Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Шпаргалки - Охрана труда / Охорона праці / укр - файл 1.doc


Шпаргалки - Охрана труда / Охорона праці / укр
скачать (478 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc478kb.29.11.2011 21:32скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

1   2   3   4
Реклама MarketGid:
Загрузка...
29. Для чого використовуються результати атестації?

Результати атестації використовуються при призначенні пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення"; пільг і компенсацій – за рахунок підприємств і організацій, обґрунтуванні пропозицій про внесення змін і доповнень до списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що надають право на пільгове пенсійне забезпечення, а також для розробки організаційних, технічних, економічних і соціа льних заходів колективного договору щодо поліпшення умов праці й оздоровлення працівників.

^ 30. В чому полягає організація робіт по атестації?

Організація робіт починається з видання керівником підприємства наказу, в якому:

*визначаються основа і завдання атестації;

*затверджується склад, голова і секретар постійно діючої атестаційної комісії, визначаються її повноваження, а в разі потреби – склад структурних атестаційних комісій;

*встановлюються термін і графіки проведення підготовчих робіт у структурних підрозділах підприємств;

*визначається взаємодія з зацікавленими державними органами і громадськими організаціями (експертизою умов праці, санітарно-епідеміологічною службою);

*визначаються проектні, науково-дослідні установи для проведення науково-технічної оцінки умов праці й участь у розробці заходів щодо ліквідації небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

^ 31. Яка послідовність виконання обов’язків, покладених на атестаційну комісію?

Атестаційна комісія виконує покладені на неї обов'язки в такій послідовності:

 • здійснює організаційне і методичне керівництво і контроль за проведенням роботи на всіх етапах;

 • формує необхідну правову і нормативно-довідкову базу; організовує її вивчення;

 • визначає і залучає у встановленому порядку необхідні організації до виконання спеціальних робіт;

 • організує виготовлення планів розміщення устаткування по кожному підрозділу з урахуванням його експлікації, визначає межи робочих місць (робочих зон) і присвоює їм відповідний номер;

 • складає перелік робочих місць, що підлягають атестації;

 • порівнює використовуваний технологічний процес, склад устаткування, використання сировини і матеріали з передбаченими в проектах;

 • визначає обсяг досліджень небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища й організує їхнє дослідження;

 • прогнозує і виявляє джерела небезпечних і шкідливих факторів на робочих місцях;

 • встановлює на підставі Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника (ЄТКД) відповідність найменувань професій і посад, зайнятих на цих робочих місцях, характеру фактично виконуваних робіт. У випадку невідповідності назви професії (посади) приводиться у відповідність з ЄТКД по фактично виконуваній роботі;

 • складає "Карту умов праці (надалі – Карта) на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних місць (дод. 2);

 • проводить атестацію і складає перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з несприятливими умовами праці;

 • уточнює діючі і вносить пропозиції на встановлення пільг і компенсацій залежно від умов праці, визначає витрати на дані цілі;

 • розробляє заходи щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників.

^ 32. Який порядок вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу?

Вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу проводять в такій послідовності:

 • визначаються характерні для конкретного робочого місця виробничі фактори, які підлягають лабораторним дослідженням;

 • на підставі діючих стандартів безпеки праці, санітарних норм і правил, інших регламентів визначаються нормативні значення (ГДК, ГДР) параметрів процесу;

 • визначаються фактичні значення факторів виробничого середовища і трудового процесу шляхом лабораторних досліджень або розрахунків.

^ 33. Яким чином проводиться гігієнічна оцінка умов праці?

Гігієнічна оцінка умов праці проводиться шляхом порівняння результатів проведених вимірів з нормативними значеннями (шум і вібрація оцінюються за еквівалентним рівнем).

Ступінь небезпечності і шкідливості факторів визначається за критеріями, установленими гігієнічною класифікацією праці; розглядаються тільки ті фактори, які за ступенем небезпеки і шкідливості відносяться до ІІІ класу.

^ 34. На скільки класів підрозділяються умови праці виходячи з принципів гігієнічної класифікації?

Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації, умови праці підрозділяються на чотири класи.

1-й клас – оптимальні умови праці – такі умови, при яких зберігається не лише здоров'я працюючих, а створюються умови для підтримки високого рівня працездатності. Оптимальні гігієнічні нормативи виробничих факторів встановлені тільки для мікрокліматичних параметрів і факторів трудового процесу. Для інших факторів умовний рівень оптимальності визначається рівнем, прийнятним за безпечний для населення.

2-й клас – допустимі умови праці, що характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлені гігієнічні нормативи для робочих місць, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку чергової зміни і не чинять несприятливого впливу на стан здоров'я працівників і їх потомство в найближчому і віддаленому періодах.

3-й клас – шкідливі умови праці – характеризуються наявністю шкідливих виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи і можуть створювати несприятливий вплив на організм працюючих та/або його потомство. Шкідливі умови праці за ступенем перевищення гігієнічних нормативів і вираженості в організмі працюючих поділяються на чотири ступені:

4-й клас – небезпечні (екстремальні) умови праці, що характеризуються такими рівнями факторів виробничого середовища, вплив яких протягом робочої зміни (або її частини) створює високий ризик виникнення важких форм гострих професійних уражень, отруєнь, каліцтв, загрозу для життя.

^ 35. По якому класу умов праці проводиться оцінка умов праці на підприємстві?

При атестації робочих місць можуть розглядатися лише умови праці, що відносяться до 1 – 3 ступенів 3-го класу.

При наявності в повітрі робочої зони двох і більш шкідливих речовин різнонаправленої дії кожна з них розглядається як самостійний фактор, що підлягає кількісній оцінці.

^ 36. Яким чином проводиться оцінка технічного і організаційного рівня робочого місця?

Оцінка технічного й організаційного рівня робочого місця проводиться в два етапи.

^ Оцінка технічного рівня робочого місця проводиться за результатами аналізу:

 • відповідності технологічного процесу, будинків і споруд – проектам, обладнання – технічній документації, характеру й обсягу виконаних робіт, оптимальності технологічних режимів;

 • технологічної оснащеності робочого місця (наявність справних контрольно-вимірювальних приладів, забезпеченість робочого місця підйомно-транспортними засобами, необхідними інструментами і технологічним оснащенням);

 • відповідності технологічного процесу, обладнання, оснащення, інструментів і засобів контролю вимогам стандартів безпеки і нормам охорони праці;

 • впливу технологічних процесів, що відбуваються на інших робочих місцях.

Оцінку організаційного рівня робочого місця одержують з аналізу:

 • раціональності планування робочого місця (відповідність площі робочого місця нормам технологічного проектування і раціонального розміщення устаткування й оснащення), а також відповідності його стандартам безпеки, санітарним нормам і правилам;

 • забезпеченості працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального і колективного захисту, що відповідають стандартам безпеки праці і встановлених норм;

 • організації роботи захисних споруд, пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів.

^ 37. Які документи складаються за результатами атестації?

За результатами атестації складається перелік:

 • робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджується право на пільги і компенсації, передбачені законодавством;

 • робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок коштів підприємства відповідно до ст. 26 Закону України "Про підприємства" і ст. 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" ;

 • робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно виконати першочергові заходи по їх поліпшенню.

^ 38. Назвіть законодавчу базу страхування працюючих від нещасних випадків та профзахворювань?

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"

Законодавство про страхування від нещасних випадків складається з Основ законодавства України про обов'язкове державне страхування, даного Закону, Кодексу законів про працю України, Закону України "Про охорону праці" та інших нормативно-правових актів.

^ 39. Назвіть основні завдання страхування від нещасних випадків та профзахворювань.

Основними завданнями страхування згідно зі ст. 1 є:

 • проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

 • попередження нещасних випадків і профзахворювань, викликаних умовами праці;

 • відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або профзахворювань;

 • відшкодування матеріального і морального збитку застрахованим і членам їх сімей.

^ 40. Які основні принципи страхування від нещасних випадків та профзахворювань?

До основних принципів страхування від нещасних випадків віднесені:

 • паритетність держави представників застрахованих осіб та роботодавців в управлінні страхуванням від нещасного випадку;

 • обов’язковість страхування від нещасного випадку, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах;

 • надання державних гарантій реалізації застрахованим громадянам своїх прав;

 • своєчасне і повне відшкодування шкоди страховиком;

 • обов'язковість оплати страхувальником страхових внесків;

 • формування і використання страхових коштів на солідарній основі;

 • диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму і професійної захворюваності на кожному підприємстві;

 • економічна зацікавленість суб’єктів страхування в поліпшенні умов і безпеки праці;

 • пільгове використання коштів страхування від нещасного випадку.

^ 41. Як слід розуміти поняття «об’єкт страхування», «суб’єкт страхування»?

Принциповим при страхуванні є визначення суб'єктів і об'єктів страхування. У даному випадку об'єктом страхування від нещасного випадку є життя застрахованого, його здоров'я та працездатність. Суб'єктами страхування є застраховані громадяни (в окремих випадках – члени їх сімей, страхувальники та страховик).

^ 42. Хто з позиції страхування є «працівник», «страхувальник», «страховик»?

Звичайно страхується фізична особа, в інтересах якої здійснюється страхування (надалі – "працівник"). Страхувальником є роботодавець, а страховиком – Фонд соціального страхування від нещасних випадків.

^ 43. З якого моменту працівник стає суб’єктом соціального страхування від нещасних випадків?

Працівник стає суб'єктом соціального страхування від нещасних випадків з моменту укладання трудового договору або підписання контракту (навіть при відсутності згоди або заяви працівника).

^ 44. В якій установі проводиться реєстрація страхувальників?

У робочому органі виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

^ 45. Яким чином визначається поняття «страховий ризик» і «страховий випадок»?

Під "страховим ризиком" розуміються обставини, внаслідок яких можливий страховий випадок.

“Страховим випадком” є нещасний випадок на виробництві або профзахворювання, що спричинили застрахованому професійно зумовлену фізичну чи психічну травму в наслідок обставин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, з настанням яких виникає право застрахованої особи на одержання матеріального забезпечення та/або соціальних послуг. Слід зазначити, що страховим випадком є й нещасний випадок або профзахворювання, що відбулися в результаті порушення правил і норм самим постраждалим, тобто й у цьому випадку страхувальник не звільняється від виконання обов'язків перед потерпілим.

^ 46. Яким чином здійснюється управління Фондом соціального страхування?

Управління Фондом на паритетній підставі здійснюється державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців.

Безпосереднє управління Фондом здійснює його правління і виконавча дирекція.

^ 47. Хто входить до складу управління Фонду і в якій чисельності?

До складу правління Фонду включаються представники: держави, застрахованих осіб, роботодавців. При цьому представники держави призначаються Кабінетом Міністрів України, а представники застрахованих осіб і роботодавців обираються об'єднаннями профспілок і роботодавців, що мають статус всеукраїнських.

Від кожної зі сторін обирається до складу правління Фонду по 15 членів правління Фонду із правом вирішального голосу і по 5 їхніх дублерів, які, у випадку відсутності членів основної групи, виконують їхні обов'язки за рішенням голови правління Фонду.

^ 48. Назвіть основні повноваження правління Фонду.

Правління призначає директора виконавчої дирекції Фонду і його заступників; для рішення найбільш важливих завдань створює на паритетних засадах постійні і тимчасові комісії з питань профілактики нещасних випадків, виконання бюджету, призначення пенсій тощо; щорічно готує пропозиції щодо галузевих тарифів внесків на соціальне страхування від нещасних випадків, а також затверджує:

 • статут Фонду і зміни до нього;

 • регламент роботи правління Фонду;

 • річні бюджети Фонду, звіти про їх виконання, порядок використання коштів бюджету і коштів резерву Фонду;

 • Положення про виконавчу дирекцію Фонду і її структуру;

 • чисельність виконавчої дирекції Фонду, посадові оклади її працівників і адміністративних витрат Фонду;

 • річні програми робіт і звіти про їхнє виконання;

 • Положення про службу страхових експертів з охорони праці;

 • Положення про порядок використання коштів лікувально-профілактичними, навчальними й іншими установами, що надають Фонду соціальні послуги, і контроль за їх цільовим використанням;

 • Положення про надання Фондом на безповоротній основі фінансової допомоги підприємствам для вирішення особливо гострих проблем з охорони праці;

 • Інструкцію про порядок перерахування, облік і використання страхових коштів, погоджену з Національним банком України і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, інші нормативні документи, що регламентують внутрішню діяльність Фонду.

^ 49 Назвіть основні обов'язки Фонду при настанні страхового випадку.

При настанні страхового випадку Фонд зобов'язаний, відповідно до ст. 21 Закону про страхування від нещасних випадків, у встановленому законодавством порядку надати соціальні послуги і провести відповідні виплати:

 1. Своєчасно та в повному обсязі відшкодувати шкоду, нанесену працівнику внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які перебували на його утриманні.

 2. Організувати похорон померлого, відшкодувати вартість пов'язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов.

 3. Сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої першої невідкладної допомоги потерпілому при нещасному випадку, швидкій допомозі при потребі його госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання.

 4. Організувати цілеспрямоване й ефективне лікування потерпілого у власних спеціалізованих і лікувально-профілактичних закладах або на договірній основі в інших лікувально-профілактичних закладах з метою найшвидшого відновлення здоров'я застрахованого.

 5. Забезпечити потерпілому разом з відповідними службами охорони здоров'я за призначенням лікарів повний обсяг постійно доступної раціонально організованої медичної допомоги.

 6. Провести всі необхідні заходи для підтримки підвищення і відновлення працездатності потерпілого.

 7. Забезпечити відповідно до медичного висновку домашній догляд за постраждалим, допомогу у веденні домашнього господарства (або компенсувати йому відповідні витрати), сприяти потерпілому, який проживає в гуртожитку, в одержанні ізольованого житла.

 8. Відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії (далі – ЛКК) або медико-соціальної експертної комісії (далі – МСЕК) проводити навчання і перекваліфікацію потерпілого у власних навчальних закладах або на договірній основі в інших закладах перенавчання інвалідів, якщо внаслідок ушкодження здоров'я або нанесення моральних збитків потерпілий не може виконувати колишню роботу; працевлаштовувати осіб зі зниженою працездатністю.

 9. Організувати робочі місця для інвалідів самостійно або разом з органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування або з іншими зацікавленими суб'єктами підприємницької діяльності; компенсувати при цьому витрати виробництва, які не покриваються коштами від збуту виробленої продукції за рахунок Фонду.

 10. У випадку невідкладної потреби надавати інвалідам разову грошову допомогу, допомогу у вирішенні соціально-побутових питань, за їх рахунок або за рішенням виконавчої дирекції Фонду і його регіональних управлінь – за рахунок Фонду.

 11. Виплачувати за потерпілого внески на медичне і пенсійне страхування.

 12. Організовувати залучення інвалідів до участі в громадському житті.

^ 50. За якими напрямами Фонд здійснює профілактику нещасних випадків?

Фонд здійснює згідно зі ст. 22 цього Закону профілактику нещасних випадків за такими напрямами:

  1) надає страховикам необхідні консультації, сприяє в створенні ними і реалізації ефективної системи управління охороною праці;

 1. бере участь:

 • у розробці центральними органами виконавчої влади національної і галузевої програм поліпшення стану безпеки, умов праці і виробничого середовища і їхньої реалізації;

 • у навчанні, підвищенні рівня знань працівників, що вирішують питання охорони праці;

 • в організації розробки і виробництва засобів індивідуального захисту працівників;

 • у проведенні наукових досліджень у сфері охорони праці і медицини праці;

 1. перевіряє стан профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах, бере участь у розслідуванні групових нещасних випадків, нещасних випадків зі смертельними наслідками та з можливою інвалідністю, а також професійних захворювань;

 2. веде пропаганду безпечних і нешкідливих умов праці, організовує виробництво тематичних кінофільмів, радіо- і телепередач, видає і поширює нормативні акти, підручники, журнали, іншу спеціальну літературу, плакати, пам'ятки тощо з питань соціального страхування від нещасного випадку й охорони праці. З метою виконання цих функцій Фонд створює своє видавництво з відповідною поліграфічною базою;

 3. бере участь у розробці законодавчих і інших нормативних актів
  з охорони праці;

 4. вивчає і поширює позитивний досвід щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці;

 5. надає підприємствам на безповоротній основі фінансову допомогу для розв’язання особливо гострих проблем з охорони праці;

 6. виконує інші профілактичні роботи.

^ 51. Які статутні функції, обов'язки Фонду покладені на страхових експертів з охорони праці?

Виконання статутних функцій і обов'язків Фонду покладено на страхових експертів з охорони праці, що здійснюють свою діяльність відповідно до Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактику нещасних випадків на виробництві і профзахворювань.

Фонд здійснює координацію всієї страхової діяльності, пов'язаної з охороною праці. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг і профілактичних заходів проводяться Фондом за рахунок його коштів. Фонд забезпечує фінансування заходів, передбачених національною, галузевими, регіональними програмами поліпшення стану безпеки, умов праці і виробничого середовища, планами наукових досліджень з охорони та медицини праці, навчання і підвищення кваліфікації відповідних спеціалістів з питань охорони праці, організації розроблення і виробництва засобів колективного й індивідуального захисту працівників; розробки, видання, поширення нормативних актів, спеціальної літератури, а також інших профілактичних заходів відповідно до завдань страхування від нещасних випадків.

^ 52. Яка установа здійснює нагляд за діяльністю Фонду?

Нагляд за діяльністю Фонду здійснює наглядова рада, що складається з 15 чоловік – по 5 представників від держави, застрахованих осіб і роботодавців. Вони працюють на громадських засадах. Термін їх повноважень – 6 років. Голова наглядової ради обирається на один рік зі складу членів ради.

Законом про соціальне страхування від нещасних випадків визначені права й обов'язки членів наглядової ради, порядок її роботи.

^ 53. 3а що і в якому вигляді призначається відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому ушкодженням його здорові?

Відшкодування шкоди – один з інститутів цивільного права, якому присвячена гл.40 Цивільного Кодексу України "Обов'язки, що виникають як наслідок нанесеної шкоди". У цій главі визначені не тільки загальні підстави відповідальності за нанесену шкоду, але і відповідальність:

 • за ушкодження здоров'я і смерть громадянина, за які винний зобов'язаний виплачувати страхові внески (ст. 456 Цивільного Кодексу України),

 • за ушкодження здоров'я і смерть громадянина, за які винний не зобов'язаний виплачувати страхові внески (ст. 457 Цивільного Кодексу України);

 • за шкоду, нанесену джерелом підвищеної небезпеки (ст. 450 Цивільного Кодексу України).

 • крім того, Цивільним кодексом України (ст. 454) встановлено порядок обліку провини потерпілого і майнового стану особи, яка завдала шкоду.

Відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому шляхом ушкодження його здоров'я, відбувається у вигляді страхових виплат.

^ 54. Що входить до складу страхових виплат?

До складу зазначених сум входять:

 1. страхові виплати втраченого заробітку (або відповідної його частини) в залежності від ступеня втрати потерпілим професійної працездатності (далі – щомісячна страхова виплата);

 2. страхові виплати у встановлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його сім’ї й особам, що перебували на утриманні померлих);

 3. страхові виплати пенсій по інвалідності потерпілому;

 4. страхові виплати пенсій в зв'язку з втратою годувальника;

 5. страхові виплати на дитину, що народилася інвалідом внаслідок травми на виробництві або професійного захворювання його матері під час вагітності;

 6. страхові виплати на медичну і соціальну допомогу.

^ 55. Яким чином встановлюється розмір середньомісячного заробітку потерпілому від нещасного випадку при переведенні його на легку роботу?

При тимчасовому переведенні потерпілого на легшу роботу його середньомісячний заробіток, що за ним зберігається до повної реабілітації або до переходу на інвалідність, встановлюється за бажанням потерпілого, виходячи з розміру його заробітку за дванадцять або три повних календарних місяці роботи до пошкодження здоров'я. Однак, сума щомісячних страхових виплат, встановлена відповідно до ступеня втрати професійної працездатності, не повинна перевищувати середньомісячний заробіток, який потерпілий мав до пошкодження здоров'я.

^ 56. Що є підставою для розгляду Фондом справ про страхові виплати?

Підставою для розгляду Фондом справ про страхові виплати є:

 • акт розслідування нещасного випадку або випадку профзахворювання;

 • висновки МСЕК про ступінь втрати професійної працездатності або копія свідоцтва про смерть потерпілого;

 • рішення про відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

 • документ про необхідність надання додаткових видів допомоги.

^ 57.В яких випадках Фонд може відмовити в страхових виплатах?

Фонд може відмовити в страхових виплатах у таких випадках:

 1. навмисні дії потерпілого, спрямовані на створення умов для настання страхового випадку;

 2. подача роботодавцем або потерпілим помилкової інформації про страховий випадок;

 3. здійснення застрахованим навмисного злочину, що призвів до настання страхового випадку;

 4. нещасний випадок не пов'язаний з виробництвом.

^ 58. В яких випадках можливе припинення страхових виплат і надання
соціальних послуг?


Припинення страхових виплат і надання соціальних послуг можливе в таких випадках:

 1. на термін проживання потерпілого за кордоном;

 2. на період перебування потерпілого на державному утриманні, за умови, що частина виплат, що перевищує вартість такого утримання, передається особам, які перебувають на утриманні потерпілого;

 3. виплати призначені на підставі помилкових даних;

 4. страховий випадок виник у результаті навмисного нанесення травми;

 5. потерпілий ухиляється від медичної або професійної реабілітації, не виконує правил, пов'язаних із встановленням або переглядом обставин страхового випадку, або порушує правила поведінки, встановлений для нього режим, що перешкоджає його видужанню;

 6. в інших випадках, передбачених законодавством.

^ 59. Який порядок і термін проведення страхових виплат, що встановлений Законом про страхування?

Страхові виплати проводяться щомісячно в дні, установлені Фондом:

 • потерпілим – із дня втрати працездатності в результаті нещасного випадку або встановлення профзахворювання;

 • особам, що мають право на виплати в зв'язку зі смертю годувальника – із дня смерті потерпілого, але не раніше дня виникнення права на виплати.

Одноразова допомога виплачується в місячний термін із дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності, а у випадку смерті потерпілого – у місячний термін із дня смерті застрахованого особам, що мають на це право.

Страхові виплати проводяться протягом терміну, на який МСЕК або ЛКК встановлена втрата працездатності у зв'язку зі страховим випадком, а фінансування додаткових витрат – у період, на який визначена потреба в них.

Якщо з вини Фонду потерпілому не визначена або не виплачена сума страхової виплати, то ця сума виплачується без обмеження терміну і підлягає коректуванню у зв'язку з ростом цін на споживчі товари і послуги відповідно до ст. 34 Закону України "Про оплату праці".

Якщо потерпілий виявився в місцях позбавлення волі, суми страхових виплат перераховуються на спеціальний рахунок і виплачуються йому після звільнення, а особи, що перебувають на утриманні потерпілого, одержують виплати у встановленому порядку.

У випадку виїзду потерпілого на постійне місце проживання за межи України, суми страхових виплат переводяться Фондом на його адресу в порядку, передбаченому міждержавними угодами.

Копії рішень Фонду або суду про призначення страхових виплат, заяви потерпілих або зацікавлених осіб з усіма необхідними документами зберігаються Фондом.

Через два роки після зупинки страхових виплат зазначені вище документи передаються до архіву для постійного зберігання.

^ 60. Наведіть права та обов'язки застрахованого.

Згідно зі ст. 43 Закону про страхування від нещасного випадку застрахований має право брати участь в управлінні страхуванням від нещасних випадків, тобто бути повноправним їх представником; брати участь у розслідуванні страхового випадку.

Якщо ж нещасний випадок відбувся із застрахованою особою, то вона має право на послуги медичної і професійної реабілітації, включаючи збереження робочого місця, навчання або перекваліфікацію (якщо загальна тривалість реабілітації не перевищує двох років); на відшкодування витрат на проїзд до місця лікування або навчання і назад, витрат на житло і харчування, транспортування багажу і проїзд особи, що його супроводжує; на послуги соціальної реабілітації (придбання протезів, автомобіля, допомога у веденні домашнього господарства), а також одержання від Фонду роз'яснень з питань соціального страхування від нещасних випадків.

У випадку загибелі потерпілого члени його сім’ї мають право на одержання від Фонду страхових виплат і послуг, пов'язаних з ритуальними діями.

^ Обов'язки перед Фондом (ст. 44). Він зобов'язаний знати і виконувати вимоги законодавчих і інших нормативно-правових актів з охорони праці, виконувати обов'язки, передбачені колективним договором. Лікуватися потерпілий повинен у лікувально-профілактичних установах або у медичних працівників, визначених Фондом (з ними Фонд має договір). У період лікування він зобов'язаний чітко виконувати режим лікування і дотримувати визначених лікарями правил поведінки; не ухилятися від професійної реабілітації; вчасно оповіщати робочий орган виконавчої дирекції Фонду про обставини, що ведуть до зміни розміру матеріального забезпечення, складу соціальних послуг і порядку їх надання.

^ 61.Наведіть права та обов'язки страхувальника.

Страхувальник (роботодавець) має право брати участь в управлінні страхуванням від нещасних випадків (на виборній основі), вимагати від Фонду виконання його обов'язків щодо організації профілактики нещасних випадків і профзахворювань, а також соціального захисту потерпілих. Страхувальник, у випадку незгоди з рішеннями працівників Фонду, має право оскаржити його в спеціальних комісіях з питань вирішення спорів при виконавчій дирекції Фонду і її робочих органів. Він має право брати участь у визначенні надбавок або знижок страхового тарифу; може захищати свої права, а також застрахованих ним осіб як в організаціях Фонду, так і в суді.

У той же час, страхувальник зобов'язаний вчасно реєструватися у Фонді, вчасно і повністю сплачувати страхові внески, а також інформувати робочий орган виконавчої дирекції Фонду про кожен нещасний випадок або профзахворювання, що мало місце на підприємстві, про зміну технології робіт або виду діяльності підприємства (зміна групи тарифів небезпеки); про ліквідацію підприємства (не пізніше, ніж за два місяці).

Роботодавець щорічно зобов'язаний надавати робочому органу виконавчої дирекції Фонду дані про чисельність працівників, про річну суму зарплати, про річний (фактичний) обсяг реалізації продукції (робіт, послуг), про кількість нещасних випадків і профзахворювань за минулий рік. Крім того, безкоштовно створювати необхідні умови для роботи на підприємстві представників Фонду.

Роботодавець зобов'язаний повідомити застрахованим ним працівникам адреси і номери телефонів робочого органу виконавчої дирекції Фонду, лікувально-профілактичних установ і медичних працівників (лікарів), що обслуговують дане підприємство за договором з Фондом.

Порядок і терміни надання даних визначаються Фондом.

1   2   3   4Скачать файл (478 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации