Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Шпаргалки - Охрана труда / Охорона праці / укр - файл 1.doc


Шпаргалки - Охрана труда / Охорона праці / укр
скачать (478 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc478kb.29.11.2011 21:32скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

  1   2   3   4
Реклама MarketGid:
Загрузка...
1. Яким чином здійснюється зв'язок дисципліни «Охорона праці в галузі» з іншими загальноосвітніми та спеціальними дисциплінами?

“Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці” – говорить ст.1 Закону України “Про охорону праці”.

З цього визначення випливає, що охорона праці – поняття інтегральне, яке включає в себе знання різних напрямів науки і техніки, а саме:

 • інженерних наук;

 • наук про суспільство;

 • гуманітарних наук;

 • наук про людину;

 • природничих наук.

2. Наведіть структуру наук про безпеку праці.

Рис. Структура наук про безпеку праці
^ 3. Наведіть функціональну структуру охорони праці з позицій наукової організації праці.Рис. Функціональна структура охорони праці з позицій наукової організації праці

^ 4. Яка мета вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі»

Дисципліна "Охорона праці в галузі" вивчається з метою формування в майбутніх фахівців необхідного в їх подальшій професійній діяльності рівня знань і умінь в галузі правових і організаційних питань охорони праці, виробничої санітарії і гігієни праці, безпеки виробництва і пожежної безпеки, а також з метою реалізації пріоритетності охорони життя і здоров'я працівників стосовно результатів виробничої діяльності.

^ 5. Хто повинен створювати службу охорони праці.

Власник створює відповідні служби, призначає посадових осіб, що забезпечують рішення конкретних питань охорони праці; затверджує інструкції про їхні обов'язки, права і відповідальних за виконання покладених на них функцій; розробляє при участі профспілок і реалізує комплексні заходи щодо охорони праці; забезпечує усунення причин, які викликали нещасні випадки і професійні захворювання; розробляє і затверджує положення, інструкції й інші нормативні акти по охороні праці; здійснює постійний контроль за дотриманням працівниками при виконанні ними своїх професійних обов'язків норм і правил охорони праці.

^ 6. Яким документом нормується діяльність служби ОП підприємства.

Службу охорони створюється відповідно до ст. 15 Закону. Діяльність служби визначена НПАОП 0.00-4.35-04 "Типовим положенням про службу охорони праці".

 1. Які цілі діяльності служби ОП.

Відповідно до цілей служба охорони праці вирішує завдання:

а) забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування, будинків і споруджень;

б) забезпечення працюючих засобами індивідуального і колективного захисту;

в) професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів роботи;

г) вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих;

д) професійного добору виконавців для визначених видів робіт.

^ 8. Які права спеціалістів служби ОП?

Спеціалісти (працівники) служби охорони праці мають право:

 • видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи (за формою згідно з додатком) щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці. Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише роботодавець. Припис складається в 2 примірниках, один з яких видається керівникові робіт, об'єкта, цеху, другий залишається та реєструєть­ся у службі охорони праці, і зберігається протягом 5 років. Якщо керівник структурного підрозділу підприємства відмовляється від підпису в одержанні припису, спеціаліст з охорони праці надсилає відповідне подання на ім'я особи, якій адміністративно підпоряд­кований цей структурний підрозділ, або роботодавцю;

 • зупиняти роботу виробництв, дільниці, машин, механізмів, устаткування у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працівників;

 • вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструк­тажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або н виконують вимоги нормативно-правових актів з охорони праці;

 • надсилати роботодавцю подання про притягнення до відпові­дальності посадових осіб та працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці;

 • за поліпшення стану безпеки праці вносити пропозиції про заохочення працівників за активну працю;

• залучати, за погодженням з роботодавцем і керівниками підрозділів підприємства, спеціалістів підприємства для проведення перевірок стану охорони праці.

 1. ^ Яка відповідальність спеціалістів служби ОП?

Працівники служби охорони праці підприємств, об'єднань, міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої державної влади несуть персональну відповідальність за:

а) невідповідність прийнятих ними рішень вимогам діючого законодавства про охорону праці;

б) невиконання своїх функціональних обов'язків, передбачених Положенням про службу охорони праці і посадових інструкцій;

в) недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів
з охорони праці;

г) низька якість проведеного ними розслідування нещасних випадків на виробництві.

^ 10. Яким чином комплектується служба ОП?

На підприємствах, в установах, організаціях служби охорони праці повинні комплектуватися, як правило, фахівцями таких профілів:

 • інженерами відповідної спеціальності;

 • фахівцями з питань гігієни праці;

 • юристами, що спеціалізуються на питаннях законодавства про охорону праці.

При службі охорони праці може створюватися лабораторія, що здійснює контроль за наявністю шкідливих виробничих факторів на робочих місцях.

На підприємствах виробничої сфери при кількості працюючих до 50 чоловік (невиробничої сфери – до ста чоловік) функції цієї служби можуть виконувати особи з відповідною професійною підготовкою за сумісництвом. Якщо на підприємстві таких нема, то воно може скористатися послугами асоціації фахівців з охорони праці.

Підприємство, що не має можливості утримувати в службі охорони праці фахівців з гігієни праці і не має своєї лабораторії, користується послугами місцевих санітарно-епідеміологічних станцій на договірних засадах.

При відсутності на підприємстві юридичної служби використовуються фахівці юридичної служби іншого підприємства або послуги юридичних консультацій.

 1. ^ Виходячи з яких міркувань створюється служба ОП?

Служба охорони праці створюється на підприємствах незалежно від форм власності і видів їхньої діяльності для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у процесі праці.

 1. ^ Яким чином визначається чисельність служби ОП?

Розрахунок чисельності служби охорони праці на підприємстві

На підприємствах (у виробничих, науково-виробничих об'єднаннях) при чисельності працюючих від 51 до 500 чоловік включно (невиробнича сфера – від 101 до 500) таку службу повинен представляти один спеціаліст з охорони праці з інженерно-технічною освітою.

На підприємствах, де використовуються вибухові матеріали або сильнодіючі отруйні речовини, у такій службі повинно бути два спеціаліста.

При наявності на підприємстві інституту заступників керівника підприємства, керівник служби охорони праці, незалежно від чисельності працюючих, повинен призначатися на посаду заступника керівника підприємства (заступника генерального директора, директори тощо – залежно від структури підприємства).

Розрахунок чисельності працівників служби охорони праці залежно від небезпеки і шкідливості виробництва на підприємствах з числом працюючих більш 500 чоловік здійснюється за формулою:

М1 = 2 + ,

де М1 – чисельний склад служби охорони праці на підприємстві;

РСР – середньоспискова чисельність працюючих на підприємстві;

Ф – ефективний річний фонд робочого часу фахівця з охорони праці, який дорівнює 1 820 годин, що враховує втрати робочого часу на можливі захворювання, відпустку тощо;

КШ – коефіцієнт, що враховує шкідливість і небезпечність виробництва:
КШ = 1+ ,

де РШ – чисельність працюючих зі шкідливими речовинами, незалежно від рівня їхньої концентрації;

Ра – чисельність працюючих на роботах підвищеної небезпеки (що підлягають щорічній атестації з охорони праці).

Пояснення: КШ максимально може дорівнювати трьом, якщо всі працівники працюють зі шкідливими речовинами і усі вони підлягають щорічної атестації з питань охорони праці, тобто РШа = 2РСР.

Примітка. Розрахунок чисельності служби охорони праці підприємства не враховує фахівців з охороні навколишнього середовища, фахівців, що здійснюють технічний огляд і випробування котлоагрегатів, підйомних споруд і інших об'єктів на їхню відповідність встановленим вимогам – ці працівники не входять до складу служби охорони праці.

 1. Які фактори вказують вплив на визначення чисельності служби ОП?

Див пит. 12.

 1. Які основні принципи організації навчання працюючих при прийомі на роботу та у процесі роботи?

Організацію навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників при підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації на підприємстві здійснюють працівники служби кадрів або інших фахівців, яким керівником підприємства доручена організація цієї роботи.

Підготовка працівників для виконання робіт з підвищеною небезпекою здійснюється тільки в ЗО (професійно-технічні училища, навчально-курсові комбінати, центри підготовки і перепідготовки робочих кадрів, у т.ч. відповідні підрозділи в організаціях і на підприємствах), що одержали в установленому порядку ліцензію Міністерства освіти і науки і дозвіл Держнаглядохоронпраці на здійснення такого навчання.

При підготовці працівників для робіт з підвищеною небезпекою дисципліни загального курсу "Охорона праці" вивчаються в обсязі не менше 30 год., а специфічні питання охорони праці, пов'язані з виконанням робіт з підвищеною небезпекою, вивчаються в курсах спеціальних дисциплін і органічно поєднуються з вивченням технології виробництва.

Для інших робіт підготовка, перепідготовка працівників по професіях можуть здійснюватися як в ЗО (професійно-технічні училища, центри підготовки, навчально-курсові комбінати тощо), так і на підприємстві. При цьому дисципліна загального курсу "Охорона праці" вивчається в обсязі не менше 20 год.

Робочі навчальні плани і програми підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників розробляються на підприємстві на підставі типових навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки за узгодженням з Держнаглядохоронпраці.

Навчальні плани і програми підготовки і перепідготовки працівників повинні передбачати теоретичне і практичне (виробниче) навчання за курсом "Охорона праці".

Працівники, що приймаються на роботи, перелік яких наведений у ДНАОП 0.00-8.02-93 "Перелік робіт з підвищеною небезпекою", ДНАОП 0.03-8.06-94 "Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі" проходять на підприємстві (в ЗО, якщо останнє передбачено відповідними нормативними актами) попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці щодо конкретних робіт, які вони будуть виконувати. Попереднє спеціальне навчання і перевірка знань працівників за його результатами проводяться одноразово перед початком самостійної роботи, а також у випадку перерви в роботі більше одного року.

Періодичні перевірки знань працівників цієї категорії проводяться відповідно до Типового положення й у термін, встановлений відповідними міжгалузевими і галузевими нормативними актами, але не рідше одного разу в рік.

На підприємствах для перевірки знань працівників з питань охорони праці наказом (розпорядженням) керівника створюються постійно діючі комісії. Головами комісій призначаються заступники керівників підприємств, до службових обов'язків яких входить організація роботи з охорони праці, а в разі потреби створення комісій в окремих структурних підрозділах їх очолюють керівники відповідних підрозділів або їх заступники.

До складу комісій входять фахівці служб охорони праці, юридичної, виробничих і технічних служб, представники органів державного нагляду за охороною праці і профспілок. У випадку відсутності на підприємстві кожної з позначених служб або профспілки комісія вважається правомочною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.

Усі члени комісії у встановленому цим Типовим положенням порядку повинні пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

При перевірці знань працівників, які безпосередньо організують або виконують роботи підвищеної небезпеки або роботи, що вимагають професійного добору, необхідність участі в роботі комісії представника органу Держнаглядохоронпраці визначається державними міжгалузевими і галузевими нормативними актами про охорону праці.

Перед перевіркою знань працівників з питань охорони праці на підприємстві організуються заняття: лекції, семінари і консультації. Для навчання рекомендується застосування комп'ютерних тренажерів і інших технічних засобів при їх наявності.

Перелік питань для перевірки знань з охорони праці з урахуванням специфіки виробництва складають члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці, погоджує служба охорони праці і затверджує керівник підприємства.

Вивчення питань охорони праці при підготовці, перепідготовці і підвищенні кваліфікації працівників безпосередньо на підприємстві здійснюється відповідно до даного Типового положення.

 1. Які основні документи мають вплив на строки проведення навчання з питань ОП та інструктажів?

Посадові особи і спеціалісти, відповідно до ДНАОП 0.00-8.01-93 "Перелік посад посадових осіб, що зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці"

^ 16. Яким чином здійснюється навчання і перевірка знань з питань ОП посадових осіб і спеціалістів?

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів проводиться в такому порядку.

Посадові особи і спеціалісти, відповідно до ДНАОП 0.00-8.01-93 "Перелік посад посадових осіб, що зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці", перед початком виконання своїх обов'язків, а також періодично, один раз у три роки, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Типові тематичний план і програма навчання з питань охорони праці цієї категорії працівників наведені у Типовому положенні. Зміст тематичного плану і програми уточнюються з урахуванням вимог охорони праці для конкретних галузей і виробництв.

Для проведення навчання з медичних тем повинні залучатися фахівці-медики.

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів, наведених у, проводяться в навчальних закладах, які після перевірки експертно-технічним або Навчально-методичним центром Держнаглядохоронпраці їхньої матеріально-технічної бази, програмно-методичного забезпечення і документів, що засвідчують перевірку знань викладачів з питань охорони праці, одержали дозвіл Держнаглядохоронпраці на проведення цієї роботи.

Заступники керівників (ті, на яких покладені обов'язки з управління охороною праці) міністерств і інших центральних органів виконавчої влади, концернів, корпорацій і інших об'єднань підприємств, що здійснюють функції управління майном, яке перебуває в державній власності, керівники структурних підрозділів виробничої сфери, спеціалісти служби охорони праці, члени комісії з перевірки знань з охорони праці цих органів, керівники і викладачі кафедр охорони праці вищих навчальних закладів, галузевих і регіональних навчальних центрів з охорони праці, керівники підприємств, виробничих, науково-виробничих об'єднань чисельністю більш 500 працівників, проходять навчання і перевірку знань у Національному науково-дослідному інституті охорони праці.

Комісію з перевірки знань цієї категорії посадових осіб очолює Голова (заступник Голови) Комітету з нагляду за охороною праці України. До складу комісії входять керівники управлінь і відділів Держнаглядохоронпраці, інших відповідних центральних органів виконавчої влади, виробничих, науково-виробничих і інших об'єднань підприємств, що здійснюють функції управління майном, яке перебуває в державній власності, а також представники відповідних профспілок. Склад комісії затверджується наказом Голови Держнаглядохоронпраці.

Інші посадові особи і спеціалісти, перераховані в Типовому положенні, проходять навчання з питань охорони праці в галузевих (відомчих) навчальних закладах, а у випадку їхньої відсутності – у навчальних закладах, що у встановленому порядку одержали дозвіл органів Держнаглядохоронпраці на проведення відповідного навчання.

Перевірка знань цієї категорії посадових осіб і спеціалістів проводиться комісією відповідного вищого органу, склад якої затверджується наказом керівника. Очолює комісію заступник керівника цього органу, до службових обов'язків якого входить управління охороною праці, або керівник служби охорони праці цього органу. До складу комісії входять представники органів державного нагляду за охороною праці і відповідних профспілок. До складу комісії можуть залучатися викладачі охорони праці того навчального закладу, де проводилося навчання.

В окремих випадках, за узгодженням з Держнаглядохоронпраці, навчання посадових осіб і спеціалістів, позначених у Типовому положенні, може здійснюватися у порядку самостійного навчання, за тематичним планом і програмою, розробленими відповідно до типового тематичного плану і програми, наведених у Типовому положенні, і затвердженими керівниками, у безпосередньому підпорядкуванні яких знаходяться ці посадові особи і спеціалісти.

Перевірка знань за результатами такого навчання здійснюється відповідними комісіями відповідно до цього Типового положення.

Інші посадові особи і спеціалісти, які відповідно до ДНАОП 0.00-8.01-93 Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці", але не позначені в Переліку посадових осіб, навчання яких з питань охорони праці проводиться в навчальних закладах, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці щодо робіт, які входять у їхні функціональні обов'язки, перед початком роботи і періодично раз у три роки безпосередньо на підприємстві.

Посадові особи і спеціалісти невеликих підприємств, де немає можливості провести навчання безпосередньо на підприємстві і створити комісію по перевірці знань з питань охорони праці, а також приватні підприємці, що використовують найману працю, проходять навчання і перевірку знань у навчальних закладах, які одержали відповідний дозвіл органів Держнаглядохоронпраці. Допускається навчання цієї категорії посадових осіб і спеціалістів у порядку самостійної освіти, тоді перевірка їхніх знань проводиться в комісіях місцевих органів виконавчої влади або органів Держнаглядохоронпраці.

^ 17. В яких випадках проводяться позачергове навчання посадових осіб та фахівців з питань ОП?

Позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб і фахівців з питань охорони праці проводяться:

 • при впровадженні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці;

 • при введенні в експлуатацію нового обладнання або впровадженні нових технологічних процесів;

 • при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, яка вимагає додаткових знань з питань охорони праці;

 • за вимогою працівника органу державного нагляду за охороною праці, вищої господарської організації або місцевого органу виконавчої влади – якщо виявлено незнання посадовою особою, фахівцем нормативних актів про охорону праці.

Керівники підприємств, виробничих і науково-виробничих об'єднань, а також посадові особи цехів, ділянок, виробництв, де відбулася техногенна аварія або катастрофа, повинні протягом місяця пройти позачергове навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

^ 18. Які види інструктажів ви знаєте?

Інструктажі з питань охорони праці залежно від часу проведення і характеру інструктажу діляться на такі види:

 • повторний;

 • позаплановий;

 • цільовий.

 • Вступний

 • Первинний.

^ 19. Хто зобов’язаний проводити вступний інструктаж?

Вступний інструктаж проводиться фахівцем служби охорони праці, а у випадку відсутності на підприємстві такої служби – іншим фахівцем, на який наказом (розпорядженням) по підприємству покладені ці обов'язки і який у встановленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

^ 20. В яких випадках проводиться позаплановий інструктаж?

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:

 • при запровадженні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін і додатків до них;

 • при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів і інструментів, вихідної сировини, матеріалів і інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

 • при порушеннях працівниками вимог нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

 • при виявленні особами, що здійснюють державний нагляд і контроль за охороною праці, незнання вимог безпеки щодо робіт, виконуваних працівником;

 • при перерві в роботі більш ніж на 30 календарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для інших робіт – більше 60 днів.

З вихованцями, учнями, студентами – в кабінетах, лабораторіях, майстернях і т.п. у випадку порушення ними вимог нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

^ 21. В яких випадках проводиться цільовий інструктаж?

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

 • при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою;

 • при ліквідації аварії, стихійного лиха;

 • при проведенні робіт, на які оформляється наряд-допуск, розпорядження або інші документи.

З вихованцями, учнями, студентами цільовий інструктаж проводиться у випадку організації масових заходів (екскурсії, походи, спортивні заходи тощо).

^ 22. Які особливості організації і виконання робіт у небезпечних умовах і особливо небезпечних умовах?

Небезпечні умови праці від особливо небезпечних відрізняються кількістю, якістю і часом впливу небезпечних і/або шкідливих виробничих факторів, а також ступенем захисту від їхнього впливу на працюючих.

"Перелік робіт з підвищеною небезпекою" (ДНАОП 0.00-8.02-93) визначає види робіт з небезпечними й особливо небезпечними умовами праці.

До них, зокрема, відносять:

 • обслуговування електроустановок, вантажопідйомних кранів, казанів, судин, що працюють під тиском, газового господарства; ведення бурових і підривних робіт; електрогазозварювання і газове різання металів, практично всі основні будівельно-монтажні роботи.

До особливостей організації і виконання робіт з підвищеною небезпекою варто віднести період підготовки працівників до виконання робіт цього класу, що починається з навчання.

Навчання працівників, яких готують до виконання робіт з підвищеною небезпекою, проводиться тільки в навчальних закладах, що мають ліцензію Міністерства освіти і науки України і дозвіл Держнаглядохоронпраці.

У тому випадку, коли працівник успішно освоїв свою професію, але з різних причин мав перерву в роботі більш одного року, він зобов'язаний пройти попереднє навчання на підприємстві.

Такий вид спеціального навчання проводиться безпосередньо на підприємстві за програмою, яка включає в себе теоретичні заняття і виробничу практику, погодженій з органами нагляду і затвердженій власником підприємства.

Усі види навчання закінчуються прийомом іспитів, оформленням відповідних документів (протоколів, посвідчень). Надалі перевірка знань проводиться щорічно.

До складу комісії з перевірки знань входить не менше трьох осіб, які пройшли навчання з охорони праці і що мають відповідні документи. Головою комісії є керівник підприємства; членами комісії – фахівці з охорони праці, представники енерго-механічного і юридичного відділів.

У випадку одержання незадовільної оцінки працівник зобов'язаний протягом місяця пройти повторне навчання і перевірку знань. Відповідальність за це покладається на керівників підприємства і структурних підрозділів; контроль – на службу охорони праці.

Якщо працівник ухиляється з тих або інших причин від навчання й інструктажів, з ним розривається трудовий договір і він усувається від роботи.

При перевірці знань персоналу, що обслуговує об'єкти підконтрольні Держнаглядохоронпраці (крани, казани, посудини, що працюють під тиском, газифіковані об'єкти, електрогазозварювання і т.п.), у роботі комісії повинен брати участь представник Держнаглядохоронпраці.

Керівники і спеціалісти малих підприємств, які не мають вищестоящих організацій, навчання і перевірку знань проходять у навчальних центрах, що після перевірки їхньої матеріальної бази, програмно-методичного забезпечення і знань викладачами з охорони праці, одержали від Держнаглядохоронпраці дозвіл на проведення цієї роботи; обов'язкова наявність ліцензії Міністерства освіти і науки України на здійснення навчальної діяльності.

Однією із особливостей будівельного виробництва є виконання робіт на одній площадці робітниками декількох будівельних організацій одночасно. У цьому випадку розробляються заходи щодо забезпечення безпеки спільного виконання робіт. Контроль за виконанням цих заходів покладається на службу охорони праці генпідрядної організації.

Якщо роботи виконуються в умовах і на території діючого підприємства, то на робітників-будівельників діють не тільки несприятливі фактори виробничого середовища будівництва, але і фактори того підприємства, на якому виконуються будівельні роботи. Тому перед початком робіт на території діючого підприємства замовник і генеральний підрядчик за участю субпідрядних організацій зобов'язані оформити акт-допуск. Відповідальність за дотримання і виконання заходів, передбачених актом-допуском, несуть керівники, як будівельних організацій, так і діючого підприємства.

У період підготовки до будівництва будинків або споруд на заново освоюваних або територіях діючих підприємств керівництво будівельної організації, її служба охорони праці зобов'язані проаналізувати й оцінити імовірність винекнення і прояву небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Перед початком робіт у місцях, де може виникнути виробнича небезпека, відповідальному виконавцеві видається наряд-допуск на провадження робіт підвищеної небезпеки.

Наряд-допуск затверджується головним інженером будівельної організації. Він видається інженерно-технічним працівником з числа осіб, уповноважених на це наказом керівника будівельної організації. При виконанні робіт на території діючого підприємства або під ЛЕП, яка його підживлює, наряд-допуск повинен бути підписаний також відповідною посадовою особою діючого підприємства.

Наряд-допуск видається на термін, необхідний для виконання певного обсягу робіт. У випадку зміни умов провадження робіт, складу виконавців, відповідальних осіб наряд-допуск анулюється і поновлення робіт можливе тільки після видачі нового наряду-допуску. Особа, що видала наряд-допуск, зобов'язана контролювати виконання відповідальними керівниками робіт заходів щодо забезпечення безпеки праці.

Наряд-допуск оформляється в двох екземплярах:

 • перший знаходиться у особи, яка видала наряд;

 • другий у відповідального керівника робіт.

При роботах на території діючого підприємства наряд-допуск оформляється в трьох екземплярах – третій екземпляр видається відповідальній особі діючого підприємства.

Такі особливості організації і виконання робіт у небезпечних і особливо небезпечних умовах праці.

^ 23. Яка мета атестації робочих місць за умовами праці?

Основна мета атестації робочих місць за умовами праці полягає у врегулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками в сфері реалізації прав на здорові і безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги і компенсації за роботу в несприятливих умовах.

^ 24. Чим визначається порядок проведення атестації?

Атестація проводиться відповідно до "Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці" і "Методичними рекомендаціями з проведення атестації робочих місць за умовами праці", затвердженими Міністерством праці і соціальної політики і Міністерством охорони здоров'я України.

^ 25. Які строки проведення атестації?

Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству в терміни, визначені колективним договором, але не рідше одного разу на п'ять років. Відповідальність за своєчасне і якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства.
^ 26. Чим визначається склад та повноваження атестаційної комісії?

Склад і повноваження визначаються визначаються відповідно до «Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці».

^ 27. В яких випадках проводиться позачергова атестація?

Позачергова атестація проводиться у випадках:

 • докорінної зміни умов і характеру праці;

 • з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, профспілкового комітету, трудового колективу (або його виборного органу);

 • за рішенням органів Державної експертизи умов праці при участі установ санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я.

^ 28. Що передбачається проведенням атестації робочих місць?

Атестація робочих місць передбачає:

 • установлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів і причин виникнення несприятливих умов праці;

 • санітарно-гігієнічне дослідження виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу на робочому місці;

 • комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідність їхніх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним і санітарним нормам і правилам;

 • установлення ступеня шкідливості і небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією;

 • обґрунтування віднесення робочих місць до категорії зі шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці;

 • установлення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, додаткову відпустку, скорочений робочий день, інші пільги і компенсації за роботу в несприятливих умовах;

 • складання переліку робочих місць, виробництв, професій та посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників; перевірка правильності їх застосування;

 • розробка комплексу технічних і організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію рівня гігієни, характеру, безпеки праці й оздоровлення трудящих; аналіз їх реалізації на практиці;

 • вивчення відповідності умов праці до рівня розвитку техніки, технології, удосконалення порядку й умов встановлення і призначення пільг і компенсацій.

  1   2   3   4Скачать файл (478 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации