Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Аналіз діючого законодавства України в сфері захисту одиноких матерів - файл 1.doc


Аналіз діючого законодавства України в сфері захисту одиноких матерів
скачать (94 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc94kb.24.11.2011 13:17скачать

содержание

1.doc

Вступ

Збільшення кількості неповних сімей є фактом, розповсюдженим по всьому світу. На сьогоднішній день в Україні розпадається кожний другий шлюб, все більше жінок народжують дитину без чоловіка.

Як же діяти сучасній матері, яка виховує дитину одна, без чоловіка, в умовах, коли розраховувати можна лише на свої сили?

Слід зазначити, що більшість одиноких матерів можна віднести до категорії осіб, які потребують матеріальної допомоги. І це очевидно, тому що дохід неповної сім’ї складає лише заробітна плата матері.

Окрім одноразової допомоги при народженні дитини, котра становить 22,6 прожиткового мінімуму на дитину до 6 років, мати-одиначка отримує допомогу, що призначається за наявності відповідної довідки державного органу РАЦС [2].

Законодавством України передбачені пільги та різні гарантії для одиноких матерів, однак, деякі із них, жінка втрачає, у разі коли вона вступає в шлюб.

Проте, варто зазначити, що поняття "одинока мати" визначається чинним законодавством України по різному, і застосовується в залежності від того, на які правовідносини воно поширюється.

Перш за все, гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім’ї, її доходів та віку дітей встановлено Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" [1].

Відповідно до цього Закону призначається такий вид державної допомоги сім’ям з дітьми як, зокрема, допомога на дітей одиноким матерям.

Так, право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновителі, якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини.

У разі якщо одинока мати, одинокий усиновитель (вдова, вдівець), мати (батько) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті уклали шлюб, то за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, за умови якщо ці діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).

Разом з цим, доцільно зазначити про те, що жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей, не буде мати права на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, від якої вона має дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.

Слід зазначити, що умови призначення і виплати допомоги на дітей одиноким матерям визначає Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751.

Відповідно до цього Порядку щодо умов призначення та розміру допомоги на дітей одиноким матерям слід зазначити, що така допомога призначається за наявності відповідної довідки державного органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народжень відомостей про батька (матір) дитини.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги.

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновителям (вдовам, вдівцям), матерям (батькам) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менш як 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

При цьому, у разі затвердження нового розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку розмір допомоги на дітей одиноким матерям перераховується без звернення осіб, яким вони призначені, з місяця набрання чинності актом законодавства, що встановлює новий прожитковий мінімум.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги на підставі довідки про доходи і декларації про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги [7].

^ Пільги, що надаються одиноким матерям

Відповідно до ст. 45 Житлового кодексу передбачено, що одиноким матерям, які потребують поліпшення житлових умов, житлові приміщення надаються в першу чергу.

Також, статтею 12 Закону України від 12 січня 2006 року N 3334-IV "Про житловий фонд соціального призначення", що визначає правові, організаційні та соціальні засади державної політики щодо забезпечення конституційного права соціально незахищених верств населення України на отримання житла, визначено, зокрема, що одинокі матері мають право першочергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення, за наявності в них права на отримання такого житла.

Ст. 6 ЗУ «Про податок з доходів фізичних осіб» платник податку, який є самотньою матір’ю або самотнім батьком (опікуном), має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги в розмірі, який дорівнює 150% суми пільги у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років [6].

Щодо переліку документів, які необхідні для призначення допомоги на дітей одиноким матерям слід зазначити, що до органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання подаються:

- заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;

- довідка державного органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народжень відомостей про батька дитини;

- копія свідоцтва про народження дитини;

- довідка про проживання дитини з матір’ю, видана за місцем проживання сім’ї.

У разі неможливості одержати таку довідку орган праці та соціального захисту населення здійснює обстеження сім’ї за місцем проживання і складає акт із зазначенням факту проживання дитини з матір’ю. У разі, коли дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, замість довідки про проживання дитини з матір’ю подається довідка з місця проживання матері та довідка з місця проживання (навчання) дитини.

Якщо одинока мати народила дитину за межами України і не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір’ю, рішення про призначення їй допомоги на дитину приймається органом праці та соціального захисту населення на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім’ї і документа про народження дитини, легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку (якщо діти навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) включно.

Документи, необхідні для призначення державної допомоги сім’ям з дітьми, подаються особою, яка претендує на призначення допомоги, самостійно. За наявності письмової заяви особи, яка претендує на призначення допомоги, але за станом здоров’я або з інших поважних причин не може самостійно зібрати необхідні документи, збір зазначених документів покладається на органи, що призначають допомогу.

Подані документи розглядаються органом, що призначає та здійснює виплату державної допомоги, протягом 10 днів з дня подання заяви.

Після прийняття відповідного рішення орган праці та соціального захисту населення надсилає заявникові письмове повідомлення про призначення державної допомоги чи про відмову в її наданні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження цього рішення [5].

^ Одинокі матері, які працюють

Проте, визначене Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" поняття "одинока мати" застосовується лише для призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям відповідно до норм цього Закону і не поширюється на трудові правовідносини.

А трудове законодавство передбачає ряд наступних гарантій при прийнятті на роботу та звільненні одиноких матерів.

Згідно із статтею 184 Кодексу законів про працю України забороняється відмовляти одиноким матерям (за наявністю в неї дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда) у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату.

При відмові у прийнятті на роботу зазначеним категоріям жінок власник або уповноважений ним орган зобов’язані повідомляти їм причини відмови у письмовій формі. Відмова у прийнятті на роботу може бути оскаржено у судовому порядку.

Звільнення одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.

^ Право на відпочинок одиноких матерів

Важливо відмітити також про те, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно відпусток" від 22.10.2004 р. № 2128-IV частину першу статті 1821 Кодексу законів про працю України та частину першу статті 19 Закону України "Про відпустки" було доповнено словами "одинокій матері".

Згідно зі статтею 19 Закону України "Про відпустки" жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).

Оскільки пункт 5 частини дванадцятої статті 10 Закону України «Про відпустки» визначає одиноку матір як таку, яка виховує дитину без батька, факт утримання (аліменти) для надання відпустки значення не має.

Отже, право на додаткову відпустку мають такі одинокі матері: жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої немає запису про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдова; жінка, яка виховує дитину без батька (в тому числі й розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, незважаючи на факт отримання аліментів, і жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена).

Проблема виникає з наданням такої відпустки розлученій жінці, оскільки батько в дитини є і в багатьох випадках спілкується з нею і бере участь у вихованні.

Більш того, стаття 157 Сімейного кодексу України визначає, що питання виховання дитини вирішується батьками спільно. Той із батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов’язаний брати участь у її вихованні і має право на особисте спілкування з нею.

Статтею 158 Сімейного кодексу передбачено, що за заявою матері, батька дитини орган опіки та піклування визначає способи участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї.

У разі ухилення батька від виконання своїх обов’язків з виховання дитини мати має право звернутися до суду з позовом про позбавлення його батьківських прав.

Чинне законодавство не містить конкретного переліку документів, які слід пред’явити жінці, яка виховує дитину без батька, для отримання додаткової соціальної відпустки.

Тому одним із документів для підтвердження того, що батько не бере участі у вихованні дитини, може бути: рішення суду про позбавлення відповідача батьківських прав, рішення органів опіки та піклування або суду щодо участі батька у вихованні дитини, ухвала суду або постанова слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів тощо.

Крім того, підтвердженням відсутності участі батька у вихованні дитини може бути акт, складений соціально-побутовою комісією, створеною первинною профспілковою організацією чи будь-якою іншою комісією, утвореною на підприємстві, в установі, організації, а також довідка зі школи про те, що батько не бере участі у вихованні дитини (не спілкується з вчителями, не забирає дитину додому, не бере участі в батьківських зборах) тощо.

Отже, розлучена жінка, яка дійсно виховує сама дитину (без батька), для отримання додаткової соціальної відпустки має надати копію свідоцтва про народження дитини, копію свідоцтва про розірвання шлюбу та документ, який підтверджував би те, що батько не бере участі у вихованні дитини [3].

Виплата державної допомоги на дітей одиноким матерям припиняється у разі:

 • позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

 • відмови отримувача допомоги від виховання дитини;

 • тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;

 • відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав позбавлення волі отримувача допомоги за рішенням суду;

 • скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

 • працевлаштування дитини або реєстрації нею шлюбу до досягнення 18-річного віку;

 • надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, якщо вона записана матір'ю або батьком дитини;

 • смерті дитини;

 • смерті отримувача допомоги. 

Виплата допомоги припиняється на підставі поданих обґрунтованих пропозицій органу опіки та піклування чи державного соціального

інспектора органу праці та соціального захисту населення з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який призначив допомогу.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається органами праці та соціального захисту населення за місцем їх проживання. Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органі праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації [4]. 

^ Логічна модельЧасткові цілі

Види діяльності

^ Внесок ресурси

Методи

Проміжний результат

1.

Інформування одиноких матерів про їх права на допомогу і соціальні виплати

Подання інформації про діюче законодавство України щодо одиноких матерів через ЗМІ, брошурки, інтернет

Волонтери, соціальні працівники і люди, що працюють в сфері соціального захисту

Створення необхідної інформації для подальшого розповсюдження через ЗМІ, брошурки, інтернет, бігборди

Підвищення рівня поінформованості серед населення

2.

Створення груп самодопомоги одиноких матерів

Проведення зборів для надання інформації, взаємопідтримки, взаємодопомоги, обміну досвідом

Одинокі матері, члени груп самодопомоги

Консультації, тренінги, обговорення, обмін ресурсами(напр. одяг, іграшки і т.д.)

Часткове задоволення матеріальних та емоційних потреб одиноких матерів

3.

Створення при групах самодопомоги дитячих садків

Догляд за дітьми одиноких матерів, доки вони знаходяться на роботі або зайняті іншими видами діяльності

Одинокі матері, члени груп самодопомоги, волонтери

Послуги по догляду за дітьми на безоплатній основі

З’являється час для одиноких матерів, який вони можуть використати для відвідування роботи або вирішення інших питань

4.

Внесення до законодавства пропозиції щодо створення квоти у дитячих садках для дітей одиноких матерів у розмірі не менше 5 %

Розробка та підготовка пропозиції щодо внесення змін до законодавства України

Одинокі матері, соціальні працівники, юристи, законодавці, органи влади

Юридичні послуги, лобіювання інтересів одиноких матерів в органах влади

Полегшений доступ до дитячих садочків

5.

Внесення пропозиції щодо спрощення системи надання допомоги та соціальних виплат одиноким матерям

Розробка та підготовка плану змін у законодавстві України

Одинокі матері, соціальні працівники, соціологи, юристи, органи влади

Юридичні послуги, лобіювання інтересів одиноких матерів в органах влади

Зміни в законодавстві України, які сприятимуть покращенню та ефективності надання послуг одиноким матерям

Список використаної літератури:

 1. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"

 2. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо виплати допомоги при народженні дитини

 3. Лист Мінпраці від 19.5.2009 № 5565/0/14-09/13 «Щодо надання відпустки одинокій матері (витяг)»

//http://www.dtkt.com.ua/show/2cid07568.html

 1. Микола Северин «Державна допомога на дітей одиноким матерям» // http://jurisconsult.net.ua/spravochniki/170-derzhavna-dopomoga-na-ditej-odinokim-materyam.html

 2. Провідний спеціаліст відділу з питань праці Департаменту соціального, трудового та гуманітарного законодавства Кольчевська Олена Петрівна, матеріали сайту «Звернення громадян» // http://www.mama-tato.com.ua/article/a-138.html

 3. Юрист Благодійної організації «Твоє право» Андрій ВОВК, 2010р. // http://pravnik.at.ua/news/2010-03-09-19-0-3

 4. http://rights.unian.net/ukr/detail/728


Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»
Доповідь на тему:

«Аналіз діючого законодавства України в сфері захисту одиноких матерів»

Виконали:

Ст. гр. СЦРм-11

Геруля Ю.В.

Ліщинська Н.В.

Чорна М.М.

Перевірив:

Проскура В.В.


Львів - 2011


Скачать файл (94 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации