Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Конспект лекцій з макроекономіки - файл 1.doc


Конспект лекцій з макроекономіки
скачать (685.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc686kb.29.11.2011 20:35скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8
Реклама MarketGid:
Загрузка...
ЗМІСТ
ТЕМА 1. ВСТУП У МАКРОЕКОНОМІКУ.................................................6

1. Об'єкт і предмет макроекономіки......................................................6

2. Методи макроекономічного аналізу. Макроекономічні моделі.....8

3. Модель кругових потоків.................................................................10

Питання для самоконтролю..................................................................11
ТЕМА 2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ І МЕТОДИ ЇХ ВИМІРУ.........................................................................................................12

1. Система національних рахунків, принципи її побудови...............12

2. Основні макроекономічні показники: ВНП і ВВП, засоби їх виміру............................................................................................................14

3. Інші показники системи національних рахунків............................17

4. Номінальні і реальні макропоказники.............................................20

5. Проблеми оцінки добробуту нації...................................................21

Питання для самоконтролю..................................................................22
ТЕМА 3. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ, БЕЗРОБІТТЯ, ІНФЛЯЦІЯ...........................................................24

1. Економічні цикли і їх структура......................................................24

2. Види криз і типи економічних циклів.............................................27

3. Безробіття і її типи. Закон Оукена...................................................29

4. Інфляція, її види і вимір....................................................................30

5. Взаємозв'язок інфляції і безробіття.................................................33

Питання для самоконтролю..................................................................35
ТЕМА 4. МЕХАНІЗМ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ: СУКУПНИЙ ПОПИТ І СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ.........................................................37

1. Сукупний попит: структура і чинники динаміки...........................37

2. Сукупна пропозиція і чинники її динаміки. Кейнсіанський і класичний підходи до аналізу сукупної пропозиції..................................40

3. Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції. Рівноважний рівень цін і рівноважний рівень обсягу національного виробництва.....42

4. Споживання, заощадження, інвестування і чинники їх динаміки. Середня і гранична схильність до споживання, заощадження, інвестування. Функції споживання, заощадження, інвестування............45

5. Теорія мультиплікатора....................................................................50

Питання для самоконтролю..................................................................51

ТЕМА 5. ДЕРЖАВА ЯК СУБ'ЄКТ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ..........................................................................................53


1. Обмеженість ринкового механізму і необхідність державного втручання в економіку.................................................................................53

2. Основні економічні функції держави..............................................55

3. Макроекономічні теорії про роль держави в економіці: кейнсіанство, монетаризм, теорія економіки пропозиції, теорія раціональних очікувань...............................................................................56

Питання для самоконтролю..................................................................58
ТЕМА 6. БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ МЕХАНІЗМ...................................................................................................59

1. Фінансова система, її функції і складові.........................................59

2. Види фіскальної політики: дискретна і недискретна, стимулююча і стримуюча...................................................................................................61

3. Державний бюджет як інструмент фіскальної політики. Мультиплікатор збалансованого бюджету................................................64

4. Державний борг і його наслідки. Регулювання державної заборгованості...............................................................................................67

5. Проблеми фіскальної політики........................................................69

Питання для самоконтролю..................................................................70
ТЕМА 7. КРЕДИТНО-ГРОШОВА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ МЕХАНІЗМ.......71

1. Грошова маса. Грошові агрегати.....................................................71

2. Ринок грошей: сукупний попит на гроші, грошова пропозиція. Рівновага грошового ринку.........................................................................72

3. Вплив на грошову пропозицію банківського і небанківського секторів економіки. Депозитний і грошовий мультиплікатори...............78

4. Цілі й інструменти кредитно-грошової політики. Політика "дорогих" і "дешевих" грошей....................................................................79

5. Проблеми кредитно-грошового регулювання................................81

Питання для самоконтролю..................................................................82
ТЕМА 8. ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ І СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇЇ МЕХАНІЗМ...............................................................84

1. Ринок праці: попит, пропозиція, рівноважна "ціна" праці............84

2. Механізм функціонування ринку праці: класична і кейнсіанська моделі.............................................................................................................87

3. Поняття і макроекономічні індикатори рівня життя населення...89

4. Прибутки населення і їх диференціація..........................................91

5. Соціальна політика держави............................................................93

Питання для самоконтролю..................................................................95
ТЕМА 9. НАЦІОНАЛЬНИЙ РИНОК І ЙОГО РІВНОВАГА...................96

1. Макроекономічна рівновага товарного ринку................................96

2. Макроекономічна рівновага ринку грошей....................................98

3. Використання моделі Хікса – Хансена для оцінки відносної ефективності бюджетно-податкової і кредитно-грошової політики.....100

4. Взаємозв'язок ринку праці і моделі IS - LM.................................105

Питання для самоконтролю................................................................106
ТЕМА 10. МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА У ВІДКРИТІЙ ЕКОНОМІЦІ...............................................................................................107

1. Модель малої відкритої економіки................................................107

2. Обмінний курс і обсяг виробництва..............................................110

Питання для самоконтролю................................................................114

ТЕМА 11. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ.................................................115


1. Сутність, типи і джерела економічного зростання......................115

2. Моделі економічного зростання....................................................119

Питання для самоконтролю................................................................123
Рекомендована література..................................................................125
ТЕМА 1
^ ВСТУП У МАКРОЕКОНОМІКУ
1. Об'єкт і предмет макроекономіки.

2. Методи макроекономічного аналізу. Макроекономічні моделі.

3. Модель кругових потоків.
1. Об'єкт і предмет макроекономіки
Макроекономіка являє собою частину економічної теорії, що вивчає економічні відношення, категорії, закони і закономірності, що виявляються в національній економіці і на міждержавному рівні.

Основи макроекономіки були закладені Джоном Мейнардом Кейнсом. Як самостійний науковий напрямок макроекономіка стала формуватися з початку 30-х років ХХ сторіччя, у той час як формування мікроекономіки відноситься до останньої третини 19 сторіччя. На відміну від мікроекономіки, що аналізує поведінку окремих елементів і структур, таких як фірми, банки, галузі виробництва, макроекономіка розглядає поведінку не конкретних господарських одиниць, а їх сукупність. Макроекономіка має справу з властивостями економічної системи як єдиного цілого, вивчає чинники і результати розвитку економіки країни в цілому.

Так само як і мікроекономіка, макроекономіка ґрунтується на двох фундаментальних фактах. Перше, матеріальні потреби людей необмежені. Друге, економічні ресурси, тобто засоби для виробництва товарів і послуг знаходяться в обмеженому обсязі. Обмеженість ресурсів означає незбалансованість між необмеженими потребами і відносно обмеженими засобами, що забезпечують задоволення цих потреб. Жодне суспільство не має достатньо ресурсів для виробництва такого обсягу товарів і послуг, що бажають його громадяни. Тому обмеженість ресурсів породжує вибір. Якщо ми не можемо мати усе, що бажаємо, доводиться вибрати те, що найбільш необхідно. Отже, як окрема людина, так і суспільство в цілому повинні постійно здійснювати вибір щодо того, як використовувати доступні для них обмежені ресурси.

^ Економічна система – це певний спосіб організації національної економіки.

Національна економіка в одній країні істотно відрізняється від національної економіки в іншій країні, у залежності від виробничих відносин, сформованих між різноманітними економічними суб'єктами.

В основі розбіжностей економічних систем лежить:

1. Механізм узгодження діяльності суб'єктів господарської діяльності.

2. Механізм реалізації власності на чинники виробництва і вироблені блага.

3. Механізм розподілу і перерозподілу створеного національного продукту.

Об'єктом макроекономіки є економічна система на рівні національного господарства.

Суб'єктом економіки є будь-яка окрема самостійно діюча в економіці одиниця. Відносини між суб'єктами, зв'язки між ними завжди упорядковані, організовані, скоординовані тим або іншим чином. У національній економіці економічними суб'єктами є домогосподарства, фірми і держава.

Домогосподарство – це економічна одиниця, що складається з одного або більше людей, що володіють ресурсами, забезпечує ними економіку і використовує здобуті за це прибутки для одержання товарів і послуг, з метою задоволення матеріальних потреб.

Фірма – це економічний суб'єкт, що використовує одержані у домогосподарств ресурси для виробництва товарів і послуг, а також управляє одним або декількома підприємствами.

Держава – форму правове середовище в країні, перерозподіляє прибутки, забезпечує населення суспільними товарами і послугами.

В даний час відомі два основних способи координації відносин економічних суб'єктів: ринковий і централізований.

Виділяють ринкову економіку вільної конкуренції – характеризується пануванням приватної власності, відсутністю втручання з боку держави в діяльність суб'єктів господарювання.

Командна економіка – усі рішення, що стосуються виробництва і розподілу продукту, ухвалюються центром, переважає державна форма власності і централізоване планування.

^ Змішана економіка – основана на поєднанні різних форм господарювання і видів власності.

Традиційна економіка – характерна для відсталих в економічному відношенні країн, ґрунтується на звичаях і традиціях.

Найбільш ефективною є змішана економічна система. Проте і серед змішаної економіки у світі не існує єдиної моделі. Виходячи з історичних особливостей розвитку кожної країни, ролі держави і вибору пріоритетів суспільного розвитку виділяють такі моделі змішаної економіки:

1. Консервативна модель – передбачає всебічну підтримку і стимулювання підприємництва, досягнення індивідуального успіху, збагачення найбільш активної частини населення. Групам населення з низькими прибутками держава забезпечує прийнятний рівень життя за рахунок пільг і допомоги.

2. Ліберальна модель – характеризується значним втручанням держави в господарське життя, розвиток економіки підпорядковано загальним національним інтересам, досягається раціональна взаємодія приватного і державного секторів економіки.

3. Соціальна модель – це своєрідне об'єднання ринкової економіки і соціалістичної ідеології, поєднання планування і ринку, індивідуальних і колективних форм власності.

Предметом макроекономіки є функціонування механізмів економічної системи.

Функції макроекономіки:

1. Пізнавальна – пояснює закономірності розвитку національної економіки, причинно-наслідкові зв'язки в економіці, явища економічного життя суспільства, дає розуміння загальних цілей і завдань економічного розвитку.

2. Прикладна – макроекономіка може дати практичні поради і рекомендації для проведення ефективної економічної політики.

3. Методологічна – інші науки можуть використовувати для своїх цілей макроекономічні результати вивчення функціонування національної економіки.

Макроекономіка, вирішуючи проблеми національної економіки, переслідує конкретні, найбільш важливі цілі:

1. Ріст національного виробництва, забезпечення населення товарами і послугами.

2. Зниження безробіття, підвищення рівня зайнятості.

3. Забезпечення стабільного рівня цін і мінімальної інфляції.

4. Забезпечення активного платіжного балансу.
^ 2. Методи макроекономічного аналізу. Макроекономічні моделі
Методи макроекономіки – це сукупність засобів, прийомів вивчення предмета даної науки, тобто конкретний набір інструментів.

1. Метод наукової абстракції виявляється у створенні економічних теорій окремих економічних процесів, із використанням економічних законів, категорій і принципів функціонування національної економіки. Він поєднує в собі два основних прийоми – індукцію і дедукцію. Індукція – це побудова теорії виходячи з фактів. Дедукція – це одержання певних фактів виходячи з теорії.

2. Системний метод – визначає взаємозв'язок і взаємоположення окремих складових національної економіки, а також її структуру.

3. Діалектичний метод – означає єдність кількісного і якісного аналізів, розвиток явищ і процесів, подолання протиріч. Є загальним методом пізнання економічного життя суспільства. Будь-яке явище розглядається з різних боків, із виділенням причини і наслідку, кореляційної залежності.

У макроекономіці широко використовуються економічні моделі – це спрощений опис різноманітних економічних процесів, що відбуваються в економічному житті суспільства.

Для побудови макроекономічної моделі необхідно використовувати ряд найбільш істотних чинників, придатних для макроаналізу конкретної економічної проблеми на певний період часу.

Моделі можуть бути графічні, табличні й економіко-математичні. Проте, головне в них - спроможність відображати реальну економічну дійсність.

При побудові моделі використовуються екзогенні (зовнішні) і ендогенні (внутрішні) перемінні.

Екзогенні перемінні – це вихідні дані, одержані до побудови моделі.

Ендогенні перемінні – це дані, одержані всередині моделі в ході розв'язання певної задачі.

Розрізняють позитивну і нормативну макроекономіку. Позитивна макроекономіка – аналізує реальне функціонування економічної системи. Нормативна макроекономіка – визначає, які чинники бажані, а які негативні, тобто має рекомендаційний характер.
^ 3. Модель кругових потоків

Ринок ресурсів
прибутки плата за ресурси


чистий приплив капіталуінвестиційні

заощадження кошти


Фінансові ринки

Домогосподарства

Фірми
державні позики


Державний сектор
податки податкитрансферти субсидії
державні

закупівлі

Ринок товарів
витрати на споживання інвестиційні витрати

прибутки фірм
імпорт


Іноземний сектор
експортРисунок 1.1 – Схема кругопотоку з урахуванням державного й зарубіжного секторів

В основу макроекономічного аналізу покладена модель кругопотоку. Це модель економічної системи, що відображає обмін економічних суб'єктів потоками товарів та послуг і основана на балансі потоків грошових платежів.

Розрізняють три основні моделі кругопотоку.

1. Модель кругопотоку в закритій економіці передбачає участь двох економічних суб'єктів: домашніх господарств і фірм.

2. Модель кругопотоку за участю держави – домашні господарства, фірми і держава.

3. Модель відкритої економіки – домашні господарства, фірми, держава, іноземний сектор.

  1   2   3   4   5   6   7   8Скачать файл (685.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации