Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення - файл 1.doc


ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення
скачать (269 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc269kb.23.11.2011 05:59скачать

содержание

1.doc

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ

ТА НОРМУВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДБН.А.1.1-1-93

Видання офіційне

Міністерство України у справах будівництва і архітектури

\Мінбудархітектури України\

Київ 1993

УДК 69:658.012.224

РОЗРОБЛЕНІ,ВНЕСЕНІ ТА Управлінням державних нормативів

ПІДГОТОВЛЕНІ ДО і стандартів Мінбудархітектури

ЗАТВЕРДЖЕННЯ України

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Мінбудархітектури України

від 27.04.93 N 46 та введені в дію

з 01.07.93

З введенням в дію ДБН А.1.1-1-93, ДБН А.1.1-2-93 та ДБН

А.1.1-3-93 втрачають силу на території України СНиП 1.01.01-82*,

СНиП 1.01.02-83, СНиП 1.01.03-83*.

С Видавництво "Укрархбудінформ"

^ ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

-----------------------------------------------------------------

|Система стандартизації і нормування ДБН А1.1.1-93 |

|в будівництві Вводяться вперше |

|Основні положення |

-----------------------------------------------------------------

Дані норми встановлюють основні положення системи стандартиза-

ції і нормування в будівництві, класифікацію нормативних докумен-

тів /далі - НД/ України в галузі будівництва /додаток 1/, види НД

та основні вимоги до їх змісту.

НД розробляються і застосовуються згідно з правилами, що вста-

новлені міжгалузевою "Державною системою стандартизації" та галу-

зевою "Системою стандартизації і нормування в будівництві", і

грунтуються на законодавчих і нормативних актах України.

Вимоги норм обов'язкові для всіх організацій-розробників та

користувачів НД в галузі будівництва.

Терміни та визначення основних понять наведені у додатку 2.

1. Основні завдання стандартизації і нормування в будівництві

1.1. Основними завданнями стандартизації і нормування в будів-

ництві є:

- проведення єдиної технічної політики і створення єдиної сис-

теми НД;

- забезпечення надійності та безпеки об'єктів будівництва;

- встановлення вимог, що забезпечують здорові і безпечні умо-

ви праці та побуту в населених пунктах, будівлях, спорудах, під-

приємствах, які проектуються;

- забезпечення належного науково-технічного рівня та якості

будівництва на основі впровадження досягнень науки, техніки і

передового досвіду в практику проектування і будівництва, вироб-

ництва будівельних конструкцій, виробів та матеріалів;

- раціональне використання земель, природних ресурсів та охо-

рона навколишнього середовища;

- скорочення інвестиційного циклу та підвищення ефективності

капітальних вкладень;

- економія матеріальних, енергетичних і трудових ресурсів;

- удосконалення організації проектування та інженерних вишуку-

вань, кошторисної справи, будівництва і виробництва будівельних

конструкцій, виробів та матеріалів;

- створення сумішених норм технологічного та будівельного про-

ектування.

2. Види НД

2.1. НД України в галузі будівництва поділяються на такі види:

- державні стандарти - ДСТ;

- державні будівельні норми - ДБН;

- відомчі будівельні норми - ВБН;

- регіональні будівельні норми - РБН;

- технічні умови - ТУ.

ДБН А.1.1-1-93 С.2

------------------

2.2. Як НД України в галузі будівництва застосовуються докумен-

ти колишніх СРСР та УРСР до їх заміни чи скасування, а також між-

народні, регіональні і національні стандарти, норми та правила ін-

ших держав, які входять у "Перелік нормативних документів в галузі

будівництва, що діють на території України".

2.3. ДСТ України встановлюють організаційно-методичні та за-

гальнотехнічні вимоги до об'єктів будівництва і промислової про-

дукції будівельного призначення, вони забезпечують їх розробку,

виробництво /виготовлення/ та експлуатацію /використання/.

ДСТ затверджуються Мінбудархітектури України.

2.4. ДБН України розробляються на продукцію, процеси та послу-

ги в галузі містобудування /вишукування, проектування, територі-

альна діяльність, зведення, реконструкція і реставрація об'єктів

будівництва, планування і забудова населених пунктів і територій/,

а також в галузі організації, технології, управління і економіки

будівництва.

ДБН затверджуються Мінбудархітектури України.

2.5. ВБН Украіни розробляються при відсутності ДБН або при не-

обхідності встановлення вимог, що перевищують /доповнюють/ вимоги

ДБН, к урахуванням специфіки діяльності організацій та підприємств

цього відомства, і затверджуються даним відомством.

2.6. РБН України містять регіональні правила забудови населе-

них пунктів і територій, розробляються і затверджуються згідно з

порядком, що встановлений Законом України "Про основи містобуду-

вання".

2.7. ТУ встановлюють вимоги до конкретних видів промислової

продукції будівельного призначення, її виготовлення, упакування,

маркування, приймання, контролю та випробувань, транспортування

та зберігання.

ТУ затверджуються заінтересованими організаціями.

2.8. Проекти ВБН, РБН, ТУ погоджуються з Мінбудархітектури

України.

2.9. До НД можуть розроблятися Посібники, вимоги до яких на-

ведені в додатку 3.

3. Вимоги до змісту НД

3.1. НД повинні містити вимоги, що мають пряме відношення до

об'єкта стандартизації чи нормування і не дублюють положення

інших НД.

ВБН, РБН і ТУ не повинні суперечити вимогам державних НД.

3.1.1. Вимоги НД повинні бути спрямовані на забезпечення

пріоритету інтересів споживача продукції, робіт, послуг і пот-

реб суспільства, збереження і раціонального використання усіх ви-

дів ресурсів і взаємопов'язані з іншими НД.

3.2. НД в галузі будівництва містять обов'язкові та рекомендо-

вані вимоги.

До обов'язкових належать:

- вимоги до якості продукції, робіт та послуг, що забезпечують

ДБН А.1.1-1-93 С.3

------------------

їх безпеку для життя, здоров'я і майна населення, охорону навко-

лишнього середовища;

- вимоги техніки безпеки та виробничої санітарії;

- вимоги по забезпеченню сумісності та взаємозамінності про-

дукції;

- вимоги, що забезпечують вірогідність і єдність вимірювань,

методів контролю якості продукції;

положення, що забезпечують технічну єдність при розробці, ви-

готовленні /виробництві/ і використанні /експлуатації/ продукції,

виконанні робіт та наданні послуг: правила оформлення технічної

документації, допуски і посади, загальні правила забезпечення

якості продукції, терміни, визначення і позначення.

3.2.1. Обов'язкові вимоги НД України підлягають безумовному

дотриманню згідно зі своїм призначенням органами управління, під-

приємствами і організаціями, незалежно від форм власності, а та-

кож громадянами, що займаються індивідуально-трудовою діяльністю.

3.3. До рекомендованих належать інші вимоги до споживацьких

/експлуатаційних/ властивостей продукції, робіт і послуг.

Ці вимоги стають обов'язковими у випадках:

- що встановлені законодавчими актами України;

- включення їх в договір на розробку, виготовлення і поставку

продукції, виконання робіт та надання послуг;

- документальні заяви постачальника /виконавця/ про відповід-

ність продукції, робіт і послуг цим вимогам.

3.4. НД в галузі будівництва, що не передбачають обов'язкових

вимог до продукції, робіт і послуг, є рекомендованими.

3.5. При розробці ДБН та ВБН на конкретну продукцію будівниц-

тва повинен бути забезпечений комплексний підхід в установленні

вимог до заданого об'єкта нормування, включаючи його проектуван-

ня, будівництво /зведення, монтаж, улаштування/ та експлуатацію.

ДБН А.1.1-1-93 С.4

------------------

Додаток 1

Обов'язковий

^ СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ

нормативних документів України в галузі будівництва

------------------------------------------------------------------------------

| К Л А С И |

| -------------- -------------- -------------- -------------- |

| | | | | | | | | |

| | А | | Б | | В | | Г | |

| | | | | | | | | |

| -------------- -------------- -------------- -------------- |

---------|-------------------|-------------------|----------------|-----------

| | | |

--------------- -------- --------------- |

| | | | | | | | |

-----|------|------|--------|------|---------|------|------|---------|--------------

| | | | П |І Д| К Л| А | С | И | |

| --------------------- -------------- --------------------- ------- |

| | А.1 || А.2 || А.3 | | Б.1 || Б.2 | | В.1 || В.2 || В.3 | | Г.1 | |

| --------------------- -------------- --------------------- ------- |

-----|--------|------|------------|----------|------|------|------------------------

| | | | | | -------------------------

| | | | | ---------------- |

| | К| О М | П Л| Е К С И| |

--------- | --------- | --------- ------------------------- |

| | | | | | | | | | | | | | | | |

-------|-------| -------|------- |-------|------- ------- -------|------- -------|

|А.1.1|||А.1.2|| |А.3.1|||А.3.2| ||В.1.1|||В.1.2| |В.2.1| |В.2.2|||В.2.3| |В.2.4||

-------|-------| -------|------- |-------|------- ------- -------|------- -------|

| | | | | ------------------------- |

------- | ------- | ------- ------- ------- ------- -------|

|А.1.3| | |А.3.3| | |В.1.3| |В.2.5| |В.2.6| |В.2.7| |В.2.8||

------- | ------- | ------- ------- ------- ------- -------|

| | |

--------- ------------ |

| | | | | | |

-------|------- -------|------- ------- |

|А.2.1|||А.2.2| |Б.2.1|||Б.2.2| |В.3.1|--|

-------|------- -------|------- ------- |

-------- --------- |

------- ------- ------- ------- ------- |

|А.2.3| |А.2.4| |Б.2.3| |Б.2.4| |В.3.2|---

------- ------- ------- ------- -------

ДБН А.1.1-1-93 С.5

------------------

^ КЛАСИФІКАЦІЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ

БУДІВНИЦТВА

------------------------------------------------------------------

Шифр Найменування класів, Напрямки стандартизації та

підкласів та комплексів нормування

документів

------------------------------------------------------------------

А. Організаційно-методичні норми, правила і стандарти

А.1. Стандартизація, нормування, ліцензування, сертифікація

і метрологія

А.1.1. Система стандартизації та Завдання, об'єкти стандарти-

нормування в будівництві зації та нормування, методо-

дологія робіт. Види докумен-

тів, порядок і організація

їх розробки, змін, перегляду

та застосування, вимоги до

побудови, змісту, викладу,

оформлення, експертизи, по-

годження, затвердження, ре-

єстрації, видання та відмі-

ни нормативних документів.

Терміни і визначення, позна-

чення.

Правила використання міжна-

родних та зарубіжних норм і

стандартів. Органи стандарти-

зації та нормування, порядок

їх акредитації і функціону-

вання.

А.1.2. Система ліцензування та Завдання, об'єкти ліцен-

сертифікації в будівництві зування та сертифікації, ме-

тодологія робіт. Органи лі-

цензування, сертифікації,

порядок їх акредитації і

функціонування.

А.1.3. Система метрологічного Завдання, правила метро-

забезпечення в будівництві логічного забезпечення, ме-

тодологія робіт. Одиниці ви-

мірювань, що застосовуються

/фізичні величини/.

А.2. Вишукування, проектування і територіальна діяльність

А.2.1. Вишукування Завдання, порядок прове-

дення, методологія робіт,

вимоги до складу і резуль-

татів робіт з інженерно-

технічних, екологічних та

економічних вишукувань на

стадіях проектування, бу-

дівництва і експлуатації

будівельних об'єктів.

ДБН А.1.1-1-93 С.6

------------------

------------------------------------------------------------------

Шифр Найменування класів, Напрямки стандартизації та

підкласів та комплексів нормування

документів

------------------------------------------------------------------

А.2.2. Проектування Стадійність проектування,

вимоги до складу проектної

документації, порядок її

розробки і внесення змін,

погодження, експертизи,

затвердження та передачі

замовнику. Авторський на-

гляд.

А.2.3. Територіальна діяльність Загальні положення,

в будівництві призначення, види робіт і

послуг, порядок їх вико-

нання. Обов'язки і права

територіальних організа-

цій.

А.2.4. Система проектної Вимоги до комплектності,

документації для змісту, викладу та офор-

будівництва млення проектної докумен-

тації. Нормоконтроль.

А.3. Виробництво продукції в будівництві

А.3.1. Управління, організація Вимоги до технологічної

і технологія підготовки, організації

будівництва та виробництва

будівельних матеріалів, ви-

робів і конструкцій. Орга-

нізація використання засо-

бів механізації будівницт-

ва. Розробка і постановка

продукції будівельного

призначення на виробництво.

Управління якістю будів-

ництва. Прийняття будівель-

ної продукції і робіт.

А.3.2. Система стандартів Вимоги по забезпеченню

безпеки праці в безпечного виконання бу-

будівництві дівельно-монтажних і спе-

ціальних робіт. Загальні

вимоги до пристроїв, об-

ладнання та інструменту для

безпечного проведення ро-

біт.

А.3.3. Система технологічної Вимоги до складу, поряд-

документації в ку розробки, змісту, оформ-

будівництві лення та затвердження проек-

тів провадження робіт, тех-

нологічних карт та регламен-

тів.

ДБН А.1.1-1-93 С.7

------------------

------------------------------------------------------------------

Шифр Найменування класів, Напрямки стандартизації та

підкласів та комплексів нормування

документів

------------------------------------------------------------------

Б. Містобудування

Б.1. Система містобудівної Порядок складання місто-

документації будівних програм, прогнозів

і концепцій містобудівного

розвитку, генеральних пла-

нів, проектів земельно-

господарського устрою на-

селених пунктів та інших

видів містобудівної доку-

ментації. Вимоги до розроб-

ки, складу і змісту місто-

будівної документації, по-

рядку проведення її погод-

ження, експертизи, затверд-

ження, внесення в неї змін

та відміни.

Б.2. Планування та забудова населених пунктів і територій

Б.2.1. Регіональне планування і Соціально-економічні,

розміщення об'єктів інженерно-технічні, сані-

містобудування тарні та екологічні вимо-

ги. Фізико-географічне та

містобудівне районування

територій.

Б.2.2. Планування та забудова Соціально-економічні,

міст і функціональних інженерно-технічні, сані-

територій тарні та екологічні вимо-

ги до загальної організа-

ції міських територій.

Сельбищні, виробничі, рек-

реаційно-оздоровчі терито-

рії. Архітектурно-плану-

вальні, протипожежні та

санітарні вимоги до місь-

кої забудови. Вимоги ци-

вільної оборони. Особли-

вості будівництва в умовах

забудови, що склалася. За-

гальні вимоги по охороні

природи, пам'яток історії

та культури.

ДБН А.1.1-1-93 С.8

------------------

------------------------------------------------------------------

Шифр Найменування класів, Напрямки стандартизації та

підкласів та комплексів нормування

документів

------------------------------------------------------------------

Б.2.3. Системи міської Вимоги до організації

інфраструктури культурно-побутового об-

слуговування, систем і

споруд міського та зов-

нішнього транспорту, ву-

лиць та проїздів,інженер-

ного забезпечення. Земель-

но-господарський устрій

міст.

Б.2.4. Планування та забудова Соціально-економічні,

міських поселень інженерно-технічні, сані-

тарні та екологічні вимо-

ги до мереж сільського

розселення, планування та

забудови населених пунктів,

організації сільської сади-

би та фермерського госпо-

дарства. Вимоги цивільної

оборони.

В. Технічні норми, правила і стандарти

В.1. Загальнотехнічні вимоги до життєвого середовища та

продукції будівельного призначення

В.1.1. Захист від небезпечних Характеристика небезпеч-

геологічних процесів, них геологічних процесів

шкідливих експлуатаційних /землетруси, зсуви, лавини,

впливів, від пожежі селі, підтоплення, затоп-

лення, абразія, набухаючі

грунти, карсти, території,

що підроблюються, осідання

в лесах та ін./. Основні

вимоги до проведення вишу-

кувань, забезпечення захис-

ту територий, будинків і

споруд, стійкості будин-

ків і споруд, безпеки лю-

дей та функціонування си-

стем життєзабезпечення у

складних інженерно-геоло-

гічних умовах. Характерис-

тики впливів навколишньо-

го середовища та шкідливих

експлуатаційних впливів

/шум, температура, радио-

активне випромінювання,

токсичні виділення та ін./,

вимоги до рівня показників

експлуатаційного режиму.

Розрахункові методи та

конструктивне забезпечення

ДБН А.1.1-1-93 С.9

------------------

------------------------------------------------------------------

Шифр Найменування класів, Напрямки стандартизації та

підкласів та комплексів нормування

документів

------------------------------------------------------------------

захисту здоровья та ресур-

созбереження, методи конт-

ролю та випробувань. Пожеж-

ні навантаження.

Класифікація будинків і

споруд за ступенем вогне-

стійкості та вибухопожежо-

небезпеки, показники і ха-

рактеристики вогнестійко-

сті та горючості, загальні

принципи забезпечення по-

жежобезпеки, методи випро-

бувань.

В.1.2. Система забезпечення Загальні принципи та ос-

надійності та безпеки новні положення по забез-

будівельних об'єктів печенню надійності і без-

пеки. Навантаження, діяння

і фактори, що впливають на

надійність та безпеку. Кла-

сифікація будинків і спо-

руд за ступенем відпові-

дальності. Види граничних

станів за несучою спромож-

ністю, показники несучої

спроможності, загальні

принципи розрахунку та

випробувань будівельних

конструкцій і основ.

В.1.3. Система забезпечення Загальні принципи та

точності геометричних основні положення по за-

параметрів у будівництві безпеченню розмірної суміс-

ності та взаємозамінності,

допуски геометричних пара-

метрів, загальні вимоги до

точності вимірювань. Гео-

дезична служба в будів-

ництві.

В.2. Об'єкти будівництва та промислова продукція

будівельного призначення

В.2.1. Основи та підвалини Загальні правила геотех-

будинків і споруд нічного проектування.

Класифікація, методи роз-

рахунку, проектування,

улаштування та забезпечен-

ня експлуатаційної надій-

ності основ та підвалин,

в тому числі у складних

інженерно-геологічних

умовах. Методи контролю

ДБН А.1.1-1-93 С.10

------------------

------------------------------------------------------------------

Шифр Найменування класів, Напрямки стандартизації та

підкласів та комплексів нормування

документів

------------------------------------------------------------------

та випробувань.

В.2.2. Будинки і споруди Житлові та громадські,

виробничі та допоміжні бу-

динки і споруди: класифі-

кація, вимоги до складу

приміщень і об'ємно-плану-

вальних параметрів, інже-

нерного обладнання, експлу-

атаційного режиму, безпеки

при експлуатації та стихій-

них впливах.

Правила прийняття. Мобіль-

ні будинки і споруди:

класифікація, загальні ви-

моги, технічні умови на

конкретні типи.

В.2.3. Споруди транспорту Класифікація, вимоги до

/в тому числі магі- розміщення та відведення

стральні трубопроводи/ земель, геометричних пара-

метрів та експлуатаційних

характеристик, надійності

та безпеки. Навантаження

та впливи. Методи розрахун-

ку та випробувань, правила

прийняття.

В.2.4. Гідротехнічні, енерге- Класифікація, вимоги до

тичні та меліоративні розміщення та відведення

системи і споруди, земель, геометричних пара-

підземні гірничі метрів та експлуатаційних

виробки. характеристик, надійності

та безпеки. Навантаження

та впливи. Методи розрахун-

ку та випробувань, правила

прийняття.

В.2.5. Інженерне обладнання Водопостачання. каналі-

будинків і споруд. зація, теплопостачання,

Зовнішні мережі та опалення, вентиляція та

споруди кондиціювання повітря,

газопостачання, електро-

постачання та слаботочні

системи, системи сміттє-

виведення: параметри, за-

гальні вимоги до зовніш-

ніх мереж і споруд, внут-

рішніх мереж та обладнан-

ня. Загальні вимоги до

розміщення ліфтів, під-

йомників, ескалаторів та

вантажопідйомного облад-

ДБН А.1.1-1-93 С.11

------------------

------------------------------------------------------------------

Шифр Найменування класів, Напрямки стандартизації та

підкласів та комплексів нормування

документів

------------------------------------------------------------------

нання будинків і споруд.

Правила прийняття, методи

контролю та випробувань.

Технічні умови на облад-

нання, арматуру та прила-

ди, їх типи, конструкція,

параметри і розміри, ме-

тоди контролю та вимірю-

вань.

В.2.6. Конструкції будинків і Залізобетонні, бетонні,

споруд кам'яні, армокам'яні,

стальні та з алюмінієвих

сплавів, дерев'яні, азбес-

тоцементні, на основі

пластмас та інших матеріа-

лів, комбіновані: розрахун-

кові характеристики, спе-

ціальні вимоги до парамет-

рів якості матеріалів, ме-

тоди розрахунку та констру-

ювання, захисту від коро-

зії, загальні вимоги до ви-

робів, методи контролю та

випробувань.

Технічні умови на вироби

та комплектуючі деталі се-

рійного виробництва. Вік-

на, двері, ворота та при-

лади для них: загальні ви-

моги до виробів та комплек-

туючих деталей, методи кон-

тролю та випробувань, тех-

нічні умови на вироби.

В.2.7. Будівельні матеріали Стінові матеріали, міне-

ральні в'яжучі речовини,

бетони та розчини, заповню-

вачі, азбестоцементні ви-

роби, теплоізоляційні, зву-

коізоляційні та звуковбир-

ні матеріали, дорожні, опо-

ряджувальні та облицювальні

матеріали, будівельне скло,

матеріали для м'яких покрі-

вель, гідроізоляції та гер-

метизації, хімічні добавки

для цементів, бетонів і бу-

дівельних розчинів, вогне-

тривкі та радіаційностійкі

захисні матеріали, водяні

системи для замішування

бетонів і розчинів, арма-

ДБН А.1.1-1-93 С.12

------------------

------------------------------------------------------------------

Шифр Найменування класів, Напрямки стандартизації та

підкласів та комплексів нормування

документів

------------------------------------------------------------------

турна сталь і закладні де-

талі для залізобетонних

конструкцій, полімерні мате-

ріали: загальні технічні

вимоги та технічні умови

на конкретні різновиди, ти-

пи, марки, методи контролю

та випробувань.

В.2.8. Будівельна техніка, Будівельні машини та облад-

оснастка, інвентар нання, засоби транспорту-

та інструмент вання, пакетування і кон-

тейнеризації, риштовання,

опалубка для бетонних ро-

біт, монтажна оснастка,

будівельний інструмент,

спеціалізована оснастка

підприємств будіндустрії:

загальні технічні вимоги

на розробку, виготовлення,

випробування,технічне об-

слуговування та ремонт.

Види, типи, геометричні

параметри та навантаження,

технічні умови на вироби.

В.3. Експлуатація, ремонт, реставрація та реконструкція

В.3.1. Експлуатація конструкцій та Загальні вимоги по техніч-

інженерного обладнання ному утриманню, обстеженню

будинків і споруд, систем та ремонту конструкцій, ін-

життєзабезпечення женерного обладнання будин-

ків і споруд, систем життє-

забезпечення містобудівних

комплексів.

В.3.2. Реконструкція, ремонт, Вимоги по забезпеченню

реставрація об'єктів безпеки, комфорту і охо-

невиробничої сфери рони здоров'я в будинках і

спорудах, в тому числі

при зміненні їх призначен-

ня. Експлуатаційна та ре-

монтна документація. Орга-

нізація і технологія про-

ведення робіт по ремонту,

реставрації та реконструк-

ції об'єктів.

ДБН А.1.1-1-93 С.13

------------------

------------------------------------------------------------------

Шифр Найменування класів, Напрямки стандартизації та

підкласів та комплексів нормування

документів

------------------------------------------------------------------

Г. Рекомендовані норми, правила і стандарти, довідково-

інформаційні матеріали

Г.1. Організаційно-методичні Норми тривалості проекту-

економічні і технічні вання, будівництва та нор-

нормативи мативи відряду. Норми вит-

рат матеріалів. Норми пот-

реби в будівельному інвен-

тарі, інструментах, прила-

дах, будівельній техніці.

Норми оплати праці в будів-

ництві. Базові норми опла-

ти /цінники/ проектно-ви-

шукувальних робіт. Кошто-

рисні норми. Базові норма-

тиви питомих капітальних

вкладень. Норми споживання

енергетичних ресурсів.

ДБН А.1.1-1-93 С.14

------------------

Додаток 2

Обов'язковий

^ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Стандартизація - діяльність, яка спрямована на до-

сягнення оптимального ступеня упо-

рядкування у визначеній галузі за

допомогою встановлення положень

для загального та багаторазового

застосування відносно існуючих

або потенційних завдань.

Нормативний документ (НД) - документ, котрий містить правила,

загальні принципи, характеристики,

які стосуються визначених видів

діяльності або їх результатів.

Стандарт - НД із стандартизації, який роз-

роблено на засадах згоди біль-

шості заінтересованих сторін і

прийнятий визнаним органом, в

якому встановлені для загального

та багаторазового застосування

правила, загальні принципи, ха-

рактеристики, що стосуються виз-

начених об'єктів стандартизації,

і який спрямований на досягнення

оптимального ступеню упорядкуван-

ня у визначеній галузі.

Будівельні норми - НД по нормуванню, який розроблено

на засадах згоди більшості заін-

тересованих сторін і прийнятий

визнаним органом, в якому встанов-

лені для загального та багаторазо-

вого застосування загальні принци-

пи, правила, норми, характеристи-

ки, що стосуються визначених

об'єктів нормування в галузі бу-

дівництва.

Зміна НД - часткове змінення змісту НД

/заміна, виключення або допов-

нення вимог/, а також продовжен-

ня обмеження або зняття обмежен-

ня терміну дії документа.

Перегляд НД - розробка нового НД замість діючо-

го.

Об'єкт стандартизації - продукція, процеси (роботи),

або нормування послуги, які підлягають стандар-

тизації або нормуванню.

ДБН А.1.1-1-93 С.15

------------------

Додаток 3

Обов'язковий

^ ВИМОГИ ДО ПОСІБНИКІВ

1. Посібники не є нормативними докукментами.

2. Посібники деталізують окремі положення будівельних норм,

містять приклади та алгоритми розрахунків, текстові, табличні та

графічні матеріали, інші допоміжні та довідкові дані, необхідні

для реалізації різних видів діяльності в галузі будівництва.

3. Необхідність розробки Посібників встановлюється, як пра-

вило, в технічному завданні на розробку (внесення змін) та пере-

гляд НД.

4. Посібники до НД розробляються і затверджуються ведучими ор-

ганізаціями-розробниками цих будівельних норм, або іншими органі-

заціями за узгодженням з ведучою організацією.

5. Посібники підготовлюють до видання на українській та ро-

сійській мовах та видають у порядку, який встановлює замовник

цих документів.

6. Після найменування Посібника повинні зазначатися шифр та

найменування НД, до якого він розроблений.

7. До одного НД залежно від його змісту може випускатися один

чи декілька Посібників.

8. Введення в дію Посібників та змін до них, їх відміна здій-

снюється організазціями, які затвердили ці документи, з інформу-

ванням про це Мінбудархітектури України.

9. Організації-розробники Посібників несуть відповідальність

за обгрунтованість включених до них даних, їх відповідність обо-

в'язковим вимогам державних НД та за наслідками їх застосування.

10. Ведуча організація-розробник Посібниів щорічно перевіряє їх

відповідність НД, до яких вони розроблені, встановлюють необхід-

ність їх оновлення чи відміни та подає в Мінбудархітектури Украї-

ни перелік діючих Посібників з зазначенням реквізітів організацій

чи підприємств, які видають ці документи.

11. Посібники є власністю замовника, якщо інше не передбачено

умовами договору на їх розробку.

ДБН А.1.1-1-93 С.16

------------------

ЗМІСТ

-------------------------------------------------------------------

1. Основні завдання стандартизації і нормування

в будівництві ........................................ 1

2. Види НД .............................................. 1

3. Вимоги до змісту НД .................................. 2

4. Додаток 1. Схема Класифікації.Класифіація

нормативних документів України в галузі будівництва... 4

5. Додаток 2. Терміни та визначення ..................... 14

6. Додаток 3. Вимоги до посібників ...................... 15

^ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ

И НОРМИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ДБН А.1.1-1-93

Издание официальное

Министерство Украины по делам строительства и архитектуры

/ Минстройархитектуры Украины /

Киев 1993

УДК 69:658.О12.224

РАЗРАБОТАНЫ, ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ Управлением государ-

ственных нормативов и

К УТВЕРЖДЕНИЮ: стандартов

Минстройархитектуры

Украины

УТВЕРЖДЕНЫ: Приказом Минстрой-

архитектуры Украины

от 27.04.93 N 46 и

введены в действие с

01.07.93

С введением в действие ДБН А.1.1-1-93, ДБН А.1.1-2-93 и ДБН

А.1.1-3-93 утрачивают силу на территории Украины СНиП 1.01.01-82*,

СНиП 1.01.02-83, СНиП 1.01.03-83*

С Издательство "Укрархстройинформ"

^ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

--------------------------------------------------------------

|Система стандартизации и ДБН А.1.1-1-93 |

|нормирования в строительстве. Вводятся впервые |

|Основные положения |

--------------------------------------------------------------

Настоящие нормы устанавливают основные положения системы стан-

дартизации и нормирования в строительстве, классификацию норма-

тивных документов /далее - НД/ Украины в области строительства

/приложение 1/, виды НД и основные требования к их содержанию.

НД разрабатываются и применяются по правилам, установленным

межотраслевой "Государственной системой стандартизации" и отрас-

левой "Системой стандартизации и нормирования в строительстве",

и основываются на законодательных и нормативных актах Украины.

Требования данных норм обязательны для всех организаций-раз-

работчиков и пользователей НД в области строительства.

Термины и определения основных понятий приведены в приложе-

нии 2.

1. Основные задачи стандартизации и нормирования в строительстве.

1.1. Основными задачами стандартизации и нормирования в строи-

тельстве являются:

- проведение единой технической политики и создание единой сис-

темы НД;

- обеспечение надежности и безопасности объектов строительства;

- установление требований, обеспечивающих здоровые и безопасные

условия труда и быта в проектируемых населенных пунктах, зданиях,

сооружениях, предприятиях;

-обеспечение надлежащего научно-технического уровня и качества

строительства на основе внедрения достижений науки, техники и пе-

редового опыта в практику проектирования и строительства, произ-

водства строительных конструкций, изделий и материалов;

- рациональное использование земель, природных ресурсов и охра-

на окружающей среды;

- сокращение инвестиционного цикла и повышение эффективности

капитальных вложений;

- экономия материальных, энергетических и трудовых ресурсов;

- совершенствование организации проектирования и инженерных

изысканий, сметного дела, строительства и производства строитель-

ных конструкций, изделий и материалов;

- создание совмещенных норм технологического и строительного

проектирования.

2. Виды НД

2.1. НД Украины в области строительства подразделяются на сле-

дующие виды:

- государственные стандарты - ДСТ;

- государственные строительные нормы - ДБН;

- ведомственные строительные нормы - ВБН;

- региональные строительные нормы - РБН;

- технические условия - ТУ.

2.2. В качестве НД Украины в области строительства применяются

документы бывших СССР и УССР до их замены или отмены, а также

международные, региональные и национальные стандарты, нормы и

ДБН А.1.1-1-93 С.2

------------------

правила других государств, включенные в "Перечень нормативных

документов в области строительства, действующих на территории

Украины".

2.3. ДСТ Украины устанавливают организационно-методические и

общетехнические требования к объектам строительства и промышлен-

ной продукции строительного назначения, они обеспечивают их раз-

работку, производство /изготовление/ и эксплуатацию /использова-

ние/.

ДСТ утверждаются Минстройархитектуры Украины.

2.4. ДБН Украины разрабатываются на продукцию, процессы и ус-

луги в сфере градостроительства /изыскания, проектирование, тер-

риториальная деятельность, возведение, реконструкция и реставра-

ция объектов строительства, планировка и застройка населенных

пунктов и территорий/, а также в области организации, технологии,

управления и экономики строительства.

ДБН утверждаются Минстройархитектуры Украины.

2.5. ВБН Украины разрабатываются при отсутствии ДБН или при не-

обходимости установления требований, превышающих /дополняющих/

требования ДБН, с учетом специфики деятельности организаций и

предприятий данного ведомства, и утверждаются этим ведомством.

2.6. РБН Украины включают региональные правила застройки насе-

ленных пунктов и территорий, разрабатываются и утверждаются в

порядке, установленном Законом Украины "Об основах градострои-

тельства".

2.7. ТУ устанавливают требования к конкретным видам промышлен-

ной продукции строительного назначения, ее изготовлению, упаков-

ке,маркировке, приемке, контролю и испытаниям, транспортированию

и хранению.

ТУ утверждаются заинтересованными организациями.

2.8. Проекты ВБН, РБН, ТУ согласовываются с Минстройархитекту-

ры Украины.

2.9. К НД могут разрабатываться Пособия, требования к которым

приведены в приложении 3.

3. Требования к содержанию НД

3.1. НД должны содержать требования, имеющие прямое отношение к

объекту стандартизации или нормирования и не дублирующие положе-

ния других НД.

ВБН, РБН и ТУ не должны противоречить требованиям государствен-

ных НД.

3.1.1. Требования НД должны быть направлены на обеспечение при-

оритета интересов потребителя продукции, работ, услуг и потребно-

стей общества, сохранения и рационального использования всех ви-

дов ресурсов и взаимоувязаны с другими НД.

3.2. НД в области строительства включают обязательные и реко-

мендуемые требования.

К обязательным относятся:

- требования к качеству продукции, работ и услуг, обеспечиваю-

ДБН А.1.1-1-93 С.3

------------------

щие их безопасность для жизни, здоровья и имущества населения,

охрану окружающей среды;

- требования техники безопасности и производственной санитарии;

- требования по обеспечению совместимости и взаимозаменяемости

продукции;

- требования, обеспечивающие достоверность и единство измере-

ний, методов контроля качества продукции;

- положения, обеспечивающие техническое единство при разработ-

ке, изготовлении /производстве/ и использовании /эксплуатации/

продукции, выполнении работ и оказании услуг: правила оформле-

ния технической документации, допуски и посадки, общие правила

обеспечения качества продукции, термины, определения и обозна-

чения.

3.2.1. Обязательные требования НД Украины подлежат безусловно-

му соблюдению в соответствии со своим предназначением органами

управления, предприятиями и организациями, независимо от форм

собственности, а также гражданами, занимающимися индивидуально-

трудовой деятельностью.

3.3. К рекомендуемым относятся другие требования к потреби-

тельским /эксплуатационным/ свойствам продукции, работам и услу-

гам.

Эти требования становятся обязательными в случаях:

- установленных законодательными актами Украины;

- включения их в договор на разработку, изготовление и постав-

ку продукции, выполнение работ и оказание услуг;

- документального заявления поставщика /исполнителя/ о соот-

ветствии продукции, работ и услуг этим требованиям.

3.4. НД в области строительства, не предусматривающие обяза-

тельных требований к продукции, работам и услугам, являются ре-

комендуемыми.

3.5. При разработке ДБН и ВБН на конкретную продукцию строи-

тельства должен быть обеспечен комплексный подход в установлении

требований к заданному объекту нормирования, включая его проекти-

рование, строительство /возведение, монтаж, устройство/ и эксп-

луатацию.

ДБН А.1.1-1-93 С.4

------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

^ СХЕМА КЛАСCИФИКАЦИИ

нормативных документов Украины в области строительства

------------------------------------------------------------------------------

| К Л А С С Ы |

| -------------- -------------- -------------- -------------- |

| | | | | | | | | |

| | А | | Б | | В | | Г | |

| | | | | | | | | |

| -------------- -------------- -------------- -------------- |

---------|-------------------|-------------------|----------------|-----------

| | | |

--------------- -------- --------------- |

| | | | | | | | |

-----|------|------|--------|------|---------|------|------|---------|--------------

| | | | П |О Д| К Л| А | С | С Ы | |

| --------------------- -------------- --------------------- ------- |

| | А.1 || А.2 || А.3 | | Б.1 || Б.2 | | В.1 || В.2 || В.3 | | Г.1 | |

| --------------------- -------------- --------------------- ------- |

-----|--------|------|------------|----------|------|------|------------------------

| | | | | | -------------------------

| | | | | ---------------- |

| | К | О М | П Л | Е К С Ы | |

--------- | --------- | --------- ------------------------- |

| | | | | | | | | | | | | | | | |

-------|-------| -------|------- |-------|------- ------- -------|------- -------|

|А.1.1|||А.1.2|| |А.3.1|||А.3.2| ||В.1.1|||В.1.2| |В.2.1| |В.2.2|||В.2.3| |В.2.4||

-------|-------| -------|------- |-------|------- ------- -------|------- -------|

| | | | | ------------------------- |

------- | ------- | ------- ------- ------- ------- -------|

|А.1.3| | |А.3.3| | |В.1.3| |В.2.5| |В.2.6| |В.2.7| |В.2.8||

------- | ------- | ------- ------- ------- ------- -------|

| | |

--------- ------------ |

| | | | | | |

-------|------- -------|------- ------- |

|А.2.1|||А.2.2| |Б.2.1|||Б.2.2| |В.3.1|--|

-------|------- -------|------- ------- |

-------- --------- |

------- ------- ------- ------- ------- |

|А.2.3| |А.2.4| |Б.2.3| |Б.2.4| |В.3.2|---

------- ------- ------- ------- -------

ДБН А.1.1-1-93 С.5

------------------

^ КЛАССИФИКАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ УКРАИНЫ

В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

--------------------------------------------------------------------

Шифр І Наименование классов, І Направление стандартизации и

І подклассов и комплексов І нормирования

І документов І

--------------------------------------------------------------------

А. Организационно-методические нормы, правила и стандарты

А.1. Стандартизация, нормирование, лицензирование, сертификация

и метрология

А.1.1. Система стандартизации и Задачи, объекты стандарти-

нормирования в строитель- зации и нормирования, методо-

стве. логия работ. Виды документов,

порядок и организация их раз-

работки, изменений, пересмот-

ра и применения, требования к

построению, содержанию, изло-

жению, оформлению, экспертизе,

согласованию, утверждению, ре-

гистрации, изданию и отмене

нормативных документов. Тер-

мины и определения, обозначе-

ния. Правила использования

международных и зарубежных

норм и стандартов. Органы

стандартизации и нормирова-

ния, порядок их аккредита-

ции и функционирования.

А.1.2. Система лицензирования и Задачи, объекты лицензиро-

сертификации в строи- вания и сертификации, методо-

тельстве логия работ. Органы лицензиро-

вания, сертификации, порядок

их аккредитации и функциони-

рования.

А.1.3. Система метрологического Задачи, правила метрологи-

обеспечения в строитель- ческого обеспечения, методо-

стве логия работ. Применяемые еди-

ницы измерений /физические

величины/.

А.2. Изыскания, проектирование и территориальная деятельность

А.2.1. Изыскания Задачи, порядок проведения,

методология работ, требования

к составу и результатам работ

по инженерно-техническим, эко-

логическим и экономическим

изысканиям на стадиях проекти-

рования, строительства и эксп-

луатации строительных объек-

тов.

А.2.2. Проектирование Стадийность проектирования,

требования к составу проект-

ной документации, порядок ее

разработки и внесения измене-

ний, согласования, эксперти-

ДБН А.1.1-1-93 С.6

------------------

--------------------------------------------------------------------

Шифр І Наименование классов, І Направление стандартизации и

І подклассов и комплексов І нормирования

І документов І

--------------------------------------------------------------------

зы, утверждения и передачи

заказчику. Авторский надзор.

А.2.3. Территориальная Общие положения, назначение,

деятельность в виды работ и услуг, порядок

строительстве их выполнения. Обязанности и

права территориальных органи-

заций.

А.2.4. Система проектной Требования к комплектности,

документации для содержанию, изложению и офор-

строительства млению проектной документации,

Нормоконтроль.

А.3. Производство продукции в строительстве

А.3.1. Управление, организация Требования к технологиче-

и технология ской подготовке, организации

строительства и производству

строительных материалов, из-

делий и конструкций.

Организация использования

средств механизации строи-

тельства. Разработка и по-

становка продукции строи-

тельного назначения на про-

изводство. Управление каче-

ством строительства. Приемка

строительной продукции и ра-

бот.

А.3.2. Система стандартов Требования по обеспечению

безопасности труда безопасного выполнения строи-

в строительстве тельно-монтажных и специаль-

ных работ. Общие требования

к приспособлениям, устройст-

вам и инструменту для безопас-

ного ведения работ.

А.3.3. Система технологической Требования к составу, по-

документации в строи- рядку разработки, содержанию,

тельстве оформлению и утверждению про-

ектов производства работ, тех-

нологических карт и регламен-

тов.

Б. Градостроительство

Б.1. Система градостроительной Порядок составления градо-

документации строительных программ,

прогнозов и концепций

градостроительного развития,

генеральных планов, проектов

земельно-хозяйственного уст-

ДБН А.1.1-1-93 С.7

------------------

--------------------------------------------------------------------

Шифр І Наименование классов, І Направление стандартизации и

І подклассов и комплексов І нормирования

І документов І

--------------------------------------------------------------------

ройства населенных пунктов и

других видов градостроитель-

ной документации. Требования

к разработке, составу и со-

держанию градостроительной

документации, порядку прове-

дения ее согласования, экс-

пертизы, утверждения, вне-

сения в нее изменений и от-

мены.

Б.2. Планировка и застройка населенных пунктов и территорий

Б.2.1. Региональное планирование Социально-экономические, ин-

и размещение объектов женерно-технические, санитар-

градостроительства ные и экологические требова-

ния. Физико-географическое и

градостроительное районирова-

ние территорий.

Б.2.2. Планировка и застройка Социально-экономические,

городов и функциональных инженерно-техничесие, сани-

территорий тарные и экологические требо-

вания к общей организации го-

родских территорий. Селитеб-

ные, производственные, рек-

реационно-оздоровительные

территории. Архитектурно-

планировочные, противопожар-

ные и санитарные требования

к городской застройке.

Требования гражданской обо-

роны. Особенности строитель-

ства в условиях сложившейся

застройки. Общие требования

по охране природы, памятни-

ков истории и культуры.

Б.2.3. Системы городской Требования к организации

инфраструктуры культурно-бытового обслужи-

вания, системам и сооружени-

ям городского и внешнего

транспорта, улицам и проез-

дам, инженерному обеспече-

нию. Земельно-хозяйственное

устройство городов.

Б.2.4. Планировка и застройка Социально-экономические,

сельских поселений инженерно-технические, са-

нитарные и экологические

требования к сети сельского

расселения, планировке и за-

стройке населенных пунктов,

ДБН А.1.1-1-93 С.8

------------------

--------------------------------------------------------------------

Шифр І Наименование классов, І Направление стандартизации и

І подклассов и комплексов І нормирования

І документов І

--------------------------------------------------------------------

организации сельской усадь-

бы и фермерского хозяйства.

Требования гражданской обо-

роны.

В. Технические нормы, правила и стандарты

В.1. Общетехнические требования к среде обитания и продукции

строительного назначения

В.1.1. Защита от опасных Характеристика опасных

геологических процессов, геологических процессов

вредных эсплуатационных /землетрясения, оползни, ла-

воздействий, от пожара вины, сели, подтопления, за-

топления, абразия, набухающие

грунты, карсты, подрабатывае-

мые территории, просадки в

лессах и др./. Основные тре-

бования к проведению изыска-

ний, обеспечению инженерной

защиты территорий, зданий и

сооружений, устойчивости

зданий и сооружений, безо-

пасности людей и функциони-

рованию систем жизнеобеспече-

ния в сложных инженерно-гео-

логических условиях.

Характеристики воздействий

окружающей среды и вредных

эксплуатационных воздействий

/шум, температура, радиоактив-

ное излучение, токсичные выде-

ления и др./, требования к

уровню показателей эксплуата-

ционного режима. Расчетные

методы и конструктивное обес-

печение защиты здоровья и

ресурсосбережения, методы

контроля и испытаний.

Пожарные нагрузки. Классифи-

кация зданий и сооружений по

степени огнестойкости и взры-

вопожароопасности, показатели

и характеристики огнестойкос-

ти к горючести, общие принци-

пы обеспечения пожаробезопас-

ности, методы испытаний.

В.1.2. Система обеспечения Общие принципы и основные

надежности и безо- положения по обеспечению на-

пасности строительных дежности и безопасности. На-

объектов грузки, воздействия и факто-

ДБН А.1.1-1-93 С.9

------------------

--------------------------------------------------------------------

Шифр І Наименование классов, І Направление стандартизации и

І подклассов и комплексов І нормирования

І документов І

--------------------------------------------------------------------

ры, влияющие на надежность и

безопасность. Классификация

зданий и сооружений по степе-

ни ответственности. Виды пре-

дельных состояний по несущей

способности, показатели несу-

щей способности, общие прин-

ципы расчета и испытаний

строительных конструкций и

оснований.

В.1.3. Система обеспечения Общие принципы и основные

точности геометрических положения по обеспечению раз-

параметров в строительстве мерной совместимости и взаимо-

заменяемости, допуски геомет-

рических параметров, общие

требования к точности измере-

ний. Геодезическая служба в

строительстве.

В.2. Объекты строительства и промышленная продукция

строительного назначения

В.2.1. Основания и фундаменты Общие правила геотехниче-

зданий и сооружений ского проектирования. Клас-

сификация, методы расчета,

проектирование, устройство и

обеспечение эксплуатационной

надежности оснований и фунда-

ментов, в том числе в сложных

инженерно-геологических усло-

виях.

Методы контроля и испытаний.

В.2.2. Здания и сооружения Жилые и общественные, про-

изводственные и вспомогатель-

ные здания и сооружения:

классификация, требования к

составу помещений и обьемно-

планировочным параметрам, ин-

женерному оборудованию, эксп-

луатационному режиму, безо-

пасности при эксплуатации и

стихийных воздействиях.

Правила приемки. Мобильные

здания и сооружения :

классификация, общие требо-

вания, технические условия

на конкретные типы.

В.2.3. Сооружения транспорта Классификация, требования

/в том числе магистраль- к размещению и отводу земель,

ные трубопроводы/ геометрическим параметрам и

ДБН А.1.1-1-93 С.10

------------------

--------------------------------------------------------------------

Шифр І Наименование классов, І Направление стандартизации и

І подклассов и комплексов І нормирования

І документов І

--------------------------------------------------------------------

эксплуатационным характерис-

тикам, надежности и безопас-

ности. Нагрузки и воздейст-

вия. Методы расчета и испы-

таний, правила приемки.

В.2.4. Гидротехнические, Классификация, требования

энергетические и к размещению и отводу земель,

мелиоративные системы и геометрическим параметрам и

сооружения, подземные эксплуатационным характерис-

горные выработки тикам, надежности и безопас-

ности. Нагрузки и воздейст-

вия. Методы расчета и испы-

таний, правила приемки.

В.2.5. Инженерное оборудование Водоснабжение, канализация,

зданий и сооружений. теплоснабжение, отопление,

Внешние сети и сооружения вентиляция и кондиционирова-

ние воздуха, газоснабжение,

электроснабжение и слаботоч-

ные системы, системы мусоро-

удаления: параметры, общие

требования к наружным сетям и

сооружениям, внутренним сетям

и оборудованию.

Общие требования к размещению

лифтов, подъемников, эскала-

торов и грузоподъемного обо-

рудования зданий и сооружений.

Правила приемки, методы конт-

роля и испытаний.

Технические условия на обору-

дование, арматуру и приборы,

их типы, конструкция, пара-

метры и размеры, методы конт-

роля и испытаний.

В.2.6. Конструкции зданий и Железобетонные, бетонные,

сооружений каменные, армокаменные, сталь-

ные и из алюминиевых сплавов,

деревянные, асбестоцементные,

на основе пластмасс и других

материалов, комбинированные:

расчетные характеристики,

специальные требования к пара-

метрам качества материалов,

методы расчета и конструиро-

вания, защита от коррозии,

общие требования к изделиям,

методы контроля и испытаний.

Технические условия на изде-

лия и комплектующие детали

серийного производства.

ДБН А.1.1-1-93 С.11

------------------

--------------------------------------------------------------------

Шифр І Наименование классов, І Направление стандартизации и

І подклассов и комплексов І нормирования

І документов І

--------------------------------------------------------------------

Окна, двери, ворота и прибо-

ры к ним: общие требования

к изделиям и комплектующим

деталям, методы контроля и

испытаний, технические усло-

вия на изделия.

В.2.7. Строительные материалы Стеновые материалы, мине-

ральные вяжущие вещества,

бетоны и растворы, заполните-

ли, асбестоцементные изделия,

теплоизоляционные, звукоизо-

ляционные и звукопоглощающие

материалы, дорожные, отделоч-

ные и облицовочные материалы,

строительное стекло, материа-

лы для мягких кровель, гидро-

изоляции и герметизации, хи-

мические добавки для цемен-

тов, бетонов и строительных

растворов, огнеупорные и

радиационностойкие защитные

материалы, водяные системы

для приготовления бетонов и

растворов, арматурная сталь

и закладные детали для желе-

зобетонных конструкций, поли-

мерные материалы: общие техни-

теские требования и техниче-

ские условия на конкретные

разновидности, типы, марки,

методы контроля и испытаний.

В.2.8. Строительная техника, Строительные машины и обо-

оснастка, инвентарь и рудование, средства транспор-

инструмент тирования, пакетирования и

контейнеризации, леса и под-

мости, опалубка для бетонных

работ, монтажная оснастка,

строительный инструмент, спе-

циализированная оснастка

предприятий стройиндустрии:

общие технические требования

на разработку, изготовление,

испытания, техническое об-

служивание и ремонт. Виды,

типы, геометрические пара-

метры и нагрузки, техниче-

ские условия на изделия.

ДБН А.1.1-1-93 С.12

------------------

--------------------------------------------------------------------

Шифр І Наименование классов, І Направление стандартизации и

І подклассов и комплексов І нормирования

І документов І

--------------------------------------------------------------------

В.3. Эксплуатация, ремонт, реставрация и реконструкция

В.3.1. Эксплуатация конструкций Общие положения по техниче-

и инженерного оборудования скому содержанию, обследо-

зданий и сооружений, систем ванию и ремонту конструкций,

жизнеобеспечения инженерного оборудования

зданий и сооружений, систем

жизнеобеспечения градострои-

тельных комплексов.

В.3.2. Реконструкция, ремонт, Требования по обеспечению

реставрация объектов безопасности, комфорта и ох-

непроизводственной сферы раны здоровья в зданиях и

сооружениях, в том числе при

изменении их назначения.

Эксплуатационная и ремонтная

документация. Организация и

технология проведения работ

по ремонту, реставрации и

реконструкции объектов.

Г. Рекомендуемые нормы, правила и стандарты, справочно-

информационные материалы

Г.1. Организационно-методические, Нормы продолжительности

экономические и технические проектирования, строительст-

нормативы ва и нормативы задела. Нормы

расхода материалов. Нормы по-

требности в строительном ин-

вентаре, инструментах, прибо-

рах, строительной технике.

Нормы оплаты труда в строи-

тельстве. Базовые нормы оп-

латы /ценники/ проектно-изы-

скательских работ. Сметные

нормы. Базовые нормативы

удельных капитальных вложе-

ний. Нормы потребления энер-

гетических ресурсов.

ДБН А.1.1-1-93 С.13

------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

^ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Стандартизация - деятельность, направленная на дос-

тижение оптимальной степени упоря-

дочения в определенной области по-

средством установления положений

для всеобщего и многократного при-

менения в отношении существующих

и потенциальных задач.

Нормативный документ /НД/ - документ, содержащий правила, об-

щие принципы или характеристики,

касающиеся определенных видов дея-

тельности или их результатов.

Стандарт - НД по стандартизации, разработан-

ный на основе согласия большинст-

ва заинтересованных сторон и при-

нятый признанным органом, в кото-

ром устанавливаются для всеобщего

и многократного применения прави-

ла, общие принципы, характеристи-

ки, касающиеся определенных объек-

тов стандартизации, и который на-

правлен на достижение оптимальной

степени упорядочения в определен-

ной области.

Строительные нормы - НД по нормированию, разработанный

на основе согласия большинства

заинтересованных сторон и приня-

тый признанным органом, в котором

устанавливаются для всеобщего и

многократного применения общие

принципы, правила, нормы, харак-

теристики, касающиеся определен-

ных объектов нормирования в об-

ласти строительства.

Изменение НД - частичное изменение содержания НД

/замена, исключение или дополнение

требований/, а также продление,

ограничение или снятие ограниче-

ния срока действия документа.

Пересмотр НД - разработка нового НД взамен дей-

ствующего.

Объект стандартизации - продукция, процессы /работы/,

или нормирования услуги, которые подлежат стан-

дартизации или нормированию.

ДБН А.1.1-1-93 С.14

------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Обязательное

^ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСОБИЯМ

1. Пособия не являются нормативными документами.

2. Пособия детализируют отдельные положения строительных норм,

содержат примеры и алгоритмы расчетов, текстовые, табличные и

графические материалы, другие вспомогательные и справочные дан-

ные, необходимые для реализации различных видов деятельности в

области строительства.

3. Необходимость разработки Пособий устанавливается, как пра-

вило, в техническом задании на разработку /внесение изменений/

и пересмотр НД.

4. Пособия к НД разрабатываются и утверждаются ведущими органи-

зациями-разработчиками этих строительных норм, либо другими орга-

низациями по согласованию с ведущей организацией.

5. Пособия подготавливаются к изданию на украинском и русском

языках и издаются в порядке, установленном заказчиком этих доку-

ментов.

6. После наименования Пособия должны указываться шифр и наиме-

нование НД, к которому оно разработано.

7. К одному НД в зависимости от его содержания может выпускать-

ся одно или несколько Пособий.

8. Введение в действие Пособий и изменений к ним, их отмена

осуществляется утвердившими эти документы организациями с инфор-

мацией об этом Минстройархитектуры Украины.

9. Организации-разработчики Пособий несут ответственность за

обоснованность включенных в них данных, их соответствие обяза-

тельным требованиям государственных НД и за последствия их при-

менения.

10. Ведущая организация-разработчик Пособий ежегодно проверяет

их соответствие НД, к которым они разработаны, устанавливает

необходимость их обновления или отмены и представляет в Минстрой-

архитектуры Украины перечень действующих Пособий с указанием

реквизитов организаций или предприятий, издающих эти документы.

11. Пособия являются собственностью заказчика, если иное не

предусмотрено условиями договора на их разработку.

ДБН А.1.1-1-93 С.15

------------------

СОДЕРЖАНИЕ

-----------------------------------------------------------------

стр.

1. Основные задачи стандартизации и нормирования

в строительстве ......................................... 1

2. Виды НД ................................................. 1

3. Требования к содержанию ................................. 2

4. Приложение 1. Схема классификации. Классификация

нормативных документов Украины в области

строительства ........................................... 4

5. Приложение 2. Термины и определения...................... 13

6. Приложение 3. Требования к Пособиям ..................... 14


Скачать файл (269 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации