Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Содержание
10)Альтернативні підходи - це
13)Визначення ролей - це
17)Контракт на консультування - це
21)Джерела фактичних данних - це
23)Причини участі клієнта в плануванні дії
25)Стадії творчого мислення - це
29)Латеральне мислення - це
32)Хто вирішує впровадження змін
36)Необхідна участь в фазі вровадження
39)"Дисонанс свідомості" - це
43)Завершающий етап - це
45)Час призупинення співпраці
47)Аспекти виконання завдання
50)Способи оцінки - це
53)Заключний звіт
57)Причини вступу консультанта в консультативні
58)Форми співпраці консультанта і клієнта
60)Основна задача на початку консультування
63)Показники для консультування - це
65)Ефект самопізнання - це
68)Етичні норми консультанна по змісту - це
70)Результати діяльності консультанта проявляються
72)Ефективність консультування можна визначити по
73)Основні елементи професіоналізма консультанта - це
75)Вимоги до консультанта - це
77)Інтелектуальні здібності - це
79)Інтелектуальні можливості
81)Просування до четвертого рівня через
83)Цілі навчання - це
86)Основні компоненти навчання - це
87)Роль наставника - це
90)Інші методи навчання - це
92)Основні завдання дорадчої діяльності - це
93)Методи дорадчої діяльності
96)Структура дорадчої служби
99)Інтелектуальні здібності - це
101) Концепція міжнародного маркетингу виникла
105) Під міжнародним маркетингом розуміють
107) Оперативний маркетинг – це
109) Суб'єкти міжнародного маркетингу виділяються за такими
112) Метою як внутрішнього, так і міжнародного маркетингу є
114) Глобальна компанія
116) Компанію, яка розглядає весь світ в якості єдиного ринку збуту
117) Диференційований підхід до організації міжнародного маркетингу
118) Найвищий природний рівень глобальності мають такі товари
120) Чинники міжнародного макросередовища є
122) Маркетологи вважають, що найбільш загрозливим для ведення бізнесу є
125) Велика група нетарифних обмежень, зумовлених дією національних
126) До показників інтенсивності міжнародної торгівлі відносять
127) До Бреттон-Вудських інститутів входять
129) Коли аналізується соціально-культурне середовище
130) Культури, у яких діяльність організовується не за суворим і
132) Динамічні, легкі у спілкуванні народи, які звикли робити багато
133) До моноактивних культур належать
135) Які використовуються критерії у крос-культурному
136) Метою дослідження міжнародного політико-правового середовища є
139) Якщо країна характеризується високими обмеженнями у бізнесі і
142) Існують такі типи міжнародних маркетингових досліджень
144) Результатом попереднього маркетингового дослідження зарубіжного
145) Первинні дані у міжнародних маркетингових дослідженнях – це
147) Який з наступних економічних показників розраховується та
148) Національне виробництво товару плюс імпорт мінус
150) Стадіями міжнародного маркетингового дослідження є
152) З урахуванням турбулентності міжнародного середовища
153) Умовами ефективної сегментації є
154) У міжнародному маркетингу під доступністю сегмента розуміють
156) Основним недоліком міжнародної сегментації, що ґрунтується
157) Ідентифікації груп країн із попитом на схожі товари – це
159) При кластерному підході до макросегментації у міжнародному
160) Фірма виділяє багато сегментів на світовому ринку якщо
162) Фірма виділяє кілька сегментів на світовому ринку, якщо
163) Роль позиціонування у міжнародній маркетинговій діяльності
164) У матриці визначення найефективнішого для фірми
165) У разі суб’єктивного підходу до вибору закордонного
166) Модель „чотирьох фільтрів” Валвурд дозволяє
168) Перевагою суб’єктивного підходу до вибору закордонного ринку є
170) Відповідно до моделі „чотирьох фільтрів” Валвурд після
171) Елементами повного (завершеного товару) у міжнародному
173) Маркетингові дії щодо товарної компоненти маркетингового
174) Поширення у незмінному вигляді, розробка нового
176) Товар, який піднімає на новий якісний рівень задоволення
177) Товар, який відкриває перед споживачем можливість
179) Адаптація товару, зумовлена специфікою сприйняття
181) Головна мета ЄС щодо упаковки імпортованої продукції
182) Експортний товар – це
185) Приймаючи рішення з таких питань, як визначення цільового
186) На процес ціноутворення у міжнародному маркетингу впливають
187) Встановлення стандартних або змінних цін, використання єдиних
188) Виберіть вірну послідовність встановлення ціни у міжнародному
189) Якщо на закордонному ринку фірма встановлює низьку ціну
190) Концепція „3С” вибору міжнародного каналу збуту передбачає
191) Цілями міжнародної системи розподілу товарів є
193) Одним із типових каналів розподілу продукції
195) Комплекс просування формують такі елементи
197) Короткостроковими заходами, що не розв’язують
199) Чи спрямовані заходи зі стимулювання збуту тільки
201)Стратегічне управління розглядає організацію як
203) При розробці прогнозів майбутнього розвитку організації у
204) Визначити правильну послідовність формування цілей
205)Стратегії розробляються на рівні
207)Задачами менеджменту організації відносно факторів
208)За М.Портером стан конкуренції в галузі характеризується
209)Зростання прибутку в галузі веде
211) При виборі цільових ринків фірма може використовувати
213) При діагностиці організації використовуються такі методи
214)SWOT - аналіз - це методика аналізу
216)Конкурентоспроможність організації є поняттям
218)Оцінка конкурентоспроможності організації здійснюється
219)Згідно з теорією ефективної конкуренції найбільш
220)Конкурентоспроможність товару - це
221)Автором теорії конкурентних переваг є
223)Стратегічна зона господарювання (СЗГ) - це
224)Стратегічну зону господарювання визначають
225)Стратегічна бізнес-одиница (СБО) - це
226)Методики аналізу господарського портфеля в основному зводяться
228)Об’єктами дослідження портфельного аналізу є
230)При визначенні конкурентоспроможності стратегічної бізнес-одиниці в якості змінних можуть виступати
231)Чи вірно, що портфельний аналіз повинен враховувати прогнозну динаміку змін внутрішнього та зовнішнього середовища стратегіч
233)Показниками привабливості стратегічних зон господарювання
235)В матриці Бостонської консультаційної групи
236)В матриці Бостонської консультаційної групи
237)В матриці Бостонської консультаційної групи
238)В матриці Бостонської консультаційної групи
239)В основі портфельного аналізу Бостонської консультаційної групи
240) Щодо стратегічних бізнес - одиниць "Собака" Бостонська
241)Щодо стратегічних бізнес - одиниць "Важке дитя" Бостонська
242)Щодо стратегічних бізнес - одиниць "Зірка" Бостонська
243)Щодо стратегічних бізнес - одиниць "Дійна корова"
245)Згідно матриці І. Ансоффа у підприємстві є наступні стратегії
246)Стратегія товарної експансії фірми передбачає
247)Стратегія вдосконалення діяльності фірми на ринку
248)Стратегія розвитку ринку фірм передбачає
250)Стратегія росту фірми через вдосконалення її діяльності
251)Стратегія росту фірм через товарну експансію реалізується
252)Стратегія росту фірм через розвиток ринку реалізується
253)Імовірність успіху окремих стратегій зростає в наступному
254)Стратегія росту за Д. Абелем враховують такі чинники
256)Стратегії організації класифікуються
257) В залежності від рівня управління стратегії розрізняють на
259)За характером поведінки організації на ринку стратегії
261)Стратегія, яка розробляється для кожного окремого виду
263)Стратегія маркетингу відповідного виду діяльності організації
265)Корпоративна стратегія повинна включати в себе
266)Ділова стратегія розробляється з метою досягнення найкращих
268)Розробка ділової стратегії, що дає тривалу конкретну перевагу
270)Серед головних функціональних стратегій виділяють
271)Чи вірно, що цілі і стратегії більш низьких рівнів не обов’язково
272)Процес створення стратегії організації частіше усього організується
274)Конкретними типами стратегії концентрованого росту є
275)Дії фірми щодо завоювання кращих позицій даного продукту на
276)Дії фірми щодо пошуку нових ринків для все виробляємого продукту характеризує
278)Стратегії інтегрованого росту пов’язані зі зміною
281)Стратегію диверсифікованого росту характеризують дії
283)Стратегію інтеграції, що прямує вперед, характеризують дії
284)Стратегії диверсифікованого росту розподіляються на
286)Чи вірно, що стратегія центрованої диверсифікованості - це стратегія
287) Пошук можливостей росту за рахунок виробництва технологічно
288) Виділяють такі типи стратегії цілеспрямованого скорочення
289)Використання малими підприємствами франчайзингу - це приклад
291)Ланцюг цінностей фірми відображає діяльність, функції і процеси
292)Чи вірно, що найбільш важливе практичне значення аналізу
294)Спрямованість фірми на зниження повних витрат виробництва товару
295)Спрямованість фірми на надання товарам компанії специфічних рис
297)Орієнтація фірми на вузький сегмент покупців з метою
298)Основні шляхи, по яких компанії можуть досягти переваги у
300)Конкурентну стратегію диференціації доцільно застосовувати в
301) Прототип акціонерних товариств вперше виник
304) Корпорація як форма організації підприємства у світовій
305) Основною економічною причиною розвитку процесу
306) Перші акціонерні товариства в Росії були створені у
308) До позитивних сторін акціонерного товариства
309) Реалізація принципу “народного капіталізму” означає
311) Емітент у випадку невиконання умов передплати на цінні
312) Мінімальна номінальна вартість акцій становить
314) У чому основний недолік акцій на пред’явника з точки
315) Особи, які купили цінні папери до опублікування інформації
316) До дня проведення установчих зборів особи, які підписались
317) Акціонер забов’язаний сплатити повну вартість акцій
319) Акціонерне товариство має право реалізувати акції
322) Акції, що підлягають для відкритого продажу, допускаються
323) При відкритій передплаті на момент створення акціонерного
324) Термін відкритої передплати на акції не може перевищувати
326) Основним завданням корпоративного управління є
328) Коло повноважень Спостережної ради акціонерного товариства
330) Інформація про випуск цінних паперів, розміщення в
331) Акції і облігації підприємств, запропоновані до відкритого
332) Регулярна інформація про іметента розкривається у
334) Укажіть причину конфлікту інтересів в акціонерному
335) Джерелом виплати дивідендів по акціях акціонерного
336) Якою кількістю голосів повинні володіти акціонери
338)Групи акціонерів – інсайдери та аутсайдери – виділяються
339) Стратегічний інвестор – це інвестор, метою авансування
340) Контроль на акціонерному товаристві розглядається як
342) Укажіть, що виступає формою дискримінації акціонерної
343) Акціонери, яким у сукупності належить 10% акціонерного
344) Вимагати перевірки фінансово-господарської
345) Вирішенням організаційно-технічних питань підготовки
346) Чергові збори скликаються за рішенням
348) Загальні збори акціонерів вважаються дійсними за умови
349) У випадку відсутності кворуму загальні збори
351) При голосувані з питань внесення змін до Статуту
352) Кожний акціонер може пропонувати, а акціонери
353) Акціонери повинні біти оповіщені про дату, місце
354) Основне призначення Спостережної ради зводиться
357) Чи регламентується діючим законодавством України
358) Член органу управління відкритого акціонерного
359) До якого органу управління відкритого акціонерного
360) У який термін комітет проводить розслідування факту
361) Форми і терміни дії доручень, що видаються акціонерам
362) Чи можуть на загальних зборах представниками акціонера
365) Річне засідання Спостережної ради, на якому
366) У ревізійну комісію акціонерного товариства не можуть
367) Чи можливе самовисунення кандидатів до органів
368) Яким повинен бути кількісний склад органів управління
369) На який термін обираються члени управління відкритого
370) Хто є посадовими особами відкритого акціонерного
371) Як виплачується виногорода за роботу посадових осіб
373) Чи необхідно аналізувати макросередовище, проводячи
375) Місія організації визначається виходячи із наступних
376) Мета організації повинна
378) Прийняття рішення зі стратегічних питань може
380) Акціонерне товариство має право викупати у акціонера
382) Реорганізація акціонерного товариства здійснюється
384) Чи бере участь акціонерне товариство в оперативно
386) Дочірне підприємство акціонерного товариства
387) Переданий акт і розподільчий баланс, складений при
388) Акціонерне товариство має право створювати дочірнє
390) Рішення про виплату дивідендів знаходиться у компетенції
392) Дивіденди нараховуються
394) Які умови необхідні для виплати дивідендів у грошовій
395) Чи обкладаються податком дивіденди, що виплачуються в
396) Що є основним джерелом дивидендів по простим і
397) Фінансовий стан акціонерного товариства прийнято
398)Загальними зборам акціонерів забороняється оголошувати
399) Чи нараховуються дивиденди на акції, викуплені акціонерним
4.8 % у лютому.”
У короткостроковому періоді інфляція залишиться
Bloomberg цитує представника Мінфіну США Фратто про
США. Help Wanted index, лютий: 39 проти 38
460) Як вплине на валютний курс GBP/CHF повідомлення
1.30 проти прогнозу 1.35”
466) Як вплине на валютний курс GBP/CHF повідомлення
468) Як вплине на валютний курс USD/GBP повідомлення
США. Індекс споживчої довіри, березень: 107.2 проти
2.5 млрд. євро проти 2.6 млрд. євро в грудні”
3.243 млрд. євро проти 3.446 млрд.євро в грудні”
81.2% проти прогнозу 81.5%”
502) Ідею і послідовність зовнішньоекономічних
504) Невелика кількість загальновизнаних у всьому
505) Розвиток ЗЕД відповідно до об’єктивних
ЗЕД існують взаємозв’язки
508) Які принципи закріплені у відповідних
509) Які принципи закріплені в законодавчих актах
511) Державне регулювання ЗЕД – це
512) Право народу України самостійно та незалежно
513) Рівність перед законом всіх суб'єктів
514) Держава забезпечує рівний захист інтересів
515) Інструментами регулювання ЗЕД є
516) Цей режим передбачає, що для окремих іноземних
517) Цілеспрямована діяльність держави у формуванні
518) Комплекс заходів для залучення і використання іноземних
520) Просторовий аспект зовнішньоекономічної політики
Координаційні >
522) Ким може здійснюватися регулювання ЗЕД в Україні згідно
523) Право суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно
524) Регулюванні зовнішньоекономічної діяльності тільки
526) Цей режим передбачає, що до іноземних суб’єктів при
528) Яка складова зовнішньоекономічної політики встановлює і
529)Сукупність економічних, юридичних, організаційних форм і
531) Зовнішньоекономічна комерційна операція – це
532) Підприємства, фірми, організації, котрі одержали від
533) Матеріально-речова продукція, послуги, результати виробничого
534) Які операції пов’язані з переміщенням товару до покупця
536) Зовнішньоторгові, орендні операції, обмін науково-технічними
538) Експортно-імпортні операції, реекспортні та реімпортні операції
539) Інжиніринг, оренда, аудиторські, туристичні – це операції групи
541) Зовнішньоторгова операція – це
543) Продаж та вивезення за кордон раніше ввезеного товару, який не піддавався
545) Зустрічні зобов’язання експортерів закупити в імпортерів товари
546) У кінці здійснення даної операції підводиться баланс взаєморозрахунків та
547) Продавець бере зобов’язання придбати товари або продукцію у країні покупця –
549) Поставка однією стороною сировини, напівфабрикатів для їх подальшої переробки
550) Середньострокова оренда, яка передбачає укладання орендної угоди строком від
551)Маркетингове дослідження зовнішнього ринку передбачає
552) Сукупність зовнішніх факторів, що безпосередньо впливають на функціонування
553) Сукупність факторів, щільно пов’язаних з впливом на спроможність підприємства
554) Який показник визначає перспективи збуту продукції, динаміку продажів та
555) Карта довідки фірми – це
557) Письмова пропозиція на продаж певної партії товару, надіслана оферентом
558) Пропозиції робляться одночасно на одну і ту ж партію товару декільком
559) Комерційний документ, який містить прохання покупця відвантажити йому
561) В сфері ЗЕД планування означає
563) Річний план, який нараховує в собі конкретні завдання по здійсненню
564) Стратегія ЗЕД – це
566) Вирішення того, як повинні бути розраховані ресурси підприємства
567) Визначте послідовність етапів процесу планування
568) Мета даної стратегії розвитку підприємства в галузі ЗЕД полягає в
569) При даній стратегії експортується товар, освоєний у своїй країні, але
570) Дана стратегія передбачає початок виробництва за кордоном принципово
571) Загроза втрат ресурсів, додаткових витрат, недоотримання прибутку
573) Стан внутрішньої економіки країни-суб’єкта ЗЕД, оцінка економіки
575) Ці ризики пов’язані з просуванням та реалізацією товарів на світовому
577) Цей вид ризику передбачає врахування можливих втрат від змін, які
578) Основним критерієм визначення цього ризику полягає в тому, що його несе
580) Які з перелічених нижче ризиків відносять до ризиків, пов”язаних з
581) Операції, пов’язані з купівлею-продажем товарів, що здійснюються за
582) Дилерська фірма, яка купує та продає товари за свій рахунок і від свого
583) Договір комісії у разі продажу товарів, згідно яким комісіонер
584) Ці фірми виконують разові доручення комітентів від свого імені
587) Цей договір передбачає, що продавці поставляють товар на склади
589) Власник товару, що продають через посередництво комісіонера – це
591) Яке з нижче наведених визначень найточніше розкриває зміст терміна
592) Із чого починається укладання зовнішньоекономічного договору (контракту)
594)Умови, без яких ЗТК не має юридичної чинності – це
596) Які з перелічених нижче розділів зовнішньоекономічного контракту можна
Б < додаткові розділи >
597) Загальновизнане правило, яке містить у собі ясне та визначене положення з
599) Заздалегідь підготовлений текст контракту або ряд уніфікованих умов
600) Картка реєстрації ЗТК дійсна для митного оформлення відповідних товарів
605) Метод, який передбачає постановку експериментів, що
607) Прийом визначення якості сировини і матеріалів, які
608) Відомості про події, процеси, які відбуваються в
610) Критерій економічної інформації, який характеризує
612) За характером участі в інвестуванні виділяють наступні
615) Специфічний вид нематеріальних активів, що являє собою
617) Метод дослідження предметів у всій різнобічності їх, у
619) Метод, який використовується при плануванні й аналізі
620) Метод, який використовується на всіх стадіях вирішення
622) Прийом статистичного дослідження фактичного стану об'єктів
623) Прийоми експертних оцінок, що застосовуються технологічними
624) Критерій економічної інформації, який характеризує її
626) Форма наукового знання, основою якого є припущення про
627) Наукові документи, що містять безпосередні результати
629) Процес виявлення відношення опитуваних стосовно кількісних
632) Теорія пізнання, що досліджує вихідні умови і загальні
634) Нетрадиційне пояснення явищ, яке базується на вже накопичених
635) Принцип наукового дослідження, який вимагає зазначення
636) Методи наукових інструментаріїв системного аналізу, які
637) Різновид матеріального носія із закріпленою за ним
638) Наукова інформація, яка міститься у примітках і має на
641) Метод дослідження, при якому загальний висновок про
642) Метод відволікання, який дає змогу переходити від конкретних
646) Комплекс поглядів та уявлень, спрямованих на тлумачення і
648) Методи наукових інструментаріїв системного аналізу, які
650) Твердження певної теорії, яке при її деструктивній побудові
652) Сукупність наукових документів, яка відображає матеріальну
654) Дані про використання літературних джерел із зазначенням
656) Форма раціонального викладення інформації, певним чином
659) Організаційні інноваційні процеси передбачають
661) Методи наукових інструментаріїв системного аналізу
662) Твердження чи положення, істинність якої встановлюється
664) База, початок, який лежить в основі певної сукупності
666) Принцип наукового дослідження, який дозволяє будувати
667) Форма наукового знання, основою якого є припущення про
668) Наукові документи, що містять безпосередні результати
670) Процес виявлення відношення опитуваних стосовно кількісних
671) Фінансові інвестиції – це вкладення капіталу для
673) Валові ккапітальні вкладення спрямовуються на
675) До централізованих джерел фінансування капітальних вкладень належать
677) Наука про структуру, логічну організацію, методи і
679) Певна впорядкованість подій, відносно постійність
680) Розподіл сукупності за певними сутнісними варіюючи ми ознаками
682) Наочне подання інформації у формі кількісних показників
684) Короткий (стислий) виклад змісту наукової роботи або її частини
686) Показник абсолютної ефективності капіталовкладень
691) Набор відповідним чином систематизованих карток
693) Форма раціонального викладення інформації, певним чином
696) Організаційні інноваційні процеси передбачають
698) Прикладне дослідження спрямоване на
701) Загальна педагогіка це
702) Педагогіка вищої школи – це
704) Велика педагогічна система-це
705) Середня педагогічна система-це
707) Педагогіка вищої школи має структуру
709) Психолого-педагогічні закономірності процесу навчання
710) Педагогічне дослідження-це
711) Об’єкт дослідження –це
713) Науковий метод-це
715) За формою інтерв’ю буває
717) До теоретичних методів дослідження відносяться
719) За формою в якій подаються завдання тести поділяють на
721) Викладач вищого навчального закладу виконує наступні
722) Психологічна структура діяльності педагога вищого навчального-це
723) Професіоналізм діяльності педагога-це
724) Педагогічний такт – це
726) Складові педагогічної культури-це
727) Професійно-педагогічне спілкування –це
728) Притаманні рівні спілкування серед викладачів
730) Структурними елементами виховання є
732) Функції куратора академічної групи
735) Навчальна технологія – це
737) Модульні системи навчання за змістовно-структурними
738) Модульний контроль навчання створює та визначає
739) Ігрові технології за ігровою методикою поділяють
741) Функції контролю та обліку знань, умінь, навичок студентів
742) Принципи контролю ЗУН студентів
744) Ігрова діяльність виконує такі функції
746) Магістерська робота-це
747) Основна мета педагогічного дослідження полягає
748) Мета магістерської роботи має відповідати
750) Освіту можна розглядати як

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации