Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Вопросы к екзамену по маркетингу - файл 1.doc


Вопросы к екзамену по маркетингу
скачать (40 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc40kb.25.11.2011 12:42скачать

содержание

1.doc

Питання до іспиту з курсу “Маркетинг”


 1. Сутність та види маркетингу.

 2. Функції маркетингу.

 3. Особливості використання функцій маркетингу в різних сферах діяльності.

 4. Зміст концепцій маркетингу.

 5. Маркетингове середовище (зовнішнє та внутрішнє).

 6. Практика використання концепцій управління маркетингом вітчизняними підприємствами.

 7. Сутність та характеристики ринку як об’єкту маркетингу.

 8. Види ринку.

 9. Кон’юнктура ринку та фактори, які впливають на її зміну.

 10. Принципи та критерії сегментування споживчого ринку.

 11. Сутність та визначення місткості (реальної та потенціальної) ринку.

 12. Вплив імпортно-експортних поставок на кон’юнктуру товарного ринку.

 13. Позиціонування товарів та диференціація пропозицій на ринку.

 14. Сутність, об’єкти та види маркетингових досліджень.

 15. Характеристика етапів процесу маркетингових досліджень.

 16. Специфіка маркетингових досліджень на споживчому та промисловому ринках.

 17. Особливості організації маркетингових досліджень на підприємстві.

 18. Напрями підвищення ефективності маркетингових досліджень.

 19. Характеристика факторів макросередовища маркетингу в Україні.

 20. Зв’язок між процесом прийняття управлінських рішень і процесом маркетингових досліджень.

 21. Маркетингові дослідження конкуренції та конкурентів.

 22. Види та джерела маркетингової інформації.

 23. Переваги та недоліки первинної та вторинної інформації.

 24. Розробка опитувальних анкет та їх використання.

 25. Сутність та оцінювання конкурентоспроможності товару.

 26. Сутність та види товару.

 27. Зміст рівнів товару та головні його параметри.

 28. Сутність маркетингової товарної паолітики.

 29. Характеристика етапів життєвого циклу товару (за обсягами збуту та розміром прибутку).

 30. Організація комерційної реалізації нового товару.

 31. Рівні ноизни товару з позицій маркетингу.

 32. Товарна марка як частина продукту.

 33. Зміст етапів стратегічного планування в маркетингу.

 34. Стратегічні моделі та їх характеристика.

 35. Особливості ринкового ціноутворення в Україні.

 36. Особливості ціноутворення на різних типах ринків.

 37. Зміст етапів процесу ціноутворення.

 38. Основні методи ціноутворення.

 39. Методи державного регулювання цін.

 40. Різновиди маркетингової цінової політики.

 41. Практика використання методів ціноутворення вітчизняними товаровиробниками.

 42. Управління цінами на рівні підприємства.

 43. Типи, види та структура каналів розподілу.

 44. Основні показники (довжина, ширина тощо) каналів товароруху.

 45. Функції каналів товароруху.

 46. Маркетингова політика розподілу товарів.

 47. Система маркетингових комунікацій як елемент комплексу маркетингу.

 48. Сутність, цілі, функції, види та засоби реклами.

 49. Досвід використання реклами в практиці українських підприємств.

 50. Практика іміджевої реклами на українському ринку.

 51. Методи формування бюджету на рекламу.

 52. Сутність, принципи та завдання управління маркетинговою діяльністю.

 53. Види та характеристика організаційних структур служби маркетингу.

 54. Контроль і аналіз маркетингової діяльності.^ Категорії і поняття:

потреби, попит, комплекс маркетингу, комплекс стимулювання маркетингу, товар, реклама, місткість ринку, кон’юнктура ринку, сегментування, маркетингові дослідження, конкуренція, місія, анкета, маркетингова товарна політика, маркетингова цінова політика, маркетингова політика розподілу товарів, маркетингова комунікаційна політика, канали розподілу товарів.
Література:

 1. Про захист прав споживачів. Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - 14 квітня.

 2. Про інформацію. Закон України від 20.11.92. // Голос України. 1992, 13 листопада.

 3. Про рекламу. Закон України із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 18 листопада 1997 року N 642/97-ВР, від 30 червня 1999 року N 783-XIV, від 24 травня 2001 року N 2438-III, від 15 травня 2003 року N 762-IV.

 4. Про охорону прав на знаки для товарів та послуг. Закон України // Відомості Верховної Ради України, 1994. - №7.

 5. Про ціноутворення. Закон України від 3 січня 1990 р. N 507-XII. [Зі змінами та доповненнями].

 6. Постанова Кабінету Міністрів України “Про введення штрихового кодування товарів”, №574 від 29 травня 1996 р.

 7. Балабанова Л.В., Бриндіна О.А. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) – К.: Професіонал, 2006. – 336 с.

 8. Балабанова Л.В., Холод В.В. Стратегічне маркетингове управління конкурентноспроможністю підприємств. – К.: Професіонал, 2006. – 448 с.

 9. Батра Р., Майерс Дж., Аакер Д. Рекламный менеджмент: Пер. с англ. - 5-е изд. – М.; СПб.; К.: Издательський дом “Вильямс”, 1999. – 784 с.

 10. Братко О. С. Маркетингова політика комунікацій (Навч. посібник, рекомендовано МОНУ, укр.) – Тернопіль: Карт-Бланш, 2006. – 275 с.

 11. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 1998.- 384 с.

 12. Вуд М. Б. Маркетинговый план. Практическое руководство по раз-работке (+CD) – М.; СПб.; К.: Издательський дом “Вильямс”, 2007. – 352 с.

 13. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М.: 2000. – 464 с.

 14. Длігач А.О. Маркетингова цінова політика. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) – К.: Професіонал, 2006. – 304 с.

 15. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. – 2-е европ. изд. – К.; М.; Спб.: Издат. дом “Вильямс”, 1998. – 1056 с.

 16. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібн. – КНЕУ, 1998. – 152 с.

 17. Маркетинг: теория, методика, практика: Учебное пособие.// Бронникова Т.С. – ГРИФ, 2007. – 208 с.

 18. Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга. Учеб. пособ. / Харьк. гос. академия технол. орг. питания. – Харьков, 2001.

 19. Росситер Дж. Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. /Под ред. Л.А. Волковой. – СПб.: Питер, - 2001. – 656 с.Скачать файл (40 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации