Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Звіт про переддипломну практику - файл 1.doc


Звіт про переддипломну практику
скачать (720 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc720kb.29.11.2011 03:58скачать

содержание

1.doc

  1   2   3   4
зміст
Стор.

Розділ 1.

Ознайомлення з підприємством, й організацією фінансової роботи

3


Розділ 2.

Вивчення фінансових взаємовідносин господарських суб’єктів та організація грошових розрахунків

6


Розділ 3.

Управління грошовими потоками підприємства

14


Розділ 4.

Управління формуванням і розподілом прибутку підприємства

19


Розділ 5.

Вивчення порядку оподаткування підприємства

24


Розділ 6.

Управління власним капіталом підприємства

28


Розділ 7.

Управління оборотним капіталом підприємства

33


Розділ 8.

Управління інвестиційною діяльністю на підприємстві

40


Розділ 9.

Управління залученням позичкового капіталу підприємства

48


Розділ 10.

Фінансовий аналіз діяльності підприємства

52


Розділ 11.

Вивчення стану фінансового планування на підприємстві

57


Розділ 12.

Науково-дослідна робота

61


Список використаних джерел

68

Розділ 1

Ознайомлення з підприємством, й організацією фінансової роботи


Базове підприємство – Криворізьке будівельно-монтажне експлуатаційне управління №2 (ВСП „БМЕУ-2”) – відноситься до транспортної галузі, являється державним за формою власності, і є одним з підпорядкованих Укрзалізниці.

В 1936 році за наказом Народного Комісаріату шляхів сполучення СРСР в складі Управління Південною залізницею був створений житловий відділ, якому підпорядковувались житлово-комунальні контори та будуправління, що виконували роботи по будівництву житла та комунального господарства залізниці. В 1947 році Постановою Ради міністрів СРСР та Наказом міністра шляхів сполучення була створена служба будівель і споруд, а в 1966 році змінено назву на службу громадських будівель. У 1947 році за таким наказом було створено будівельно-монтажні контори (Шляхбуд), які склав „Шляхбудтрест”. З 1961 року на базі залізниці було відкрито завод залізобетонних конструкцій, в 1963 році – дослідницький завод металоконструкцій, у 1966 – завод „Буддеталь”, який розпочав, окрім іншого, випуск столярних виробів та цегли. Таким чином, Укрзалізниця із часу свого заснування після набуття країною незалежності, мала у своєму розпорядженні повноцінну розгалужену інфраструктуру, яка була до того ж і спроможна самостійно окуповуватися.

В 2001 році за розпорядженням Укрзалізниці на базі служб громадських будівель, „Шляхбудтресту”, до складу якого увійшли й заводи, була створена служба будівельно-монтажних робіт та громадських будівель (БМЕС).

У зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів господарства будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд з 1 січня 2005 року за наказом начальника Придніпровської залізниці Олександра Момота створено відособлений структурний підрозділ Криворізьке будівельно-монтажне експлуатаційне управління ВСП „БМЕУ-2”, шляхом злиття дистанції цивільних споруд і водопостачання та будівельно-монтажний поїзд №639.

Основне призначення БМЕУ – будівництво та обслуговування службово-технічних та інших будівель, пасажирських платформ тощо.

Організаційно-функціональна структура Криворізького БМЕУ (дод. А) дає уявлення й про економічну складову в управлінні підприємством. Так начальнику окремо підпорядковуються економісти та головний бухгалтер. Головному бухгалтеру, відповідно, підпорядковано 9 бухгалтерів, які й виконують фінансову роботу на базовому підприємстві.

Посадова інструкція працівника бухгалтерії включає наступні складові:

 • загальні положення;

 • службові обов’язки;

 • права;

 • відповідальність;

 • взаємовідносини по посаді.

Зміст погоджується з головним бухгалтером, помічником начальника з кадрів, інженерами з охорони праці та з організації та нормування праці, а також – юрисконсультом.

Так, згідно посадової інструкції заступника головного бухгалтера (дод. Б1), він має виконувати розрахунки податків та здавати розрахунки до податкової інспекції. Окремий бухгалтер має виконувати операції по прийняттю, обліку, видачі і зберіганню коштів і цінних паперів, працювати по розрахункам через систему „Клієнт-банк” (дод. Б2), тобто фактично виконувати функції касира підприємства. Але цей же працівник виконує завдання по обліку та аналізу капітальних ремонтів, що є одним з основних видів діяльності управління. Інший бухгалтер, займаючись розрахунком заробітної плати та інших розрахунків з найманими робітниками, виконує функції по розрахункам з фондами соціального страхування та пенсійним фондом України (дод. Б3). Окремий співробітник бухгалтерії відповідає за облік та аналіз кредиторської заборгованості, складає основні форми фінансової звітності (дод. Б4). Роботу по оприбуткуванню, обліку, контролю та аналізу товарно-матеріальних цінностей виконує інший бухгалтер (дод. Б5).

Функції фінансового планування покладено на головного бухгалтера організації.

Отже, фінансова робота на підприємстві ведеться у відповідності до законодавства та потреб фінансово-господарської діяльності підприємства визначеного рівня та необхідності у ній як підрозділу головної організації – Придніпровської залізниці, фінансова служба як окремий підрозділ відсутня, а її функції виконує бухгалтерія, що затверджено Положенням по підприємству та посадовими інструкціями бухгалтерів.

Розділ 2

Вивчення фінансових взаємовідносин господарських суб’єктів та організація грошових розрахунків

У своїй діяльності ВСП „БМЕУ-2” користується готівковими і безготівковими розрахунками.

Готівкові розрахунки в Україні на сьогоднішній день регулюються Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні від 15.12.2004 року, яким визначені вимоги до організації готівкових розрахунків, порядок оформлення касових операцій, порядок ведення касової книги та обов’язки касира, порядок визначення строків здавання готівкової виручки (готівки) та розрахунку ліміту каси, особливості організації банками роботи з готівкою, контроль за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою [1].

Готівкові розрахунки ведуться за допомогою таких документів: прибуткових та видаткових касових ордерів, видаткових відомостей. Усі надходження і видачі готівки в національній валюті підприємства враховують у касовій книзі, типова форма якої затверджена наказом Міністерства статистики України. Записи в касову книгу проводяться касиром відразу після одержання або видачі грошей за кожним прибутковим касовим ордером і видатковим документом. Щодня в кінці робочого дня касир підбиває підсумки операцій за день, виводить залишок грошей у касі на наступне число і передає до бухгалтерії. Контроль за правильним веденням касової книги покладено на головного бухгалтера.

Відповідно до договору з обслуговуючим банком, банк має право встановлювати ліміт каси, використовувати кошти, брати винагороду за наданні послуги. Ліміти залишку готівки в касі встановлюються усім підприємствам, які мають рахунки в установах банків і здійснюють касові операції з готівкою. Ліміт залишку готівки в касі для кожного підприємства встановлюється комерційними банками за місцем відкриття рахунка з урахуванням режиму і специфіки роботи підприємства, його віддаленості від установи банку, розміру касових оборотів, встановлених строків і порядку здавання касової виручки (надходжень) та графіка заїзду інкасаторів. Порядок встановлення лімітів залишку готівки в касі регулюється Інструкцією НБУ №4 "Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України".

Постановою Правління Національного Банку України Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку від 09.02.2005 року №32 встановлено граничну суму готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами у розмірі 10000 (десять тисяч) гривень [2].

Безготівкові розрахунки на території України здійснюються на підставі вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті від 21.01.2004 року, де визначено наступні моменти:

 • загальні правила документообігу;

 • розрахунки із застосуванням платіжних доручень;

 • розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень;

 • примусове списання коштів на підставі виконавчих документів, що видані судами;

 • договірне списання;

 • розрахунки із застосуванням розрахункових чеків;

 • розрахунки за акредитивами;

 • розрахунки під час здійснення заліку взаємної заборгованості;

 • порядок виконання банками заходів щодо арешту коштів на рахунках клієнтів;

 • розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування [3].

Всі підприємства в обов’язковому порядку повинні мати розрахунковий рахунок в банку [1].

Порядок відкриття визначається Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах від 12.11.2003 року. Даною інструкцією встановлюються:

порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах суб’єктам господарювання;

особливості відкриття поточних рахунків;

використання коштів за поточними рахунками суб’єктів господарювання;

особливості відкриття карткових рахунків;

порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків суб’єктам господарювання та використання коштів за цими рахунками;

порядок відкриття поточних рахунків типу “н” у національній валюті та використання коштів за цими рахунками;

порядок відкриття поточних рахунків типу “п” у національній валюті та використання коштів за цими рахунками;

картки із зразками підписів;

зміна рахунків клієнтів;

порядок закриття рахунків клієнтів банків тощо.

Відкриття поточного рахунку в певному банку вперше здійснюється в такому порядку.

Особи, які від імені юридичної особи або відокремленого підрозділу відкривають поточний рахунок, мають:

пред’явити паспорт або документ, що його замінює, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;

подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), визначені зазначеною інструкцією.

На підставі зазначених вище документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію клієнта та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком.

Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

Для відкриття поточного рахунку підприємству потрібно подати такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку. Заяву підписують керівник і головний бухгалтер юридичної особи. Якщо в штатному розписі немає посади головного бухгалтера або іншої особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник;

копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію. У разі відкриття поточних рахунків юридичним особам, які утримуються за рахунок бюджетів, цей документ не вимагається;

копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають;

копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів [4].

В своїх розрахунках ВСП „БМЕУ-2” використовує всі форми розрахунків: платіжні доручення, платіжні вимоги та вимоги-доручення, акредитиви, чеки, векселі тощо.

Переважно для розрахунків використовуються платіжні доручення.

З тими підприємствами та організаціями, де є виникнення взаємної заборгованості по взаємонаданим товарам, роботам послугам застосовують зарахування взаємних вимог, про що і складається відповідний договір, який є підставою для таких розрахунків.

Про стан розрахунково-платіжної дисципліни на підприємстві свідчить його дебіторська та кредиторська заборгованість, аналіз якої по комбінату проведемо в наступній таблиці (табл. 2.1), складеної на підставі річних фінансових звітів за формою 1 „Баланс підприємства” за 2006 – 2007 роки (дод. В1, В2).

З таблиці видно, що дебіторська заборгованість складає соті частини від кредиторської: на початок 2006 року співвідношення дорівнювало 0,01, а на кінець 2007 – 0,002. Цей факт говорить про вкрай незадовільну політику розрахунків за боргами підприємства.

Аналіз динаміки показав, що дебіторська заборгованість протягом двох років мала різні тенденції – у 2006 році зросла з 417,5 тис. грн. до 1313,5 тис. грн., а протягом 2007 року знизилася до 73 тис. грн. Причиною „стрибку” у 2006 році була товарна дебіторська заборгованість, темп росту якої склав тоді 2084% (зросла з 46,4 тис. грн. до 967,2 тис. грн.), в 2007 ж році її сума впала до 10 тис. грн. (темп росту 1%).

Таблиця 2.1

^ Аналіз розрахунково-платіжної дисципліни ВСП „БМЕУ-2” у 2006 – 2007 роках

Показник

Станом на 1 січня року

Відхилення

за 2006 рік

за 2007 рік

2006

2007

2008

тис. грн.

темп росту, %

питомої ваги, в.п.

тис. грн.

темп росту, %

питомої ваги, в.п.

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

питома вага, %

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

46,4

11,1

967,2

73,6

10,0

13,7

920,8

2084,5

62,5

-957,2

1,0

-59,9

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами

361,5

86,6

342,5

26,1

57,0

78,1

-19,0

94,7

-60,5

-285,5

16,6

52,0

Інша поточна дебіторська заборгованість

9,6

2,3

3,8

0,3

6,0

8,2

-5,8

39,6

-2,0

2,2

157,9

7,9

Всього дебіторської заборгованості

417,5

100,0

1313,5

100,0

73,0

100,0

896,0

314,6

х

-1240,5

5,6

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

632,5

1,6

323,0

0,8

2969,0

7,1

-309,5

51,1

-0,8

2646,0

919,2

6,3

Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів

11,8

0,0

5,0

0,0

3,0

0,0

-6,8

42,4

0,0

-2,0

60,0

0,0

- з бюджетом

63,9

0,2

95,0

0,2

277,0

0,7

31,1

148,7

0,1

182,0

291,6

0,4

- зі страхування

176,4

0,4

425,0

1,1

303,0

0,7

248,6

240,9

0,6

-122,0

71,3

-0,3

- з оплати праці

390,1

1,0

425,0

1,1

443,0

1,1

34,9

108,9

0,1

18,0

104,2

0,0

- із внутрішніх розрахунків

38993,7

96,8

39163,0

96,9

37650,0

90,4

169,3

100,4

0,0

-1513,0

96,1

-6,4

Сума кредиторської заборгованості

40268,4

100,0

40436,0

100,0

41645,0

100,0

167,6

100,4

х

1209,0

103,0

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості

0,010,030,000,02

-0,03

Інші складові дебіторської заборгованості не мали суттєвого впливу на розрахунково-платіжну дисципліну.

Структура дебіторської заборгованості базового підприємства характеризується переважанням заборгованості за виданими авансами – їх частка складала 86,6% на початок 2006 року та 78,1% на кінець 2007 року. Товарна дебіторська заборгованість лише на початок 2007 року мала переважне місце с питомою вагою у 73,6%, а наприкінці цього ж року її частка знизилася до 13,7%. Інша поточна дебіторська заборгованість протягом двох років мала найменшу частку, яка не перевищувала 8,2% - рівня кінця 2007 року.

Отже, отримувачі робіт та покупці вчасно розраховуються з підприємством, їх платіжна дисципліна за останній – 2007 рік – суттєво покращилася.

Кредиторська заборгованість була більш стабільною: її обсяги протягом двох років зростали постійними невисокими темпами – 100,4% темпу росту в 2006 році та 103% - в 2007 році. Всі статті кредиторської заборгованості були більш-менш стабільними, крім товарної її частини, яка за 2006 рік скоротилася вдвічі – з 632,5 тис. грн. до 323 тис. грн., а в 2009 році зросла більш, ніж в 9 разів – до 2969 тис. грн.

В складі кредиторської заборгованості звертає на себе увагу превалювання поточних зобов’язань із внутрішніх розрахунків – її сума складає на кінець 2007 року 37650 тис. грн. при загальній сумі кредиторської заборгованості в 41645 тис. грн., тобто 90,4% від загальної суми. В попередніх періодах ця цифра була ще вище за рахунок того, що товарна кредиторська заборгованість була нижче. Інші статті кредиторської заборгованості протягом двох років були на рівні, нижче 2% і тільки на кінець 2007 року кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги зросла до 7,1%.

Аналіз якості дебіторської та кредиторської заборгованості дає можливість зробити форма звітності №1-Б „Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість” (дод. Д1, Д2, Д3).

Згідно даних зазначених звітів, базове підприємство мало певну проблеми з простроченою кредиторською заборгованістю на початку 2006 року, коли її прострочена часка складала 37,2% (353 тис. грн.). Проте к кінцю 2006 року прострочені борги підприємства знизились до 8,6% (75,9 тис. грн.), а наприкінці 2007 року їх частка зменшилася до 1,5% (63 тис. грн.).

Що ж стосується дебіторської заборгованості, то її прострочена частина за два роки дослідження не перевищувала 0,5%, а наприкінці 2007 року зовсім відсутня.

Таким чином, на підприємстві організація грошових розрахунків побудована на вимогах нормативно-правового забезпечення, використовуються різноманітні форми та види розрахунків, проте стан розрахунково-платіжної незадовільний через значне перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською.

Розділ 3

Управління грошовими потоками підприємства

Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про грошові потоки підприємства за звітний період. Форма звіту про рух грошових коштів, а також методика його складання, встановлена Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №4.

Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, які відбулися в грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період. у звіті містяться дані про рух грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Також слід зауважити, що негрошові операції (бартерні операції, отримання активів шляхом фінансового лізингу) не включаються до звіту.

При складанні цього звіту підприємство розглядає зростання активів як відтік готівки, а пасивів та капіталу – як притік.

Інформація про рух грошових коштів може бути наведена із застосуванням прямого або непрямого методів. При застосуванні прямого методу для визначення суми чистого надходження коштів у звіті послідовно наводяться всі основні класи (статті) надходжень та видатків, різниця яких показу приріст або зменшення грошових коштів [5].

Непрямий метод передбачає визначення суми чистого прибутку (збитку) від операційної діяльності шляхом послідовних коригувань показника прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування, наведеного в Звіті про фінансові результати. Рух коштів в результаті інвестиційної та фінансової діяльності в будь-якому випадку відображаються прямим методом.

На основі звіту про рух грошових коштів за 2004 та 2005 роки (дод. Е1, Е2) до вхідних та вихідних потоків ВСП „БМЕУ-2” за видами діяльності можна віднести наступні.

Вхідні потоки від операційної діяльності: виручка від реалізації всіх видів продукції, від виконання робіт та надання послуг, надходження від зменшення поточних зобов’язань. Вихідними потоками є: сплата постачальникам за придбані товари, роботи, послуги, заробітна плата та всі види компенсаційних виплат робітникам підприємства, сплата податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджету.

Рух коштів від інвестиційної діяльності спостерігався лише в 2005 та 2006 роках. Вхідним потоком тут були кошти від реалізації необоротних активів, а вихідним потоком – придбання фінансових інвестицій та здійснення інших платежів.

По фінансовій діяльності руху грошових коштів протягом трьох останніх років не спостерігалося.

З’ясувавши вхідні та вихідні грошові потоки підприємства доцільно провести аналіз динаміки грошового потоку (табл. 3.1):

  1   2   3   4Скачать файл (720 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации