Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Содержание
3. Наведіть функціональну структуру охорони праці з позицій наукової організації праці.
4. Яка мета вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі»
5. Хто повинен створювати службу охорони праці.
6. Яким документом нормується діяльність служби ОП підприємства.
8. Які права спеціалістів служби ОП?
Яка відповідальність спеціалістів служби ОП?
10. Яким чином комплектується служба ОП?
Виходячи з яких міркувань створюється служба ОП?
Яким чином визначається чисельність служби ОП?
16. Яким чином здійснюється навчання і перевірка знань з питань ОП посадових осіб і спеціалістів?
17. В яких випадках проводяться позачергове навчання посадових осіб та фахівців з питань ОП?
18. Які види інструктажів ви знаєте?
19. Хто зобов’язаний проводити вступний інструктаж?
20. В яких випадках проводиться позаплановий інструктаж?
21. В яких випадках проводиться цільовий інструктаж?
22. Які особливості організації і виконання робіт у небезпечних умовах і особливо небезпечних умовах?
23. Яка мета атестації робочих місць за умовами праці?
24. Чим визначається порядок проведення атестації?
25. Які строки проведення атестації?
26. Чим визначається склад та повноваження атестаційної комісії?
27. В яких випадках проводиться позачергова атестація?
28. Що передбачається проведенням атестації робочих місць?
30. В чому полягає організація робіт по атестації?
31. Яка послідовність виконання обов’язків, покладених на атестаційну комісію?
32. Який порядок вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу?
33. Яким чином проводиться гігієнічна оцінка умов праці?
34. На скільки класів підрозділяються умови праці виходячи з принципів гігієнічної класифікації?
35. По якому класу умов праці проводиться оцінка умов праці на підприємстві?
36. Яким чином проводиться оцінка технічного і організаційного рівня робочого місця?
Оцінка технічного рівня
37. Які документи складаються за результатами атестації?
38. Назвіть законодавчу базу страхування працюючих від нещасних випадків та профзахворювань?
39. Назвіть основні завдання страхування від нещасних випадків та профзахворювань.
40. Які основні принципи страхування від нещасних випадків та профзахворювань?
41. Як слід розуміти поняття «об’єкт страхування», «суб’єкт страхування»?
42. Хто з позиції страхування є «працівник», «страхувальник», «страховик»?
43. З якого моменту працівник стає суб’єктом соціального страхування від нещасних випадків?
44. В якій установі проводиться реєстрація страхувальників?
45. Яким чином визначається поняття «страховий ризик» і «страховий випадок»?
46. Яким чином здійснюється управління Фондом соціального страхування?
47. Хто входить до складу управління Фонду і в якій чисельності?
48. Назвіть основні повноваження правління Фонду.
49 Назвіть основні обов'язки Фонду при настанні страхового випадку.
50. За якими напрямами Фонд здійснює профілактику нещасних випадків?
51. Які статутні функції, обов'язки Фонду покладені на страхових експертів з охорони праці?
52. Яка установа здійснює нагляд за діяльністю Фонду?
53. 3а що і в якому вигляді призначається відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому ушкодженням його здорові?
54. Що входить до складу страхових виплат?
55. Яким чином встановлюється розмір середньомісячного заробітку потерпілому від нещасного випадку при переведенні його на легку
56. Що є підставою для розгляду Фондом справ про страхові виплати?
57.В яких випадках Фонд може відмовити в страхових виплатах?
58. В яких випадках можливе припинення страхових виплат і наданнясоціальних послуг?
59. Який порядок і термін проведення страхових виплат, що встановлений Законом про страхування?
60. Наведіть права та обов'язки застрахованого.
Обов'язки перед Фондом
61.Наведіть права та обов'язки страхувальника.
Працівники не несуть ніяких витрат на страхування
63. Що розуміється під терміном "рівень прийнятого ризику"?
64. Яким чином визначається величина професійного ризику?
65. Визначте зміст понять "індивідуальний" та "соціальний ризик".
66. Яким чином визначаються страхові тарифи організацій, підприємств згідно чинного законодавства?
67. Яким чином забезпечується матеріальна зацікавленість роботодавців в створенні безпечних умов праці?
68. Яким чином формується травматизм як явище?
69. Як йде формування позитивного ставлення до питань охорони праці у трудящих?
70. В чому полягає суть охорони праці?
71. Які фактори формують умови праці?
72. Що варто розуміти під термінами "система", "елемент системи", "параметри системи"?
73. Яким чином визначається структура системи?
74. Чим визначається цільова функція системи?
75. В чому полягає процес управління?
76. Яким вимогам повинна відповідати інформація про об'єкт управління?
Зручної для обробки
77. Що варто розуміти під поняттям "алгоритм управління"?
78. Дайте характеристику системи управління охороною праці в будівництві.
79. В чому полягає організаційна структура СУОП?
80. Які завдання вирішуються створенням СУОП?
81. Які показники визначаються критеріями ефективності функціонування СУОП?
82. Назвіть методи і засоби рішення завдань охорони праці.
83. В чому полягають організаційні та технічні методи рішення завдань охорони праці?
84. В чому полягають соціальні, юридичні, психологічні та етичні методи рішення завдань охорони праці?
85. В чому полягає сутність СУОП і що вирішується створенням СУОП в будівельних організаціях?
86. Визначте правову основу та нормативну базу СУОП.
89. Які основні функції СУОП?
90. Яким чином реалізується планування робіт?
91. В чому полягає організація виконання планових заходів і робіт в СУОП?
92. В чому полягає контроль за станом охорони праці і функціонуванням СУОП?
93. Яким чином реалізується на практиці облік, оцінка стану безпеки та охорони праці?
94. В чому полягає координація робіт по забезпеченню безпеки праці?
95. Яким чином і за який рахунок здійснюється стимулювання за досягнуті в галузі охорони праці результати?
96. Яким чином визначається ефективність системи управління охороною праці?
ЕР – річна економія від поліпшення умов і охорони праці на підприємстві (доход або зменшення втрат); В
97. Яким чином здійснюється фінансування на різних рівнях управління виробництвом?

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации