів та ін.);

- виписка або копія протоколу засідання Кредитного комітету щодо надання дозволу на проведення кредитної операції;

- копії договорів (кредитного, забезпечення, страхування) і договорів про внесення змін до них;

- документи, що підтверджують реєстрацію обтяження застави у відповідних державних реєстрах;

- виписки з бухгалтерії щодо відкриття позичкового рахунку, нарахування доходів та оприбуткування застави і документації на позабалансові рахунки;

- розрахунок оцінки фінансового стану позичальника відповідно до затвердженої «Методики оцінки фінансового стану і визначення класу позичальника» та фінансова звітність, на основі якої він був здійснений;

- акти перевірки цільового використання кредитних коштів;

- акти перевірки наявності, стану та вартості майна, переданого в заставу;

- копії документів, що підтверджують сплату нарахованих відсотків за користування кредитом, погашення основної суми боргу або перенесення заборгованості на рахунки простроченої ;

- копії кореспонденції між Банком та позичальником;

- документи, які засвідчують проведення претензійно-позивної роботи;

- при закритті кредитної справи - копія виписки з позичкового рахунку з «нульовим» залишком з відміткою щодо повної сплати процентних та комісійних доходів за цим кредитом.

Перелік документів, які містяться в кредитній справі позичальника ТОВ «Добро» відображений в додатку №1.

Умови формування та ведення кредитної справи:

 • Працівники кредитної адміністрації здійснюють ведення кредитних справ позичальників-суб’єктів господарювання відповідно до діючих вимог внутрішніх нормативних документів Банку.

 • Працівник кредитної адміністрації заводить кредитну справу окремо по кожному позичальнику. В кредитну справу входять документи, які надає позичальник (згідно з затвердженим переліком документів) для отримання висновків та надання кредиту і після його видачі. Всі документи в кредитній справі нумеруються по аркушах та включаються до опису документів.

 • Працівник кредитної адміністрації забезпечує повноту формування кредитної справи і відповідає за її зберігання до часу передачі в архів.

Кредитні справи позичальників зберігаються в металевій шафі у підрозділі кредитної адміністрації відділення Банку.

Оригінали договорів: кредитного, забезпечення, договорів про внесення змін до них, страхування та інші, що передані відповідальне зберігання банку оприбутковуються на позабалансовий рахунок 9819 «Інші цінності і документи» в умовній одиниці 1 гривня за пакет документів та зберігаються у сховищі Банку в окремій справі із назвою позичальника. Документи вкладаються в паперовий, пластиковий або поліетиленовий пакет і опечатуються штампом начальником управління Кредитної адміністрації або іншим уповноваженим працівником, а також їх підписом.

В окремих випадках, пов’язаних з неможливістю зберігання договорів у сховищі (враховуючи значну їх кількість і обмеженість площ сховища), відповідно до встановленого наказу керівника філії Банку порядком, оригінали договорів можуть зберігатися у вогнетривких шафах в окремому приміщенні, а їх оприбуткування здійснюється на позабалансовий рахунок 9898 «Інші цінності і документи в підзвітній сумі». Круг працівників, які мають доступ до цих документів, визначається наказом начальника управління кредитної адміністрації.

Кожному пакету привласнюється номер, що відповідає номеру кредитного договору. До пакету в обов’язковому порядку додається опис документів, які в ньому знаходяться, підписаний начальником управління Кредитної адміністрації або уповноваженим працівником.

Документи, які втратили чинність не вилучаються (крім правовстановлюючих документів клієнтів) та з опису не викреслюються.

Реєстрація договорів, що зберігається в цьому приміщенні, а також їх рух (в т.ч. тимчасове вилучення) здійснюється журналі обліку цих договорів.

 1. ^ Заповнення (параметрів) та ведення кредитної справи для відкриття позичкових рахунків АРМ кредитного працівника


Кредитний працівник може відкрити позичковий рахунок в АРМ кредитного працівника шляхом заповнення всіх необхідних параметрів. Позичковий рахунок починає працювати тільки після того, як його перевіряє бухгалтерія і видасть розпорядження на відкриття рахунку.

Для ведення параметрів для відкриття позичкових рахунків спочатку слід «ввійти» в програму АРМ (автоматизоване робоче місце) кредитного працівника. Наступним кроком є вибір файлу ОДБ (операційний день банку), потім послідовність введення файлів така:

 • «Кредитування юридичних осіб»;

 • «Перелік позичальників»

 • «Редагування кредитної угоди».

Обов’язкові параметри за вимогами НБУ:

 • характеристика рахунку;

 • код валюти;

 • код контрагента;

 • ідентифікаційний номер;

 • резидентність;

 • код країни;

 • код платника податків;

 • ознака інсайдера;

 • інституційний сектор економіки;

 • форма власності;

 • галузь економіки;

 • види економічної діяльності;

 • параметри нарахування процентів;

 • вид кредиту;

 • цільове спрямування кредиту;

 • джерела кредитування;

 • вид забезпечення;

 • дата видачі кредиту;

 • дата повернення кредиту;

 • початковий строк розміщення кредиту;

 • категорія ризику;

 • код строку кредитних ресурсів;

 • джерела кредитування;

 • організаційно-правові форми господарювання;

 • підрозділ організаційно-правових форм господарювання.

Обов’язкові параметри за вимогами ПІБ:

1) номер договору (вводиться вручну);

2) дата договору (вводиться вручну);

3) сума договору (вводиться вручну);

4) валюта (потрібно вибрати із списку залежно від виду; наприклад: Гривня – 980);

5) сума в еквіваленті (вводиться вручну);

6) тип видачі (із списку):

 • одноразовий;

 • частинами;

 • відновлювальна кредитна лінія;

 • не відновлювальна кредитна лінія.

7) категорія ризику (із списку):

 • стандартний;

 • під контролем;

 • субстандартний;

 • сумнівний;

 • безнадійний.

8) забезпеченість (із списку):

 • забезпечений;

 • без забезпечення;

 • гарантований правлінням України.

9) ознака безнадійного (так/ні);

10) ціль кредиту(із списку):

 • на придбання товарно-матеріальних цінностей;

 • на виробничі потреби;

 • на виплату заробітної плати;

 • на купівлю цінних паперів;

 • на будівництво нових виробничих об’єктів;

 • на реконструкцію, технічне переобладнання, розширення виробничих об'єктів;

 • на придбання обладнання;

 • на будівництво і реконструкцію об'єктів невиробничого призначення;

 • на придбання транспортних засобів (крім виданих кредитів фіз. особам на купівлю автомобілів);

 • на купівлю споруд і будівель;

 • на придбання землі;

 • на освоєння землі;

 • на придбання нерухомості, яка знаходиться у стадії будівництва;

 • інші цілі на придбання будівель, споруджень, землі;

 • інші цілі на будівництво і освоєння землі;

 • інші цілі на поточні потреби.

11) стан обслуговування боргу (із списку):

 • добрий;

 • слабкий;

 • незадовільний.

12) ознака АПК (із списку):

 • підприємства АПК і сільхозвиробники, які отримують компенсацію по кредиту згідно рішення уряду;

 • підприємства АПК і сільхозвиробники, які не отримують компенсації;

 • підприємства, що підпорядковуються ДАК «Хліб України», які отримують компенсацію по кредиту згідно рішення уряду;

 • підприємства, що підпорядковуються ДАК «Хліб України», які не отримують компенсації;

 • інші позичальники

13) рівень прийняття рішень (із списку):

 • Правління банку

 • Регіональний філіал банку

 • Філіал

14) протокол прийняття рішень: Дата (вводиться вручну);

15) номер протоколу(вручну);

16) дати:

 • видачі кредиту (вручну);

 • погашення за угодою (вручну);

 • погашення (вручну)

17) Термін (міс.) – автоматично.

18) періодичність оплати ( із списку):

 • подекадно

 • щомісячно

 • раз на квартал

 • раз на півроку

 • раз у рік

 • з погашенням фінансового інструменту;

 • з видачею фінансового інструменту;

 • щотижнево;

 • в день перерахування кредиту;

 • у в день відступу права вимоги

19) місяць сплати (вручну).

20) кількість днів для сплати (вручну).

21) метод погашення кредиту (із списку):

 • рівними частками

 • ануїтетним платежем;

 • різними частками,

 • одноразове погашення

22) маска рахунку, на якому будуть враховуватись кредити (вручну)

23) процентна ставка (вручну)

24) зміст заявки (вручну)

25) сума дисконту (премії) – (вручну)

26) ставка FTP (автоматично)

27)номер виконавця (вручну)

28 вартість кредиту (вручну)

29) забезпеченість кредиту (вручну)

Додаткові параметри:

 • забезпечення (номер, дата, сума, валюта, вид забезпечення, вид договору забезпечення, одиниці виміру, кількість одиниць, сума застави, наявність застави, місцезнаходження застави, відповідальна особа, акт перевірки застави тощо.)

 • страхування (вид страхування, страхова компанія, номер договору страхування, дата договору, термін дії, страхова сума, вид об’єкта страхування, валюта, тариф, сума страхового платежу, періодичність сплати)

 • графік погашення (вводиться перша дата погашення і сума, наступна – розраховується автоматично)

Також в АРМ можна побачити параметри надання кредиту, параметри погашення кредиту, відсотки, комісії, штрафи, реструктуризацію боргу, призупинення нарахувань, розрахунок ефективної ставки відсотка, побудова графіка грошових потоків для амортизації дисконту /премії.

 1. ^ Супровід наданих кредитів та здійснення банківського контролю в процесі кредитування

  1. Контроль за виконанням позичальником умов кредитного договору


Контроль за виконанням позичальником умов кредитної угоди проводиться працівниками Банку з метою виявлення джерел кредитного ризику та оперативного вжиття заходів, спрямованих на недопущення можливих втрат Банку, протягом усього строку кредитування до повного виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором. Кредитний працівник забезпечує повноту кредитної справи у складі обов'язкових документів та відповідає за її збереження.

Якщо кредитним працівником, працівником служби ризик-менеджменту, працівниками юридичної служби та служби банківської безпеки виявлене порушення будь-яких умов, передбачених в кредитному договорі, філією Банку застосовуються санкції, передбачені в договорі.

Кредитний працівник повинен постійно відслідковувати виконання позичальником умов кредитного договору для мінімізації можливих ризиків, які негативно впливають на погашення клієнтом основної суми боргу за кредитом та відсотками за користування ним, що веде до збитків банку. Зокрема працівник має стежити за своєчасністю погашення кредиту, дотримання графіку, строками і розмірами сплачених відсотків відповідно до кожного пункту кредитної угоди.

У разі неналежного виконання позичальником своїх зобов’язань, коли права і законні інтереси банку порушено згідно умов кредитного договору, він (банк) має право відмовитись від своїх зобов’язань, наприклад щодо подальшого кредитування, що зазначено у Господарському Кодексі України.

Основними з варіантів задоволення банком своїх вимог за кредитним договором при невиконанні позичальником своїх зобов’язань є:

- стягнення заборгованості за кредитною операцією (на підставі рішення суду);

- звернення стягнення на предмет застави або іпотеки.

  1. ^ Контроль за фінансовим станом позичальника


Для уникнення можливих труднощів при погашення кредиту, відсотків та інших зобов’язань за кредитним договором працівник банку повинен відслідковувати та фіксувати зміни фінансового стану позичальника шляхом:

 1. Проведення аналізу фінансової та бухгалтерської звітності та оцінки класу позичальника (не раніше, ніж раз на три місяці, а також на дату винесення заборгованості за кредитом на рахунки простроченої заборгованості або визнання її безнадійної).

 2. Відслідковування грошових потоків на рахунках позичальника, зокрема шляхом аналізу притоку і відтоку грошових потоків, вивчення динаміки надходжень та динаміки перерахувань по банківських рахунках.

 3. Контролю за нарахуванням відсотків, їх сплатою та виконанням позичальником інших зобов’язань за кредитним договором.

З метою своєчасного виявлення ознак зростання рівня кредитного ризику, кредитний працівник повинен відслідковувати виникнення негативних сигналів щодо можливості погашення кредиту, зокрема:

 1. Порушення графіку погашення кредиту;

 2. Несвоєчасна сплата відсотків та комісійних платежів;

 3. Погіршення фінансових розрахункових коефіцієнтів, стану розрахунку позичальника з його контрагентом та зменшення питомої ваги власних обігових коштів позичальника;

 4. Виконання умов кредитних договорів в частині підвищення концентрації коштів позичальника та його партнерів в системі Банку;

 5. Зменшення рівня концентрації власних та кредитних коштів позичальника та/або його структурних підрозділів на власних рахунках та рахунках партнерів в банку;

 6. Надання недостовірної або не своєчасне надання інформації щодо фінансового стану позичальника;

 7. Наявність негативної інформації стосовно стану справ у клієнта, отриманої від служби банківської безпеки, із засобів мас-медіа чи від інших осіб або безпосередньо від клієнта.

Якщо з’явилися ознаки, зазначені вище, кредитний працівник повинен проінформувати керівництво банку для прийняття рішень щодо напрямків та перспектив подальшої співпраці з таким позичальником, та виконання ним умов кредитного договору, в тому числі щодо своєчасного виконання його зобов’язань перед банком.

Мною була проведена оцінка фінансового стану ТОВ «Добро» за «Методикою оцінки фінансового стану та визначення класу позичальника» (див. Додаток №2)


  1. ^ Перевірка цільового використання кредиту


Контроль за цільовим використанням кредитних коштів здійснюється на двох етапах:

 1. на етапі надання кредиту (перевіряється відповідність платіжних документів, наданих позичальником для сплати за рахунок кредитних коштів, зазначеним в кредитному договорі цілям, шляхом візування кредитним працівником даного платіжного документу)

У випадку з виданим кредитом позичальнику ТОВ «Добро» він після його отримання надав для підтвердження цільового використання кредитних коштів платіжне доручення, в якому були зазначена закупівля сировини та матеріалів для потреб виробництва, копії договорів поставки сировини та матеріалів, витратні накладні на відвантажену продукцію. Була проведена документальна перевірка цільового використання кредиту, виїзна перевірка не проводилася.

 1. після видачі (здійснюється як з виїздом на місце, так і без виїзду). В термін не більше одного місяця з дня надання або не пізніше визначених договорами термінів поставки, кредитний працівник проводить виїзну перевірку наявності прокредитованих товарно-матеріальних цінностей, в ході якої на підставі даних бухгалтерського обліку позичальника перевіряє факт отримання прокредитованих цінностей та фактичне їх місцезнаходження.

За результатами такої перевірки складають «акт перевірки цільового використання кредитних коштів, що підписується представником банку, а з боку позичальника – керівником та його головним бухгалтером, та надається керівництву банку для ознайомлення, після чого додається до кредитної справи позичальника.


  1. ^ Контроль за перевіркою наявності, стану та вартості предмета застави


Кредитний працівник в разі необхідності спільно з працівником банківської безпеки та/або юридичної служби проводить перевірку предмета застави.

Перевірка наявності, стану та вартості майна, переданого в заставу, проводиться з періодичністю:

 • для нерухомості, транспортних засобів, обладнання, сільськогосподарської техніки, ВРХ та іншої худоби, прийнятого в заставу за подвійними складськими свідоцтвами зерна - не рідше одного раку на три місяці;

 • для товарів в обороті, майнових прав на надходження коштів за контрактами (договорами), майбутнього врожаю - не рідше одного разу на місяць;

 • для майнових прав за договором банківського вкладу (депозиту), укладеного з Банком, - на дату оформлення договору застави, надалі не рідше одного разу на три місяці та за 15 днів до кінцевого терміну погашення кредиту;

 • для майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене – не рідше одного разу на три місяці;

 • для закладу (за умови зберігання предмету застави у заставодавця під замком та печаткою заставодержателя) – не рідше одного разу на три місяці;

 • для закладу (за умови передачі предмету застави на зберігання заставодержателю) – не рідше одного разу на три місяці;

 • для цінних паперів (незалежно від наявності активного ринку) – не рідше одного разу на місяць;

 • в разі наявності простроченої заборгованості за кредитом або процентами – не рідше одного разу на місяць (за всіма видами застави).

За результатами такої перевірки складається «акт перевірки наявності та стану майна, що пропонується в забезпечення зобов’язань по кредиту» (див. Додаток №3), який після підпису представниками сторін (банку та заставодавця) надається керівництву банку для ознайомлення (факт ознайомлення засвідчується підписом), після чого долучається в кредитну справу позичальника.

В акті перевірки рухомого майна обов’язково вказуються його родові ознаки, кількість та вартість згідно з договором застави, вартість за експертною оцінкою, інформація щодо фактичної наявності застави (в тому числі кількість, вартість, місце зберігання/знаходження), підтвердження наявності майна (зокрема, дані складського обліку тощо).

Якщо в забезпечення кредиту оформлені майнові права на надходження коштів за контрактами (договорами) – в акті вказується сума коштів, що надійшла за контрактом, сума коштів, що підлягає сплаті за контрактом та є реальною до отримання у випадку невиконання позичальником зобов’язань за кредитним договором, вартість відвантаженої продукції (наданих послуг, виконаних робіт) за цим контрактом на дату перевірки.

В разі застави майнових прав на грошові кошти за договором банківського вкладу (депозиту) акт перевірки засвідчується підписами працівника кредитного підрозділу та керівника підрозділу вкладних операцій філії Банку, в якій розміщений вклад (депозит). До акту додається виписка з вкладного рахунку (долучається в кредитну справу).

Порядок проведення оцінки (переоцінки) забезпечення експертами Банку

Оцінка (переоцінка) заставного майна відбувається експертами Банка в наступній послідовності:

  1. Документальне вивчення об’єкта оцінки

а) Вивчення об’єкта і ціль оцінки

б) Обґрунтування бази оцінки

в) Збір та обробка пакету документів від замовника оцінки

г) Уточнення і надання замовнику оцінки пропозиції

 1. Ознайомлення з об’єктом оцінки

а) Натурне обстеження об’єкта оцінки

б) Збір та обробка додаткових документів

 1. Ідентифікація об’єкта оцінки

 2. Вибір необхідних методичних підходів, методів і оціночних процедур

 3. Узгодження результатів оцінки

 4. Складання експертом Банка Висновку
  1. Контроль за грошовими потоками позичальника та управління ними при кредитуванні


Банк повинен постійно контролювати грошові потоки позичальника, оскільки це передбачається кредитною угодою.

Аналіз грошових потоків необхідний для забезпечення постійних надходжень в систему Банку, дотримання клієнтом графіку погашення кредиту і контролю за виконанням умов пункту кредитного договору «Грошові потоки позичальника». У випадку з кредитною справою з ТОВ «Добро» відповідно до цього пункту позичальник зобов’язується проводити через рахунки Банку власні кошти (забезпечувати надходження і залишки) у обсягах, пропорційних долі отриманих в системі Банку кредитів, яка розраховується як співвідношення заборгованості за кредитами, отриманими в Банку до загальної суми кредитів позичальника. Також згідно цього пункту умови кредитної угоди можуть змінюватись: якщо позичальник буде зосереджувати в системі банку певний відсоток своїх грошових надходжень, то процентна ставка за кредитом може дещо зменшуватись і навпаки.

У даному пункті зазначається частка надходжень, які повинен позичальник направляти до банку. Розрахунок частки надходжень здійснюється щоквартально на основі статистичних даних позичальника та банківських даних щодо надходжень на поточні рахунки клієнта. При спостереженні відхилень працівник банку повинен вимагати від позичальника певного коригування у запланованих показниках. Якщо ж позичальник порушує умови кредитного договору банк має право вимагати розірвання кредитної угоди та дострокового погашення кредиту.

На етапі надання кредиту кредитним працівником з метою зниження кредитного ризику здійснюється аналіз грошових потоків позичальника шляхом збільшення концентрації його власних та кредитних коштів на рахунках його партнерів в Банку. Для здійснення аналізу визначаються комерційні банки, в яких позичальник, його структурні підрозділи та дочірні підприємства відкрили поточні рахунки і відволікають через них грошові потоки, обсяги відволікань.

Кредитний працівник проводить оцінку концентрації грошових потоків позичальника в системі Банку, а саме визначає:

 • в яких філіях Банку позичальник має відкриті рахунки;

 • суму грошових надходжень на поточні рахунки в філії Банку;

 • рівень перерахувань позичальником власних коштів в національній валюті на рахунки партнерів в інші банки;

 • відповідність частки кредитів, отриманих в Банку, в загальній сумі кредитів та частки коштів на рахунках в Банку в загальній сумі коштів позичальника;

 • середньоденні залишки на рахунках в обслуговуючій філії Банку;

 • середньоденні надходження в обслуговуючій філії Банку;

 • обсяги перерахувань власних коштів з поточних рахунків в Банку на свої рахунки в інших комерційних банках;

З кожним позичальником повинна проводитися робота по підвищенню концентрації його коштів в системі банку, відпрацьовуватися оптимальні схеми руху кредитів.

За умов кредитного договору позичальник повинен дотримуватись наступної рівності:

заборгованість за кредитом в системі ПІБ / загальна заборгованість за балансом (довгострокові кредити + короткострокові кредити + поточна заборгованість) = надходження на рахунки в ПІБ / чиста виручка(дохід) від реалізації робіт.

Для аналізу грошових потоків позичальника також використовують інформацію про діючі контракти на збут продукції, дебіторів та кредиторів, що займають найбільшу частку в загальному обсязі, яка є необхідною для розрахунку доходу від реалізації робіт та послуг.


  1. ^ Порядок погашення кредиту та закриття кредитної справи


При настанні терміну повернення кредиту, вказаного в кредитному договорі, кредит має бути погашений в безготівковій або готівковій формі.

Погашення кредиту, процентів та виконання інших зобов’язань позичальника за кредитним договором може здійснюватися шляхом надання позичальником доручення банку на здійснення договірного списання коштів з поточного рахунку позичальника. Такий порядок погашення кредиту та надання доручення має бути передбачений умовами кредитного договору та договору банківського рахунку.

Не пізніше наступного робочого дня з дати повного погашення заборгованості за кредитом, процентами та іншими зобов’язаннями за кредитним договором (за рахунок погашення його позичальником, гарантом, поручителем, шляхом отримання коштів від реалізації застави) працівник:

 • перевіряє своєчасність та правильність повернення заборгованості по кредиту та процентам/комісії;

 • готує розпорядження на закриття позичкового рахунку та усіх додаткових до нього рахунків (в т.ч. рахунки для обліку нарахованих доходів , забезпечення, кредитної документації тощо);

 • вилучає із сховища філії оригінали кредитної документації (кредитні договори, договори забезпечення тощо) та підшиває в кредитну справу копію видаткового позабалансового ордеру (про списання оригіналів договорів з позабалансового обліку);

 • підшиває в кредитну справу копію виписки з позичкового рахунку з «нульовим» залишком з відміткою щодо повної сплати процентних та комісійних доходів за цим кредитом.

Після виконання позичальником зобов’язань за кредитним договором, забезпечених заставою (іпотекою), відповідальним працівником кредитної адміністрації філії готується службова записка юридичному підрозділу філії про необхідність підготовки та надання письмового повідомлення органам, що здійснюють реєстрацію заставного майна, про закінчення дії договору застави (іпотеки) та виключення відповідного запису з відповідного Державного реєстру.

В день вилучення і сховища оригінали кредитної документації (кредитні договори, договори забезпечення тощо), що обліковуються на рахунку №9819 «Інші цінності та документи», списуються з позабалансового обліку. Копія видаткового позабалансового ордеру (про списання оригіналів договорів з позабалансового обліку) підшивається в кредитну справу. Кредитна справа вважається закритою (в день закриття кредитної справи на підставі розпорядження кредитного підрозділу філії банку, підписаного керівником філії, повинні бути закриті позичковий рахунок та усі додаткові до нього рахунки (в т.ч. рахунки для обліку нарахованих доходів, забезпечення, кредитної документації тощо).

Якщо кредит списується як безнадійний за рахунок резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями, кредитна справа не вважається закритою до списання заборгованості за кредитом з позабалансового рахунку.

В день закриття кредитної справи працівник кредитної адміністрації записує на внутрішній стороні її обкладинки кількість аркушів (на момент закриття справи) та продовжує зберігати справу в металевій шафі до здачі її в архів. Строк зберігання кредитної справи в банку після її закриття не повинен бути меншим за строк позовної давності. Відповідальність за організацію належного зберігання кредитних справ протягом встановленого строку покладається на начальника управління кредитної адміністрації філії.

Після закриття кредитної справи відповідальний працівник кредитної адміністрації філії інформує підрозділ по роботі з корпоративними клієнтами про повне виконання позичальником своїх кредитних зобов’язань.

 1. ^ Формування резервів на відшкодування можливих втрати за кредитними операціями банку та під прострочені і сумнівні кредити


Порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків встановлено Національним Банком України, відповідно до Постанови НБУ №279 від 6.07.2000р. «Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків».

Формування резерву є одним із методів управління кредитним ризиком, який полягає в акумуляції частини коштів на спеціальному рахунку для компенсації неповернених кредитів з метою захисту вкладників, акціонерів та кредиторів банку.

З метою розрахунку резерву банком здійснюється кредитного портфеля за кожною кредитною операцією залежно від фінансового стану позичальника (клас позичальника: А, Б, В, Г, Д – визначається установою Банку на підставі даних бухгалтерської і статистичної звітності відповідно до "Методики оцінки фінансового стану та визначення класу позичальника" , стану обслуговування позичальником кредитної заборгованості і з врахуванням рівня забезпечення кредитної операції. За результатами класифікації кредитного портфеля визначається категорія кожної кредитної операції: "стандартна", "під контролем", "субстандартна", "сумнівна", "безнадійна", що відображено в таблиці 2.
Таблиця 2

Фінансовий стан

позичальника (клас)

Обслуговування боргу позичальником (група)

“добре ”

“слабке ”

“незадовільне ”

“А”

“стандартна ”

“під контролем ”

“субстандартна ”

“Б”

“під контролем ”

“субстандартна ”

“субстандартна ”

“В”

“субстандартна ”

“субстандартна ”

“сумнівна ”

“Г”

“сумнівна ”

“сумнівна ”

“безнадійна ”

“Д”

“сумнівна ”

“безнадійна ”

“безнадійна ”


Загальна заборгованість за кредитом становить валовий кредитний ризик для кредитора. Чистий кредитний ризик розраховується шляхом зменшення валового кредитного ризику, класифікованого за ступенем ризику, на вартість прийнятого забезпечення.

Банк зобов’язаний формувати резерв на повний розмір чистого кредитного ризику за основним боргом, зважений на відповідний коефіцієнт резервування за всіма видами кредитних операцій у національній та іноземній валюті. За результатом класифікації кредиту визначається категорія кредитної операції, та відповідно до неї визначається відсоток резервування (Таблиця 3)
Таблиця 3^ Категорія кредитної операції

  1   2   3Скачать файл (496 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации