Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Конспект лекцій з менеджменту малого бізнесу - файл Конспект лекций.doc


Конспект лекцій з менеджменту малого бізнесу
скачать (163.2 kb.)

Доступные файлы (1):

Конспект лекций.doc794kb.29.08.1997 12:10скачать

Конспект лекций.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
^

Державна політика розвитку малого бізнесу


3.1 Напрямки адміністративно-правового впливу на малий бізнес в Україні

3.2 Державна політика підтримки малого підприємництва, етапи формування

3.3 Завдання державної програми підтримки малого бізнесу

^

3.1 Напрямки адміністративно-правового впливу на малий бізнес в Україні


Малий бізнес не може розвиватися і функціонувати в суспільстві, не маючи належної державної правової підтримки. Необхідність втручання держави в підприємницьке середовище зумовлена нездатністю підприємницьких структур протистояти дисфункціям ринку, монополізацією виробництва, ускладненням відтворювальних процесів, постійним порушенням рівановаги між сукупним попитом та пропозицією. Результатом є негативні явища: масове банкрутство, втрата державою платників податків (скорочення джерел поповнення державних доходів), посилення соціальної нестабільності та напруги, збільшення навантаження на державний бюджет (виникає потреба сплачувати соціальні виплати). Таким чином, держава зацікавлена у максимальному розвитку структур малого бізнесу.

Державне регулювання підприємницької діяльності покликане усунути суперечність між високою макроекономічною та соціально політичною значущістю підприємництва та слабкою життєздатністю суб‘єктів підприємництва сучасної ринкової економіки.

Державне регулювання малого бізнесу – система правових, організаційних та регулятивно-контролюючих заходів держави, спрямованих на створення сприятливого підприємницького середовища для забезпечення ефективності та конкурентоздатності національної економіки.

Необхідність державного регулювання малого бізнесу в умовах трансформації суспільства зумовлена:

- важливістю формування ринкової економіки підприємницького типу;

- значенням становлення вітчизняного підприємництва для розвитку суспільного життя країни;

- відсутністю нормальних макроекономічних умов для бізнесу;

- складністю і тривалістю процесу переходу від адміністративно-командної економіки до соціально-орієнтованої ринкової економіки.

Механізм впливу держави на діяльність суб‘єктів МБ складається з формування нормативно-правового поля, державної підтримки підприємництва, адміністративно-економічного регулювання, організаційної та інформаційної допомога.

Адміністративний вплив держави на рівні мікроекономічної політики визначається заходами, спрямованими на створення сприятливих умов становлення та розвитку підприємництва, насамперед проведення інституційних перетворень, тобто формування системисоціально-економічних відносин шляхом створення відповідних правових інститутів (лат. – установа, устрій).

Принципи адміністративно-правового впливу держави на розвиток підприємництва:

- адекватність загальнодержавним економічним інтересам;

- однакові умови для всіх суб‘єктів економіки: вільний доступ до ресурсів, кредитів, інформації;

 • заохочення вітчизняного товаровиробника на основі критерія економічної ефективності;

 • селективна державна підтримка секторів, галузей і виробництв, що забезпечують розвиток прогресивних перетворень в економіці країни;

 • стимулювання науково-технічної та іноваційної діяльності;

 • заохочення розвиттку експортного потенціалу країни.

Цілі державної підтримки підприємництва:

 • формування потужного підприємницького сектору;

 • стимулювання перспективних видів і напрямків діяльності;

 • сприяння нагромадженню інвестиційних ресурсів;

Адміністративно – економічний вплив держави на розвиток малого бізнесу проявляється у формі ліцензування, встановлення соціальних та екологічних нормативів, реалізації регінальних економічних програм, укладання договорів та виконання робіт для державних потреб.

Основні напрямки державної підтримки підприємництва:

 • вдосконалення нормативно-правової бази малого бізнесу;

 • проведення ефективної конкурентної політики;

 • створення ефективної системи фінансово-кредитної та гарантійної підтримки підприємця;

 • дерегуляція економіки – обмеження державного втручання у діяльність підприємців шляхом проведення адміністративно-правових та економічних заходів;

 • створення сприятливого інвестиційно-інноваційного клімату;

 • забезпечення стабільності національної валюти;

 • удосконалення приватизаційного процесу;

 • проведення реструктуризації, системної трансформації підприємств, адаптації їх діяльності до вимог ринку;

 • підтримка ефективно працюючих підприємств незалежно від форм власності, сприяння розвиткі малого підприємництва;

 • заохочення іноземних інвестицій, залучення їх у приватизаційну сферу і в реальне виробництво;

 • сприяння держави у створенні та розвитку ринкової інфраструктури;

 • перекриття джерел кримінального бізнесу, обмеження тінізації економіки;

 • ефективне використання міжнародної допомоги з метою розвитку підприємництва;

 • формування у суспільстві відповідного типу економічної культури та морально-психологічної атмосфери.

Таким чином, в Україні проголошується необхідність державної підтримки малого бізнесу, тому що сектор економіки практично не існував в минулому і є найбільш вразливим до факторів невизначеності економічної стратегії, корупції, бюрократизму службовців, інфляції та конкуренції.

^

3.2. Державна політика підтримки малого підприємництва, етапи її формування


Аналіз світового досвіду свідчить, що в розвинутих країнах держава бере активну участь у формуванні та розвитку підприємницької діяльності, її підтримці. Відсутність державної підтримки суб‘єктів малого бізнесу може привести до зменшення активності суб‘єктів малого бізнесу, скорочення обсягів діяльності, навіть ліквідації.

^ Державна політика розвитку малого підприємництва є частиною соціально-економічної політики країни, визначає основні принципи, напрямки і форми економічного та адміністративно-правового впливу у сфери малого підприємництва з урахуванням державних інтересів і приоритетів.

Можна виділити декілька етапів формування державної політики розвитку та підтримки підприємництва.

1^ . Початковий (підготовчи) – 1987-1990рр.-частковій легалізації малого бізнесу сприяло прийняття у 1987 році Закону УССР “Об индивидуальной трудовой деятельности граждан”. Імпульсу щодо розвитку малого бізнесу додало прийняття у 1988р. Закону про кооперацію. Це сприяло масовому потоку громадян у кооперативи з демократичною формою організації та високими прибутками. Кооперативи стали першоосоновою організації приватного підприємства, поклали фундамент малого бізнесу.

2. ^ Перший етап формування державної політики підтримки малого бізнесу (1991-1995рр.)

Офіційно розвиток підприємництва в Україні бере початок з 1 березня 1991 року, коли було введено в дію Закон України “Про підприємництво”. Закон визначив загальні правові, економічні та соціальні засади, умови здійснення підприємницької діяльності, правові основи державного регулювання. Прийняття закону було обумовлено двома причинами: усунути існуюче обмеження щодо здійснення підприємницької діяльності (підприємництво вважалось злочином) та створити вихідний імпульс для розвитку бізнесу.

24 травня 1991 року згідно з Постановою Кабміну України створюється Державний комітет України по сприянню малим підприємствам і підприємництву (Держпідприємництво) як центральний орган державної виконавчої влади. Головним завданням проголошувалось здійснення державної підтримки і координації розвитку малого підприємництва. Комітет проіснував 4 роки, перетворившись з самостійного централізованого органу в 1995 році на окремий підрозділ Мінекономіки України.

У березні 1993 року Кабміном була схвалена Програма державної підтримки підприємництва в Україні, яка є складовою комплексу заходів щодо сприяння розвитку ринкових відносин та виходу України з економічної кризи. Головні завдання програми – формування правової бази розвитку і підтримки підприємництва, створення системи фінансування, кредитування та страхування, забезпечення матеріальних умов, формування ринкової інфраструктури, інформаційна та науково-методична підтримка підприємницької діяльності.

З метою вдосконалення правової бази розвитку та зацікавленості підприємців в організації малого бізнесу було прийнято ряд законодавчих актів: нове положення про реєстрацію суб‘єктів підприємницької діяльності, про застосування прискорених норм амортизації основних виробничих фондів, про лібералізацію експортних операцій.

Характерною рисою політики розвитку підприємництва було невизначене і постійно змінювальне ставлення держави, не усвідомлюється необхідність державної підтримки малого бізнесу.

^ 3. Другий етап державної політики розвитку малого бізнесу розпочався в 1996 році.

Кабінетом міністрів України 3 квітня 1996 року №404 затверджена концепція дежавної політики розвитку малого підприємництваяка є частиною економічної та соціальної політики України.

Напрямки дежавної політики розвитку малого бізнесу:

 • забезпечення зростання ВВП за рахунок діяльності суб‘єктів малого бізнесу;

 • залучення суб‘єктів МБ до розв‘язання соціально-економічних проблем на державному та регіональному рівнях;

 • удосконалення структури малого підприємництва;

 • створення конкурентного середовища;

 • підвищення технологічного рівня виробництва малих підприємств;

 • заохочення розвитку МП у приорітетних напрямках і галузях;

 • створення нових робочих місць, зменшення безробіття;

 • сприяння максимальній самореалізації громадян у підприємницькій діяльності;

 • формування нової соціальної верстви власників і підприємців.

Державна підтримка малого підприємництва проводиться такими заходами:

 • формування нормативно-правової бази;

 • удосконалення податкової та фінансово-кредитної політики;

 • забезпечення інформацією;

 • сприяння впровадженню технологій та інновацій;

 • стимулювання зовнішньоекономічної діяльності;

 • підготовка та перепідготовка кадрів.

Принципами державної політики розвитку малого підприємництва є:

 • системність та комплексність механізмів регулювання розвитку малого бізнесу;

 • цілеспрямована адресна підтримка суб‘єктів малого підприємництва шляхом концентрації ресурсів для їх реалізації;

 • рівноправний доступ малих підприємств до матеріально-сировинних, фінансових та ін. ресурсів;

 • створення сприятливих умов для використання іноземних інвестицій, розвиток спільного підприємництва.

З метою прискорення розвитку малого бізнесу Кабмін України у січні 1997 року затвердив Програму розвитку малого підприємництва, яка стала дієвим механізмом підтримки та вирішення широкого коло проблем.

У грудні 2000 року приймається Закон України “Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”. Перше положення розглядає стан розвитку малого бізнесу в Україні, в якому зазначається, що на 1.01.2001 року в Україні існує близько 200 тис малих підприємств, зайнято понад 2,7 млн чоловік або 9% працездатного населення України. Суб‘єкти малого підприємництва виробляють 11% загального обсягу продукції (робіт, послуг), що свідчить про більш ефективне функціонування малого бізнесу порівняно з великим.

В розділі “Мета та основні завдання Програми” наголошується на створенні належних умов для реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність, а також підвищення добробуту громадян України шляхом залучення широких верств населення до такої діяльності.

Таким чином, формування та сворення цілісної системи державної підтримки підприємництва – складний і тривалий процес, який продовжується і сьогодні.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18Скачать файл (163.2 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации