Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Лекции - Зведення і монтаж - файл 1.doc


Лекции - Зведення і монтаж
скачать (1576.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc1577kb.16.11.2011 05:04скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

  1   2   3
Реклама MarketGid:
Загрузка...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КТУ

КАФЕДРА ТОМБ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни:

"Зведення і монтаж будинків і споруд"

ст. викл. Масіч Л.В.

Кривий Ріг 2008 р.

Література:

1. ТБВ Літвінов;

2.Організація та планування будівельного виробництва.

Дікман. Москва."В. Ш." 1988.

3. Технологія і організація монтажу будівельних конструкцій,

Черненко . Київ "Буд."

 1. Технологія механізації га автоматизації будівництва, Атаєв.

 2. Монтаж будівельних конструкцій. Швиденко. Харків "В.Ш."1988р.

 3. Піщаленко "Технология возведения зданий и сооружений."

Основні та регламентуючі положення ТЗБС.

1. Цілі, задачі, структура дисципліни - зв'язок з іншими дис­циплінами.

1.


Головна задача будівництва - створення та прискорене оно­влення основних фондів народною господарства.

Задачі :

 1. Зниження матеріалоємності будівництва;

 2. Зниження витрат праці при виконанні важких та трудомі­стких робіт одночасно з підвищенням продуктивності праці;

 3. Подальший зріст темпів зведення будинків та споруд:

 4. Зниження вартості будівництва;

 5. Підвищення якості, довговічності, міцності, виконання будівельних робіт;

 6. Збільшення ефективності капітальних вкладень та скорочення незавершеного будівництва (заділ).

^ Студент повинен знати: індустріальні методи ЗБіС, поточні методи праці, методи календарного планування, сутність змісту та методику розробки будівельних генеральних планів, володіти ме­тодикою технологічного проектування ЗБіС.

^ Студент повинен вміти: запроектувати поточне будівництво, розробити календарні плани, розробити об'єктні та комплексні

будгенплани, обґрунтовано вибирати методи та способи виробництва робіт, здійснювати варіантне проектування.

Основні та регламентуючі положення ТЗБС.

 1. Методи зведення будинків і споруд.

 2. Види будівельних потоків.

 3. Види циклограм та їх характеристики.

 4. Склад ПОБ та ПВР

1.

За часом зведення будинків та споруд методи діляться:

 1. Послідовні.

 2. Паралельні.

 3. Поточні.

Розглянемо ці методи на графіках:Паралельний.

(великі витрати ресурсів, мінімальні

затрати часу)

Послідовний. (мінімальне споживання ресурсів)

Поточний.

Т - середнє q - середнє

Т(мес.)

Закономірність будівельного потоку виражається формулою :

T = k(m + n - 1) + ∑tорг +∑tтех;

m - кількість захваток;

n - кількість бригад ;

k - тривалість роботи на захватці;

tорг та tтех - організаційні та технологічні перерви.

2.

Параметри потоку :

1. Просторові (фронт робіт, ярус);

 1. Технологічні (число окремих потоків, потужність потоку, працемісткість);

 2. Параметри часу (модуль циклічності, ритм потоку, шаг потоку, тривалість робіт по потоку);

По структурі вони діляться :

 1. Окремі;

 2. Спеціалізовані;

 3. Об'єктні;

 4. Комплексні.

Окремий поток - один чи декілька процесів, виконуємих однією ланкою. Продукція - вид робіт.

Спеціалізований поток - із декількох окремих, об'єднаних єдиною системою параметрів та схемою потоків.

Об'єктний - сукупність спеціалізованих, склад яких забезпе­чує виконання робіт по будівництву всього об'єкту.

Продукція — закінчений об'єкт.

Комплексний — сукупність об'єктних.

^ Кінцева продукція - комплекс будинків і споруд.


Загальна класифікація будівельного потоку.

В залежності від напрямку виробництва робіт ,

Горизонтальний ;

Вертикально - підіймаючий ;

Вертикально - спадаючий ;

Змішаний;

Похилий (кам'яна кладка одного поверху, конструктивна, монтаж різних відміток)

По тривалості функціонування :

 1. Короткострокові;

 2. Довгострокові;

 3. Неперервні.

По характеру часового розвитку циклограми поділяються :

 1. Рівноритмічні;

 2. Кратноритмічні;

 3. Різноритмічні;

 4. Неритмічні,

Циклограма – графік, що відображає процес виробництва ро­біт не тільки в часі але й в просторі.

1 .Рівноритмічні :
Т = k(m + n - 1); m=3(захватки); n=3(бригади).


Розгортання

сталих робіт, - СТАДІЇ згортання.m =Т2/Ті = 2; k1/k2 = 2 2 бригади на 1 захватці.
W= Р/Т ; - обсяг робіт спеціалізованого потоку, потужність.


3.Різноритмічні


Різний ритм довготривалості робіт.

Довготривалість кожного потоку

різна, але довготривалість на 1й

захватці однакова.

T = k (m + n - 1) + ∑to

і' — кс ш -■' п - 1 і ■■"' ІХ, і

4.Неоиімічні;

х

Нема жодного однакового ритма, довготривалість робіт на кожній захватці різна.

T = k (m + n – 1) + ∑tтех +∑tоргПравила проектування поточного будівництва.

1. Виявляються об'єкти близькі між собою по об'ємно – планувальним, конструктивним рішенням та технології зведення.

2. Розчленяють цей процес зведення будинка на окремі роботи,

рівні, або кратні по трудомісткості.

 1. Закріплення окремих видів робіт за бригадами робітни­ків. Установлюється послідовність включення в потік окремих об'є­ктів будівництва

 2. Розрахунок основних параметрів потоку.

 3. Розрахунок послідовності переходу будівельних бригад з об’єкту на об’єкт з урахуванням запланованого ритма.

План :

1. Проект організації та будівництва (ПОБ) та проект виробництва робіт (ПВР) види та зміст.

2. Варіантне проектування ТВБС та ТЕП.
1.

Задача ПОБ розробка основних технологічних рішень, забез­печуючих будівництво об'єктів в зазначені строки при високій яко­сті та низькій собівартості будівельно - монтажних робіт.

Склад ПОБ:

 1. Укрупнений календарний або сітьовий графік будівництва.

 2. Календарний графік на виконання робіт підготовчого пері­оду.

 3. Графік виконання будівельно - монтажних робіт (по ро­кам).

 4. Відомість основних об'ємів робіт.

 5. Відомість потреби в матеріалах, виробах та обладнанні.

 6. Основні організаційно - технологічні схеми зведення будинків.

 7. Будівельний генеральний план (БГП) для підготовчого та основного періоду.
 1. Ситуаційний план району будівництва.

 2. Графік потреби в робочих кадрах.
 1. Графік потреби в основних будівельних механізмах.

 2. Пояснювальна записка.

Задачі ПВР - розвиток основних рішень, прийнятих в ПОБ. Склад ПВР :

 1. Календарний план або комплексний сітьовий графік на об'єкті.

 2. Заходи по виконанню робіт підрядним методом.

 3. Будгенплан.

 4. Графік поставки конструкцій, матеріалів, виробів.

 5. Рішення по виконанню геодезичних робіт.

 6. Графік руху робітників по об'єкту.

 7. Графік роботи основних будівельних машин.

 8. Технологічні карти.

9. Рішення по тимчасовим інженерним мережам.
10.Рішення по техніці безпеки (БНіП 3 - 4 - 80).
11. Пояснювальна записка.

В календарному плані вказують черговість строків зведення та здачі в експлуатацію об'єктів, визначають витрати за етапами бу­дівництва.

Сітьовий графік дає можливість встановити взаємозв'язок між окремими роботами та виявити процеси, які впливають на довготривалість будівництва.


В технологічних картах вказують способи виробництва робіт, розбивку на захватки, яруси, розміщення машин та шляхів руху тра­нспорту.

2.

Варіанти методів монтажу будівельних конструкцій розроб­ляються у складі ПВР для розробки можливих рішень по організа­ції, механізації та технології виконання робіт з метою вибору раціона­льного варіанту для конкретних умов виробництва.

Розробку варіантів технологічного процесу, монтажу будіве­льних конструкцій попереджає аналіз вихідних даних, який перед­бачає старанне вивчення робочих креслень майбутнього об'єкту.


Контрольні питання:

1.Методи зведення будинків і споруд.

2.Параметри потоку.

3.Класифікація будівельних потоків.

4.Правила проектування поточного будівництва.

5.Склад ПОБ.

6.Склад ПВР.


Лекція № 2

Проект організації будівництва.

1.Розробка ПОБ

2.Розробка ПВР

Початкові матеріали ПОБ:

 • Техніко-економічне обґрунтування.

 • Інженерні дослідження.

 • Рішення по застосуванню матеріалів, конструкцій і засобів механізації, які узгоджені з підрядчиком.

 • Умови поставки і транспортування матеріалів і устаткуван­ня.

 • Розбивка об'єктів будівництва на пускові комплекси.

 • Відомості про джерела постачання будівництва електрое­нергією і водою.

 • Інші вимоги замовника і підрядчика (необхідність проекту­вання тимчасового житла, виробничих будівель і споруд).

• Директивні терміни будівництва.
^ Визначення об'ємів робіт і розрахунок потреб.

 • У матеріалах і енергетичних ресурсах робиться спрощени­ми методами: по даним будівництва аналогічних будівель, укрупненим кошторисним нормам, показникам кошторис­ної вартості і витрат ресурсів.

 • Потреба у машинах, транспорті та інших ресурсах визнача­ється розрахунковим шляхом, або по діючим розрахунковим нормативам на 1 млн. грн. річного об'єму БМР.

 • Чисельність працюючих на будівництві визначається на основі середньорічної виробки.


ПОБ вміщує: 1. Будгенплани на підготовчий і основний період будівництва.

 2. Календарний план будівництва.

 3. Календарний план підготовчого періоду

 4. Графіки виконання БМР на будівництві.

 5. Організаційно-технологічні схеми зведення об'єктів.

 6. Відомість потреби у конструкціях, виробах, матеріалах і устаткуванні з розподілом по об’єктам і періодам будівни­цтва.

 7. Відомість об'єму будівельних, монтажних і спеціальних робіт по основним об'єктам і періодам будівництва

 8. Графік потреби у основних будівельних машинах і тран­спорті.

 9. Графік потреби в кадрах будівельників.

10. Пояснювальну записку з описом умов будівництва і
методів виробництва основних робіт, необхідними
розрахунками, ТЕ обґрунтування і ТЕП.

Проект виконання робіт складається з:

 1. Календарних планів (графіків).

 2. Будгенпланів - може бути для різних періодів.

 3. Технологічних карг (схем) та переліку інвентарю і осна­щення, строповку вантажів.

 4. Заходи по виконанню робіт підрядним способом.

 5. Графік надходження конструкцій, виробів, матеріалів.

 6. Рішення по виконанню геодезичних робіт.

 7. Графік руху робітничих кадрів.

 8. Графік руху основних будівельних машин.

 9. Рішення по тимчасовим інженерним сіткам.
 1. Рішення по ТБ (БНіП 3-4-80).

 2. Пояснювальна записка.

Вихідними матеріалами для складання ППР є:

 • Затверджений проект, ПОБ, РД, кошториси.

 • Дані про постачання збірних конструкцій і деталей, виробів і напівфабрикатів.

• Дані будівельних і монтажних організацій про наявність

парку машин і механізмів.

• Діючі нормативні документи (БНіПи, інструкції і вказівки

по виробництву і прийняттю будівельних, спеціальних і

монтажних робіт).

Проектування може здійснюватися різними методами:

• Розрахунково-графічним (традиційним).


• Довідково-інформаційним (проектування по готовим каталогам і альбомам),

• Модельно-макетним.

• Фото-модельним.

• Панорамним.

• Комбінованим.

^ Вибирають крани

Потрібна кількість кранів:

К=Тнс /Тз ;


Тн – нормативний час роботи кранів (змін)

Тз - заданий або директивний строк монтажу(змін)

Кс – коефіцієнт, який враховує сполучення роботи кранів по часу. При роботі 2-х кранів – 1.25, при 3-х – 1.30, 4-х – 1.35.

Намічають можливий варіант комплексної механізації, який веде монтажний кран, схему його проходів і стоянок, способи установлення конструкцій з кожної стоянки.

Довготривалість роботи і-го крана (зм.)

Тіні/8 + Тмді + Тпі + Тті

Тні – нормативна довготривалість роботи крана, (год.);


Тмді- монтаж і демонтаж (зм);

Тні - час на перестановку крана без монтажу;

Тті - довготривалість технологічних перерв.

Трудомісткість монтажу одиниці будівельних конструкцій люд.год/т (м3)

Qм + ∑ (Qоі + Qмді + Qкі + Qqі)

qli = ;

V . Qм - витрати праці монтажників, виконуючих роботи з участю кранів;

Qоі - витрати праці машиністів і робітників, що обслуговують кран;

Qмді - витрати праці на монтаж і демонтаж;

Qкі - витрати праці на установлення колії;

Qqі - витрати праці на доставку крана;

V - загальний об'єм монтуємих конструкцій.

Приведенні витрати одиниці монтажу конструкцій

Пс = Сі + Ен Кі ; Сі - собівартість одиниці монтажу,

Кі - сумарні питомі капітальні вкладення у виробничі фонди на одиницю монтажу;

1,08 ∑ (Сq і + Смт і * Тн і ) + 1,53 м
Сі= ----------------------------------------------

V


Сqі - допоміжні витрати на улаштування підкранової колії та інші підготовчі роботи.

Економічна ефективність ухваленого варіанту.

Е = (С1 - С2) + Ен1 - К2) ;

С12 - собівартість одиниці робіт ;

К12 - різниця питомих капітальних вкладень.

Мі
К= ∑ ----- ;

Тді*qмі

Мі - розрахункова вартість крана ;

Тді - директивне число змін роботи крана;

qмі - об'єм робіт у зміну т.м3.


Контрольні питання:


1.Які матеріали використовуються при розробці ПОБ?


2.Склад ПОБ


3.Склад ПВР


4.Якими вихідними матеріалами необхідно користуватися при розробці ПВР?

Лекція №3 Календарне планування.

 1. Календарне планування, його сутність та зміст.

 2. Методика складання календарного планування, правила розрахунку та побудування.

 3. Критерії оптимальності календарного плана.

Календарний план – документ по плануванню, в якому на підставі обсягів БМР та прийнятих організаційних і технологічних рішень визначені послідовність та строк будівництва.

КП - основний документ в складі ПОБ та ПВР. По КП розраховують в часі потребу в трудових та матеріально - технічних ресурсах, а також строки постачання всіх видів обладнання.

Порядок розробки календарного плану:

 1. Складається перелік робіт.

 2. Визначається обсяг робіт.

 3. Вибір методів виконання робіт та основних механізмів.

 4. Розраховується нормативна машино та трудомісткість.

 5. Визначається склад бригад та ланок.

 6. Визначається технологічна послідовність робіт.

 7. Встановлюється змінність робіт.

 8. Визначається тривалість окремих робіт та сполучення між собою, коригують число виконавців і змінність.

 9. Порівнюється розрахункова тривалість з нормативною та вводяться поправки.

Ю.Визначається прийнята тривалість робіт. Календарні плани на об'єкт складається з двох частин:

 • лівої розрахункової;

 • правої - графічної

Тому такі плани називають графіками. Графічна частина може бути лінійною, циклограмою та сітьовою.

Порядок заповнення. Графа 1.

Заповнюється в технологічній послідовності виконання з групуванням по виглядам та періодам робіт.

Потрібно по можливості з'єднати роботи, для того, щоб графік був лаконічним, зручним для читання, але не можна об'єднувати роботи, які виконуються різними виконавцями.

Необхідно вирізнити роботи, які відкривають фронт для роботи наступних бригад.

Графа 2,3.

Обсяги робіт визначаються по робочим кресленням та кошторисам. Вибірка обсягів із кошторисів менш трудомістка, але в кошторисах відсутня розбивка робіт по ярусам та захваткам, тому доводиться користуватися кресленнями.

Графа 4,6,7.

Трудомісткість робіт та витрати машинного часу.

Розраховують по джерелам:

 1. ЕНіР, ВНіР, МНіР.

 2. Калькуляції на піставі ЕНіР

 3. Кошторисні нормативи (БНіП ч.ІV)

 4. Виробітка в натуральному або вартістному вигляді. Найбільшу точність дає використання інформації про

досягнуту продуктивність даної бригади на однотипних об'єктах.

Закордонні фірми ведуть постійну роботу по накопичуванню даних про фактичну продуктивність та тривалість виконання робіт різних виконавців, що дозволяє закладати в КП максимально правдоподібні дані.

Графа 8.

Тривалість роботи.

Тривалість механізованих робіт встановлюється тільки виходячи з продуктивності машин. Тому спершу розраховують тривалість механізованих робіт, ритм роботи яких диктує всю побудову графіка, а потім тривалість робіт, виконуємих вручну.


Тривалість механізованих робіт Тмех визначають за формулою:Nмаш-зм - потрібна кількість машино-змін (гр..6)

пмаш - кількість машин

т - кількість змін роботи в добу 2-3 зм.

Тривалість робіт виконуємих вручну:Qp - трудомісткість робіт (люд-дн.) пч - кількість робочих

Графа 9.

Число змін

При використанні машин - не менше 2.

Роботи без використання машин повинні вестися, як правило, в одну зміну - першу:

 • покращуються умови праці

 • більш чітка організація та керівництво

 • більш висока продуктивність

 • не треба встановлювати штучне освітлення

 • не потрібні додаткові заходи по охороні праці

Деякі роботи можна виконувати лише в денну зміну -оздоблювальні, кровельні, склові.

Графа 10.
Чисельність робочих по професії:

у - питома вага трудовитрат даної професії в загальній трудомісткості робіт.

Кількісний склад кожної ланки:


Графа 11.

Графік виробництва робіт.

Права частина КП відтворює хід робіт в часі, послідовність та ув'язку робіт між собою.

Існує 3 вигляда графіків:

 1. лінійний

 2. циклограма

 3. сітьовий

Сітьовий

Номер події

Монтаж колони І зах.
тривалість змінність кількість раннє пізнє

ранній пізній роботи робочих скінчення скінчення

початок початок робіт робіт

робіт робіт

Основний показник - тривалість робіт

(БНіП 1.04.03.85)

Календарний план характеризується діючими показниками:

 • питомі приведені витрати;

 • собівартість;

 • трудовитрати;

 • коефіцієнт нерівномірності руху робочихчисло робочих

nср - середнє число робочихQР - загальна трудомісткість робіт, люд. дн. Т0 - загальна тривалість робіт, дн.

- рівень механізації:Vм - обсяг механізованих робіт

V0 - загальний обсяг робіт

- рівень комплексної механізаціїМеханоозброєність будівництваСмех - балансова вартість механізмів С0 - вартість будівництва. Механоозброєність праці:Енергоозброєність будівництва:N0 - сумарна потужність рушійних пристроїв двигунів. Енергоозброєність праці:
Контрольні питання:


1.Порядок розробки календарного плану


2.Критерії оптимального календарного плануЛекція №4 Будгенплан

1. Будгенплан об'єкта у складі ПВР. Визначення зон безпеки.

 1. Принципи проектування БГП.

 2. ТЕП БГП.

БГП - це генеральний план майданчика, на якому показано розміщення основних монтажних механізмів, тимчасових будинків та споруд, тимчасових мереж, доріг, майданчиків, зон безпеки. Будгенплани бувають:

 • загальномайданчикові;

 • об'єктні.

Зони безпеки:

1. Монтажна зонамонтажна зона

2. Робоча зона крана Кр

Визначається максимальним вилітом стріли крану

3. Небезпечна зона крана Називають простір, де можливо падіння вантажу при його переміщенні з врахуванням ймовірного розсіювання при падінні0,5 1тах - половина довжини найбільшого вантажу, який

переміщається.2. Принципи проектування БГП:

Вихідними даними для проектування об'єктного БГП служать:

 1. Загальномайданчиковий БГП.

 2. Календарний план КП.

 3. Технологічні карти ПВР даного об'єкту.

 4. Розрахунок потреби в ресурсах.

 5. Робочі креслення будинку.

Основні принципи проектування (БНіП 3.01.01-85,111-4-80)

 1. Тимчасові будівлі та споруди розташовують на територіях не призначених під забудову до кінця будівництва.

 2. Рішення БГП повинні забезпечувати раціональне проходження вантажопотоків (скорочення числа перевантаження).

 3. Вірне розміщення монтажних механізмів, установок для виробництва бетонів та розчинів.

 4. Раціональне розташування складів, майданчиків укрупненої збірки.

 5. Продуманий підбір та розміщення побутових приміщень, пристроїв, пішохідних доріжок.

 6. Прийняті в БГП рішення повинні відповідати вимогам ТБ, пожежної безпеки, умовам охорони навколишньої середи.

 7. Витрати на тимчасові будівлі та споруди повинні бути мінімальними - використанням постійних об'єктів, зменшенням об'єму тимчасових будівель, споруд з використанням інвентарних пристроїв.

3. Критерії оптимальності БГП:

1. Питомі витрати на тимчасові будівлі та споруди:

С = Стимч. о *100% (1,2-12%) <■„

 1. Тривалість робіт по організації будівельного майданчика.

 2. Об'єм та вартість витрат на тимчасові будівлі та споруди в цілому та по окремим видам.

 3. Коефіцієнт забудови тимчасовими будівлями та коефіцієнт використання площі.


Контрольні питання:

1.Побудова БГП

2.Визначення зон безпеки

3.ТЕП. БГП

Лекція № 5

Інженерна підготовка будівництва

1.Підготовка будівництва

2.Створення опорної геодезичної сітки 1.Загальна підготовка :

А) Організаційні заходи до початку робіт, котрі виконує замо­вник :

 • Забезпечення проектно - кошторисної документації.

 • Відвід майданчика.

 • Розробка та узгодження титульного списку будівництва.

 • Відкриття фінансування.

 • Заключення домовлень підряду та субпідряду.

• Розміщення замовлень на обладнання та організація
постачання конструкцій та обладнання.

2. Роботи підготовчого періоду:

 • Здача опорної геодезичної сітки.

 • Розчищення майданчика, знос споруд.

 • Вертикальне планування, перекладання комунікацій.

• Будівництво постійних будівель та споруд для потреб
будівництва.

• Обладнання складського господарства.

• Обладнання тимчасових будівель, доріг, сіток та джерел
енергопостачань.

3. Економічні заходи:

 • Підготовка планів, поточних та перспективних.

 • Заключення домовлень з субпідрядом.

 • Розробка ПВР.

Створення опорної геодезичної сітки. Геодезичну розбивочну основу створюють у вигляді :

1. Будівельної сітки, поздовжніх та поперечних осей, які
визначають положення будівель.

2, Червоних ліній, поздовжніх та поперечних осей, які
визначають положення на місцевості будівель,побудованих у місті
  1   2   3Скачать файл (1576.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации