Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Шпаргалка - Социология права - файл 1.doc


Шпаргалка - Социология права
скачать (252 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc252kb.24.11.2011 09:16скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

1   2
Реклама MarketGid:
Загрузка...

21. ПП – соціально значуща поведінка С-ктів, яка підконтрольна їх свідомості та волі, передбачена нормами пр та тягне за собою юр наслідки. S-кти ПП: - громадяни, - посадові особи, - приватні особи, - держава, - громадські орг-ції др..Умова щоб громадянин став С-том пр- дієздатність(здатність здіснення соц значущих дій):*адекватний псих стан*досягнення певного віку. Пр регламентація –визнання певного виду повед як правової. ПП —категория, объединяющая 2 противопол-х вида повед: 1) правомерное повед - пов, согласующееся с сущест-ми в общве пр нормами. 2)Неправомерное - противоречащее принятым нормам пр. Отличительный признак ПП -в его связанности с нормами пр: не подверженное пр регул-ю пов-е не м/б правовым. Спільні риси ПП правомір і протипр повед: - Соц. Значущість поведінки(впливає на стан сусп-х відносин,сприяє чи гальм процес соц взаємодії); - прав. Повед. Знаходиться під актуальним чи потенціальним контролем свідомості та волі індивіда; - чітка регламентація пр повед юр доками(закони акти); - підконтрольність прав. Повед. Державі; - правова поведінка може потягти юридичні наслідки.-виражена зовні у формі діяння(дії/бездіяльності) - ППграждан непосредственно контрол-я гос-вом в лице правоохран-х органов. Диференціюючі ознаки правової поведінки: *протилежна соц.. значущість; *протилежна психологічна мотивація(противпр-мотив наживи, правомыр-почуття обовязку;* правмір. Пов. Регламен-ся дозволяючими чи зобов’язуючими нормами, а протиправна – забороняючими. *контроль правмір. пов. спрямований на її заохочення, а протиправна пов. – профілактика і покарання.


22. Особливість ПП- визначеність її С-тів.Для повед. У сфері пр. нербхідне точне вказування на коло осіб, на яких росповюджуєтся дія пр норми. До СПП відносять лише тихфіз і юр осіб, які самі здатні здійснювати правомірні та протипр-ні дії і нести за них передбаченою нормою відповідальність. СПП – це громадяни, громад орг-ції,труд колект, держоргани,держава тощо. Це індивіди (громадяни, іноземці, особи без громадянства) і соц спільності (держ і громад орг-ції, держава). Як СПП громадянин хар-ться фізичними і юр ознаками. Законом встановлені певні обовязкові умови за наявності яких фіз особа набуває якостей СПП,стає право- та дієздатною. Пр-здатність – можливістьвступати в пр-відносини.Дієздатність - здатність здіснення юр значущих дій, включ-чи здатність нести відпов-ність за протипр діяння. Важлива ознака СПП – досягнення певного віку. Особа повністю дієздатна -18 років. Обмежена дієздатність розгляд-ся в кримінал пр (у повному обсязі – 16р.,за деякі види злочинів –з 14),трудовому,адмін,держ праві тощо. Орг-ції здійснюють свою роботу в межах компетенції яка втановленна.

23. ППм —суспільно необхідна, бажана, допустима, усвідомлена повед індивід-них та колективних С-ктів, яка відповідає пр приписам та гарантується державою. ППм, на відміну від протипр, хар-ся соц корисністю, відповідністю моделям, відображення у пр нормах, позитивними юр наслідками. Мотиви ППМ: 1.почуття обовязку 2.небажання стикатися з міліцією,бути покараним(комформіське) 3.егоїстичні мотиви-заради досяг своїх інтересів. Осн. Юр ознакою ППм є, з формал-го боку, її адекватність пр нормам, а з погляду пр природи "правомірність»: а) відповідність поведінки нормам пр, пр взагалі; б) здатність пр регул-ти певну повед С-тів, і властивість цієї повед бути врегульованою пр засобами. Генезис ППм відбувається у послідовності: — формування особистості з певною соц орієнтацією; — форм-я в особ-сті конкретної мотивації щодо виконаня пр норм; — планування вчинків та прийняття рішення про його здійснення; — реалізація прийнятого рішення. - пргнозування наслідків 3 вида: . 1 объективно-правомерне повед- когда личность соблюдает пр нормы в силу внутр-го убеждения. 2 ситуационно-правомерное - субъект, хотя и соблюдает пр нормы, но делает это не по убеждению, а ситуативно, в зависимости от обстоятельств 3Законопослушное - когда интересы личн расходятся с содержанием пр норм, но она их соблюдает. ППМ громадян буває: 1 матеріальная повед-реал-ція совїх пр.(на освіту) 2 інструментална – повед як інструмент досягня цілей(вступ в шлюб- мета створеня сімї). 3 правомірна бездіяльність – не зна куда звернутися 4 соц пр активність – допомога правоохор органам За різними критеріями ППм види; 1) в аспекті юр фактів — на юр вчинки та індивідуальні акти; правоутворюючі, пр-змінюючі, пр-припиняючі діяння; 2) у плані реалізації норм пр — на дотримання, виконання, використання і правозастосування; 3) як зміст пр-відносин — на здійснення С-вних прав, обов'язків, законних інтересів суб'єктів; 4) за зовн. формою виразу — на дії і бездіяльність; 5) за способом детермінації — на активну, зумовлену внутр. причинами, і пасивну, відповідно до зовн. обставин; 6) за способом формування в текстах пр доків — на прямо чи безпосередньо передбачену пр нормами; 7) за хар-ми С-тів — на індивідуальну і колективну, посадову, професійну та іншу.

24. Есть 2 т.зр на поняття ДС: 1)ДС немає значних відміностей від загал культури.вона не протиивостоїть їй, а багато базових елементів співпадають(Злочинць погоджуючись з існуючим соц порядком і відчуваючи провини за свої дії, все ж таки порушує прнорми) 2) ДС –є контркультурою, яка кидає виклик ін остям суп-ва і суп-ним відносинам.( ДС протистоїть загал соц нормам, нетерпима до б-яких обмежень (крім неформальних у самій групі). Її хар-ють лютість, безпричинна ворожість до оточуючих, презирство до дорослих та однолітків, які не належать до групи) Структура ДС (рівні): 1.ієрархія,чка регул-є співідносини між деліквентами. 2. складні зразки поведінки(звичаї, традиції, ритуали, прийняті між носіями ДС) 3. знакова символічна система(тату,система инфо,жаргон клички). ДС-складна система норм,цінностей,стилів повед, яка притаманаособам,що ведуть злоч спосіб життя чи знаходяться в місцях позбавл волі. Носії:*професійні злочиники*ув’язнені 1)Профес-ні злоч-ки – ті кто скоює злочин проти власності.Злочини – спосіб життя. Особа знає себе злоч-ком,займає місце в ієрархії. Його ознаки:1спеціалізація 2 необхідні навички та пізнання 3 злочин – спосіб існуваня4 зв'язок з крим середовищ 5знаня і прийняття символ системи. 2)Ув’язненні (тюремна субкультура). Особлибливості: *нема личного простору(техника умерщвления личн,чел втрачає свою індив-ність) * татальність надзору (заключеные следят за др.-ми) * персоніфікація(важность репутации)* відсутність довіри( гостра потреба в довірі та не можливість задовілнити це – формуються малі гр. по 2-3 чела) *символічна система(норми ціності,призвістка,блатне творчество). Тюремна спільнота – фактична копія загал суп-ва.
25. П – явление отклон-гося повед, представляющее высокую опасность для окр-ющих нарушителя людей и потому преследуемое по закону. В соврем. Общ-ве П-ием признается сознательно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным кодексом под угрозой наказания. При совершении каждого П вначале возникает мотивация, затем П планируется и исполняется. Єлементы П: 1свойства личн потенциал. Пр-ника и внеш. среда. П – кол-во совершаемых в гос-ве за опред период п-ий, являющихся резул совок трудноупр-х соц процессов и явлений в общ-ных отношениях, к-рые несовместимы с интересами данного гос-ва и большинства его граждан и поэтому в законодат-м порядке признаются общ-но опасными и противоправными.//ПОКАЗАТЕЛИ Кол-ная хар-ка - число совершенных пр-ний и число лиц, совершивших пр-я. Єти показат,ели выражаются в абсол-х цифрах. Они1) отражают состояние самого явления 2)ориентируют для орг-ции работы по борьбе с ней. На практике для определения состояния пр-ти общая ее цифра, напр за год текущий, сравнивается с цифрой пр-сти за год минувший, за 5летие. Состояние пр-ти - цифра отдельных ее видов(выделяется группа пр-ний, к-рая отражает состояние пр-ти). ИЛИ в общей их цифре выделяются особо тяжкие пр-ния, пр-я средней тяжести и Пя, не представляющие общественной опасности. Индекс или коэффициент П - исчисляется из кол-ва пр-й (и числа лиц) в расчете на 1000, 10000 или млн чел населения или общ-ных или возраст. групп. Качественные показ-и П - это ее структура. Структура П - удельный вес и соотношение разных видов пр-ний в общем их числе за опред период времени на опред территории. Показ-и структуры П : а) соотношение тяжких, менее тяжких и малознач-х пр-ий; б) соотн-е умышленных и неосторожных; в) удельный вес и соотношение 6-8 наиболее распростр-х пр-ий; д) удельный вес рецидивной, орг-ной, проф-ной, групп. Пр-ти. Статистико-демограф хар-тики П - деление на мужскую и женс, а также П несовершлетних(раздел на П малолетних и подростковую). //Причины П-соц, экон, псих и др объективно существующие факторы, к-рые порождают и постоянно воспр-дят П и преступления как следствие своего действия. Причины- совок соц явлений и процессов, к-рые во взаимодей с обстоят-ами, играющими роль условий, детерминируют существование П как соц явления, наличие отдел составных ее частей, а на индив-ном уровне - совершение конкретных П. С-ные - элементы соц психологии, хар-ся деформацией нравственных ценностей и искаженным пр-сознанием личн, совершающей пр-нарушения. О-ные – соц-е преступности, соц противоречия и экон кризисы, образующие трудности и недостатки для людей тем самым, порождая антиобще-ую мотивацию и П повед. Классиф-я причин проводится по: 1)По механизму действия соц факторы, влияющие на П, разделют на причины и условия. К причинам, порождающим П относятся: вредные традиции, нравы, взгляды, привычки, функц-щие на ЛВЛ общва, группы. К условиям - явления и процессы, к-рые токо способствуют, облегчают, обеспеч действие причины, но сами П не порождают. 2)По уровню функц-ния делятся на: общие причины П в целом и причины отдел. видов П и отдел П. 3)По содержанию факторы на соц-экон, идеолог, полит, соц-псих, культ-воспит, орг-упр-кие. Причины и условия П действуют по цепочке: обстоятельства жизни и воспитания-особенности личн-особенности повед в опред ситуации.
^ 26. Биолог-кие теории. 1е попытки объяснения П. носили биолог-ский хар-р – ученые искали природно обуслов-е причины склонности нек-рых людей к пр-ниям. Ч. Ломброзо - люди рождаются с преступ. наклонностями. Прест. типы м/б определены по форме черепа. Во 2 пол 20 в. -попытки связать криминальные наклонности с опред. набором хромосом в генетическом коде - среди пр-ков, совершающих тяжкие преступ-я, высока доля людей с добавочной У-хромосомой. Но биол. подход к объяснению П оказался несостоятельным. Психолог-е теории связывают Пые наклонности с опред. типом личн. СЦие т. - подчеркивают взаимосвязь конформности и отклонений в разных соц контекстах. Во-1, в совр общ-вах есть множество субкультур, и поведение, считающееся нормой в 1й субкул, может расцениваться как отклонение в др. Во-2, в общ-ве есть сильные различия между богатыми и бедными, и эти различия сильно влияют на склонность к П представителей разных соц групп. В-3, само понимание того, что следует считать Пым повед, может сильно меняться. Унивесальной теории - нет 1. Т. дифференцированной ассоциации Э.Сазерленд В общ-ве, содержащем множество субкультур, нек-рые соц сообщества поощряют противозаконные действия, а др – нет. Индивид становится Пком, объединяя себя с теми людьми, к-рые являются носителями криминал норм. Крим повед усваивается в первичных группах –в гр сверстников. 1. Теория аномии (Р.Мертон Дюркгейм) Причина П – состояние аномии(-напряженности, возникающей в повед индивида в ситуации, когда принятые нормы вступают в конф с соц реальностью) Конф между целями и легал средствами. 2. Т. Субкультур (А. Коэн, Р. Клауорд, Л. Оулин) - наличие у групп своих норм к-рые вступают в конф с доминирующей. 3. Т .стигматизации(Э. Лемерт Беккер) Причины – навешивание ярлыков группой с властью по отношению к др.группе. Как только на чела навешивается ярлык преступника, он уже заклеймен. 4. Референтной группы(Хескел) Причина преступ – наличие крим-ной реф группы на к-рую чел ориентируется. 5.Т.Дрейфа (Матца) Чел дрейфует от выполнения нормы до Пния. 6. Т. множественности факторов(А. Кетле)Пть обусловлена совок физических, климат-х, антропол-х, экон и соц факторов. Каждый фактор находится в тесном взаимодей с др и что из всех изученных факторов можно составить целостные обобщенные доктрины. 7. Концепция о криминогенности научно-технического прогресса как причины П - НТР, порождающая индустриализацию, автомобилизацию, урбанизации, миграцию и др соц явления, нарушает традиц-е семейные связи, подавляет индивид-ость, приводит к крушению надежд или жажде обогащения, а последние обусловливают агрессивные или корыстные П. 8.Т. соц дезорганизации(Р. Парк, Э. Берджест и Р. Макензи) Наиболее высокая делинквентность ва центр части города;По мере удаления от центра падает; Мелкие П против собственности концентр-ся вблизи места жительства пПков, а более серьезные имущественные П на некотором отдалении от него.

27. ОП –совок негативных соц и личностно-структурных псих качеств, образующих ее общ-ную опасность, к-рая детерминирует совершение П. О ОП можно говорить лишь применительно к С-кту Пя, т. е. лицу, уже совершившему П. Носителем ОП м/б токо чел, состоящий с гос-вом в уголовно-пр-ых отношениях,к-рые возникают с момента совершения лицом П и длятся до момента утраты П своего пр хар-ра. ОП незя рассмат-ать в отрыве от его соц сущности, вне связи со всей системой общ-ных отношений, в к-рую он включен. Одни считают, что по сучности ЛП – антисоциальная. Др сомневаются что всех кто совершил П можно хар-вать одинаково, т.к. П совершенные через неосмотр-ть, неосторож не имеют в основе антисоц-го направ чела. 3 типа Пков: а) Последовательно-криминогенный тип. У лиц стойкие антиобщ-ные Взгляды (Пики проф-налы, рецидивисты, "воры в законе" и др опасные субъекты, к-рые действуют не под влиянием ситуации, а большей частью сами ее создают. б) Ситуативно-криминогенный тип-Действует при благоприятной для него ситуации и под влиянием. в) Случайный Пик – чел, к-рого на Пие толкнули сложные жизн обстоятельства. Структура ОП - упорядоченное взаимоде свойств, хар-щих пр-нарушителя.Структура формир, из след. признаков: 1)Соц – ролевые признаки:*Трудовая деят-сть пр-ка –не имеют постоянного источника доходов; *Бытовая Дея-сть - деформацией семейных отношений.*Преступная - негативное отношение к осн. правилам поведи. 2)Соц-демогр: пол, возраст, соц, семейное и должностное положение, проф принадлежность; 3)Уголовно-правовые: данные о виде совершенного Пния, его мотивации, формах вины, единоличном или груп хар-ре Пой деят-ти. 4)Нравственная и психологическая - отношение Пка к общ-ву, принятым в нем ценностям и нормативно одобряемым соц ролям. //От хар-ра и содержания мотивации типы Пков: 1.с полит мотивацией; 2. корыстной; 3.насильственно- эгоистической; 4.анархическо-индивидуал-кой; 5.легкомысленно-безответст-й. По степени общ-ной опасности: *"Особо опасные" - многократно- судимые рецидивисты, устойчивое Пое повед к-рых носит хар-р активного противостоя общ-ву и его ценностям. *"Де сцлзные опасные" - деклассированные лица, выпавшие из системы нормального общения. *"Неустойчивые" - лица, с частичной криминал зараженностью и Пия в силу своего образа жизни, к-рый находится на грани соц приемлемого и антиобщ-го. *"Ситуативные" - из-за своих психолог-х особенностей попадают в жесткую зависимость от ситуации и не могут найти соц приемлемый способ разрешения. ///ВИКТИМОЛОГия- наука про жерт. Возникла в 40-50г 20ст. Жертва не была традиционным О-том исслед. Гентих «Преступник и его жертва»- в1 рассмотрена личн жертвы,т.к. до этого рассмат-ли фигуру Пника. 1973г создано Междунар викт-еское общ-во. Жертва –чел или опред. общность людей, к-рым причинен Пем моральный, физич или матер ущерб. Виктимность –объективно присущая каждому челу, обусловленная наличием Пти в общ-ве, потенциал. способность лица в силу своих биофизиолог, нравственно-психолог свойств, выполнения нек-рых соц ролей, или принадлежности к группам соц риска, становиться в конкретной обстановке жертвой Пния. Чем больше уровень виктимности, тем вероятнее чел станет Ж. Коофициент виктимности - кол-во Ж на 100.000 населения. Дебаты об определении понятия Ж. Одни-Ж Пния м/б токо физ лицо, к-рым Пием причинен вред. А др Ж я - любое лицо (соц гр, институт, общность), к-рому причинен вред др лицом, к-рое ощущает себя потерпевшим, сообщает об этом публично, нормативно верифицировано как потерпевший и имеет право на получение помощи от гос-ных, общ-ных служб. Проблемным остается вопрос о провокации со стороны Ж.Отсюда поведение Ж. м/б:* правомерная (ж не создает некаких условий) *нейтральная *неправомерная (некая провокация)//Есть еще понятия: 1)Латентная Ж – личн, к-рая реально пострадала,но не сообщает.2) Ж.реальная – действительная личн против к-рой было совершенно Пние.3) Ж.вымышленная- чел считает, что против него совершенно Пние.4) Случайная Ж/Типы ж.:*Ж. с незначительным ур риска*Ж. с повышенным Ур *ж с черезвычайным Ур. //Ж от степени опосредов-и причиненного вреда:а) “рикошетные ж.” (члены семьи,);б) “первичные ж.” (непосредственно был причинен ущерб).
28. покар –міра держ. примусу яка застосовується державою до осіб які винні у скоєнні злочинів з ціллю попередження цих злочинів. Це різновид політ інститутів. Покар займає особливе місце т. к. 1) Це найсуворіша міра держ. примусу 2) має публічний хар-р 3) передбачається лише законом та застосовується тіки судом 4) є обов’язковим для виконання всіма громадянами Явні функції інституту покар: - попередження: 1)загал попер-ня – для індивідів, які схильні до скоєння злочина,прищеплюэтся думка про неминучесть покаран. 2)Спеціальне– ставлять у такі умови злочинця, які не дозволяють йому скоїти злочин(позбавленя волі); - виправлення злочинців; - поновлення соц справедливості. Латентні функ: - функ кари чи помстви з боку держави щодо злочинця. Особливості покар як інституту: * гнучкість покар – міра покар повинно відповідати скоєному злочину(в О-ному сенсі – тяжкість злочину) і в С-му (врахов самого індивіда); * д/б доцільним; * д/иметь хар-р відновлення; * чутливість покар – відповідати тяжкості скоєного злочину. Чутливим для всіх прошарків населення. //Покар- мінлива істор величина.Розвиток покар:Від жорстоких тілесних покар відбувається перехід до більшцивіл-х форм та зміни О-ту покар від тіла до волі,свідомості духу.Цю логіку розвитку обумовлює:ЛВЛ цивіл-сті сусп-ва,хар-р економіки,важливість свобод чела.///Теоріїї покар: 1)абсолюбтні (увага напокар як самоціному, незалеж акті) 2) відносні – 1.Т залякування – попередити тих хто намагаєтся скоєти злоч,залякування карой.Кара пблічна 2.Т загал попередження – покарання як виховання,впливає на моральність челов.3 Т. теорія специального застереження – акцент на особистості злоч-ця(впливає на особу зл-ця)4 Т. психич примусу – челам пояснюють що шкода яку вони отримують в резул буде юільшою з користь

29. ПенС– встановлений в державі порядок й режим відбудування карного покарання, у вигляді позбавлення волі у закладах для цього пристосованих. В её ведении находятся изоляторы временного содержания, тюрьмы, колонии различного режима и уголовно-исполнительные инспекции. Особливості ПенС треба розглядати як єдність 3 осн.елементів: 1). Центр. орган виконавчої влади– «Центр-й департамент Укр з питань виконання покарань». Очолює директор. Створений у 1999р. 2) виправні установи та їх персонал: 2 типи: відкриті виправні заклади, та закриті колонії (максимального, середнього, мінім лвл безпеки) + арештанськи будинки (СІЗО) 3)особи які відбувають покар. Критика тюрми:1 Т.-не знижують ур злоч-ті 2 тюремне ув’язнення породжує рецидивізм та девіантність 3Т підвищ кримінал-й професіоналізм зло-ців 4 скалічене життя после увязненя. Для нормал функт-ня Пенс вона повина базуватися на принципах:*ізоляція/розподіл ув’язнених за тяжкістю зл-ну *пр-п праці як обов’язку та права *пр-п виховання* пр-п громадського контролю * п-птехнічного забезпечення (наличие персонала) Функции ПенС: 1) исправительная– выработке у осужденного соц- полезных свойств, не нарушая его чел-х прав; 2) предупредительная - предупреждение П-ний; 3) регулятивная –регул-ет правоотношения, возникающие в связи с отбыванием уголовного наказания, между осужденным и гос-вом; 4) охранительная - охрана прав, свобод и законных интересов осужденных и персонала исправительных учреж-й; 5) воспитательная - средство исправления осужденных – воспит-я работа; 6) соц -оказании осужденным помощи в соц адаптации. // Фуко про народження тюрми: Тюрма як головний інститут покарання виникає у 18ст., а вже у 19ст. – є осн. засобом покарання. В 18в. відкрили людську індивідуа-сть,а раніше було тіло.Владний вплив починається не на тіло, а на волю і свободу. Тюрма сама темна галузь пр-суддя.Це явище в якому влада проявляє себе максимально. Суспільство не знає що відбувається за гратами влада може що хо робити з заключёніми. Тюрма є породженням не правової системи, а дисциплінарної влади. Принципи функціонування тюрми: - ізолювання від зовнішнього середовища, найефективніше – є одиночні камери. - певна автономія тюрми. Тюрма виконує 3 схеми:1. Схема ізоляції; 2. Економічна модель сили(примусова праця); 3. Медична модель виліковування(вплив психіатрів, робота медперсоналу). - робота як інструмент виправлення – робить людину дисциплінованою та виховує любов до праці.

30. ПенС– встановлений в державі порядок й режим відбудування карного покарання, у вигляді позбавлення волі у закладах для цього пристосованих. Типи ПенС: 1) каторга – 1 з 1х типів тюрми – спільне ув’язнення великої кількості людей (барак, нари) 2) табори примусової праці – тип масового ув’язнення (Гітлер констабор,1 в Росії у 1918р.) – експансія публічності – чел позбавлена приватного простору, 3 напрямки експ: 1. Тотальний надзір; 2. жорсткий режими;3 відсутність сфери особистого життя. 3) філадельфійська модель. Цілодобова повна ізоляція ув’язнених (повна Тиша, читання реліг літ-ри, одиночнікамери)Мета – духовне переродження зло-ця. 4) Оборнська система, схожа на попередню, але ув’язнені могли працювати, але у повній тиші; 5)Англійська прогресивна система. В основі виправна програма, принципи скасування строків (за хорошу поведінку); введення оцінок за роботу (колективні відповід-ть); пом’якшення умов утримання наприкінці строків; 6)Ірландська прогресивна система строк поділявся на 4 етапи: 1. Повне ізолювання, одиночне ув’язнення; 2. Сумісне ув’язнення; 3. Перехідні тюрми (додому на вихідні)4. Після виходу з тюрми повинен відмічатися у відділку; 7)Бортальська - 1 тюрма для неповнолітніх – всі ув’язнені д/б навчатися. Могли знаходитися лише 4 роки. ///Особливості ПенС в Укр треба розглядати як єдність 3 осн.елементів: 1. Центр. орган виконавчої влади– «Центр-й департамент Укр з питань виконання покарань». Очолює директор. Створений у 1999р. 2. виправні установи та їх персонал: 2 типи: відкриті виправні заклади, та закриті колонії (максимального, середнього, мінім лвл безпеки) + арештанськи будинки (СІЗО) 3.особи які відбувають покар. //Етапи розвитку вУкр: 1. каральний – до кінця 18ст. – байдужість сусп-ва і держх закладів до засуджених 2. філантропічний – спроби громадських діячів покращити умови засудженим, привернути увагу сусп-ва 19-20ст. 3. політичний –20ст. 3 підетапи: 1) пінетенціарний (десь 1917р).; 2) виправно-трудовий (СССР); 3)кримінально-виконавчий(олюдненнясистеми)

31. ПК – система правових цінностей, яка відповідає рівню досягнутого сусп-вом пр прогресу та відбиває у пр формі соц цінності. ПК - комплекс представлений общности людей о праве, его реализации, о дея-сти гос органов. 2 рівня: 1)ПК сус-ва – вся сфера відтворення пр, 2)ПК особистості (елементи: знання, ставлення, поведінка). Функції: пізнавальна, праворегулятивна, ціннісно – нормативна, правосоціалізаційна, комунікативна,прогнозна. Рівні ПК: 1. побутова(на поверхні пр явищ,використ людьми у їх повсяк житті при виконанні юр обов’язків і реалізації С-вних прав.), 2. професійний(Форм-ся у тих осіб, які спеціально зайняті пр діяльністю, у юристі), 3. теоретичний(сукуп наук знань про сутність, хар-р і взаємодію пр явищ, усього механізму пр регул-я, всього пр життя сусп ). Про ПК можна казати лише в позитивному сенсі; якщо порушення – говорять про пр безкультурря. П.к. формується в процесі пр виховання - цілеспрямована, орг-вана, послідовна, систематична діял-ть держави та різних соц. інституцій по формуванню ПК. В широкому сенсі, це – пр сцлз (інтегрування індивіда в пр сфер у шляхом засвоєння норм і цінностей). У залежності від носія культури види: 1) п.к. сусп-ва (частина загал культури, що являє собою систему накопиченних людством цінностей в галузі пр) 2) п.к. особистості (обумовлені пр кульрутою сусп-тва ступінь та хар-р прогресивно – правового розвитку особистості, забезпечуючих її правомірну діяльність), 3) п.к. проф групи (1 із форм культури, властива сукуп людей, яка професійно займається юр діяльністю, що потребую спец освіти та практ підготовки). Структуру ПК личн єлементі:*психологический (пр психология)*идеологический (пр идеология)*поведенческий (юр значимое поведение). Средствами формир-я ПК - пропаганда права, развитие у граждан юр знаний, практическое укрепление законности, наличие сильной юр науки, соверш-ние системы пр актов, к-рое достигается благодаря наличию в гос-тве демократ, эффект конституции.
32. ПН — різновид соц нігілізму. Суть його — в загалному негативному, неуважному відношенні до права, законів, нормативного порядку, а з погляду коріння, причин — в юр неуцтві, відсталості, пр невихованості маси населення. Подібні антиправові установки і стереотипи —властивість суспільної свідомості і націон-ї психології, відмітна особливість культури, традицій, способу життя. Йдеться про незатребуваність пр сусп-вом. Н. виражає негативне відношення С-кта о певних цінностей, норм, поглядів, ідеалів людського буття. Це — 1 з форм світовідчування і соц повед. Форми прояву ПН: 1) навмисні порушення діючих законів і др нормативно-пр актів, 2) повсюдне масове недотримання і невиконання юр розпоряджень, 3) війна законів, видання суперечливих, паралельних, взаємовикл-х пр актів 4) Підміна законності політичною, ідеологічною доцільністю, виходи різних офіц посадових осіб і органів на неправове поле дія-сті, прагнення реаліз свої інтереси поза рамками Конституції 5) Джерело і форма виразу політико-юр Н є порушення прав людини(на життя, честь, житло, безпеку). Шляхи подолання ПН —підвищення загал і пр к-тури громадян, їх пр і морал. свідомості; вдоскон-я законодав-а; профілактика правопор; зміцнення законності і правопорядку, держ дисципліни; пошана і всемірний захист прав особи; масова освіта і пр виховання населення; підготовка висококваліф-х кадрів юристів тощо. РН неможливо ліквідувати миттєво. Риси сучас ПН: 1) демонстративний, войовничий хар-р; 2) широка поширеність не тіки серед громадян, соц і профх груп, а і в офіц. держ структурах; 3) різноманіття форм прояву — від кримінальних до легальних; 4) особливий ступінь руйнівності, опозиційна спрямованість, регіонал-націон-е забарвлення.
33. ПС – 1 из механизмов соц-пр регул-ия, в ходе к-рой осуществляется целенаправ-е формир-е личн, для к-рой санкцио-ные пр требования являются обязательным условием принятия решения о повед, имеющем юр значимые последствия. ПС - интеграция индивида в пр сферу путем усоение норм и ценностей. ПС заключается:*в усвоении пр культуры общ-ва,*в деятельностном освоении пр Дей-сти, *в поэтапном формировании пр сознания индивида. В ходе сцлз у граждан может сформир-ся как позитивное, так и негат отношение к явлениям пр действительности:- законам,- органам власти,- способам пр регулирования и т.д. 3 канала сцлз: 1 шляхом навчання 2 шл собственного опыта (резул нашей деят-ти) 3 символическая сцлз(увидел сделал вывод). Есть 2 формы сцлз: непосредственная и опосредованная. Цели ПС оказываются достигнутыми тогда, когда индивиды достигают такого типа повед, при к-ром они хотят действовать так, как они должны действовать в качестве членов данного общ-ва. Высшим уровнем пр сцлз - повед личн на основе правосолидарных установок – (привычное правопослушное поведение как устойчивая особенность личн. В ходе сцлз индивид усваивает не токо нормы и законы, но и все элементы пр системы, в т. ч. пр понятия. Основу ПС составляют: - усвоение пр норм и занятие определенной позиции по отношению к этим нормам; - оценка непосредственной реализации норм в юр практике, выработка отношения к пр институтам; - усвоение пр идеологии как системного, научно обоснованного отражения пр действ-ности в идеях, понятиях, принципах. ПС –чел воспитывается окруж. обстановкой в целом, всей юр практикой и поведением людей, должностных лиц - представителей гос аппарата в пр сфере. При этом у граждан, должностных лиц, гос органов, осуществляющих пр Дея-сть (не/правомерную), нет прямой цели оказать на др право воспит-ое воздействие. Однако такое воздей-е на окруж-х все-таки оказывается.

34. ПВ- целенаправ системат-я Дея-ть гос-тва, его органов и их служащих, общ-ных объединений и труд коллективов по формир-ю и повышению пр сознания и пр культуры.ПВ в широком смысле – слзц(интегрирование индивида в пр сферу путем освоения норм и ценостей). Отличие ПВ, от П сцлз – целенаправле-ть на повышение пр культуры челка, группы людей и общва в целом, а при сцлз –нет цели специально воздействовать. Глав. О-кт воздействия при ПВ - пр сознание, устойчиво положительно ориентир-е, развитое, должного уровня. Это пр сознание индивида, коллектива (проф группы), общ-ва в целом. Структур компоненты ПВ: 1) цели(наличие стратегических, долговременных целей и целей тактических, ближайших, общих и частных. Цели могут конкрет-ся с учетом специфики С-кта и о-кта воспит воздействия, используемых форм и средств этой деят-ти, органов, осущест-х ПВ. ) 2)принципи(имеет опред систему,неприрывность, целенапрв,имеет продолж-сть) 3) форми(пр образован,пр пропаганд,пр просвещение,пр агитация) 4)содержание(какие знания кому надо давать надо определится) 5)методы(переконання,покараня,позитив прикладу,розвяз юр ребусыв) В основе применения средств лежит осуществление пр инфо-сти, предполагающей передачу, восприятие, преобразование и испол-ние инфо о пр и практике его реализации. Проблема «правового минимума»-некоего обязательного лвл знания пр (ур пр осведомленности), к-рым должен обладать каждый гражданин любого общ-ва. ПВ связано с пр обучением: восп не может происходить без обуч-я, а обуч оказывает и воспит-й эффект. Но восп-е влияет на эмоционально-волевую, ценностную, мировоззре сторону сознания, а обучение — на когнитивно-рацио-ю, с целью инфо-ознаком-го воздействия на чела.
35. ПС- совок представлений и чувств, выражающих отношение людей, соц общностей (классов, наций, народа) к действующему и желаемому праву. Это специф-я форма сознания, О-ктом отображения есть пр сфера. ПС всегда включает оценочный компонент, к-рый выражается в отношении. С т. зр. соц уровня разделяют *обыденное ПС(содержит не четкие,непоследов-е знания), профессиональное (ПСюристов) и научное (правоведение- опирается на строгую систему понятии,терминов). Особенность ПС в: 1. В ПС отражаются лишь те явления, к-рые составляют пр сторону жизни общ-ва. Оно охватывает процесс создания пр норм, реализацию их требований в общ-ной жизни. 2. в способе отражения явлений общ-ной жизни. Осознание пр явлений жизни общ-ва осущес-ется посредством спец юр понятий и категорий-не/правомерность, правоотношение, юр ответственность, законность. Функции ПС: 1. Когнетивная- познание соц.-правового поля. 2. Регулятивная- регулирует поведение людей в опре. ситуациях. 3. Моделирования- формирование опред. моделей повед. 4. Нормативно-прогностическая- от норм зависит право. Структура ПС: 1 пр идеология 2 пр психология(чуства,настроения связанные с пр) Функ-ет на уровне: *индивида *мезауровень(орг-ции ПС СЦ-06) *макроур(общ-во ПСукр-цев) Оценка ПС: 4 блоков вопросов надо включ в анкету: 1.изучение когнитивн аспекта – Ур знань реса о пр.2.изуч убеждений в необход выполнять пр нормы3 оценочный аспект- отношение реса к пр нормам 4 исслед волевого/поведенч-го аспекта- соц пр активность. Варианты изучение:*сравнениеПС опред группы с общим Ур * сравн ПС объекта через времен промеж *сравн с эталоном* срав индид с груповымПС.Чем выше уровень пс граждан гос-ва, тем точнее исполняются предписания пр норм. Развитое ПС обеспечивает добровольное осуществление пр требований, понимание их правильности и разумности.

36. ПС состоит из 2 элементов- пр идеологии и пр психологии. 1. Пр психология возникает под непосредс-м влиянием окруж. пр Дей-сти и является 1 начальной эмпирической ступенью пс. Пр псих - отражение непосред-ного опыта участия людей в пр отношениях, практического участия в пр сфере жизни общ-ва. Прпсих есть ПС практическое, основанное на пр чувствах, переживаниях, связана с элементарным знанием пр фактов, явлений, их оценкой, выражаемых и в пр чувствах, и в пр навыках, привычках. 2. Пр идеология более высокий, научно-теоретический концептуальный уровень пс, более глубокое осмысление людьми пр действит-ти. Тут, на базе приобретенного материала происходит окончательное оформление идеи представления о пр действии-сти. В разработке пр идеологии принимают участие ученые-правоведы, практические работники юр учреждений, полит деятели. Речь о формир-и пс на теорет-ом уровне, в к-ром принимают участие профессионалы. Пр идеол и пр псих, находясь в постоянном взаимодей, не просто структурне составл-ие ПС, а представляют собой взаимосвязь 2 начал – гос-тва и общества. Придеол - "вторична" по отношению в пр псих, т.к. или отражает тенденции развития общ-ва, или оценивает уже сложившиеся общ-ные отношения, учитывает интересы и настроения классов, соц групп. Выделяют также еще к этому: Индивидуальные знания о праве (ур знаний каждой отдел личн) *Личностные ценности индивида (личный опыт и система убеждений, опираясь на к-рые чел оценивает пр явления).*S-тивная воля индивида — способность чела на основании знаний и чувств принимать решение, определяющее не/правомерность его повед. Специф изуч: При исслед-и пс надо исходить из трактовки его состояния как резул-та отражения соц-пр действит-ти, взаимодей разлных форм общ-го сознания. Изучаем имеющихся пр знания и также анализируем отношения к многообразным явлениям и процессам соц-пр дейст-ти. Оценка ПС: 4 блоков вопросов надо включ в анкету: 1.изучение когнитивн аспекта – Ур знань реса о пр.2.изуч убеждений в необход выполнять пр нормы3 оценочный аспект- отношение реса к пр нормам 4 исслед волевого/поведенч-го аспекта- соц пр активность. Варианты изучение:*сравнениеПС опред группы с общим Ур * сравн ПС объекта через времен промеж *сравн с эталоном* срав индид с груповымПС.
37. ЮК- конф между соц С-ктами, возникающий вследствие различия их пр интересов и складывающийся вокруг их пр статуса. ЮК- противоборство С-ктов права в связи с применением, нарушением или толкованием пр норм. ЮК разновид соц конф- в возникновении, развитии и разрешении ЮК моно обнаружить следы действия общих закономер-й зарождения, вызрев-я и разреш-я соцконф. в ЮК –соц конф, в к-ром та или иная сторона имеет юр окрас. Состава конф: 1)конфликтанты – вступают в конф юр особи 2)О-кт конф(*сначала бтыь юр окрашенным(спорне територ)*потом стать юр окраш) 3) Предмет – отношения относительно О-кта(владение,лишение статусц ) 4 )конф ситуация Ложный ЮК- когда1из сторон думает что состоит в юр отношен с др, а насамом деле –нет. 4 ситуации ложн конф *сторона незна що знаход-ся у юр отношен сдр*сторона думает что в она в юр отнош,а насамом деле нет*сторона считает что противник действует незаконно-на самом деле нет*сторнона не осознает что Дей-ует незаконно. Виді ЮК по отраслям права: админ-ые, граждан-е, труд, семей, финан, уголовне, уго-процессуальне. В зависимости от хар-ра соотве-ющих пр норм: 1)запрещающие- нарушение приводит к конф гос-ва в лице спец органов с допустившим нарушение физ/юр лицом (между егерями и браконьерам) 2) обязывающие- нарушение обязывающих норм возможен конф между гос-вом (представителем власти) и обязанным лицом, причем как обязанное лицо должно выполнять норму, так и представитель власти должен требовать от этого лица ее выполнения. 3)уполномочивающие- нарушение приводит к конф меж уполном-м С-том и частным лицом, интересы к-рого м/б нарушены действиями этого уполномоч-о С-кта (из-за злоупотреб должностными лицами своими служ обязан-ями).

^ 38. ЮК –вид соц конф,в к-ром та или др сторона имеют юр окрас. Конфликт – явление динамическое, развивающееся.Стадии: а) возникновение у 1й или у 2х сторон мотивов юр хар-ра (у супруги после разговора с мужем возникло решение подать заяу о расторжении брака); б) возникновение пр отношений меж сторонами, находящимися в конф (они возникли после подачи жены заяву в суд); в) развитие (изменение, прекращение) пр отношений в связи с рассмотр-ем дела юр инстанцией (судом); стадия м/б весьма длительной и претерпевать разные изменения; даже при нормальном течении дела (например, в угол-м процессе) будут иметь место предварительное расследование случившегося, предание обвиняемого суду, судебное рассмотрение дела; г) издание пр-го (пр-применительного) акта, завершающего конф (прим,вынесение судом решения о разводе); м/б принято нескоко решений или дело м/б пересмотрено. Возможна и иная динамика. Во-1, последоват-ть стадий развития конф может не совпадать с изложенной. Напр, до конфл уже существует пр-тношение и токо позже появляется юря мотивация повед (напр, после консультации 1го из участников с адвокатом). Во-2, нек-рые стадии вообще могут отсутствовать. (в кримин конф может не быть стадии возникновения пр мотив-и; ссора, закончившаяся убийством, сразу порождает уголовно-пр отнош 1) между П-иком и гос-вом, а затем 2) с правоохран-ми органами. Речь идет о 2 конф-х: межличностный конф П-ника и потерпевшего произошел и исчерпан в момент убийства, но на этой почве возникает др юр конф (П-ика с правоохран-и органами). //Возможны сложные ЮК с многократным чередованием разных стадий.

39. КК - разновид юр конф, к-рый касактся уголовно- правовой сферы. Особенность КК состоит в его завершенной стадии, к-рая сопровождается насильственными действиями. КК в своей массе неоднородны: 1) различны П-ния, к-рыми они завершаются. 2) разное кол-во участников. Это м/б 2 чела (будущие п-ник и потерпевший), и больше челов, также есть межгрупповые КК. 3)Различны предметы и объекты КК 4)разные поводы к их возникновению. Виды по временному критерию, т.е. их длительность и кол-тво эпизодов конфл-го взаимодей-я, на: длящиеся и ситуативные (спонтанные). 1. Длящиеся конфл - целая серия конф-х эпизодов. С-ктами в таком КК выступают родственники, члены семьи, сожители, соседи, знакомые, и др люди, в отношениях к-рых накапливается неприязнь, присутствуют предметы разногласий. Завершает такие конф-ы конкретный эпизод взаимодей-я, к-рый и реализуется в П-нии, но сам этот заключ. эпизод вызывается общим состоянием отношений, напряженность к-рых достигает некого критического уровня. Конф-е отнош могут растягиваться на месяцы или на долгие годы. Осн.кол-во длящихся КК составляют бытовые конф, семейные. 2. ситуативные (спонтанные) конфл - возникают и протекают в рамках 1й ситуации, 1го эпизода взаимодей и имеет место в инцидентах, возникающих в общении ранее незнакомых людей, чаще всего происходят в общ-ных местах. Эти спонтанно возникающие межличн-ые или межгруп-е коллизии не имеют никакой предыстории и разворачиваются из-за разных проблем. Стадии протекания ситу-х конфл: 1.будущая жертва оскорбляет будущего П-ка или не подчиняется его требованиям; 2.П-пник интерпретирует эти действия как враждебные 3 Будущ П-ник отвечает вызовом или физически атакует противника; 4 жертва не подчиняется требованиям или ответно физически атакует П-ника; 5.стороны вступают в физическое столкновение или достигают «рабочего соглашения»;5.смерть или телесные ускодження. Особенность КК - чем с высшего стартового уровня начинается конф, тем из меньшего кол-ва стадий состоит его цикл. Выделяют факторы, благодаря к-рым недоразумение становится КК: 1. Короткий переговорный процесс; 2. Промежуточные конфл-е действия; 3.Ошибки восприятия; 4. Провоцирование наблюдателей.


40. СИ - инструмент наращения знаний в области пр, т. к. благодаря им можно получить инфо о проблемах, тенденциях, существующих противоречиях, к-рые возникают в этой отрасли. Т.к. пр. разделяется на опред. сферы, то и СИ проводятся в каждой из этих отраслей, можем выделить СИ преступности, в отрасли семейного, угол, хозяйс, труд, админ пр, исслед-я жертвы, пр.сознания, пр повед, пр. культуры. Конкретные СИ в пр. ориентированы, с 1й стороны, на анализ соцобусловленности, а с др, - на соц действие, эффективность права и его институтов; воздействие пр. на общ-ные отношения, на практику, обратное влияние соц факторов на пр. В СИ в пр. надо искать в соотношении категорий должного и сущего –функц-вание пр.зависит от того, наскоко четко регламентированы права и обязанности С-ктов в нормах- определить это становится возможным именно благодаря СИ. Проблемы соц действия пр и его оптимизация должны рассмат-ся под углом зр. доминирующих направ СЦП. Будучи ответвлением общей СЦ, СЦП заимствует методологию преимущественно у нее. СЦП - пользуется методами как эмпир-го, так и теорет-го ряда. К эмпир методам относятся наблюдение, опрос, анализ доков и эксперимент. Наиболее доступным для нее - сравнительно-истор метод, применяемый к феноменам-институтам, поскоку требует токо чтения и анализа истор и этнограф-их доков. Если одно и то же явление наблюдается во многих пр. системах- говорят о его общем хар-ре. Несходства могут навести на след каузальной связи. Метод анализа доков-СЦП имеет дело с текстовыми доками — законодат-ми актами, договорами, материалами суда и следствия и т.д. Анализируя эти доки, исл-тель стремится выяснить их реальное соц содержание, соц обусловленность интересов сторон, представленных в докуах. Интересны с т. зр. соц-пр исследования текстовые доки, как жалобы граждан, направленные в различные офиц инстанции, письма читателей в редакции газет, журналов, радио- и телепрограмм. Уже один токо анализ затрагиваемых в таких обращениях вопросов оказывается оч продуктивным, т.к позволяет выявить реально существующие в общ-ве проблемы.
41. Регулярные СЦ исслед фиксируют устойчивый негативный образ милиции, воспр-щийся в массовом сознании вне зависимости от демограф-х и соц хар-к опрашиваемых, их опыта общения с органами правопорядка. Если рассматривать структуру общих оценок населением работы милиции, то фиксируем оч низкий ур доверия милиции по резул СЦ мониторинга института сЦ НАНУ. В 2004 г ур недоверия фиксировался как оч высокий 60-80 %. Но 2005 ситуация изменилась на небол период на 5-7% повысилось доверие(луценко), но 2006г все опять плохо. Седня уровень недоверия населения милиции по Укр – 78%, по Днепру – 80%. Прокуратура и суд седня выступают как закрытые для общ-ности сферы. Неблагополучная криминогенная обстановка стимулирует резкую критику правоохр-х органов в СМИ, содержащую обвинения в непрофес-лизме, нежелании заниматься своими прямыми обязанностями, в постоянных внутриведомственных "разборках", коррупции. Иерархия факторов, влияющих на снижение авторитета милиции и на негативную оценку ее деят-ти, на протяжении многих лет остается неизменной: 1.низкий профес-лизм, некомпетентность и низкая культура общения с населением (отказ от "услуг" милиции значительной доли граждан, подвергавшихся преступным посягательствам).2. коррумпированность милиции –с каждым годом увелич кол-тво людей, считающих, что от милиции можно откупиться, не зависимо от того, какое П-ние ты совершил). 3. мнение о незаконном применении насилия (увеличилась доля респов, к-рые считают, что насилие в милиции носит массовый хар-р и является не исключением, а практикой). 4. Милиция -воплощение института власти (растет негативное отношение к власти, оно возрастает и по отношению к милиции). 5. Низкий уровень пр культуры населения (незнание законов, нежелание обращаться по возникшим проблемам в правоохр-ые органы, следование существующим стереотипам).

42. Характер отношений "милиция-население" выступает в качестве показателя не токо состояния взаимодей "власть и народ", но и отражает особенности прсознания населения и работников милиции. Общие оценки населением работы мил - оч низкий ур доверия милиции по резул СЦ мониторинга института сЦ НАНУ. В 2004 г ур недоверия фиксировался как оч высокий 60-80 %. Но 2005 ситуация изменилась на небол период на 5-7% повысилось доверие(луценко), но 2006г все опять плохо. Седня уровень недоверия населения милиции по Укр – 78%, по Днепру – 80%. Эта тенденция укоренилась по причинам: 1.низкий профессионализм, некомпетентность и низкая культура общения с насел (отказ от "услуг" мил. граждан, подвергавшихся преступным посягательствам). 2. коррумпированность милиции –увеличивается кол-тво людей, считающих, что от милиции можно откупиться. 3. мнение о незаконном применении насилия (увелич доля респов, крые считают, что насилие в мил. носит массовый хар-р и является практикой). 4. Мил. -воплощением института власти - растет негатив отношение к вл, возрастает и по отношению к мил.. 5. Низкий уровень пр культуры насел (незнание законов, нежелание обращаться по возникшим проблемам в правоохр-ые органы). Такая ситуация приводит к тому, что можем фиксировать низкий Ур. взаимодей насел и мил. и формир-е у насел. стратегий: 1.ретритизм (отказ насел сотрудничать с мил); 2. ритуализм (люди делают вид, что контактируют с милицией и действуют в соответствии с законом, но токо на формальном уровне). Чтоб повысить эффек-ть Дея-ти мил. и уровень ее взаимодей с насел, следует сделать шаги: 1) совершенствование законодат-а, направленного на защиту прав и интересов граждан, а также сотрудников правоохр-х органов, испол-щих служ обязанности. 2) искоренение бюрократизма, формализма и волокиты, равнодушия и недостаточной оперативности в работе сотрудников правоохр сферы. 3) осуществление более жесткого подбора кадров в ОВД и повышение профессионализма кадрового состава4) активизация деятельности пресс-служб в плане сотрудничества со СМИ с целью формирования позитивного образа сотрудника мил.
1   2Скачать файл (252 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации