Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Шпаргалки - Охрана труда / Охорона праці / укр - файл 1.doc


Шпаргалки - Охрана труда / Охорона праці / укр
скачать (478 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc478kb.29.11.2011 21:32скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

1   2   3   4
Реклама MarketGid:
Загрузка...
62.Яким чином здійснюється фінансування страхування від нещасного випадку?

Фонд проводить збір і акумулює страхові внески страхувальників-підприємств.

Фінансування Фонду здійснюється за рахунок таких джерел:

а) внесків страхувальників;

б) капіталізованих платежів, що надійшли у випадках ліквідації страховиків;

в) прибуток, отриманий від тимчасово вільних засобів Фонду на депозитних рахунках;

г) коштів, отриманих від стягнення штрафів і пені з підприємств, а також штрафів із працівників, винних у порушенні нормативних актів з охорони праці;

д) добровільних внесків і інших надходжень, одержання яких не суперечить законодавству.

^ Працівники не несуть ніяких витрат на страхування від нещасного випадку (ст. 46).

Кошти на здійснення страхування від нещасного випадку не включаються до Державного бюджету України, зараховуються на єдиний централізований рахунок в установах банків, визначених Кабінетом Міністрів України для обслуговування коштів державного бюджету України або спеціалізованого банку, що обслуговує фонди соціального страхування. Кошти страхування від нещасних випадків можуть використовуватися винятково з їхнім прямим призначенням.

Умови, порядок обслуговування, гарантії заощадження коштів Фонду визначаються тристороннім договором – між банком, виконавчою дирекцією Фонду і Кабінетом Міністрів України.

^ 63. Що розуміється під терміном "рівень прийнятого ризику"?

Людина, будучи елементом системи “л-м-с”, постійно знаходиться під дією різних небезпечних факторів, тобто завжди існує деякий залишковий ризик. Сама наявність людини в системі “л-м-с” підкреслює необхідність турботи про його безпеку, як деякий рівень прийнятного ризику, обумовлений такими поняттями, як рівень розвитку техніки, технології, організації і управління виробництвом, а також станом його економіки.

^ 64. Яким чином визначається величина професійного ризику?

У більшості випадків величина ризику визначається імовірністю настання небажаної події. При розгляді цього поняття з точки зору профілактики травматизму ризик може бути витлумачений як імовірність людських, матеріальних втрат або ушкоджень.

У той же час мають право на існування й інші визначення, наприклад, дія, спрямована на бажану мету, досягнення якої пов'язане з елементами небезпеки, погрозою втрати, невдачі, тобто дія в умовах невизначеності.

Економісти і статистики під терміном “ризик” розуміють “міру можливих наслідків, що проявляться в певний момент у майбутньому” [3], тому “ризик” – це очікувана частота небажаних подій, або – очікувана величина збитку, або – деяка комбінація цих величин.

В умовах сучасного виробництва – складної імовірнісної системи, де присутня неліквідована небезпека, яка міститься у самому факті присутності людини на виробництві з її емоційною, фізіологічною і психологічною слабістю як ланки контролю, зворотного зв'язку і управління, завжди існує імовірність нещасного випадку.

Прояв неліквідованої небезпеки – ризик дії або бездіяльності.

^ 65. Визначте зміст понять "індивідуальний" та "соціальний ризик".

І н д и в і д у а л ь н и й – ризик, що характеризує небезпеку певного виду, для окремого індивіда у певному місці. Як правило, на виробництві працює одночасно кілька осіб, тому необхідно розглядати так званий загальний індивідуальний ризик, що є сумою індивідуальних ризиків, обумовлених усіма можливими причинами

Соціальний (груповий) ризик – ризик для групи людей, що характеризується відношенням частоти подій до кількості потерпілих при цьому людей:

Таким чином, соціальний ризик характеризує масштаб можливих катастроф (масштаб катастрофічних подій).

^ 66. Яким чином визначаються страхові тарифи організацій, підприємств згідно чинного законодавства?

Розміри страхових внесків страхувальників обчислюються у відсотках:

 1. для підприємств – від річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг), за винятком суми податку на додану вартість і акцизного збору;

 2. для бюджетних установ і організацій – від річної суми фактичних витрат на оплату праці й інших виплат найманим робітникам, що підлягають оподаткуванню .

При цьому розмір страхового внеску залежить від класу професійного ризику виробництва, до якого віднесене підприємство, а також від рівня травматизму, професійного захворювання і стану охорони праці.

Розрахунок розміру страхового внеску для кожного підприємства проводиться Фондом соціального страхування від нещасних випадків (надалі – «Фондом») відповідно до «Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ і організацій на загальнообов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійного захворювання», що затверджується Кабінетом Міністрів України.

З метою визначення страхових тарифів для підприємств на страхування від нещасних випадків галузі економіки і види робіт диференціюються на класи професійного ризику виробництва відповідно

^ 67. Яким чином забезпечується матеріальна зацікавленість роботодавців в створенні безпечних умов праці?

Моральне стимулювання — форма громадської оцінки діяль­ності того або іншого працівника, а також підрозділу в цілому.

Можливе застосування таких форм морального стимулювання:

 • для робітників та службовців — оголошення подяки (стяг­нення) по організації (підприємству), вручення спеціальних вим­пелів, дипломів, нагородження Почесною грамотою; надання чер­гової профвідпустки в бажаний період року; позачергове виділен­ня путівок у будинки відпочинку, санаторії тощо;

 • для трудових колективів — присвоєння звання «Краща бригада (дільниця) з охорони праці» із врученням перехідного вимпела;

 • для організації (підприємства) — «Краща організація (під­приємство) з охорони праці».

Стимулювання може проводитися за підсумками роботи за квар­тал, півріччя, рік.

Прийнята форма морального заохочення визначається наказом по організації.

Матеріальне стимулювання передбачає:

 • заохочення переможців оглядів-конкурсів з охорони праці, кращих працівників і колективів у цілому за досягнуті високі по­казники, плідну діяльність в сфері охорони праці у вигляді гро­шових премій, коштовних подарунків;

 • коректування розмірів премій залежно від стану безпеки праці;

 • надання пільгових, безкоштовних путівок у будинки відпо­чинку, санаторії, профілакторії тощо.

Матеріальне стимулювання здійснюється за рахунок фондів охорони праці підприємств.

За допущені порушення правил і норм охорони праці, трудової і виробничої дисципліни здійснюється депреміювання відповідно до Положення, прийнятого при затвердженні Колективного дого­вору (угоди, трудового договору).

Заходи матеріального стимулювання поширюються на робітни­ків, службовців, керівників функціональних служб, виробничих і структурних підрозділів, до функціональних обов'язків яких вхо­дить забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.

Працівникам служби охорони праці розмір премії знижується ли­ше зи невиконання ними своїх функціональних обов'язків (у балах):

 • на 0,05 — за кожен невиконаний пункт функціональних обо­в'язків;

 • на 0,25 - за кожен нещасний випадок, якщо він відбувся як наслідок відсутності або невірних рішень, прийнятих у погодже­ному службою ОП проекті виконання робіт (ПВР);

 • на 0,25 — за кожну інструкцію з техніки безпеки для посадо­вих осіб, що одержала незадовільну оцінку.

Розмір премії не зменшується, якщо провина служби охорони праці в нещасному випадку не встановлена.

Розподіл преміального фонду всередині бригад здійснюється з урахуванням особистих коефіцієнтів безпеки праці, причому як рівень відліку приймається середній рівень Кьп по бригаді. Особи, що мають Кт нижче середнього рівня — депреміюються, а отрима­ні при цьому кошти використовують на заохочення осіб, що мають КБП вище за середнє значення рівня. Рішення щодо депреміювання приймають на раді бригади за участю представників адміністрації і служби охорони праці.

Розмір премії робітнику за підсумками роботи за місяць, у випад­ку досягнення ним високого рівня безпеки праці, може бути збіль­шений, але не більше ніж на 50%; у разі допущення порушень різ­ного ступеня тяжкості розмір премії може бути зменшений до нуля.

Дільницям, що мають Кш вище за середній по організації, роз­мір премії може бути збільшений на 25%, а колективам, що ма­ють Кьп нижче середнього, — зменшений на ту ж величину.

Аналогічний перерозподіл преміального фонду може виробля­тися між бригадами дільниць, робітниками конкретних бригад.

У випадку одночасного досягнення декількома бригадами висо­кого рівня безпеки праці з фонду охорони праці підприємства їм виплачується надбавка до основної премії за виробничі результати в розмірі до 25% при Кт = 0,90-1,00 і 15% при Кьр = 0,80-0,89. Розмір премії залишається незмінним, якщо коефіцієнт безпеки праці окремого працівника або колективу будівельників у цілому дорівнює його середньому значенню.

Стимулювання лінійних ІТП (майстрів, виконробів, старших виконробів, начальників дільниць; начальників автоколон і меха­ніків, що працюють у відриві від основної бази), службовців здій­снюється щомісяця з фонду охорони праці за досягнутий рівень безпеки праці (у підвідомчих бригадах) і рівень особистої вико­навської дисципліни.

Розмір премій може збільшуватися або зменшуватися залежно від величини коефіцієнта до 25%.

У разі одержання незадовільної оцінки за стан безпеки праці і реалізацію функціональних обов'язків лінійні ІТП, службовці, ке­рівники функціональних служб і структурних підрозділів можуть позбавлятися до 50% премії відповідно до Положення про премі­ювання, прийнятого при затвердженні Колективного договору (угоди, трудового договору).

Робітники, лінійні ІТП, службовці і керівники організацій, що одержали протягом трьох кварталів у році оцінки «відмінно» або «добре» і не мали незадовільних оцінок, брали участь в оглядах-конкурсах тощо, за підсумками роботи одержують надбавку до осно­вної премії (за виробничо-господарську діяльність) у розмірі до 15%.

Якщо основна премія за підсумками роботи за рік зазначеному контингенту осіб не нараховується, то їх преміювання за досяг­нення в сфері охорони праці здійснюється відповідно до Поло­ження, прийнятого при затвердженні Колективного договору.

У разі одержання незадовільної оцінки окремим робітником або бригадою в цілому вони депреміюються за результатами ви­робничої діяльності на 100%.

Премії не нараховуються:

 • особам, винним у нещасних випадках, або тим, що отримали незадовільну оцінку за виконання своїх функціональних обов'язків;

 • працівникам, що одержали персональні стягнення протягом звітного періоду за грубі порушення норм і правил охорони праці, функціональних обов'язків, технологічної, трудової і виробничої дисципліни;

 • бригадам, у яких сталися випадки виробничого травматизму, а також тим, що отримали незадовільну оцінку за звітний період.

Контроль об'єктивності (правильності) визначення величин коефіцієнтів безпеки праці покладається на службу охорони пра­ці. У випадку завищення Кт винні керівники робіт (бригадири, майстри, виконроби, начальники дільниць) можуть бути частково депремійовані адміністрацією за згодою з профкомом організації; випадок повторного порушення спричиняє позбавлення премії в повному обсязі, тобто на 100%.

Економічна відповідальність окремих осіб, виробничих і струк­турних підрозділів, функціональних служб встановлюється залеж­но від ступеня їх провини, що визначається адміністрацією орга­нізації на підставі висновку комісії з розслідування нещасного випадку (профзахворювання, аварії), висновку органу державного нагляду і (або) комісії профкому з охорони праці.

Якщо травма (інший вид збитку) була нанесена як наслідок незабезпечення адміністрацією безпечних умов праці, то провина організації вважається доведеною.

Якщо нещасний випадок є наслідком не тільки недостатнього забезпечення безпеки праці, але і неправильних дій (бездіяльнос­ті) самого потерпілого (або іншої особи), то останні теж залуча­ються до матеріальної відповідальності — відшкодування нанесе­ного збитку (змішана відповідальність).

Розміри економічних санкцій до порушників норм і правил охорони праці затверджуються при укладанні Колективного дого­вору і діють протягом терміну його дії.

Рішення щодо морального і матеріального стимулювання при­ймаються на спільних нарадах адміністрації і профкомів підрозді­лів (організацій) і оформляються у вигляді наказів.

Стимулювання керівників організацій (начальників, їх перших заступників) здійснюється організаціями вищого рівня.

^ 68. Яким чином формується травматизм як явище?

Травматизм, як явище, формується безпосередньо на робочих місцях, будівельних майданчиках під впливом комплексу несприятливих факторів виробничого середовища, психофізіологічних і соціальних навантажень, великої кількості суб'єктивних факторів, а також сформованого ставлення робітників, інженерно-технічних працівників і керівництва організації до питань охорони праці, яке визначає необхідність системного комплексного підходу при вирішенні питань забезпечення її безпеки.

^ 69. Як йде формування позитивного ставлення до питань охорони праці у трудящих?

Формування позитивного ставлення до питань охорони праці у всіх категорій трудящих є, на думку психологів праці, одним з найважливіших елементів системи забезпечення безпеки праці. Воно визначається такими факторами:

 • наявністю необхідних знань, що визначається рівнем отриманого навчання, регулярним поповненням і відповідним контролем отриманих знань;

 • наявністю чітко визначеної відповідальності за допущені порушення вимог норм і правил охорони праці;

 • ефективним і систематичним контролем реалізації отриманих знань на практиці;

 • наявністю системи стимулювання за досягнуті результати в галузі охорони праці ;

 • рівнем і якістю проведення агітаційно-пропагандистської роботи.

^ 70. В чому полягає суть охорони праці?

Сутність охорони праці полягає у визначенні можливих не­безпечних і шкідливих виробничих факторів, що можуть прояви­тися при проведенні запланованих для виконання робіт; прогнозуванні моментів прояву зазначених факторів; проведенні необхідних профілактичних заходів.

^ 71. Які фактори формують умови праці?

Фактори, що формують умови праці, умовно можна розділити на чотири групи:

 1. санітарно-гігієнічні (освітлення, мікроклімат, шум, вібрація, випромінювання тощо);

 2. психофізіологічні (фізичні і нервово-психічні навантаження, монотонність праці, режими праці і відпочинку, наявність небезпеки травмування тощо);

 3. естетичні (інтер'єр приміщення, якість робочого місця тощо);

 4. соціально-психологічні (згуртованість колективу, відсутність негативних міжгрупових відносин тощо).

^ 72. Що варто розуміти під термінами "система", "елемент системи", "параметри системи"?

Під “системою” розуміють безліч взаємозалежних елементів будь-якої природи, а як елемент системи виступає ряд властивостей того або іншого об'єкта.

Система – це відображення у свідомості спостерігача властивостей об'єктів і їх відносин при вирішенні завдання, що стоїть перед дослідником, або використання цих властивостей і відносин у процесі проектування, експлуатації або управління.

Елемент системи може приймати ряд конкретних значень, тому система – це сукупність взаємозалежних змінних.

Стан системи визначається вектором, кожен компонент якого відповідає певним значенням різних змінних, тобто внутрішньому стану елемента. Такі змінні, значення яких зафіксовані в даний момент, але можуть змінюватися в часі, називаються параметрами системи. При цьому значення одних параметрів можуть бути задані у певній області припустимих значень – це керовані параметри. Інші параметри, що мають вплив на стан системи, але, які змінюються за незалежними від діяльності людини причинами, є некеровані параметри.

^ 73. Яким чином визначається структура системи?

Безліч елементів і безліч зв'язків прийнято називати структурою системи. При цьому вплив одного елемента на інший і визначається поняттям "зв'язок між елементами", а вплив комплексу певних характеристик називається сигналом.

Кожна система характеризується безліччю зв'язків між елементами, які зручно розділити на “умовно постійно замкнені” (у нормальному режимі функціонування вони завжди включені) і “змінно замкнені” (включаються лише у випадку виникнення особливих режимів функціонування).

^ 74. Чим визначається цільова функція системи?

Природне бажання досягнути поставлених цілей самим вигідним шляхом. Тому для оцінки ефективності способів і засобів досягнення мети необхіден показник, який дозволяє їх зіставляти. Як правило, це – критерій якості або ефективності управління, а іноді – критерій оптимальності – правило, за яким оцінюються і відбираються засоби і (або) шляхи досягнення мети. Слід зазначити, що вибір критерію оптимальності – досить складне завдання, що вирішується, виходячи з конкретних умов, стану функціонування системи. Так, наприклад, в одному випадку критерієм оптимальності може бути наявність фінансових коштів, в другому – наявність певних матеріальних ресурсів, у третьому – тимчасові характеристики.

^ 75. В чому полягає процес управління?

Процес управління в організованих системах зводиться до цілеспрямованих змін значень керованих змінних системи, які дозволяють одержати вихідні параметри системи, що відповідають заданим (поставленим) цілям.

^ 76. Яким вимогам повинна відповідати інформація про об'єкт управління?

Інформація повинна бути своєчасною, достовірною, необхідною, достатньою, надійною і бути у формі, зручній для обробки.

Своєчасною вважається інформація, що надійшла протягом заданого інтервалу часу.

Достовірність інформації визначається тим, наскільки точно вона відображає стан керованого об'єкта.

Необхідною вважається інформація, без якої неможливе прийняття управлінських рішень.

Достатньою вважається інформація, що містить весь набір даних, які використовуються для прийняття рішень з управління: додаткові дані не дають нових знань про об'єкт управління.

Під надійністю розуміють гарантовану передачу інформації від джерела до споживача.

^ Зручної для обробки є така форма, користуючись якою керівник може щонайкраще уявити собі ситуацію, що склалася (наприклад, відхилення дійсного стану об'єкта управління від запланованого). Це стимулює активність сприйняття інформації, яка має велике значення для підвищення ефективності управління.

^ 77. Що варто розуміти під поняттям "алгоритм управління"?

Сукупність правил, за якими інформація перетворюється в сигнали управління, називається алгоритмом управління.

^ 78. Дайте характеристику системи управління охороною праці в будівництві.

При цьому СУОП у будівництві – це сукупність взаємозалежних соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці, регламентована законодавчими актами, нормативними й інструктивними документами з охорони праці. З цього визначення випливає, що охорона праці – керована система, а управління охороною праці – це процес цілеспрямованого збору, передачі і переробки інформації про стан безпеки праці на об'єктах будівництва, у підвідомчих підрозділах; підготовки і прийняття управлінських рішень щодо ліквідації виявлених порушень правил і норм охорони праці – профілактики виникнення на будівельних майданчиках небезпечних ситуацій; контролю за реалізацією прийнятих рішень, оцінки їх ефективності і стимулювання за досягнуті результати.

^ 79. В чому полягає організаційна структура СУОП?

Організаційна структура СУОП базується на існуючій системі управління будівельним виробництвом, тому загальне керівництво покладається, відповідно до чинного законодавства, на власника підприємства або “особу, ним уповноважену”, тобто на першого керівника, який зобов'язаний забезпечити функціонування СУОП, включаючи створення відповідних служб, призначення посадових осіб, відповідальних за вирішення конкретних питань і завдань охорони праці.

За характером об'єктів управління – соціально-економічних систем управління в СУОП є організаційним.

Формування управлінських рішень у СУОП ґрунтується на результатах аналізу інформації про стан об'єкта управління, обліку існуючих обмежень зовнішніх впливів, тому СУОП відносять до категорії замкнених систем. Інформацією в СУОП може бути тільки документ, тому що ця система є підсистемою системи управління адміністративною і господарською діяльністю будівельних організацій.

^ 80. Які завдання вирішуються створенням СУОП?

Зі створенням СУОП вирішуються такі основні завдання:

 • забезпечення комплексного підходу, взаємодії адміністрації і громадських організацій при плануванні і вирішенні завдань охорони праці;

 • організація забезпечення безпечних, здорових умов праці на всіх стадіях виконання будівельно-монтажних робіт;

 • оперативного виявлення порушень правил і норм охорони праці, визначення причин їх виникнення і вживання необхідних профілактичних заходів;

 • координації і регулювання діяльності з забезпечення безпечних умов праці в будівельних організаціях;

 • раціонального використання матеріальних засобів і інших ресурсів, які виділяються на потреби охорони праці;

 • активізації повсякденної профілактичної роботи на основі застосування економічних методів управління охороною праці;

 • підвищення матеріальної зацікавленості і відповідальності колективів будівельників у цілому й окремих їх членів у реалізації планів профілактичних заходів, виконанні норм і правил охорони праці;

 • створення умов для максимально можливого зниження рівня виробничого травматизму, професійних захворювань і матеріальних втрат, які ними викликані, при існуючому рівні техніки, технології та організації виробництва;

 • збереження високої працездатності працівників, необхідної для зростання продуктивності праці, її якості та ефективності.

^ 81. Які показники визначаються критеріями ефективності функціонування СУОП?

Критеріями ефективності функціонування СУОП є такі показники:

 • зниження кількості і рівня небезпеки травмонебезпечних ситуацій, прояву шкідливих факторів виробничого середовища і, як результат цього, зниження рівня виробничого травматизму, професійної захворюваності, трудових і матеріальних втрат;

 • поліпшення загальних технічних, санітарно-гігієнічних, психофізіологічних і санітарно-побутових умов праці;

 • поліпшення повсякденної профілактичної роботи;

 • зростання показників продуктивності праці, якості продукції, ефективності будівельного виробництва за рахунок поліпшення умов і підвищення безпеки праці працюючих.

^ 82. Назвіть методи і засоби рішення завдань охорони праці.

Створенням системи керування охороною праці вирішується багатоцільове завдання, тому для його вирішення використовуються різні методи і засоби: організаційні, технічні, гігієнічні, соціальні, юридичні, психологічні і етичні.

^ 83. В чому полягають організаційні та технічні методи рішення завдань охорони праці?

До організаційних методів відносяться:

 1. професійний підбір і підготовка кадрів;

 2. розміщення і професійне використання працівників;

 3. систематичне підвищення кваліфікації та вдосконалення професійних навичок, знань;

 4. вдосконалення безпеки виробничих процесів;

 5. вдосконалення безпеки виробничого обладнання;

 6. вдосконалення соціальних, матеріальних і технічних умов виробництва для забезпечення безпечного проходження трудових процесів;

 7. вдосконалення організації, підвищення якості роботи служби охорони праці (на всіх рівнях управління будівельним виробництвом);

 8. чітка регламентація функціональних обов'язків всіх учасників трудового процесу;

 9. забезпечення ефективного нагляду і контролю за станом охорони праці на всіх рівнях управління;

 10. забезпечення дієвого контролю за діяльністю структурних підрозділів і функціональних служб будівельних організацій.

Технічні методи підвищення безпеки праці вирішують завдання підвищення ефективності виробничих процесів і операцій на базі вдосконалення техніки і технологій, поліпшення умов праці безпосередньо на робочих місцях.

^ 84. В чому полягають соціальні, юридичні, психологічні та етичні методи рішення завдань охорони праці?

Соціальні методи підвищення безпеки праці пов'язані з життєдіяльністю трудового колективу і містять у собі такі елементи:

 1. оцінку стану побутового обслуговування і факторів виробничого середовища, що визначають середовище мешкання працюючих;

 2. визначення рівня досконалості застосовуваних техніки, технології, засобів захисту працюючих, а також ступеня інтенсивності праці і стану виробничого середовища;

 3. визначення рівня стану використовуваної техніки, технологій, інтенсивності праці, засобів захисту працюючих;

 4. оцінку умов побуту поза виробництвом, можливості відновлення енергетичних витрат у період відпочинку між змінами (що особливо важливо для жінок, які мають, як правило, значні навантаження по веденню домашнього господарства);

 5. оцінку матеріальних умов життя працюючих.

Юридичні методи підвищення безпеки праці містять у собі законодавчі нормативні акти, які є базою СУОП (див. розділ 2), тому що охорона праці трудящих є однією з основних функцій держави, закріплених Конституцією України.

З прийняттям Закону “Про охорону праці” державні функції нагляду за охороною праці, як уже відзначалося, передані безпосередньо органам державного нагляду за охороною праці. При цьому вперше був закріплений законодавчо (ст. 4 Закону) пріоритет життя і здоров'я трудящих стосовно результатів виробничої діяльності.

Законодавчо визначені вимоги охорони праці до технологічних процесів, устаткування (машин і механізмів), виробничих будівель і споруд, до засобів захисту працюючих.

Вимоги щодо охорони праці обов'язкові до виконання на всіх стадіях проведення робіт, включаючи проектування, безпосередньо будівництво й експлуатацію, як на нових, так і на реконструйованих будинків.

Психологічні методи і засоби підвищення безпеки праці поєднують у собі підходи, що визначають ступінь психологічного впливу на людину факторів навколишнього середовища в процесі її навчання, при реалізації нею у виробничих умовах отриманих знань і навичок.

Статистика нещасних випадків, результати аналізу причин і обставин їх виникнення, тобто виникнення небезпечних ситуацій, свідчать про те, що в абсолютній більшості нещасних випадків винним частково або цілком є сам потерпілий. На думку психологів праці, саме людина вносить найбільший “інформаційний шум” у систему “л-м-с”. Вроджене почуття небезпеки у людини, у порівнянні з іншими біологічними видами, розвинене зовсім недостатньо. В ряді мотивацій його діяльності “безпека” стоїть на другому місці після “вигоди”, тому нещасні випадки бувають частіше пов'язані зі ставленням до питань охорони праці, чим із кваліфікацією або конструкцією машин, механізмів, устаткування [3; 4]. З іншого боку, психічно нормальна людина не прагне до самознищення, одержання травми, тому можна припустити, що його невірна поведінка, порушення правил і норм охорони праці викликані якимись зовнішніми факторами. З викладеного випливає, що врахування її психічних характеристик необхідне при професійному підборі і професійному навчанні.

Сучасне будівельне виробництво це, як правило, спільна трудова діяльність деякої спільноти людей, тому на рівень безпеки праці значно впливають на психологічний клімат, психологічна сумісність членів колективу будівельників.

Питання професійної підготовки кадрів – їх підбору, навчання, розстановки та ефективного використання займають особливе місце в процесі забезпечення сприятливих і безпечних умов праці. Врахування психологічних особливостей працюючих, вимог психології безпеки праці дозволяє передбачати і запобігати стресовому стану людей у процесі праці, при яких імовірність виникнення небезпечних ситуацій значно підвищується.

Етичні методи підвищення безпеки праці відображають взаємини між учасниками трудового процесу. Характер і прояв таких відносин є одним з найважливіших аспектів охорони праці. Взаємини працівників у процесі праці можуть відповідати, не відповідати, а іноді і суперечити принципам організації виробництва. Керівники колективів будівельників – інженерно-технічні працівники зобов'язані формувати міжособистісні відносини в трудовому колективі на основі правил внутрішнього трудового розпорядку, діючих норм і правил охорони праці.

Форми відносин у колективі залежать від ряду об'єктивних причин і можуть бути різними: підпорядкування, співробітництво, взаємодопомога, залежність тощо.

^ 85. В чому полягає сутність СУОП і що вирішується створенням СУОП в будівельних організаціях?

Сутність СУОП полягає в тому, що профілактика травматизму і професійних захворювань переходить на якісно новий, вищий – дотравматичний рівень – профілактику небезпечних ситуацій. Пит. 78

^ 86. Визначте правову основу та нормативну базу СУОП.

Правовою основою СУОП є: Конституція України, Кодекс законів про працю України, Закони України “Про охорону праці” і “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, Накази і розпорядження Президента України, розпорядження і постанови Кабінету Міністрів, Держнаглядохоронпраці, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства праці і соціальної політики, а також інших директивних органів України з питань охорони праці (органи Державного управління охороною праці).

До нормативної бази СУОП входять:

 • державні міжгалузеві і галузеві норми і правила, а також відомчі нормативні акти з охорони праці, затверджені Держнаглядохоронпраці;

 • система державних міжгалузевих і галузевих стандартів безпеки праці;

 • будівельні норми і правила в частині забезпечення вимог охорони праці і пожежної безпеки;

 • накази і розпорядження вищестоящої організації;

 • розділи “Вимоги безпеки (охорони) праці” у стандартах і технічних умовах на продукцію;

 • вимоги безпеки праці в проектній, технічній і організаційно-технологічній документації на будівництво або реконструкцію об'єктів будівництва.

Перелік основних нормативних документів з охорони праці наведений у Державному реєстрі міжвідомчих і відомчих нормативних актів про охорону праці (Реєстрі ДНАОП).

1   2   3   4Скачать файл (478 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации