Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекция - Розквіт Афінської рабовласницької демократії - файл 1.doc


Лекция - Розквіт Афінської рабовласницької демократії
скачать (99.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc100kb.24.11.2011 11:46скачать

1.doc

Тема лекції: Розквіт Афінської рабовласницької демократії.
П л а н
1.Джерела і історіографія.

2.Політична боротьба в Афінах в першій половині V століття до н .э.

3.Реформи Перікла.

4.Державний лад Афін у середині V століття до н .э

5.Зовнішня політика Афін часів правління Перікла.


Джерела

1.Арістотель. Афінська політія. - М. - Л., 1936.

2.Плутарх. Порівняльні життєписи: У 3 т. - М.,1999 - Т. 1.


Література


 1. Андрєєв В.Н. Афінськая рабовласницька демократія в західній історіографії // ВДІ - 1960 -№ 4.

 2. Брагинській И.Б. Понтійськая експедиція Перікла // ВДІ - 1958 - № 3.

 3. Герої Греції у війні і мирі. - М, 1998 - с.190-228.

 4. Строгецкий В.М. Поліс і імперія в класичній Греції. Нижній Новгород , 1991

 5. Суріков Е.И. Перікл і Алкмеоніди //ВДИ - 1997 -№ 4 .

 6. Антична Греція: У 2 т. - М, 1984 . –Т. 1.

 7. Гаспаров М. Цікава Греція. - М ., 2000.

 8. Карпюк С.Г . Роль натовпу в політичному житті архаїчної і класичної Греції //ВДИ - 2000 -№ 3 - З. 3 - 16.

 9. Кравчук А. Перікл і Аспазія. – М., 1991.

 10. ВДІ. 1991 № 4; 1994 № 1; 1995 № 1; 1996 № 2 .

 11. Строгецкий В.М. Панеллінськая ліга 481 р. до н.е. // Соціальна структура і політична організація античного суспільства.- Л., 1982.- З. 45 –75.

 12. Шуллер В. Афінськая демократія і Афінський морський союз // ВДИ.- 1984.-№ 3


1.

Процес складання демократичної держави в Афінах був оригінальним явищем, тому затягнувся на декілька сторіч. Реформи Солона і Клісфена, проведені протягом VI століття до н.е., завдали рішучого удару по залишках родового ладу, що гальмували розвиток продуктивних сил афінського суспільства. І, якщо Солон відкрив ряд так званих політичних революцій, то Клісфен скинув родову знать остаточно, разом їй знищивши і останні залишки родового ладу.

У результаті тривалої боротьби демоса проти знаті в Афінах в кінці VI століття до н.е. перемогла рабовласницька демократія. Якщо реформами Солона і Клісфена були закладені лише перші кроки на шляху формування демократичного ладу в Афінах, то свого щонайвищого світанку він досяг в період правління Перікла /490 - 429 г.г. до н .э./

Особа Перікла і його діяльність були предметом вивчення починаючи з античних часів, і привертають увагу дослідників по сьогоднішній день. Перш ніж познайомитися з їх поглядами, трактуванням діяльності Перікла, стисло зупинимося на аналізі наявних джерел з даного питання, серед яких найбільший інтерес представляють праці Фукидіда, Арістотеля, Псевдоксенофонта, Плутарха. У працях античних істориків діяльність Перікла як державного діяча оцінюється по – різному. При цьому критерієм служить особиста позиція автора у відношенні до афінської демократії.

Фукидід /около 460 -400 г.г. /, сучасник Перікла, все своє життя був ревним прихильником великого Алкмеоніда. У "Історії Пелопонесськой війни" досить детально освітлює історію Афін другої половини V століття до н.е. Він вкладає у вуста Перікла полум'яну мову, вимовлену на похоронах перших полеглих в Пелопоннеськой війні афінських воїнів. У роботі Фукидіда також міститься характеристика афінської демократії, а також програма внутрішньої і зовнішньої політики Перікла. Дана мова є ідеалізацією афінської демократії в кращу пору її існування. «Поки Перікл, - говорить Фукидід, - стояв на чолі держави, він правильно керував ним і твердо охороняв його безпеку. При ньому Афінська держава досягла вищої своєї могутності».

Іншим джерелом по даній темі є "Афінська політія" ^ Арістотеля /384 - 322 р. р. /. Арістотель був прихильником помірної демократії часів Солона, яку називає «політієй». До демократичного пристрої часів Перікла Арістотель відноситься украй стримано. "Демократією" він називає панування черні і безпринципних демагогів. Перікл характеризується Арістотелем як один з демагогів, що проводив політику державних роздач з особистого честолюбства. Разом з тим Арістотель визнає : "Поки Перікл стояв на чолі народу, державні справи йшли порівняно добре ; коли ж він помер, вони пішли значно гірше..."Не дивлячись на дані політичні погляди, в політії міститься об'єктивний матеріал про основні заходи Перікла і дається їх оцінка.

Інший політичний памфлет "Афінська політія", як вважають, був написаний на початку Пелопоннеськой війни. Довгий час ця праця приписувалася Ксенофонту. Проте в даний час вченими встановлено, що ні по темі, ні по стилю Ксенофонт не може вважатися автором даного твору. Судячи за змістом трактату, його автор, Псевдоксенофонт, - афінянин, ярий супротивник демократії і прихильник олігархічних порядків. У трактаті дається докладна характеристика політичної обстановки і побуту афінян даного періоду. Псевдоксенофонт пише : " Що стосується державного пристрою афінян, то, якщо вони вибрали свій теперішній лад , я не схвалюю його з тієї причини,что, вибравши собі його, вони тим самим вибрали такий порядок, щоб простому народу жилося краще, ніж благородним. Ось за це - то я і не схвалюю його..."

Особливий інтерес представляє біографія Перікла у викладі ^ Плутарха. Письменник оцінює Перікла як одного з найбільших і ефективних політичних діячів Афін і Греції в цілому. "Одностайність і повна згода панувала тоді в державі. Перікл зробився господарем як над Афінами, так і над всією власністю Афінської держави - доходами, сухопутними і морськими силами, островами і морями. Він був уособленням того величезного значення, яким користувалися Афіни серед греків і іноземців, і того владицтва над скореними племенами, яке було затверджене союзами з різними групами і династіями», - так оцінює Перікла і його час укладач біографії Плутарх Херонейській.

У числі джерел також слід згадати літературні твори періоду, що цікавить нас. Серед них – трагедії Есхила, Софокла, Евріпіда, які в деякій мірі також відображають політичну ситуацію і соціальну боротьбу в У в. до н.е. чималий інтерес також представляє публіцистика кінця V століття до н.е. - мови афінських ораторів Андокида, Лісия, Демосфена і ін.

Таким чином, в античній історіографії існувало дві протилежні думки в оцінці Перікла і його діяльності. Представники першого, Плутарх, Фукидід, ідеалізували Афіни часу Перікла, іншого - Арістотель, Псевдоксенофонт - були ярими супротивниками демократії.

Ці два напрями в оцінці Перікла збереглися і в буржуазній західноєвропейській історіографії. Так, німецький учений XVIII століття Шлецер / 1735 - 1809 г.г. /, будучи прихильником "освіченого абсолютизму», заперечував ефективність афінської демократії, в якій він бачив лише узаконену анархію і панування "черні".

Високу оцінку Періклу і його політичним здібностям дає відомий англійський історик першої половини XIX століття Джордж Грот. У своїй роботі "Історія Греції" Грот украй ідеалізував афінську демократію. Представивши достатньо об'єктивну оцінку діяльності Перікла, він залишив без уваги питання розвитку рабовласництва в Афінах, а також класової структури афінського суспільства. Він умовчав про те, що афінська держава захищала інтереси меншини населення і укріплювала владу рабовласників.

У протилежність Джоржу Гроту, що ідеалізував Афіни, інші, переважно німецькі реакційні історики кінця XIX - початки XX століть прагнули поменшити значення особи вождя афінської демократії і оголошували його політику недостатньо демократичної. Подібна оцінка політики Перікла зустрічається, наприклад, в працях Ю. Белоха.

З російських учених велику увагу вивченню історії Афінської рабовласницької демократії надав Куторга М.С. В його дослідженнях: «Боротьба демократії з аристократією в стародавніх еллінських республіках» і «Суспільне положення рабів і вільновідпущеників в Афінах» виражається симпатія дослідника до даного історичного періоду.Куторга образно помітив, що в Афінах греки виробили дві ідеї, становлячі їх велич і незаперечну власність:"идею свободи громадянина і ідею свободи думки."

Великий внесок в розробку проблеми афінської рабовласницької демократії вніс професор Харківського університету В.П.Бузеськул. У своїй дисертації "Перікл" він виступив як рішучий супротивник і критик поглядів німецьких реакційних істориків на афінську демократію і діяльність її політичного вождя Перікла. В.П.Бузеськул вважав Перікла одним з найвидатніших політичних і військових діячів старогрецької історії, а афінську демократію історично прогресивним явищем.

Для сучасної, особливо англо - американської історіографії, характерні успадковувані ними від реакційних німецьких істориків кінця XIX - почала ХХ століть Е.Мейера, Р.Пельмана, Ю.Белоха модернізаторськіє прийоми зображення Афін V століття до н.е. в категоріях і термінах капіталістичної епохи, обережність в оцінці рабовласницької демократії / роботи Джонса, Старра /, применшення ролі рабства в античній економіці. Одночасно існує і інший напрям, представники якого / Мерш, Крамер, Зіммерн /, оперуючи модерністськими прийомами, всіляко ідеалізують державний лад Афін, зображаючи сучасну їм капіталістичну державу США прямим спадкоємцем і продовжує традицій античної демократії.

Не доводиться заперечувати, що в умовах Греції V століття афінський лад був найпрогресивнішим у всьому еллінському світі, а глава Афін - найбільшим політиком свого часу, краще за інших розуміючим істотні інтереси Афін і того класу, який він очолював. Так розглядають афінську демократію сучасні історики, Сергєєв В.С, Глуськіна Л.М., Каллістов Д.П., Андрєєв і ін.
2.

Отже, перша половина V століття до н.е. ознаменувалася в історії Греції греко - персидськими війнами, з яких грекам вдалося вийти переможцями. Перемога Афін у війні з персидцями була отримана завдяки флоту, в якому служила бідна частина демоса. Морська могутність Афін надалі забезпечила їм і економічне процвітання, і політичні успіхи, а також подальший розвиток демократії. Активність народу, що росте / 500 - 440 г.г. до н.е. /, що яскраво виявилася під час греко - персидських воєн, у ряді грецьких держав була пов'язана із зростанням політичної боротьби, що відбувалася як між окремими грецькими містами - державами, так і окремими угрупуваннями усередині цих держав / між прихильниками демократії і олігархії /.

Історія Афін V століття до н .э є найнаочнішим прикладом звитяжної боротьби за рабовласницьку демократію. У Афінах боротьбу усередині рабовласницького класу очолювали два угрупування: аграрний - консервативна / або аристократична / і демократична / або морська /. Аграрний - консервативну партію очолювала група крупних землевласників, аристократів, а її ядро складали селяни, дрібні землевласники. На чолі демократичної, або морської партії, стояли багаті купці, судновласники. Її основну масу складали ремісники, міська біднота, численний трудовий люд, пов'язаний з мореплаванням: матроси, веслярі на кораблях, вантажники, суднобудівельні робітники і т.д. Даний чинник привів до значного підвищення політичної ролі неімущих і малоімущих громадян, що складали більшість в народних зборах. Прихильники демократії прагнули до такого державного порядку, при якому верховна влада належала б переважній більшості громадян, організованій в народні збори. У протилежність демократам прихильники олігархії прагнули до такого державного ладу, при якому повнота цивільних прав і фактична можливість активної участі в управлінні державою представлялися б лише найбагатшій частині громадян.

Загострення боротьби між двома угрупуваннями падає на першу половину так званого "п'ятдесятиріччя" / тобто від нашестя Ксеркса в 480 р. до початку Пелопоннеськой війни в 431 р. до н.е. /

Найбільшим афінським діячем з кінця 490 - х років був Фемістокл - вождь демократичної партії. Його "морська програма", висунута в період греко - персидських воєн, була по суті програмою афінської демократії. Однією з вимог даної партії було збільшення флоту. У афінському ж флоті служили переважно незаможні громадяни - міська біднота, що відноситься до 4 - му майновому розряду - фетам.

Фемістокл придбав особливу популярність після битви при Саламіне. Після битви при Саламіне грецькі воєнначальникі влаштували голосування, хто з них кращий. Кожен назвав кращим себе, а другим – Фемістокла, який і одержав нагороду. До Фемістокла Афіни було державою другорядною. Фемістокл перший запалився ідеєю зробити це місто, випалене дотла, найсильнішим. Афіняни за ініціативою Фемістокла укріпили Пірей, перетворивши його на військову гавань. Було також почате будівництво довгих стін, що з'єднали Афіни з Пірєєм. Дані приготування викликали чимале беспоєкойство у спартанців, на що Фемістокл відповів: «Чи вам до особи володарювати не вашою доблестю, а чужою слабкістю».

Перетворення флоту в основну військову силу держави за таких умов неминуче повинне було підсилити вплив неімущих і малоімущих шарів афінського громадянства в політичному житті, що ущемляло інтереси найбільших афінських рабовласників і землевласників і загострювало боротьбу. У зв'язку з цим Фемістокл також провів політичні реформи: 1)ввел вибори архонтов по долі; 2) надання вершникам можливості посідати цю посаду; 3) звільнив колегію стратегів від контролю ареопагу. Проте панування демократів в Афінах продовжувалося недовго. У 70-х роках V століття до н.е. в Афінах одержала переважання аграрний - консервативна партія, а вождь демократів Фемістокл був вигнаний остракізмом. / 471 р. до н.е. / Останні роки Фемістокл провів у персидського царя Артаксеркса (відносини налагодив наперед, оскільки рахував Персію корисної в протистоянні із Спартою).

З 471 року до н.е. В Афінах міцно затвердився уряд олігархів, визнаним вождем якого став після смерті Арістіда Кимон. Це був крупний багач, аристократ, ворог демократії, прихильник спартанського державного ладу. Відомий своїми військовими успіхами, він для завоювання популярності неодноразово вдавався до підкупів. Як повідомляє Плутарх, Кимон "удома у себе наказував щодня готувати обід, хоча і скромний, але достатній для прожитку багатьох". В період панування аграрний - консервативній партії посилився вплив аристократичного ареопагу, оплоту афінської олігархії, який володів правом контролю над рішеннями народних зборів. Якщо яке - або рішення, на думку членів ареопагу, знаходилося в суперечності з афінськими законами, вони мали право перешкодити його проведенню.

Будучи прихильником Спарти, Кимон прагнув до щонайтісніших контактів з нею. У 464 році до н.е. в Спарті спалахнуло повстання ілотов і Кимон зажадав послати військовий загін на допомогу спартанцям. Не дивлячись на бурхливі суперечки в народних зборах і протидію демократів, загін в 4 тисячі афінських гоплітов був посланий до Спарти. Спартанський уряд запідозрив афінян в таємних стосунках з повсталими і зажадало відгук цього загону, що з'явилося однією з причин «Малої» Пелопонесськой війни. Політика Кимона на зближення із Спартою закінчилася повною поразкою. Кимон був позбавлений посади стратега, а пізніше піддадуть остракізму.

До кінця 60 - х років активізувалося демократичне угрупування, на чолі якого став Ефіальт. Як писав Арістотель, "він користувався репутацією людини непідкупного і справедливого в державних справах." Будучи вихідцем з аристократичного, але розорився роду, Ефіальт вважав, що істинним господарем держави повинен бути простий народ. Ефіальт направив свої зусилля на посилення ролі народних зборів. Ефіальт завдав удару по ареопагу - головній опорі афінських аристократів. Проти багатьох членів ареопагу були збуджені судові процеси по звинуваченню в хабарництві, а в 462 році до н.е. афінські народні збори прийняли закон, по якому ареопаг позбавлявся всіх своїх колишніх функцій , а саме контролю над новими законами і має рацію судити осіб, що обвинувачувалися в посадових злочинах. З авторитетного органу держави ареопаг перетворювався на простий суд по розбору деяких видів кримінальних злочинів. Справи ж про звинувачення в посадових злочинах були перенесені в «Раду 500» і в геліею - народний суд присяжних. Вцелом дана реформа ареопагу означала, що його функції фактично переходили до народних зборів, які перетворилися на справжнього носія верховної державної влади.

Супротивники демократії ненавиділи Ефіальта, обвинувачувавши його у тому, що він "оп'янив демос непомірною свободою" / Платон /. Відчуваючи в його обличчі небезпечного для них політичного лідера, прихильники олігархії в 461 році до н.е. організували замах. Ефіальт був убитий вночі. Плутарх пояснює дію олігархів таким чином: «Він був страшний для олігархів і безжальний до людей, що скоювали злочини проти народу".

Після смерті Ефіальта протягом 15 - 17 років / до 443 року до н э., коли був вигнаний Фукидід з аристократичного угрупування / продовжувалася боротьба між аграрним і морським угрупуваннями. Боротьба була загостреною і йшла з перевагою на стороні демократів.
3.

В результаті реформ, що почалися ще в кінці У1 в. до н.э.и завершених Клісфеном, формується Афінська держава, яка ділилася на локальні одиниці; багаті аристократи і багаті городяни користувалися тими ж привілеями; до участі в управлінні допускалися вільні громадяни; відмінене боргове рабство.Проте новий державний порядок ще не означав остаточного затвердження демократії в Афінах.

Після організованого олігархами вбивства Ефіальта визнаним керівником афінської демократії став Перікл. Будучи першим стратегом, Перікл керував Афінською державою беззмінно протягом 15 років /443 - 429 г.г. до н.е. /. Цей час іменувався "золотим століттям" афінської рабовласницької демократії, епохою вищого розквіту Афін.

Перікл походив із знатного аристократичного роду Алкмеонідов, по матері він був онучатим племінником Клісфена. Він дістав прекрасну освіту. Його навчали музиці і віршуванню. Одним з його вихователів був відомий філософ Анаксагор. Серед близьких йому людей можна назвати найвидатніших учених, поетів, художників того часу: Сократа, Геродота і інших. Аніскільки не побоюючись за свою кар'єру, Перікл не посоромився кинути виклик громадській думці, залишивши свою дружину і одружувався на іноземці (не громадянці) з Мілета. Аспазія немало епатіровала громадськість своєю поведінкою. Будучи гетерою, вона збирала в своєму будинку кращих людей того часу, філософів Анаксагора, Протагора, поета Софокла.

Перікл проявив себе як обережний і далекоглядний політик, блискучий оратор, мови якого відрізнялися незвичайною силою переконання. Сучасники говорили, що Перікл правив не силою, а словом. Великі пізнання і природні здібності зробили виступи Перікла прекрасними формою і глибокими за змістом. За ораторський талант Перікла називали «олімпієць». Один його супротивник, що опинився у вигнанні, говорив: «Якби ми боролися, і я його повалив, він лежачи переконав би всіх, що це він мене повалив». Популярність Перікла пояснювалася перш за все тим, що його політична діяльність, направлена на зміцнення демократичного ладу, на посилення Афінської морської держави і взагалі могутності Афін, виражала інтереси більшості афінських громадян.

Головна задача Перікла і його прихильників полягала в послідовній демократизації державного ладу Афін. Чи була дана політика особистим переконанням Перікла, або мотивувалася ніж – або ще? Цю сторону діяльності влучно помітив геніальний Фукидід: "Спираючись на свій престиж і розум, будучи, очевидно, неподкупнейшим з громадян, він вільно стримував народну масу, і не стільки вона керувала ним, скільки він нею. По імені це була демократія, а на ділі влада належала першому громадянину". Ця заборона народної маси полягала у тому, що в цілях збереження єдності рабовласницького класу Перікл і його оточення прагнули частково задовольнити за рахунок держави матеріальні і політичні вимоги низів афінського суспільства. У даному напрямі Періклом були закріплені наступні нововведення.

1.Периклу, наприклад, приписувалося введення винагороди за несення виборних державних посад. Оскільки бідна людина весь свій час витрачала на те, щоб заробити своїй сім'ї прожиток, то він не мав нагоди займатися державною діяльністю. По пропозиції ж Перікла була введена платня за виконання державних обов'язків. Спочатку присяжним народного суду, а потім і іншим посадовцям стали видавати гроші за кожен день, витрачений ними на суспільні справи. Винагорода за несення державних посад дала можливість і неімущим громадянам використовувати це право. Так в 457 році до н.е. на посаду архонта вперше був вибраний зевгит. Виняток становили посади скарбників / еллінотамієв /. Для заняття цієї посади потрібен ценз, оскільки скарбники повинні були відповідати своїм майном за увірену їм скарбницю.

2.Старий спосіб виборів шляхом голосування все частіше став замінюватися жеребкуванням, в основі якого лежало визнання за будь-яким афінським громадянином права займати будь-який пост в державі, за винятком посади стратега, що вимагала спеціальних знань.

3.Было встановлене дарування солдатам, матросам і командирам. Перікл запропонував щорічно відправляти в морі 60 трієр, екіпаж яких набирався з громадян, що одержували за це платню протягом 6 місяців. Крім того, на землі держав, що входили в Афінський союз, створювалися афінські поселення / клерухиі /, де всякий афінянин міг одержати ділянку землі. Цими поселеннями розв'язувалися відразу дві задачі: створювалися гарнізони за межами Аттіки і полегшувалося положення простого народу.

4. При Перікле широко застосовувалася і система прямих роздач. Так, громадянам регулярно видавалися театральні гроші / теорікон /, які, проте, можна було витратити і на інші потреби. Демократичний уряд надавав театральним уявленням велике виховне значення. Театр виконував важливу роль в суспільному житті стародавніх афінян.

5. Перікл був ініціатором великих суспільних робіт, які давали заробіток безробітним і потребуючим. Перікл пропонував працювати тим, хто бажав жити за рахунок допомоги. Для цього він затіяв в Афінах небувалі будівництва: відновлення храмів. Найбільшим з них був Парфенон. Ці акції давали засоби існування скульпторам, живописцям, майстрам золотих справ. Одного разу Періклу сказали, що на дані роботи він витрачає дуже багато народних грошей. Перікл відповів: «Добре, я витрачатиму свої, але тоді зроблю напис не «Афінський народ – на честь богині Афіни», а «Перікл – на честь Афіни»». Союзники скаржилися: «За наш рахунок Перікл прикрашає Афіни!». На це він говорив: «Це – не прикраса. Це пам'ятник нашій і вашій перемозі в подяку богам, які її дарували». Перікл був гідним співбесідником найрозумніших людей Греції: філософом Анаксагором, скульптором Фідієм, архітектором Гипподамом.

6.Не можна, проте забувати, що афінська демократія була демократією рабовласницькою, бо засоби, роздавані афінському демосу, здобувалися ціною жорстокої експлуатації рабів і нещадного пригноблення населення міст, що потрапили в залежність від Афін. Особливістю афінської демократії було те, що повноправні громадяни не представляли більшості населення / жінки, метеки і раби не користувалися цивільними правами /. Збільшення чисельності громадян в очах повноправних афінян загрожувало скороченням тих благ, якими вони користувалися, будучи громадянами.

У 431 - 430 роках до н.е. Перікл провів через народні збори закон, по якому володіти повними цивільними правами могли тільки ті, у кого обидва батько, мати і батько, були корінними афінянами.
4.

В період правління Перікла найбільш закінчений свій вигляд прийняла політична система і конституція афінської рабовласницької демократії.

 • Верховна влада в країні належала еклессиі - народним зборам, що формально включали всіх повноправних громадян. Збиралися народні збори 3 - 4 рази на місяць. На народних зборах: 1) розв'язувалися всі питання внутрішньої і зовнішньої політики; 2) вибір осіб, що відали військовими справами і фінансами; 3) заслуховували звіти посадовців з правом дострокового їх відгуку; 4) обговорювалися і приймалися закони і ухвали і т.д. Це був дійсно суверенний орган Афін, де діяла свобода слова і критики незважаючи на осіб, і здійснювалося пряме народоправство. Брати участь в народних зборах міг кожен афінський громадянин, що досяг 20-річного віку.

 • Іншим найважливішим державним органом була «Рада п'ятисот» - Буле. Рада була представником держави при дипломатичних стосунках, приймав послів і представляв їх народним зборам. Однією з головних функцій ради було попереднє обговорення справ, що поступають на розгляд народних зборів. Він був, перш за все, дорадчим органом, "радою попередніх обговорення, бо остаточна ухвала виносилася народними зборами.

 • Важливу роль виконував в Афінах і суд присяжних, геліея. Присяжні обиралися щорічно з числа громадян старше 30 років. Вибори також проходили за допомогою долі. Обвинувачів, а рівно і захисників в Греції не було.

 • Колегія архонтов і ареопаг втратили своє колишнє значення.

Це був період щодо високої демократії, обмеженої її рабовласницькою основою. Участь в народних зборах не оплачувалася, тому далеко не всі могли кожен 10 - й день проводити в народних зборах. Та і селянам з поселень, розташованих далеко від Афін не під силу було витрачати 2 - 3 дні для відвідин народних зборів.
5.

У середині V століття до н.е. Афіни перетворилися на найкрупніший і квітучий центр економічного, політичного і культурного життя Греції. Зовнішня політика Афін була направлена на встановлення зв'язків із заходом, а саме з Італією. У 443 році до н.е., прагнучи укріпити свій вплив в Італії, афіняни вивели на її південне побережжя колонію Фурії.

Щоб забезпечити інтереси Афін на Чорному морі, Перікл зробив біля 437 року до н.е. «Понтійськую експедицію» - великий морський похід в Чорне море. В результаті походу Афіни укріпили свій вплив на південному побережжі Чорного моря .

В ході греко - персидських воєн для ведення загальних оборонних і наступальних операцій на морі проти персидців в 478 році до н.е. був укладений загальногрецький сою . Місцем зборів союзників був вибраний острів Делос, тому союз і одержав назву Делосського морського союзу або Делосськой симмахиі . Делосській союз був федерацією грецьких держав, всі члени якої мали рівні права . Союзники повинні були поставляти певну кількість людей і матеріальних засобів для спорядження флоту і змісту війська. Юридично всі члени союзу вважалися рівноправними, проте фактично із самого початку першість в ньому належала Афінам. Не всі союзники брали участь в поставці і оснащення кораблів. Це робили переважно Афіни. Союзники в свою чергу повинні були сплачувати певні внески - форос /дань/. Таким чином керівництво Делосськім союзом переходить в руки Афін, які поступово переходять до прямого диктату. Про положення союзників пише Фукидід. / практикум,стр.156-157 /

Зовнішнім виразом перетворення Делосського союзу в Афінську морську державу з'явилося перенесення союзної скарбниці з Делоса до Афін /454 рік до н.е. / і передача найважливіших справ союзників на розбір і рішення афінської геліее . Сума фороса була встановлена засновником Делосського союзу, Арістідом, на підставі точного обліку доходів і багатства кожного члена союзу . / практикум, стор. 157 /

Відносно сплати фороса всі члени Делосського союзу були розподілені по 5 округам, організованим за географічним принципом. До кожного округу був представлений афінський уповноважений, стежачий за своєчасною сплатою фороса . Окрім фороса, союзники платили всілякі мита, несли судові витрати, містили афінські гарнізони, оплачували урядовців, що присилаються з Афін . На союзників афіняни дивилися як на здобич афінського народу, якій можна було розпоряджатися на свій розсуд. За рахунок союзної скарбниці Афіни містили близько 20 тисяч афінських громадян - урядовців. Посилення податкового гніту Афін на союзників було однією з причин незадоволеності союзників своїм гегемоном. Незадоволеність і повстання нерідко приводили до відпадання союзних міст і до їх виходу. Часто ж повстання жорстоко пригнічувалися. /практикум "Ухвала про Халкиде , стор. 158 / Всяка ініціатива до самостійності пригнічувалася у союзників афінянами . /практикум,Афинский грошовий закон V століття до н.е. /

Значну суму надходжень в афінську скарбницю складали торгові мита. Афіни при Перікле представляли з себе місто світового значення, а порт Пірей був зв'язуючою ланкою між заходом і сходом, північчю і півднем .Пошлины в Пірєє стягувалися у розмірі 2 % оподатковуваного вантажу .

Афінська держава, до складу якої входило близько 200 неоднакової величини і значення держав, при Перікле досягла своєї вищої могутності. Озброєні сили Афін складалися з союзного флоту, який, наприклад, під час Пелопоннеськой війни доходив до 400 трієр. Сухопутна армія досягала 30 тисяч чоловік . Військова перевага забезпечувала Афінам їх гегемонію над союзниками і торгову монополію в Егейськом морі.

Провідниками афінської політики і вплив в союзних полісах служили афінські колонії - клерухиі, які були на островах Леленосе, Імбросе, Евбєє, Наксосе, Андросе і др .В соціально - політичній обстановці Афін V століття до н.е. клерухиі грали дуже велику роль .

Отже, період вищого економічного розквіту Греції був в той же час періодом розквіту рабовласницької демократії. Для свого часу афінська демократія була новим передовим суспільним устроєм, проте вона була демократією рабовласницькою. Не дивлячись на свою класову обмеженість, демократичний лад створив сприятливий грунт для розвитку античної культури . Підйом економічного і політичного життя Греції в V столітті до н.е. супроводжувався розквітом грецької культури, центром якого стали Афіни.


Скачать файл (99.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации