Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Аналітичний метод наукового пізнання - файл 1.doc


Аналітичний метод наукового пізнання
скачать (39 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc39kb.24.11.2011 16:58скачать


1.doc

Реферат на тему:

Аналітичний метод наукового пізнання
Процес наукового пізнання в загальному вигляді є рішенням різного роду завдань, що виникають в ході практичної діяльності. Вирішення проблем, що виникають при цьому, досягається шляхом використання особливих прийомів (методів), що дозволяють перейти від того, що вже відоме, до нового знання. Така система прийомів зазвичай і називається методом. Метод це сукупність прийомів і операцій практичного і теоретичного пізнання дійсності.

Аналітичний метод передбачає виділення з цілого окремої частини. Він має такі компоненти: осмислене сприйняття інформації, виділення суттєвих ознак і відношень, поділ на елементи і знаходження вихідної структурної одиниці; осмислення зв’язків, їх синтез. Характеристика частини цілого здійснюється через порівняння, синтез та інші логічні методи. Аналітичний метод часто використовується на початковому (емпіричному) етапі пізнання.

При цьому можна виділити шість складових аналітичного процесу:

1) визначення змісту, масштабів, ступеня і структури проблеми;

2) аналіз стратегії, цілей і завдань, тактики її реалізації;

3) дослідження варіантів дій, варіантів рішень, які визначають ці дії;

4) аналіз результатів, які можна одержати в процесі реалізації тих чи інших рішень;

5) аналіз можливостей і обмежень для досягнення тих чи інших результатів;

  1. оптимізація діяльності в аспекті реалізації цілей і завдань за наявних можливостей і обмежень.

Аналітичні методи - методи наукового пізнання, засновані на уявному або фактичному розкладанні цілого на складові частини.

Застосовуючи аналіз як метод наукового пізнання, розділяючи ціле на його складові.

Розділення має на меті перехід від вивчення цілого до вивчення його частин і здійснюється шляхом абстрагування від зв'язку частин один з одним.

Аналіз - обмежена складова частина всякого наукового дослідження, що є зазвичай його першою стадією, коли дослідник переходить від неподіленого опису об'єкту, що вивчається, до виявлення його будови, складу, а також його властивостей і ознак.

Сам хід пізнання включає дві взаємодоповнюючі процедури. Спочатку ми аналізуємо всю сукупність сприйманих нами одиничних предметів природи. Ми порівнюємо їх між собою, встановлюємо їх схожість і відмінність. На основі цього ми розподіляємо їх по видах і різновидах. У цьому полягає суть аналітичного методу пізнання, який є моментом схоплювання і утримання в нашому уявленні відчуттями сприйманих нами предметів в їх зовнішній відмінності. Наприклад: це – зірки, це – птахи, це – риби, це – дерева, і т.д.

Для зрозуміння об'єкту як єдиного цілого не можна обмежуватися вивченням лише його складових частин. В процесі пізнання необхідно розкривати об'єктивно існуючі зв'язки між ними, розглядати їх в сукупності, в єдності. Здійснити цей другий етап в процесі пізнання — перейти від вивчення окремих складових частин об'єкту до вивчення його як єдиного зв'язаного цілого можливо тільки в тому випадку, якщо метод аналізу доповнюється іншим методом — синтезом.

В процесі синтезу проводиться з'єднання воєдино складових частин (сторін, властивостей, ознак і т. п.) об'єкту, що вивчається, розчленованих в результаті аналізу. На цій основі відбувається подальше вивчення об'єкту, але вже як єдиного цілого. При цьому синтез не означає простого механічного з'єднання роз'єднаних елементів в єдину систему. Він розкриває місце і роль кожного елементу в системі цілого, встановлює їх взаємозв'язок і взаємообумовленість, тобто дозволяє зрозуміти справжню діалектичну єдність об'єкту, що вивчається.

Аналіз фіксує в основному те специфічне, що відрізняє частини один від одного. Синтез же розкриває те істотне загальне, що зв'язує частини в єдине ціле. Аналіз, що передбачає здійснення синтезу, своїм центральним ядром має виділення істотного. Тоді і ціле виглядає не так, як при “першому знайомстві” з ним розуму, а значно глибше, змістовніше.

Аналіз і синтез з успіхом використовуються і у сфері розумової діяльності людини, тобто в теоретичному пізнанні. Але і тут, як і на емпіричному рівні пізнання, аналіз і синтез - це не дві відірвані один від одного операції. По своїй істоті вони — дві сторони єдиного аналітико-синтетичного методу пізнання.

Ці два взаємозв'язані прийоми дослідження отримують в кожній галузі науки свою конкретизацію. Із загального прийому вони можуть перетворюватися на спеціальний метод: так, існують конкретні методи математичного, хімічного і соціального аналізу. Аналітичний метод отримав свій розвиток і в деяких філософських школах і напрямах.

Аналітична філософія – операційно-аналітичний метод дослідження і пізнання всеосяжних початків і законів всесвіту.

Аналітична філософія - певний стиль філософського мислення, спосіб філософствування, що орієнтується на ідеали ясності, точності і логічної строгості мислення і його мовного виразу.

Аналітична філософія інституціоналізована в різних напрямах досліджень від аналізу мови до аналізу свідомості.

Для Аналітичної філософії як сучасного етапу еволюції неопозітівізма характерна тенденція, зберігши ідею аналізу як "антиметафізики", максимально звільнитися від яких-небудь змістовних передумов філософського характеру, зокрема від жорстких гносеологічних постулатів раннього неопозітівізма (наприклад, принципу розглядати аналіз як чисту техніку і не обмежувати його якими-небудь упередженими формами, пов'язаними з певними концепціями знання.

Тим самим сучасна Аналітична філософія приходить або до повної ліквідації себе як філософії, при підміні філософського дослідження конкретним логіко-лінгвістичним, логіко-семантичним і іншим аналізом, або до повернення в завуальованій формі до проблем філософського характеру. При цьому для сучасної Аналітичної філософії характерні прагнення поєднувати елементи різних варіантів аналізу і сполучати аналіз з концепціями, які традиційно вважалися антитезою сучасного позитивізму.


Скачать файл (39 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации